瑜伽师地论注解网

瑜伽师地论第71卷(注音)

编辑:鸿文 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第71卷(注音)shī

lùnshí

juàn
shè
jué

fēn
zhōng
shēng
wén

zhīyǒu

zhǒngyīng
tuī


èr
yīng
shè


sān
yīng
yīng
yǐnyīng
zhē


liù
yīng
chíyīng

yǒu

zhǒngwén
suǒ
yǐn


èr

suǒ
yǐn


sān
xiū
suǒ
yǐn
gài
suǒ
yǐn
lùn
suǒ
yǐn


liù
niàn

gōng

suǒ
yǐn
zhū
xià
liè

shēng
zhī

suǒ
yǐn
yǒu

zhǒngjiào


èr
xíng


sān
shè
shòushòu
yòngzhèng
sān
zhǒng

fāng
néng
shàn
shè


yóu
gōng


èr
yóu
jiàn


sān
yóu
zhōng
de


gōng
yǒu
èr
xìng
jiān
láo

èr
shàn
zuò
jīu
jìng

jiàn
yǒushàn
zuò
jīu
jìng

zhōng
de
yǒu
sānjīu
jìng
gōng
qiǎo

èr
chuàn

gōng
qiǎo

sān
shī
xué
gōng
qiǎolái
jiào
yǒu
sān
zhǒng


cháng
shí
jiào

èr

jiān
jiào

sān

zhòng
shuō
jiàolái

liàng

jiào

jiē
yóu
sān
zhǒng
yóu

chà
biéèr
yóu
wén
chà
biésān
yóu
nán
shì
chà
bié

shè
dào
zhě


duì
zhì


yàn
guāng
duì
zhì

èr
jiān
xiǎn
duì
zhì

sān
jiāng

duì
zhìjié
duì
zhì


shēn
láo
duì
zhì


shī
luó
yǒu
èr
zhǒng
xiāng

néng
wǎng
shànshè
shòu
shī
luó

èr

quē
shī
luó


zhū
shòu

zhě

xiàn

zhōng
yǒu
sān
zhǒngzhuī
xún
cái
bǎo

èr
shǒu

cái
bǎo

sān
dān
zhuó
shòu
yòngshòu
寿
mìng
biàn
huài
yǒu
èr
zhǒngbiàn
huài

èr

biàn
huài

biàn
huài
fēn
wèi

yǒu
èr
zhǒng
èr
zhì
yǒu
èrzhèng
xíngèr

xìng


zhèng
xíng


zhě

wèi


zhèng
xíng

jué
dìng
zhèng
xíng

wēi

zhèng
xíng


xìng

zhě

wèi
shì
dìngtuì
退
zhuǎn

shì
chū
shì
jiān

shàn
xiū
suǒ
xíng

yǒu
guà
ài

shēng


qiē

lèi
shàn
gēn

shēng


qiē

lèi
shàn
gēn


yǒu
sān

liàn

xiū

niàn
zhù
néng
wéi
duì
zhìliàn
zhù
bàn

èr

liàn

yǎng

sān

liàn
hòu
yǒujiā
xíng


xiàn
guān


xiāng
tān

míng
duì
zhì
shì
jiā
xíng

xiàn
jiàn
ān

fēi
ān


shì
xiàn
guān
wèi


shì
xiāng


yòu
pǐn


wèi
xiū
dìngxiū
wèi
suǒ

qīng
jìng
zhàng


zuò

qīng
jìng
zhàngzhàng
duì
zhì
shuō
liù
zhǒng
xiàn
guān

wèi

xiàn
guān
nǎi
zhì
jīu
jìng
xiàn
guān

wèn

xiàn
guān
yǒu

xiāng


ruò
yǒu
chéng
jiù

xiàn
guān
zhě

néng
jué
dìng
liǎo
zhū
xíng

cháng

qiē
xíng


zhūniè
pán

jìng

zhù

shēng
wèi


néng
zhèng


shì
jué
dìng

fēi
zhū
shā
mén
ruò

luó
mén

ruò
tiān

fàn


suǒ
néng


yǐn
duó

wèn
xìn
xiàn
guān
yǒu

xiāng


ruò
yǒu
chéng
jiù
xìn
xiàn
guān
zhě

huò
shì

shēng
huò
fēi

shēng

huò

xiàn

huò

xiàn


hòu

zhōng

zhōng

wàng
chèn

shì

shīshàn
shuō

sēng
zhèng
xíng

wèn
jiè
xiàn
guān
yǒu

xiāng


ruò
yǒu
chéng
jiù
jiè
xiàn
guān
zhě

zhōng


néng
nǎi
zhì

xīn
duàn
bàng
shēng
mìngér
xié
xíng

zhī
ér
wàng


yǐn

děng
jiǔ

zhū
fàng

chù

wèn
xiàn
guān
zhì

xiàn
guān
yǒu

xiāng


ruò
yǒu
chéng
jiù
xiàn
guān
zhì

xiàn
guān
zhě

zhōng


néng

zhū
wàng
jiàn
ér
yǒu
suǒ
zuòsuǒ
zhèng
ér
yǒu

huò


zhū
shēng
chù
ér
yǒu
tān
rǎn

xiàn
xíng
shì
xiāng

wéi
qīng
jìng

fěi
bàng
shēng
wén

jué

chéng
zuò
è
kuàng
néng
zào
hài


děng
zhū

jiān


nǎi
zhì

néng
shēng


yǒu

wèn
xiàn
guān
biān
zhì

xiàn
guān
yǒu

xiāng


ruò
yǒu
chéng
jiù
xiàn
guān
biān
zhì

xiàn
guān
zhě

