瑜伽师地论注解网

瑜伽师地论第72卷(注音)

编辑:鸿文 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第72卷(注音)shī

lùnshí
èr
juàn

shè
jué

fēn
zhōngzhī


shì

shuō
shēng
wén

děng
jué

juéjīn
dāng
shuō
wèi

chéng

shēng
wén
zhǒng
xìng

dāng
zhī
chéngzhǒng
xìngshì


yǒu
shí

xīn

wèi
shì

shòu

xīnxìng

xīn


jué
dìng

xīn

jué
dìng

xīn


qīng
jìng

xīn

qīng
jìng

xīn

léi
liè

xīn

qiáng
shèng

xīn

wèi
chéng
guǒ

xīn


chéng
guǒ

xīn

shì

shòu

xīn
zhě

wèi
zhū


wèizhèng
xìng

shēng
suǒ
yǒu

xīnxìng

xīn
zhě

wèi
zhū


zhèng
xìng

shēng


huí
xiàng


zhū
shēng
wén
děng
suǒ
yǒu

xīn


jué
dìng

xīn
zhě

wèi
fēi

zhǒng
xìng

shè

zhǒng
xìng

tuì
退
huán

suǒ
yǒu

xīnxiāng
wéi
dāng
zhī
míng
wéi
jué
dìng

xīn


qīng
jìng

xīn
zhě

wèi

yǒu

huò
suí

zhuǎn

huò
bèi
líng


kuí

liàng

huò

wáng
nán
huò

zéi
nán

huò

guǐ
nán
huò

tuì
退
zhuǎn

huò
wéi
huó
mìng
huò
wéi

yǎng
gōng
jìng
yīn
yuán
huò

jiǎo
kuáng


shì
děng
lèi
ér

xīn
zhě

dāng
zhī
jiē
míng

qīng
jìng

xīnxiāng
wéi
ér

xīn
zhě

míng
qīng
jìng

xīn

léi
liè

xīn
zhě

wèi

yǒuxīntān
tián
chī
chán
suǒ
shè

zhèng
xíng
chù

xié
xíngxiāng
wéi
míng
qiáng
shèng

xīn

wèi
chéng
guǒ

xīn
zhě

wèi
cóng
shēng
jiě
xíng

nǎi
zhì

shí

suǒ
yǒu

xīn


chéng
guǒ

xīn
zhě

wèi

lái

suǒ
yǒu

xīn


shì
zūn
yánjiě
tuō
nán
xíng
zhī
xíng
qiē
nán
xíng
zhī
xíng

shàn
jiě
tuō


zhèng
yuàn
mǎn

lìngzhèng
shí

xīn


rǎnrǎn

děng
guǎng
广
jué

wén
gēng


xiànyǒu

zhǒng
xīnyīng
dāng
héng
cháng
suíwén

suǒ
chéng
xīn

èr
bēi
xīn

sān

liáng
xīn


xiū
suǒ
chéng
xīn
yǒu
jiǔ
zhèng
xíng
shēng

zhèng
xíng

èr

yǒu
qíng
zhèng
xíng

sānzhèng
xíngzhū

zhèng
xíngshēnzhèng
xíng

liù


yīng
sǔn
nǎo
yǒu
qíng
zhèng
xíng
jiān
xiū
shàn

zhèng
xíng
xīn
shē


zhèng
xíng

jiǔ

zēng
shàng
huìshè

zhèng
xíng

yún
shēng

zhōng
xíng

zhèng
xíng

wèi

bìng
zhě

suǒ
yǒu
bìng

xīnyún
zhū
yǒu
qíng
xíng

zhèng
xíng

wèi

liáng


yǒu
bìng
zhě

yún


shàng
xíng

zhèng
xíng

wèi

shàn
qiǎo
jiā
cháng

wèi
chéng
jiù
yòu
tóng

yún
zhū

zhōng
xíng

zhèng
xíng

wèi

shāng
zhǔ
xíng

shāng


zhū
cái
huò

yún
shēnxíng

zhèng
xíng

wèi

huàn
rǎn

zhě

zhūyún

yīng
sǔn
nǎo
yǒu
qíng
xíng

zhèng
xíng

wèi


shàng
fàng
shī
biàn
便

yīng
hái
xiǎo
ér

yún

jiān
xiū
zhū
shàn

zhōng
xíng

zhèng
xíng

wèi

qiú
huǒ
zhě
shī
gōng

suì

yún

xīn
shē


zhōng
xíng

zhèng
xíng

wèi


zhǔ

néng
zhì
cái

wěi

zhě

yún
zēng
shàng
huìshè

zhōng
xíng

zhèng
xíng

wèi

shàn
huàn
zhě

zhū
huàn
shì


jué

wén
gēng


xiànruò


zhǒng
yǒu
qíng
zhòng
zhōng


xié
xíng
shí

shuō
míng

āi

mǐn

yǒu
shāng
tàn
qiú
zhě

èr

wēi
è
zhě

sān

yǒu
ēn
zhě

zhě

zhě

yán

qiú
zhě

lüè
yǒu

zhǒng


qiú
yǐn
shí

èr
qiúsān
qiú
fáng
shè


qiú
bìng
yuán

yào
qiú
jiùwēi
è
zhě


yǒu

zhǒng


zhù
jiān

zhě

èr
zhù

luàn
zhě

sān
lái
guī

zhě


xiāng
tóu
wěi
zhě


lái
bài
jìn
zhě


yǒu
ēn
zhě

yǒu

zhǒng
èr


sānshǐ
使


péng
yǒu
xiōng

qīn
zhǔ
zǎi
guān
zhě

yǒu

zhǒng


ài

shì

xīng
shèng


èr
ài

shì

xīng
shèng

guāisān
ài

shí
jié
biàn


yuǎn
ài

jiě

juànài

qiú
shēng
jìn

zhě

yǒu

zhǒngshuō
zhèng


èr

shòu
chí

sòng

sān

lùn

jué
jiào
shòu
jiào
jiè
suí

xíng


zhōng
xié
xíng
zhě

wèi

shì
zhōng
huò
zuò
jiā
xíng


huò

zuò
jiā
xíng


huò

ráo

jiā
xíng


huò
zhōng
yōng
jiā
xíng


yīng
zhī

xiāng
yǒu
qíng
zhōng
yǒu

zhǒng

kān
rén
xìng

ruò
zhū
yǒu
qíng
chéng
jiù

zhě

zhū


lái
shàng
nán
huà


kuàng
zhūhuò


zhě

zhū


lái
suīzuò
rán


néng
lǐng
shòu
suǒ
zuòshì

yòu

suǒ
zuò
néng
wéi
zhàng
ài

kuàng
zhūhuò


zhě


děng
wéi
qīng
jìng

kān
rén
xìng

èr

jiā
xíng

kān
rén
xìng

sān


guǒ
chéng
bàn

kān
rén
xìngjiā
xíng


guǒ
chéng
bàn

kān
rén
xìngshè
shòu
ráo


kān
rén
xìng


qīng
jìng

kān
rén
xìng
zhě

wèi

yǒu

běn
xìng

yǒu
bān
niè
pánjiā
xíng

kān
rén
xìng
zhě

wèi

yǒu

tóng
bān
niè
pán

xiāng


shú
jiān
zào
zuònéng
zhàng
zhèng
jiā
xíng


yóu

yīn
yuán

xiàn

zhōng

yǒu
kān
néng
xiū
zhèng
fāng
biàn
便guǒ
chéng
bàn

kān
rén
xìng
zhě

wèi

yǒu

tóng
bān
niè
pán

xiāng

wèi
shú


zuò


néng
zhàng
zhèng
jiā
xíng

yóu

yīn
yuán

yǒu
gōng
néng
chéng
bàn

guǒ


jiā
xíng


guǒ
chéng
bàn

kān
rén
xìng
zhě

wèi

yǒu

tóng
bān
niè
pán

xiāng

wèi
shú
jiān
zào
zuònéng
zhàng
zhèng
jiā
xíng


yóu

yīn
yuán


kān
néng


shè
shòu
ráo


kān
rén
xìng
zhě

wèi

yǒu
jiān
zào
zuònéng
gǎn
dìng
shòu
pín
qióng
kuì


nǎo
zhī


yóu

yīn
yuán

xiàn

zhōng

yǒu
kān
néng
lìng
kuì
ān
xiāng
wéi
dāng
zhī

zhǒng
yǒu
kān
rén
xìng


ruò

liǎo
zhī
zhēn
shí

zhě

dāng
xiān
liǎo
zhī
lüè
yǒu

shì

tuō
nán
yuē

zǒng

bié
fēn
bié
yǒu
shí
shì

shì

ruò
shēng
ruò

děng
xiāng
xíng
děng

děng

yún


shì


xiāng

èr
míng

sān
fēn
bié


zhēnzhèng
zhì


děng
wéi
xiāng

wèi
ruò
lüè
shuō
suǒ
yǒu
yán
tán
ān

chù
shì


děng
wéi
míng

wèi


xiāng
suǒ
yǒu
zēngděng
wéi
fēn
bié

wèi
sān
jiè
xíng
zhōng
suǒ
yǒu
xīn
xīn
suǒ


děng
wéi
zhēn


wèisuǒ
xiǎn
shèng
zhì
suǒ
xíng
fēi

qiē
yán
tán
ān

chù
shì


děng
wéi
zhèng
zhì

wèi
lüè
yǒu
èr
zhǒng


wéi
chū
shì
jiān
zhèng
zhì

èr
shì
jiān
chū
shì
jiān
zhèng
zhì


děng
míng
wéi
wéi
chū
shì
jiān
zhèng
zhì

wèi
yóu


shēng
wén

jué
zhū


děng
tōng

zhēn


yòu
yóuzhū
míng
chù
shàn
xiū
fāng
biàn
便

duō
zhù

shì

qiē
biàn
xíng
zhēn

zhìzhèng
yuán
mǎn
suǒ
zhī
zhàng
jìng


děng
míng
wéi
shì
jiān
chū
shì
jiān
zhèng
zhì

wèi
shēng
wén

jué

chū
zhèng
zhì
tōng

zhēnyóu

hòu
suǒ

shì
jiān
chū
shì
jiān
zhèng
zhì


zhū
ān


zhōng

lìng
xīn
yàn

sān
jiè
guò
huàn
ài
wèi
sān
jiè

jìng

yòu
yóu
duō
fēn
ān
zhù
zhèng
yuán
mǎn
fán
nǎo
zhàng
jìng

yòu


zhì
wèi
zēng


míng
chū
shì
jiān

yuán
yán
shuō
xiāng
wéi
jìng
jiè


míng
shì
jiān

shì

shuō
wéi
shì
jiān
chū
shì
jiān

shì
zūn
shuō

shì
yán


shuō
yǒu
shì
jiān
zhì

yǒu
chū
shì
jiān
zhì

yǒu
shì
jiān
chū
shì
jiān
zhì

ruò
fēn
bié
suǒ
shè
zhì