zhōng
suǒ
jié
wèn
ér
shēng

wèi

wèn
jīu
jìng
xiàn
guān
yǒu

xiāng


ruò
yǒu
chéng
jiù
jīu
jìng
xiàn
guān
zhě

zhōng


néng
fàn


chù
néng
nǎi
zhì

duàn
zhū
bàng
shēng
mìngér


xíng
fēi
fàn
xíng

yín


zhī
ér
wàng
cái
bǎo
zhū
miàoér
shòu
yòng
zhī
wèishì


wàng


suǒ
yǒuzuò

zuò
zuò

fēi

fēi

wéi
yīn
ér
shēng


shì
děng
lèi
dāng
zhī
shì
míng
zhū
xiàn
guān
xiāng

wèn

xiàn
guān


xìng


shàng
pǐn

suǒ
chéng
huì
wéi

xìng

huò


xíng


fēn

wéi

xìng

wèn
xìn
xiàn
guān


xìng


yuán
sān
bǎo
jìng
shàng
pǐn
shì
jiān
chū
shì
jiān
qīng
jìng
xìn
wéi

xìng

huò


xíng


fēn

wéi

xìng

wèn
jiè
xiàn
guān


xìng


shèng
suǒ
ài
shēn


wéi

xìng

huò


xíng


fēn

wéi

xìng

wèn
xiàn
guān
zhì

xiàn
guān


xìng


yuán
fēi
ān


jìng
huì
wéi

xìng

huò


xíng


fēn

wéi

xìng

wèn
xiàn
guān
biān
zhì

xiàn
guān


xìng


yuán
ān


jìng
huì
wéi

xìng

huò


xíng


fēn

wéi

xìng

wèn
jīu
jìng
xiàn
guān


xìng


jìn

shēng
zhì
děng
wéi

xìng

huò


xíng


fēn

wéi

xìng
wèn

liù
xiàn
guān


jiè

nǎi
zhì


wéi

jièzhǒng

fēn
huò

jiè

huò

jiè


huò


jiè

fēn


sān


shì
tōng
wèn

liù
xiàn
guān


wèi
zhì

nǎi
zhì


suǒ
yǒu
chùfēiqiē
yòu
sānshēng

zhǒng

fēn

ěr

wèn
ruò
xiàn
guān
zhì

xiàn
guān

zhòng
xiāng

míng

fēn
bié

yún


yǒu
xún
yǒu


yóu


weí
xún

děng
quán
fēn
jìng

zhēn

ér


dìng

shì

suī

yǒu
xún
yǒu

jìng
rán
shì

xiāng

yǒu
fēn
bié

wèn

zhū
xiàn
guān


yuán
shì
yuán
shēng

yuán
shì
zhǒng

fēnsuǒ
yuán

èr
yuán
ān

shēng
zhǒng

fēn


yuán
fēi
ān

shēng
zhǒng

fēn
wèn

zhū
xiàn
guān


yǒu
xiāng


xiāngyǒu
xiāngxiāngyǒu
xiāng


xiāng
wèn

zhū
xiàn
guān


yǒu
fēn
bié


fēn
biéyǒu
xiāng

xiāng

dāng
zhī
yǒu
fēn
bié

fēn
bié

ěr

wèn

zhū
xiàn
guān
xíngxíng

shè

xíng


chū
wéi


xíng


tōng


shè

xíng
wèn

zhū
xiàn
guān


shì
huài
duì
zhì


shì
duàn
duì
zhì


shì
chí
duì
zhì


shì
yuǎn
fēn
duì
zhì


èr
wéi
huài
duì
zhì


tōng
duàn
chí
yuǎn
fēn
duì
zhì


tōng
chí
yuǎn
fēn
duì
zhì

èr
fēi
duì
zhì
wèn

zhū
xiàn
guān


shì
zhū
chán
zhì

duì
zhì


shì
suí
mián
yǒng
hài
duì
zhì


sān
shì
zhū
chán
zhì

duì
zhìduì
zhì

èr

fēi
duì
zhì
wèn

zhū
xiàn
guān


shì


ruǎn
zhōng
shàng
pǐn
fán
nǎo
duàn
duì
zhì

suí
shùn

wéi

zhù
bàn

fēi
duàn
duì
zhì
wèn
liù
xiàn
guān

jiǔ
biàn
zhī

wèi


jiàn


suǒ
duàn
fán
nǎo
duàn


chū
biàn
zhī

jiàn


suǒ
duàn
fán
nǎo
duànèr
biàn
zhījiàn
miè
suǒ
duàn
fán
nǎo
duànsān
biàn
zhī

jiàn
miè
suǒ
duàn
fán
nǎo
duàn
biàn
zhījiàn
dào
suǒ
duàn
fán
nǎo
duàn
biàn
zhī
jiàn
dào
suǒ
duàn
fán
nǎo
duànliù
biàn
zhī

xià
fēn
jié
duàn
biàn
zhī


tān
duàn
biàn
zhītān
duànjiǔ
biàn
zhī


liù
xiàn
guān
shuí


biàn
zhī
guǒ
jiǔ
biàn
zhī
guǒ

guǒ

wèn

zhū
xiàn
guān
néng
wéi
fán
nǎo
duàn
duì
zhì
zhě

wéi
shēng

zuò
duàn
duì
zhì


wéi
wèi
shēng
fēi
wèi
shēng

suī
yán
shēng

ér
fēi
hòu
shí

dāng
zhī
fán
nǎo
duàn
shí
duì
zhì
shēng
shí
píng
děng
píng
děngěr
shí
jiǎ
shī
shè
shuō
duì
zhì
shēng