wéi
míng
wéi
shì
jiān

chū
zhèng
zhì
suǒ
shè
zhì

wéi
míng
chū
shì
jiān


èr
zhèng
zhì
suǒ
shè
zhì

tōng
míng
shì
jiān
chū
shì
jiān
wèn
xiāng
dāng
yán
yǒu


dāng
yán
dāng
yán
shì
yǒu

wèn
wéi


xìng
chà
bié
jiǎ
shì
dāng
yán
yǒu
shì
dāng
yán


wèn
wéi

fēn
bié
suǒ
xíng
jìng

shì
dāng
yán
yǒu
shì
dāng
yán
yǒu


shìxiāng
yǒu
xìng

shàn
qiǎozhū
xiāng
zhōng
shàn

wéi
yǒu
shàn

wéi


shàn

wéi

yǒushàn

wéi
fēi
yǒu
fēiyóu

shì
shàn

bié


yuǎn

zēng

sǔn
jiǎn
èr
biān

xíng

zhōng
dào
shàn
shuō

jiè

wèn

xiāng
wéi

yán
shuō

dāng
yán
shì
yǒu

wéi


yán
shuō

dāng
yán
shì
yǒuyóu
èr

dāng
yán
shì
yǒu

ruò


yán
ān


chù


shì

yán
shuō

dāng
yán
shì
yǒu

ruò


xìng
chà
bié
jiǎ


chéng
jiùshì


yán
shuō

dāng
yán
shì
yǒu


xiāng
míng
fēn
bié

ěr

wèn
zhēn

zhèng
zhì
dāng
yán
yǒu


dāng
yán
dāng
yán
shì
yǒu

wèn
xiāng
dāng
yán
shí
yǒu

dāng
yán
jiǎ
yǒu


shí
yǒu
xíng
zhōng
dāng
yán
shí
yǒu

jiǎ
yǒu
xíng
zhōng
dāng
yán
jiǎ
yǒu

yǒu
xiāng
zhū
xíng

yǒu
èr
zhǒng

wèn
míng
dāng
yán
shí
yǒu

dāng
yán
jiǎ
yǒu


dāng
yán
jiǎ
yǒu

wéi

xiāng
zhōng
jiǎ
shī
shè


wèn
fēn
bié
dāng
yán
shí
yǒu

dāng
yán
jiǎ
yǒu


èr
zhǒng

yǒu

wèn
zhēn

dāng
yán
shí
yǒu

dāng
yán
jiǎ
yǒu


dāng
yán
shí
yǒu

shēng

shè


wèn
zhèng
zhì
dāng
yán
shí
yǒu

dāng
yán
jiǎ
yǒu


dāng
yán

yǒu


zhōng
zhì
shì
shí
yǒu

ruò
zhì
juàn
zhǔ
zhū
xīn
xīn
suǒ

míng
wéi
zhì

shuō
zhī
wéi
jiǎ


yǒu
èr
zhǒng

wèn
xiāng
dāng
yán
shì

yǒu

dāng
yán
shēng

yǒu


dāng
yán
shì

yǒu

yóu
èr
yīn
yuán
rǎnèr
shī
shèwèn
míng
dāng
yán
shì

yǒu

dāng
yán
shēng

yǒu


dāng
yán
shì

yǒu

yóu
sān
yīn
yuán
rǎnèr
shī
shèsān
yán
shuō
suǒwèn
fēn
bié
dāng
yán
shì

yǒu

dāng
yán
shēng

yǒu


dāng
yán
shì

yǒu

yóu

yīn
yuán
rǎnèr
shī
shèsān
yán
shuō
suí
miányán
shuō
suí
jué


wèn
zhēn

dāng
yán
shì

yǒu

dāng
yán
shēng

yǒu


dāng
yán
shēng

yǒu

shì
qīng
jìng
suǒ
yuán
jìng
xìng


wèn
zhèng
zhì
dāng
yán
shì

yǒu

dāng
yán
shēng

yǒu


chū
zhèng
zhì
dāng
yán
shēng

yǒu


èr
zhèng
zhì
dāng
yán

yǒu
wèn
xiāng
dāng
yán
shuí
suǒ
shēng


dāng
yán
xiāng
suǒ
shēng

xiān
fēn
bié
suǒ
shēng

wèn
míng
dāng
yán
shuí
suǒ
shēng


dāng
yánluó

suǒ
shēng

wèn
fēn
bié
dāng
yán
shuí
suǒ
shēng


dāng
yán
fēn
bié
suǒ
shēng

xiāng
suǒ
shēng

wèn
zhēn

dāng
yán
shuí
suǒ
shēng


dāng
yán

shēng

wèn
zhèng
zhì
dāng
yán
shuí
suǒ
shēng


dāng
yán
yóu
tīng
wén
zhèngzuò

zhèng
zhì

shēng
wèn
xiāng

míng
dāng
yán


dāng
yánshuō


yǒu
guòyǒu

guò

míng
yīng
shí
yǒuyǒu

guò

ruò

xiāng
shí
yīng


míng

wèn
xiāng

fēn
bié
dāng
yán


dāng
yánshuō


yǒu
guòyǒu

guò

fēn
bié
yīng
fēi
xiāng
wéi
xìngyǒu

guò


fēn
bié
wài
suǒ
yǒu
zhū
xiāng
yīng

fēn
bié
wéi
xìng

wèn
xiāng

zhēn


dāng
yán

dāng
yánshuō


yǒu
guòyǒu

guò

zhū
xiāng
zhī
shēng

yīng
fēi

zhēn


yòu
xiū
guān
zhě
yīng
shè
zhū
xiāng
bié
qiú
zhēn


yòu

zhēn


zhèng
jué
shí


yīng

xiāng


zhèng
juéyǒu

guò