zhū
fán
nǎo
duàn

wèn

zhū
xiàn
guān
shuí


guǒ

qiē

guǒyuán
mǎn
shā
mén
guǒ

shí

shì


zhù
bàn
shì

qián
xíng

wèn
shì
zhū
xiàn
guān


néng
zhuǎn
gēn


chúqiē
wèn
shì
zhū
xiàn
guān


néng
yǐn

zhū
shén
tōng
děng
shū
shēng
gōngchúqiē
wèn

xiàn
guān
dāng
yán
zuònǎi
zhì
jīu
jìng
xiàn
guān
dāng
yán
zuò

xiàn
guān
dāng
yán
néng
shēng
zhèng
xíng
suǒ
shè
qīng
jìng
pǐn
shàn

wéi


néng
shēng

zuì
huān

wéi


néng
zhuǎn

qiē
suǒ

wéi


néng


xiū
gōng

wéi


néng
yǐn
suǒ

xiàn
guān
wéi


néng
wǎng

qiē
shàn

wéi


xìn
xiàn
guān
yóu

sān
bǎo
zhōng
néng
shēng

dòng
shēng
jiě
wéi


zhèng
xíng
qīng
jìng
wéifēn
néng
wǎng
shàn

wéi


jiè
xiàn
guān
jiě
tuō
è

zhòng

wéi


xiàn
guān
zhì

xiàn
guān

néng


qiē
shā
mén
guǒ
wéi


néng
yǐn


qiē
gōng

qīng
jìng
wéi


néng
yǐn
suǒ

xiàn
guān
wéi


néng

shàn

zhù
gǎn
guāng
jìng
guǒ


shú
wéi


xiàn
guān
biān
zhì

xiàn
guān

néng


qiē
ān


zhōng

wèn

shàn
qiǎo
wéi
tōng
huì
wéi


néng
yǐn

hòu
xiàn
guān
wéi


jīu
jìng
xiàn
guān

néng
yǐn


xiàn


zhù
wéi


jiě
tuō

qiē
shēngwéi


zhù
chí
zuì
hòu
shēn
wéi


wèn

xiàn
guān
yǒu

zhǒng

nǎi
zhì
jīu
jìng
xiàn
guān
yǒu

zhǒngxiàn
guān
dāng
zhī
yǒu

liàng
zhǒng

wèi

jīng


yīng
sòngbié


nǎi
zhì
fāng
guǎng
广
wèi
zēng
yǒu

lùnmiè
dào


zhēn

shí


jiè


yùn
jiè
chù
děng


shēng
wén
chéng
děngchéngshì
děng
lèi
dāng
zhī
chà
bié
yǒu

liàng


xìn
xiàn
guān


liàng
zhǒng

wèi
zhèng

niàn
guò


liàng
sān
miǎo
sān

tuó
sēngguò

wèi
lái
xiàn
zài

ěr

yòu
zhèng

niàn

shì
jiè
zhōng


shí
fāng

liàng
shì
jiè
suǒ
yǒu

lái
sēng
suí
zhèng

niàn
yǒu
ěr
suǒ
liàng


yǒu
ěr
suǒ
xìn
xiàn
guān

pǐn
shù
chà
bié

jiè
xiàn
guān


liàng
zhǒng

wèi
suí
yuǎn

shí
zhǒng

shàn
xìng
zuì

dào
chà
bié
duō
zhǒng

yòu
suí
xiāng


yǒu
duō
zhǒng

wèi

liú
shēn
nǎi
zhì
ā
luó
hàn
shēn


juélái
shēn
děng

liàng
chà
bié

xiàn
guān
zhì

xiàn
guān


liàng
zhǒng

wèi
niàn
zhù
zhèng
duàn
shén

gēn

jué
zhī
dào
zhī
děng


fēn


liàng
chà
bié


xiàn
guān
zhì

xiàn
guān

dāng
zhī
xiàn
guān
biān
zhì

xiàn
guān
jīu
jìng
xiàn
guān

ěr

wèn

zhū
xiàn
guān

yóu

shì
míng
yóu

shì
yán
suǒ
āndāng
yán
shì


xìng

dāng
yán
fēi


xìngshì

shuō

dāng
yán
shì


xìng

dāng
yán
fēi


xìng


qiēěr


shuō

wèn

xiàn
guān

yīn

guǒ

shì

nǎi
zhì
jīu
jìng
xiàn
guān

yīn

guǒxiàn
guān


chū
shì
qīn
jìn
shàn
shì

tīng
wén
zhèng


xiāng

chéng
shúzuò

wéi
yīn


suǒ
zuò

wéi
guǒxiàn
guān


qiē
xiàn
guān
dāng
zhī

ěr


zhōng
chà
bié
zhě

xìn
xiàn
guānxiàn
guān
wéi
yīn

jiè
xiàn
guān

ěr

xiàn
guān
zhì

xiàn
guānxiàn
guān
wéi
yīnshùn
jué

fēn
shàn
gēn
wéi
yīn
zhǒng
xìng
wéi
yīn

xiàn
guān
biān
zhì

xiàn
guān


xiàn
guān
zhì

xiàn
guān
wéi
yīn

jīu
jìng
xiàn
guān

ěr
wèn
liù
xiàn
guān

zuò


wèi
liǎo
xiāng
děng

wéi
liù
xiàn
guān
shè

zuò


wéi

zuò

shè
liù
xiàn
guānèr
xiàn
guān
fēi
zuò

shè


xiàn
guān
shè

zuò

shè


xiàn
guān
shè

zuò

guān
chá
zuò

shè


xiàn
guān
yuǎn

zuò

shè


zuò

jiā
xíng
jīu
jìng
zuò

shè


xiàn
guān
jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò

shè


zuò

dāng
zhī
shì
xiàn
guān
děng
liú
shè

fēi
xiàn
guān
shè

wèi
liǎo
xiāng
zuò

shēng
jiě
zuò

wèn

biān

zhì

shùn
jué

fēn
shàn
gēn

xiàn
guān
shè


fēi
zhū
xiàn
guān
shè

dāng
zhī
shì
xiàn
guān
děng
liú

wèn
zhū

xiàn
guān

xìn
xiàn
guān


shè
xìn
xiàn
guān


xiàn
guānyīng
zuòhuò
yǒu

xiàn
guān
fēi
xìn
xiàn
guān

wèi
chú
yuán
bǎo
jué
dìng


zhū

yuán
jué
dìng


huò
yǒu
xìn
xiàn
guān
fēi

xiàn
guān

wèi
yuán
bǎo
wén
xiū
suǒ
chéng
xìn

huò
yǒu

xiàn
guān

xìn
xiàn
guān

wèi
yuán
bǎo
jué
dìng


chú
shàng
ěr
suǒ
xiāng

shì
yóu

dào

yīng
zhī
suǒ


yīng
zuò
yǒu

liàng

xíng
shùn
qián

shùn
hòuděng
dàoshēng
wén

jué

dào

jiē
dāng
liǎo
zhī


qiān
zhī

gòu

míng
qiān
gòu

yóu

zhǒng
gòu

xīn
xiāng


néng


qiān
zuò
ān

chù

shì

shuō

míng
wéi
qiān
gòu

yún

wéi
huì
shī
xiān

chuànxiàn

zhōng
ài
zhòng
cái
shí

èr

shēn
mìng

zhòng

liàn


hòu
shì

sān

qiān
zhě
héng
gòng
zhǐ
zhù
yòu
suí
shùnjiàn
suǒ
shī
tián

shēng
gōng


jiǎn


tián
bēi
xiān

chuàn

chù

jiàn
shēng


liù

zhū
cái
bǎo
nán
shù


xiǎng

shēng
lǎn
duò


xiè
dài


zhí


jiàn

wèi
huì
shè
yǒu


rǎnqiú
cái
bǎo
ér
xíng
huì
shī

huí
xiàng
yǒu

zhǒng
xíng
míng
wéi
diào
shàn


gǎn
cái

xíng

èr
gǎn
shàn

xíng

sān
gǎn


xíng


gǎn


xíng


gǎn


xíng

gǎn
cái

xíng
zhě

wèi
shī
xìng


shì

gǎn
shàn

xíng
zhě

wèi
jiè
xìng


shì

gǎn


xíng
zhě

wèi
xiū
xìng


shì

gǎn


xíng
zhě

wèi
shēng
wén

jué
dào

gǎn


xíng
zhě

wèi


dào

wéiyīng
xiū

xiǎngzhū

zhōng
xiū

jìng
xiǎng

èr


shēn
mìng
xiū

miè
xiǎng

sān


jiè
zhōng
xiū
yǒu

xiǎngzhū
xíng
zhōng
xiū

cháng
xiǎngzhū
zhòng
shēng
xiū
āi
mǐn
xiǎngdāng
shìjīng

yún

liǎo
zhī

jīng
nǎi
zhì
lùn


wèi
lüè
yóu

xiāng


liǎo
zhī
jiǎ
míng


èr
liǎo
zhī
shè
shòu