zhēn


chà
bié


qiē
xiāng

yīng

chà
bié

yòu

xiāng
shí
yīng

zhēn


yòu

zhēn

shíxiāng
yīng

qīng
jìng


zhū
xíng
shàng
yǒu

chánggòng
xiāng

suī

shì
yǒu
ér


shuō


zhū
xíng
ruò
yòu

shēn
xīn

zhòng
qīng
ān

suī

shì
yǒu
ér


shuō


shēn
xīn
ruò
yòu

shàn
èzhōng
zhǒng


suī
yǒu
ér


shuō


zhū

ruò

yǒu
guò


yòu


kōng
biàn

qiē


zhū

chù
suī
yǒu

kōng
ér


shuō


zhū

ruò

yǒu
guòyǒu

guò


biàn

qiēkōng
yīng

chángyǒu

guò
kōng
yīng

suǒ
yǒu


zhōng
dàosuǒ
yīng
dāng
zhī

ěr

shēng
wén
chéng
zhōng
yǒu
chù
shì
zūn


zhū
xíng
xiǎn
shìfēibié
dàoshuō

chú

fēi

yùnyùn


zhōng

tān
shuō
míng
wéi
yǒu

guò

fěi
bàng
yùn
zhōng
shàn
qīng
jìng
guò


yǒu

guò


zhū

zhōng
zēng

cháng
xìng

qīng
jìng
guò


xiāng

zhēnfēi


dào


míng
fēn
bié
zhèng
zhì

zhēn

dāng
zhī

ěr

wèn
xiāng

zhèng
zhì

dāng
yán

dāng
yán


fēn
biéshuō

wèn
míng

fēn
bié

dāng
yán

dāng
yán
dāng
yán


wèn
míng

zhèng
zhì

dāng
yán

dāng
yán
dāng
yán


wèn
fēn
bié

zhèng
zhì

dāng
yán

dāng
yán
dāng
yán


wèn
xiāng
yǒu

xiāng


fēn
bié
suǒ
xíng
xiāng

wèn
míng
yǒu

xiāng


yán
shuō
suǒ

xiāng

wèn
fēn
bié
yǒu

xiāng


xiāng
wéi
suǒ
xíng
xiāng

wèn
zhēn

yǒu

xiāng


zhèng
zhì
suǒ
xíng
xiāng

wèn
zhèng
zhì
yǒu

xiāng


zhēn

wéi
suǒ
xíng
xiāng
wèn
xiāng
yǒu

xíng
xiāng


yīng
zhī

xiāng
yǒu
zhǒng
zhǒng
xíng
xiāng

liàng
xíng
xiāng

yóu
fēn
bié
xíng
xiāng
zhǒng
zhǒng

liàng


wèi

xiāng
xīn
xiāng

xīn
suǒ
yǒu
xiāng

xīn

xiāng
yīng
xíng
xiāng


wéi
xiāng

yùn
xiāng
jiè
xiāng
chù
xiāng

yuán

xiāng
chù
fēi
chù
xiāng

gēn
xiāng

xiāng

niàn
zhù
xiāng
zhèng
duàn
xiāng
shén

xiāng

gēn
xiāng

xiāng

jué
zhī
xiāng
dào
zhī
xiāng

xíng

xiāng


xiāng

shē


xiāng


shè

xiāng


xiāng
shè
xiāng
yuán
xiāng

xiāng


xiāng
shuǐ
xiāng
huǒ
xiāng
fēng
xiāng
kōng
xiāng
shí
xiāng


shì
jiè
xiāng

shì
jiè
xiāng


xiāng
yuè
xiāng


luò
jiā
xiāng

bàng
shēng
xiāng
è
饿
guǐ
xiāng

rén
xiāng


wáng
zhòng
tiān
xiāng

sān
shí
sān
tiān
xiāngtiān
xiāng


shǐ
duō
tiān
xiāng


huà
tiān
xiāng


huà

zài
tiān
xiāng

chū
jìng

xiāng


èr
jìng

xiāng


sān
jìng

xiāngjìng

xiāng

kōng

biān
chù
xiāng

shí

biān
chù
xiāng


suǒ
yǒu
chù
xiāng

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
xiāng


xiāng
jìn
xiāng

yǒu
xiāng
fēi
yǒu
xiāng


rǎn
xiāng
qīng
jìng
xiāng

jiàn
wén
jué
zhī
xiāngxún
qiú
xiāng

xīn
suí
xún

xiāng


shì
děng
lèi


liàng
xiāng


yǒu
liù
xiāng


yǒu
xiāng
xiāng

èr

xiāng
xiāng

sān
xiá
xiǎo
xiāng


guǎng
广

xiāngliàng
xiāng

liù

suǒ
yǒu
xiāng

yún

yǒu
xiāng
xiāng

wèi
jiě
liǎo
shì
míng
fēn
bié
suǒ
yǒu
xiāng

yún


xiāng
xiāng

wèi

jiě
liǎo
shì
míng
fēn
bié
suǒ
yǒu
xiāng

yún

xiá
xiǎo
xiāng

wèi

jiè
shì
fēn
bié
suǒ
yǒu
xiāng

yún

guǎng
广

xiāng

wèi

jiè
shì
fēn
bié
suǒ
yǒu
xiāng

yún


liàng
xiāng

wèi
kōng
shí

biān
chù


jiè
shì
fēn
bié
suǒ
yǒu
xiāng

yún


suǒ
yǒu
xiāng

wèi