sān
liǎo
zhī

liǎo
zhī
shèng
jiàoliǎo
zhī

chù


yún

liǎo
zhī
jiǎ
míng

wèi
néng
liǎo
zhī
chà
bié

mén
míng
xiǎng
shī
shè

yún

liǎo
zhī
shè
shòu

wèi
néng
liǎo
zhī
míng
shēn

shēn
wén
shēn

yóu

xuān
shuō
chà
bié

mén

yún

liǎo
zhīwèi
néng
liǎo
zhī
cóng


mén
zhì


mén

cóng


zhì


suǒ
yǒuyún

liǎo
zhī
shèng
jiào

wèi
néng
liǎo
zhī

shì

mén

lái
suǒ
shuō
huò


shuō

huò
zài
jiā
shuō
huò
chū
jiā
shuō

yún

liǎo
zhī

chù

wèi
néng
liǎo
zhī

shì

ménshuō


shì

ménshuō


shì

mén
nǎi
zhì
wéi
lìng
tiān
rén


ān


shuō


shì
míng
wéi
lüè
yóu

xiāng
liǎo
zhī

jīng
nǎi
zhì
lùn


yún

liǎo
zhī


yóu

xiāng


liǎo
zhī
yuánèr
liǎo
zhī

chà
bié


sān
liǎo
zhī

liǎo
zhī
dào
liǎo
zhī
lüèyún

liǎo
zhī
yuán


wèi
néng
liǎo
zhī

fēn
suǒ
huà
yīng
shì
xiàn


nǎi
zhì

fēn
suǒ
huà
yīng
qìngyún

liǎo
zhī

chà
bié

wèi
néng
liǎo
zhī

mén

xiāng
xùn
shì
yán

pǐn
lèi
chà
bié

yún

liǎo
zhīwèi
néng
liǎo
zhī
jiě
shì


chéngyuán
mǎnyún

liǎo
zhī
dào


wèi
néng
liǎo
zhī

zhǒng
dàoguān
dài
dào


èr
zhèng
chéng
dào


sān
zuò
yòng
dào
ěr
dào


yún

liǎo
zhī
lüè


wèi
néng
liǎo
zhī

shì
yùn
xiāng
yīngshì
jiè
chù
yuán

chù
fēi
chù

xiāng
yīngshì
niàn
zhù
děng
xiāng
yīng

nǎi
zhì

shì

shèng
zhī
dào
xiāng
yīngshì

xiāng
yīngshì
fán
nǎo
xiāng
yīngshì
zēng
shàng
jiè
děng
xué
xiāng
yīng
yún

zhī
shí

wèi
yóu

xiāngtōng

zhèng
xiàn
zài
qián

rǎn


èr
tōng

jiāng
xiàn
zài
qián

rǎn


sān
tōng


rǎn

wèiděng

duì
zhì
zuò
duì
zhì
zuò
yún

zhī
liàng

wèi

suǒ
shí
suǒ
yǐn
suǒ
dàn
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

dāng
zhī

zhōng
lüè
shuō
èr
zhǒng
duàn
suí
shùn
xìng


rén
chí
suí
shùn
xìng

èr
jīng
jìn
suí
shùn
xìng

rén
chí
suí
shùn
xìng
zhě

wèi

suǒ
shí
suǒ
yǐn
suǒ
dàn
suǒ
cháng
shàn
zhī

liàng

jīng
jìn
suí
shùn
xìng
zhě

wèi

ruò
xíng
ruò
zhù
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

shàn
zhī

liàng


zhōng
yún


suǒ
shí
děng
shàn
zhī

liàng

wèi

shòu


shòu
yòng
zhōng
jiē
shàn
zhī
liàng


shòu

zhōng
shàn
zhī
liàng
zhě

wèi


shí
yīng
shòu

cóng

yīng
shòu


suǒ
yīng
shòuyīng
shòu


shí
yīng
shòu

wèi

chū
fēnshí
wéi
shòu
yòng


cóng

yīng
shòu

wèi
chú

zhǒng
fēi
suǒ
xíng
chù


suǒ
yīng
shòu

wèi
qīng
jìng


lái
suǒ


chú
jiǔ
ròu
děng
suǒ

yīng
yǐn

yīng
shí
yīng
shòu

wèi
zhī
liàng
ér
shòu


lìng

sǔn
huò
sǔn
shòu
yòng
zhōng
shàn
zhī
liàng
zhě

wèi

suǒ
shòu


shí
zhōng
yīng