suǒ
yǒu
chù


jiè
shì
fēn
bié
suǒ
yǒu
xiāng


yǒu


xiāng


xiāng
xiāng

èr
míng
xiāng

sān
fēn
bié
xiāng


zhēn

xiāng


zhèng
zhì
xiāng


yǒu

èr
xiāng


běn
xìng
xiāng

èr
yǐng
xiàng
xiāng

yún

běn
xìng
xiāng

wèi
xiān
fēn
bié
suǒ
shēng


xiāng
suǒ
shēng

gòng
suǒ
chéng
xiāng

yún

yǐng
xiàng
xiāng

wèi
biàn

suǒ


shēng
jiě
suǒ
xiàn

fēi
zhù
běn
xìng
xiāng

wèn
míng
yǒu

xíng
xiāng


yóu
xiāng
shì


yǒu
zhǒng
zhǒng

liàng
xíng
xiāng

yòu
ruò
lüè
shuō
yǒu
shí
èr
zhǒng


jiǎ
shuō
míng

èr
shí
shì
míng

sān
zhǒng
lèi
xiāng
yīng
míngbié
xiāng
yīng
míng


suí

míng

liù
jiǎ

míng


gòng
suǒ
zhī
míng


fēi
gòng
suǒ
zhī
míng

jiǔ
xiǎn
liǎo
míng

shí

xiǎn
liǎo
míng

shí

zǒng
míng

shí
èr
bié
míng

wèn
fēn
bié
yǒu

xíng
xiāng


yóu
xiāng
míng
shìyǒu
zhǒng
zhǒng

liàng
xíng
xiāng

ruò
lüè
shuō
zhě
dāng
zhī
yǒu

zhǒng


yǒu
xiāng
fēn
bié

èr

xiāng
fēn
bié

sān

jìng
jiè
rén
yùn
fēn
bié


xún
qiú
fēn
biéchá
fēn
bié

liù
rǎn

fēn
bié

liù

rǎn

fēn
bié

wèn
zhēn

yǒu

xíng
xiāngxiāng


shuō
xíng
xiāng

wèn
zhèng
zhì
yǒu

xíng
xiāng


ruò
chū
shì
jiān
zhèng
zhì

yǒu

xiāngshuō
xíng
xiāng

ruò
shì
jiān
chū
shì
jiān
zhèng
zhì

yǒu

ān


xíng
xiāng


ruò
xiāng
ruò
yǐng
xiàng

ruò
xiǎn
xiàn
ruò
yǒu

ruò

lùn
ruò

jiā


ruò
yǒu
wéi
ruò

suǒ
zào

ruò
yuán
shēng

shì
děng
shì
xiāng
chà
bié

ruò
míng
ruò
xiǎng

ruò
shī
shè
ruò
jiǎ
yán
shuō

ruò
shì

ruò
jiǎ


ruò
yán
lùn

shì
děng
shì
míng
chà
bié

ruò
fēn
bié
ruò

weí

ruò
biàn

ruò
xié
dào

ruò
xié
xíng
ruò
yuè
liú

ruò

zhèng


shì
děng
shì
fēn
bié
chà
bié

ruò
zhēn

ruò
shí
xìng

ruò

xìng
ruò

diān
dǎo
xìng

ruò

diān
dǎo
xìng
ruò


lùn
jiè

ruò

xiāng
jiè
ruò

jiè

ruò
shí


shì
děng
shì
zhēn

chà
bié

ruò
zhèng
zhì
ruò
zhèng
huì

ruò
zhèng
jué
ruò
zhèng
dào

ruò
zhèng
xíng
ruò
zhèng
liú

ruò
zhèng


shì
děng
shì
zhèng
zhì
chà
bié
wèn

shì

shì
xīn


xīn
suǒ
yǒu


xīn

xiāng
yīng
xíngwéi


xiāng
tōng

zhǒng

míng
wéi
xīn


xiāng
yīng
xíng
fēn
bié
zhèng
zhì

tōng
xīn

xīn
suǒ
yǒu

zhēn

wéi

wéi
wèn

shì

shì


yùn
suǒ
shè


fēi
yùn
suǒ
shè


sān
yùn
suǒ
shè

xiāng
shè

shè

zhēn


shè
wèn

shì

shì


jiè
chù
suǒ
shè


fēi
jiè
chù
suǒ
shèqiē
jiē
shì
jiè
chù
suǒ
shè
wèn

shì

shì


yuán

suǒ
shè


fēi
yuán

suǒ
shè


sān
yuán

shè

xiāng
shè

shè

zhēn


shè


yuán

shè

chù
fēi
chù
shè


gēn
shè
dāng
zhī

ěr
wèn

shì

shìsuǒ
shè


fēi

suǒ
shèyǒu
èr
zhǒng


ānèr
fēi
ānān


zhě

wèi

shèng


fēi
ān


zhě

wèi
zhēnzhōng
sān
shì
ān


suǒ
shè

xiāng

shè


shè

zhēn

wéi
fēi
ān


suǒ
shè

wèn

shì

shì


yīn
yuán
suǒ
shè


děng

jiān
yuán


suǒ
yuán
yuán


zēng
shàng
yuán
suǒ
shè


xiāng

qiē
yuán
suǒ
shè

míng
děng

jiān
yuán
suǒ

shè

fēn
bié
zhèng
zhì

yuán
suǒ
shè

zhēn

wéi
suǒ
yuán
yuán
shè
wèn

shì

shì
suǒ
shè


liǎo

jīngzhì

suǒ
shè


xiāng
sān

suǒ
shè

míng
wéi


suǒ
shè


xiāng
fēn
bié

ěr

zhēn

zhì
suǒ
xíngsuǒ
shè

zhèng
zhì
wéi
zhì

suǒ
shè
wèn

shì

shì


yǒu


xiāng
tōng
èr
zhǒng

fēn
bié
zhèng
zhì
wéimíng

zhēn


fēi
èr
zhǒng

shì
jiǎ
yǒushuōyǒu
yǒu
jiàn

jiàn
yǒu
duì

duì

ěr
wèn

shì

shì


yǒu
lòu


lòu


xiāng
tōng
èr
zhǒng

èr
wéi
yǒu
lòu

èr
wéi

lòu

zhēn

lòu
jìn
suǒ
yuán


míng

lòu

fēi
lòu
jìn
xiāngzhèng
zhì
lòu
jìn
duì
zhì


míng

lòu
wèn

shì

shì


yǒu
wéi


wéi


xiāng
tōng
èr
zhǒng

sān
wéi
yǒu
wéi

zhēn

wéi

wéi

zhū
xíng

jìng
suǒ
yuánfēi
zhū
xíng

jìng
xiāng


wèn

shì

shì


yǒu
zhèng


zhèng


xiāng
tōng
èr
zhǒng

èr
wéi
yǒu
zhèng

èr
wéi

zhèng


yǒu
lòu

lòu

zhōng
dào

dāng
zhī

ěr


yǒu
zhèng

zhèng

shì

yǒu
ài
wèi

ài
wèi

dān
shì

chū

dāng
zhī

ěr
wèn

shì

shì


shì
jiān

chū
shì
jiān


sān
shì
shì
jiān

zhēn

shì
chū
shì
jiān

zhèng
zhì

fēn
wéi
chū
shì
jiān


fēn
tōng
shì
jiān
chū
shì
jiān

zhēn


qiē
yán
shuō

lùn

jìng
suǒ
yuán

míng
chū
shì
jiān

fēi
chāo
guò
yán
shuō

lùn
xiāng
shì
jiān
chū
shì
jiān

duò
shè
fēi
duò
shè
dāng
zhī

ěr
wèn

shì

shì
wài


xiāng
tōng
èr
zhǒng

míng
wéi
shì
wài

fēn
bié
shēng
suǒ
shè

tōng
èr
zhǒng

zhēn

fēi
èr
zhǒng


fēn
bié

zhèng
zhì

ěr
wèn

shì

shìsān
tōng
èr
zhǒng

zhēn

wéi


nán
shífēi
xiāng
jiàn
jiǎn

lüèzhèng
zhì
wéi


xíngwèn

shì

shì


liè

shēng


sān
tōng
èr
zhǒng

zhēn

wéi
shēng

qīng
jìng
suǒ
yuánfēi
cóng
xià
liè
shēng
jìn
xiāngzhèng
zhì
wéi
shēng

zhēn

wéi
suǒ
xíng


wèn

shì

shì


yuǎn

jìnyóu
chù
yuǎn
shí
yuǎn


tōng
èr
zhǒng

míng
fēn
bié
zhèng
zhì
yóu
shí
yuǎn

jiē
tōng
èr
zhǒng

zhēn

yóu
èr


fēi
èr
zhǒngwéi

wèn

shì

shì


yǒu
zhí
shòu


zhí
shòu


xiāng
tōng
èr
zhǒng

míng
fēn
bié
zhèng
zhì

zhí
shòu

zhēn


fēi
èr
zhǒng
wèn

shì

shì


tóng
fēn


tóng
fēn


xiāng
tōng
èr
zhǒng


fēi
èr
zhǒng

wéi

yǒu

zhū
gēn
jiàn

tóng
fēn

tóng
fēn

wèn

shì

shì


yīn

fēi
yīnshì
yīn

zhēn

fēi
yīn


yīn
fēi
yīn

guǒ
fēi
guǒ
yǒu
yīn
fēi
yǒu
yīn

yǒu
guǒ
fēi
yǒu
guǒ
dāng
zhī

ěr
wèn

shì

shì


shì

shú

fēi

shú


xiāng
tōng
èr
zhǒng

míng
fēi

shú

fēn
bié
tōng
èr
zhǒng

zhēn


fēi
èr
zhǒng

zhèng
zhì
fēi

shú
wèn

shì

shì


yǒu

shú

fēi
yǒu

shú


xiāng
tōng
èr
zhǒng

míng
fēi
yǒu

shú

fēn
bié
tōng
èr
zhǒng

zhēn


fēi
èr
zhǒng

zhèng
zhì
dìng
fēi
yǒu

shú

wèn

shì

shì


yǒu
suǒ
yuán


suǒ
yuán


xiāng
tōng
èr
zhǒng

míng

suǒ
yuán

fēn
bié
zhèng
zhì

yǒu
suǒ
yuán

zhēn


fēi
èr
zhǒng


yǒu
suǒ
yuán

suǒ
yuán

xiāng
yīng

xiāng
yīng

yǒu
xíng

xíng

yǒudāng
zhī

ěr
wèn

shì

shì


yǒu
shàng


shàngyǒu
shàng

zhēn


shàng


wéi
qīng
jìng
suǒ
yuán


wèn

shì

shìlái
jīn

fēi

lái
jīntōng
sān
zhǒng

zhēn

fēi
sān
zhǒng
wèn

shì

shìjièjiè

jiè
jiè

sān


jiè


ěr

zhèng
zhì

zhǒng
ruò
wéi
chū
shì
jiān
shìruò
shì
jiān
chū
shì
jiān
tōng
zhēn


fēi
èr
zhǒng
wèn

shì

shì


shàn


shàn

xiāng

fēn
bié
tōng
sān
zhǒng

míng
wéizhēn

wéi
shàn

qīng
jìng
shàn