shòu
yòngshí
zhōng
yīng

shòu
yòng

wèi

qián
shuō

zhī
chū
fēn
shì
shòu
yòng
shíchù
suǒ
yīng

shòu
yòng

wèi

hǎo
chù
huò

dào
chǎng
huò
zài

luò


suǒ
yīng
shòu
yòng

wèi

qián
shuō
qīng
jìng

děngyīng
shòu
yòng

wèi
shàn
zhī
liàng
yīng

shòu
yòng


lìng

nǎo


shùn
duàn


lìng
zhū
jiè


píng
děng

yún


qín
jīng
jìn
shàn
zhī

liàng

wèi


shí

chù

shìyīng
qín
jīng
jìnděng
shí
yīng
qín
jīng
jìn

wèi

yīng
xíng
shí
ér
xíng

nǎi
zhì

yīng
jiě
shuì
mián
shí
ér
jiě
shuì
miánchù
suǒ
yīng
qín
jīng
jìn

wèi

xián
lín
huò
zài
dào
chǎng

huò


yuàn
huò
jīng
xíng
chù
yīng
xiū
jīng
jìnděng
shì
yīng
xiū
jīng
jìn

wèi
yīng
qín
xíng
qín
zhù
nǎi
zhì
qín
jiě
shuì
mián
láo
juàn


yīng
xiū
suǒ
yǒu
jīng
jìn

wèi
shàn
zhī
liàng
ér
xiū
jīng
jìn


yīn


tài
shěn
tàiyún

shàn
zhī
shà


zhòng

wèi
shàn
liǎo
zhī
shà


zhòng

shì
míng

shì
zhǒng


shì
xìng

shì
shí

nǎi
zhì

shì
shòu
寿
liàng
biānshì
nǎi
zhì
shàn
zhī
cháng
zhě

shì
děng
zhòng

yún

shàn
zhī
zhū
shā
mén
zhòng

wèi
néng
shàn
zhī


shì
míng


shì
shǎo
nián

shì
cháng
nián

shì

nián


chí
jīng
zhě
nǎi
zhì

shì
néng
chí
lùn
zhě

shàn
zhī

shì


shī
děngyún

shàn
zhī


shì
zhōng
yīng
dāng
wǎng

nǎi
zhì
yīng


wèi
ruò
lüè
shuō
wéi

yīng
wǎng
nǎi
zhì
yīng

yīng
wǎng
nǎi
zhì
yīngsuǒ
wéi


zài
jiā
zhòng
nǎi
zhì
yīng


wèi
wéi

qiú

shēng
zhòng


huò

wéi
lìng
wèi
xìn
zhě
xìn
xìn
zhě
zēng
cháng

huò
wéi
wèi
wèn
zāo
zhòng

bìng
shòu
zhòng

zhě

huò
wéi
kāi
jiě
zhū
chóu
yōu
zhě

huò
wéi

hǎo
zhǎn
zhuǎn
yuàn
duì

xiāng
wéi
zhě

huò
wéi
suí
shùn

suǒ
zuò
shì

huò

wéi

zhī
suǒ
quàn
qǐng

huò
wéi
suí
cóng
guǐ
fàn
qīn
jiào
tóng
fàn
xíng
zhě

huò
wéi
jīng
yíng
sēng
suǒ
zuò
shì

shì

yīng
wǎng
nǎi
zhì
yīng


yún

liǎo
zhī
yīng

shì
wǎng

wèi

shēng
wén


shuō

xiāng

yún

liǎo
zhī
yīng

shì
zhù

wèi
wǎngyīngzhì

mén


màn
ér
zhù

huò


jiā

zhì
xiāng
jiàn
chù
cóng
róng
ér
zhù

xiān
yán
wèi
wèn
hán
xiào
kāi
yán

yuǎn

pín

fāng
shēn
ài


yún

liǎo
zhī
yīng

shì
zuò

wèi

kāi

suí

suǒ
yǒu


zhī
zuò

zhèng
wēi

duān
yán
ér
zuò

yún

liǎo
zhī
yīng

shì


wèi
shàn
liǎo
zhī

shíliàng

jìng
zhì
zhí
ér


shí
yǒu
sān
zhǒng


zhě

wén
fēi


wénwén
zhě

wèi

yǒu

huò

huò

huò
shēn

juàn

huò
fēng

děng
zhī
suǒ

nǎo

shì
míng
chū
shí

èr
zhě
ān
zhù


wēi

fēi
fēi
wēi


huò

yǒu

suī


wén
fēi
wēi


zhù
fēi
wēi

zhě

wèi

yīng

wéi
zuò
zhě
shuō

chú

zhòng
bìng


bié
jiě
tuō
jīng
guǎng
广
shuō

xiāng

shì

èr
shí

sān
zhě

xīn

yǒu
rǎn
nǎo
fēi
rǎn
nǎo
xīn

rǎn
nǎo
xīn
zhě

wèi

yǒu


xīn
cōng
shì
zēng
shàng
qín


huò
huāng
huò
luàn
huò

hún
zhuó

huò


shǐ
使
huò
zuò

zhě

huò

shā
zhě

zhě
yuàn
zhě

shì

sān
shí


yǒu
sān
zhǒng

wèi
yǒu
qiú
qǐngqiú
qǐng


liàng
qiú
qǐng

fāng
wéi
xuān
shuōwéi
shuō
yǒu


shuō

yóu
sān
zhǒng
xiāng
dāng
zhī

liàngluàn


ér
yǒu
suǒ
shuō

èr
yuán
mǎn
wén

xuān
shuō
zhū


sān
fán
suǒ
xuān
shuō
yán


zhòng
wèi

zhòng
shuō

suǒ
yǒu
yán

ruò
zhū

yán

yòng
fēi

shàng

shǎo
shuō


kuàng
duō
shuō

dāng
zhī

jìng

yǒu
sān
zhǒng


wēi


jìng

èr
yán
yīn

jìng

sān

xīn

jìng

wēi


jìng
zhě

wèi
zhū
gēn

jìng

yǒu
zào
rǎo


gāo


zhī
jié

dòng
ér
yǒu
suǒ
shuō

yán
yīn

jìng
zhě

wèi
yǒu
suǒ
shuō
shēng

tài
gāotài


xīn

jìng
zhě

wèi
suī
chù
nǎo


shēng
fèn
ér
yǒu
suǒ
shuō

kuàng

chù
nǎo

yòu

rǎn
xīn
ér
yǒu
suǒ
shuō

yòu
zhì
zhí


yǒu
sān
zhǒng

wèi

shí

shí
nǎi
zhì

jìng

shí

huò
yóu

宿

fāng
biàn
便
rén
xìng
ér


huò
yóu
xiàn

chuàn

jiā
xíng
zuò

ér


huò
yóu
ài

xué
chù

ér

zhì

fāng
yǒu
suǒ
shuōqiē
shí

yǒu

kuáng

ruò
yǐn
ruò
xiǎn
suǒ
yán

èr

yún

liǎo
zhī
yīng


wèi
shàn
liǎo
zhī


shí
zhōng
yīng
dāng

rán


zhě
shuō
zhě
zhèng
shuō

shí

ruò

tīng
zhě

zuò

yán
xiàn
xiāng
xuān
luàn

ěr
shí
shuō
zhě

dāng

rán

èr
zhě
shuō
zhě
zhèng
shuō

shí

ruò

tīng
zhě

yán
qiě
zhǐwén

ěr
shí
shuō
zhě

dāng

rán

sān
zhě
shuō
zhě
zhèng
shuō

shí

ruò

tīng
zhě

shuō
zhě
suǒ

qiú
guò
xīn


wéi
zhèng
yán
xiàn
xiāng
guāi
bèi

ěr
shí
shuō
zhě

dāng

rán


zhě
shī
zhǔ


shí
děng
lái
xiāng

qǐng

ěr
shí
shòu
zhě

dāng

rán
ér


zhī


zhě
ruò
yǒu

lùn
zhě
lái
xiàn
xiāng
jiào
lùn

ěr
shí
lùn
zhě

dāng

rán
tīng

yán
shuō


qiě
yóu
sān
xiāng
yīng

liǎo
zhī

suǒ
yǒu
xìn
nǎi
zhì
shì
shàn
nányóu

chù


èr
yóu

xìng


sān
yóu
shí
fēn


yún

yóu

chù

liǎo
zhī

xìn

wèi

shí
zhī
ruò
shì
shì
xìn
zhī
suǒ

chù

xìn
yuán

shēng
dāng
zhī

shì
jué
dìng
shì

xìn
suǒ

chù

yún

yóu

xìng

liǎo
zhī

xìn

wèi

shí
zhī
ruǎn
zhōng
shàng
pǐn

suǒ
yǒu
xìn

yún

yóu
shí
fēn

liǎo
zhī

xìn

wèi

shí
zhī


mǒu
shí


shì
xìn


liǎo
zhī
xìn

shì

jiè
děng
biàn
děng
wéi
hòu
jiē
dāng
liǎo
zhī


zhōng
xìn
shì


zhī

jiè
shì


shē


zhī

wén
shì


shè

zhī

shè
shì
shē
shè


liáng
zhīsuǒ
chéng
huì


suí
shùn
jiào
shòu
jiào
jiè

shì
néng
shè
shòu
shē
shè