qiǎo
suǒ
yuánfēi
néng
shè
shēng

ài
guǒ
xiāngzhèng
zhì
wéi
shàn

wèn

shì

shì


wén
suǒ
chéng
wén
suǒ
chéng
jìngsuǒ
chéng

suǒ
chéng
jìng


xiū
suǒ
chéng
xiū
suǒ
chéng
jìng


xiāng

fēn
bié
shì
sān
zhǒng
shì
sān
zhǒng
jìng

míng
shì
wén

suǒ
chéng
shì
sān
zhǒng
jìng

zhēn

wéi
shì
xiū
suǒ
chéng
jìng

zhèng
zhì
shì
xiū
suǒ
chéng
shì
sān
zhǒng
jìng
wèn

shì

shì


shì
kōng
shì
kōng
jìng


shì

yuàn
shì

yuàn
jìng


shì

xiāng
shì

xiāng
jìng


xiāng
tōng
sān
zhǒng


sān
zhǒng
jìng

míng
fēi
sān
zhǒng
shì
èr
zhǒng
jìng

fēn
bié
tōng
sān
zhǒng
shì
èr
zhǒng
jìng

zhēn

fēi
sān
zhǒng
shì
kōng

xiāng
jìng

zhèng
zhì
tōng
sān
zhǒng
shì
kōng
suǒ
xíng
jìng

ruò

chà
bié

zǒng
shuō
wéi
kōng

yuàn

xiāng

dāng
zhī

zhōng
tōng
wén

xiū
suǒ
chéng
wéi
xìng

ruò
wéi

sān


míng
ér
xuān
shuō
zhě

dāng
zhī

zhōng
wéi
xiū
suǒ
chéng
wéi
xìng

tōng
shì
chū
shì

ruò
wéi

jiě
tuō
mén
míng
ér
xuān
shuō
zhě

dāng
zhī

zhōng
wéi
chū
shì
jiān
xiū
suǒ
chéng
wéi
xìng
wèn

shì

shì


shì
zēng
shàng
jiè
zēng
shàng
jiè
juàn
zhǔ


shì
zēng
shàng
xīn
zēng
shàng
xīn
suǒ
xíng


shì
zēng
shàng
huì
zēng
shàng
huì
suǒ
xíng


xiāng
shì
zēng
shàng
jiè
zēng
shàng
jiè
juàn
zhǔ

shì
zēng
shàng
xīn
huì

xīn
huì
suǒ
xíng

míng
shì
jiè
juàn
zhǔ


shì
zēng
shàng
xīn
huì
suǒ
xíng

fēn
bié
shì
zēng
shàng
xīn
huì

xīn
huì
suǒ
xíng

shì
zēng
shàng
jiè
juàn
zhǔ

zhēn

shì
zēng
shàng
xīn
huì
suǒ
xíng

fēi
sān
zhǒng

zhèng
zhì
shì
zēng
shàng
xīn
huì

xīn
huì
suǒ
xíng

shì
zēng
shàng
jiè
juàn
zhǔ
wèn

shì

shì


xué


xué

fēi
xué
fēi

xué


xiāng

fēn
bié
tōng
sān
zhǒng

míng
wéi
fēi
xué
fēi

xué

zhēn


wéi
fēi
xué
fēi

xué

shì

wéi


zhèng
zhì
tōng
xué


xué

wèn

shì

shì


jiàn
suǒ
duàn

xiū
suǒ
duàn


duàn


xiāng
tōng

qiē

míng
wéi
xiū
suǒ
duàn

fēn
bié
tōng
jiàn
xiū
suǒ
duàn

zhēn

shì

duàn

zhèng
zhì

wéi
shì

duàn
wèn
yuán
xiāng
wéi
jìng
xiū

niàn
zhù
wèn
yuán
míng
wéi
jìng
xiū

niàn
zhù
niàn
zhù

wèn
yuán
fēn
bié
wéi
jìng
xiū

niàn
zhù


sān

wèi
shòu
xīn

niàn
zhù

wèn
yuán
zhēn

wéi
jìng
xiū

niàn
zhù
niàn
zhù

yòu

weí
shēn
xiāng
zhēnxiū
huài
yuán

niàn
zhù
shòu
xīn

xiāng

dāng
zhī

ěr

wèn
yuán
zhèng
zhì
wéi
jìng
xiū

niàn
zhù


sān


fēn
bié
shuō
wèn
yuán
xiāng
wéi
jìng

dāng
yán
néng
shè

shēng
wèi
shēng
è

shàn


dāng
yán

néng
shèdāng
yán

duàn

shè

fēi
yǒng
hài
suí
mián

shè


xiāng
míng
fēn
bié

ěr

yuán
zhēn


zhèng
zhì
wéi
jìng

dāng
yán

yóu
yǒng
hài
suí
mián

shè
wèn
shì

shì
zhōng


weí

shì
néng

shì
jiān
chū
jìng

dìngweí

jiè
suǒ


chū
jìng

suǒ

xiāng
míng
fēn
bié


shì

weí
xià

suǒèr
jìng


suǒ

xiāng
míng
fēn
bié

néng

shì
jiān

èr
jìngshì
suǒ

jìng

suǒ
yīng
dāng
zhī

ěr
wèn
shì

shì
zhōng


weí

shì
néng

chū
shì
chū
jìng

dìng
weí

jiè
suǒ


chū
jìng


suǒ

xiāng
míng
fēn
bié
zhēnshì
nǎi
zhì

suǒ
yǒu
chù


suǒ
yīng
dāng
zhī

ěr

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù

běn
xìng

ěr
wéi
shì
shì
jiān

wèn
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
suǒ

xiāng

dāng
yán
shì
xiāngdāng
yán

xiǎng
xiāng


míng
wēi

xiāng
wèn
shì

shì
zhōng

xìn
děng
zhū

yòng

wéi

xìngwéi
suǒ
yuánwéi
zēng
shàng

gēn
míngfēn
bié
wéi

xìng

míng
xiāng
wéi
suǒ
yuán


zhēn

zhèng
zhì
wéi
zēng
shàng

ér

gēn
míng


gēn
míng


míng

ěr

wèn


wèi
zhōng


míng
xìn
děng
gēn
fēi

xìn
děng
zhī
suǒ
líng


ruò
chéngshí
zhuǎn
míng
wéigēnshì

ruòzhī
míng
wéi
jué
zhī


shì
shì
jiān
jué
zhī


fēn
bié
wéi

xìng

ruòzhī
míng
wéi
jué
zhī


shì
chū
shì
jiān
jué
zhī


zhèng
zhì
wéi

xìng

zhēn

wéi
suǒ
yuán


jué

ān


wéi
zēng
shàng

yòu
zhèng
jiàn
děng
zhū
dào
zhī
ruò
shì
shì
jiān


qián
yīng
zhī

ruò
chū
shì
jiān


zhèng
zhì
wéi

xìng

chú
zhū
jiè
zhī

ān

fēi
ān

zhēn

wéi
suǒ
yuán


suǒ
zhèng


qiē
lòu
jìn

xiàn


zhù
wéi
zēng
shàng


zhū
dào
zhī

xíng
shē
shè

děng
dāng
zhī

ěr


zhōng
xíng


dùn
gēn

gēn
xiàn


zhù


wèi

chà
bié
jiàn


ruò
zhūnéng
rén
chí
shì

shēng

zhèng

chà
bié
jiàn


wèi
yóu
rén
chí
zēng
shàng
jiè
shì

zhèng


jiàn

chū
èr

yóu
rén
chí
suǒ

zēng
shàng
xīn
zēng
shàng
huì
shēng

zhèng


jiàn

hòu
èr

yòu
yóu

suǒ
yuán
jìng

sǎn
luàn
guān
chá
jiàn

shē
shè

wèn

néng
jiě
tuō
xiāng


zhòng
èr
zhǒng
jiě
tuō


shì
zhōng

yòng
shuí
wéi

xìng


shuí
wéi
suǒ
yuán


shuí
wéi
zēng
shàng


yòng
shì
jiān
chū
shì
jiān
zhèng
zhì
wéi

xìng

chū


èr

zhū

zhōng

xiǎn

xiāng

zhēn

xiāng
wéi
suǒ
yuán


sān

zhū

zhōng

shè
shòu
xiāng


zhēn

xiāng
wéi
suǒ
yuánzhǒngxiāng
wéi
suǒ
yuánzhēn

wéi
suǒ
yuán

zuì
hòu

suǒ
yuán


néng
yǐn


qiē
shèng
shén
tōng
gōng

wéi
zēng
shàng

yòu
xiū
guān
zhě

zhū

xiāngxiāng

wéi

zài
zhàng
zhī
suǒ
zhàng


wéi
duàn

zhàng


guān
xíng

zhū
shēng
chù
zhōng

qián


chū
èr
jiě
tuō

hòusān
jiě
tuō

yóu
zhū

xiāng
nán

shēng
shì
zhōng
néng
shēng

shí
xiāng


shēng

zài

yòu

zhōng
yán
shēng
zhī
shēng
jiàn

wèi
zhū
shèng
zhě
yóu
zhèng
zuò


weí
zhū

zhēn

xiāng


shēng
zhī
jiàn

ruò
zhū

shēngshì

wèn
ruò
ěr

shēng
yún

míng
shēng


yóu
sān
zhǒng
xiǎng


wèi

jìng

jìng

yóu
zhǎn
zhuǎn
xiāng
dài
xiǎng
zhǎn
zhuǎn
xiāng
dàijìng

jìng

yóu
zhǎn
zhuǎn
xiāng
suí
xiǎng
zhǎn
zhuǎn
xiāng
suíjìng

jìng

yóu
qīng
jìng

wèi
xiǎng


zuì
hòu
shēng


shēng
shèng
zhě
èr
suǒ
gòng


yòu
shí
biàn
chù
yóu
shēng
chù
suǒ
yuán

yīng
zhī

xiāng


zhōng
chà
bié
zhě
zhǒng
xiāng
wéi
suǒ
yuánzhēn

xiāng
wéi
suǒ
yuán

yòu
kōng
shí

biān
chù
xiāng
wéi
suǒ
yuánzhēn

xiāng
wéi
suǒ
yuán

ruò

ěr
zhě

yóu
suǒ

zhǐ

biàn
mǎn


néng


yīng

chéng
biàn
mǎn

yóu

suǒ
yuán
zhēn

zhī
xiāng
suǒ
yuán
jìng
jiè

biàn
mǎn


míng
biàn
mǎn

yóu
shēng
biàn
mǎn
èr
zhǒng
shì


lìng
zhū
jiě
tuō


qīng
jìng

yòu
néng
yǐn


qiē
zhòng
shèng
shén
tōng
gōng


瑜伽师地论注解网:http://www.yujiashidljg.com

文章推荐:

佛咒修持感应大全

佛咒中最超强感应

佛号的感应

佛号感应

佛号念多久自身有感应