zhī


zhǐ


zhèng
shē
shènéng
zhèng

zhū
shā
mén
guǒsuǒ
zhèng
zhū
shēnruò
yǒu

jiā
ér
shēng

huò

wéi
duàn
suǒ
zhèng
wéi

xuān
shuō

yòu
wéi
jiàng

zhū

lùn
zhě


yǒu
biànshēn

xié
xíng

shí


yǒu
rěn

róu

suǒ
shè
shàn
nán

xìngyóu
sān
yīn
yuán

shēng

xìn


yóu

zhèng
zhī
sān
bǎo
gōngèr
xíng
wài
dào
jiàn


sān
wèi

zhū


shèng


sān
zhǒng
shén
biàn

suí


zhǒng
suǒ
diào
yóu
sān
yīn
yuán

néng
shù
wǎng

jìng
yuán
lín


fàng

xiè
dài
suǒ

zhí


èr
duō
shìsān
xìn
shùn
rényóu
sān
yīn
yuán
wéi
xìng

hǎo
zào

xìng

wèi


èr
xìng
gāo
màn


sān

wényóu
sān
yīn
yuán
wéi
xìng

hǎo
qīn
jìn
xìng

xiáèr
xìng
fēi

tián


sān


yóu
sān
yīn
yuán
wéi
xìng

hǎo
qǐng
wènshàn


èrshàn


sān

èr


shàn


yóu
sān
yīn
yuán

néng
shěn
tīng


duō
xúnèr
duō
sān
duō
zhū
gài
chán

rǎn
xīn


yóu
sān
yīn
yuán
wéi
xìng

néng
jué
dìng
rén
chítīng
wén


èr
è
tīng
wén


sān

huì
shēng
huì


yóu
sān
yīn
yuán
wéi
xìng

néng
guān
chá
zhū
zhuó

lùn


èr
ài

kuì
nào


sān

chéng
jiù
shěn
chá
huì


yóu
sān
yīn
yuán
wéi
xìng

néng

suí

xíng


yóu


shēn
mìng

èr
yóu


zēng
shàngzhuó

yǎng

sān
yóu

zhuó
gōng
jìng

yóu
sān
yīn
yuán


xiū
xíng


zhī
xíng


xìng
shì
xià
liè
zhǒng
xìng


èr
bēi
wēisān

shì
shì
bái
pǐn

shàng
xiāng
wéi
yīng
zhī

xiāng


zhū
shèng


fēi

zhòng
duō
zhǒng
zhǒng
yóu
guān

shìsuǒ
wèi

bīn
yóu
guān

shān

yóu
guān

guǐ

yóu
guān


shì
děng
lèi
zhǒng
zhǒng
yóu
guān

shìwèn

yīn
yuán

zhū

shēng
wén


shén
tōng

nǎi
wǎng
guǐ

jié
wèn
zhū
guǐ

xiān

bào

wéi
wéi
chú
wéi
wéi
ráo

zhòng
shēng


ruò
wéi
chú


zhěshén
tōng

yīng
dào


ruò
wéi
ráo

zhòng
shēng
zhě

dāng
shuō
yún

ráo

zhòng
shēng


wéi
ráo

zhòng
shēng


wèi

ráo


zhū
è
饿
guǐ


zhòng
shēng

yóu
shén
tōng

lìng
zhū
è
饿
guǐ

niàn

宿
shì


shuō
xiān
shēn
suǒ
zuò
è

shēn
shēng
yàn
huǐ

yīn
wéi
shuō

biàn
便
néng
lǐng


yóu

yīn
yuán


guǐshì
shuō
míng
ráo

zhū
guǐshén
tōng
zhū

shēng
wén

wén

suǒ
shuō
zhǒng
zhǒng
suǒ
shòu


ài
guǒ
xiān
shì
è


nǎi
huán
rén
jiān
zhǎn
zhuǎn
xuān
gàowén

xīn
shēng
yàn
huàn
duàn
è
xiū
shàn


shì
shuō
míng


zhòng
shēng


yóu
liù
zhǒng
xiāng
dāng
zhī

xíng
zhū

míng


yún

liù
xiāng
shuō

míngzhòng
duōèr
chén
zhòngsān

jìng
jiān
qiáng
biàn
huàiliù

suí
xīn
zhuǎn


zhōng

jué

wén
gēng


xiàn

yòu

jué

zhū
jué

wénxiàn


瑜伽师地论注解网:http://www.yujiashidljg.com

文章推荐:

佛咒修持感应大全

佛咒中最超强感应

佛号的感应

佛号感应

佛号念多久自身有感应