瑜伽师地论注解网

瑜伽师地论第74卷(注音)

编辑:鸿文 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第74卷(注音)shī

lùnshí

juàn

shè
jué

fēn
zhōngzhī
sān
tuō
nán
yuē

shè

xìng
zhī
děng


děng
suǒ
xíng

tōng


suí

chà
bié

wéi
hòu

wèn
sān
zhǒng

xìng
xiāng
děngchū

xìngzhōng

suǒ
shè


dōu
fēi
suǒ
shè

wèn

èr

xìng

suǒ
shèsuǒ
shè

wèn

sān

xìng

suǒ
shèsuǒ
shè

wèn
ruò
xìng

zhèng
zhì
suǒ
shèqián
shuō
xìng
yuán
biàn

suǒ
zhí

xìng
zhí
yīng

liǎo
zhī
wéi
shuō
xìng

rǎn
fēn
fēi
qīng
jìng
fēn

ruò
qīng
jìng
fēn
dāng
zhī
yuán


zhí
yīng

liǎo
zhī


sān
zhǒng

xìng
sān
zhǒng


xìng
xìng

wèi
xiāng


xìng
xìng

shēng


xìng
xìng

shēngxìng
xìng

yóu
xiāng


xìng
xìng


biàn

suǒ
zhí

xìng
shuō


xìng

yóu
shēng


xìng
xìngshēngxìng
xìng


xìng
shuō


xìng

fēi

rán
yǒu
xìng


fēi
qīng
jìng
suǒ
yuán
xìng


wéi
yóu
shēngxìng
xìng


yuán
chéng
shí

xìng
shuō


xìng

yóu


xìng

shì
shēng
qiēxìng
xìng
zhī
suǒ
xiǎn

wèn
sān
zhǒng

xìng

yīng
biàn
zhīqiē

wèn

yīng
yǒng
duàn
wèn

yīng
zhèng


yóu

sān
zhǒng

xìng


qiē

liǎo

jīng
zhū
yǐn


jiē
yīng
jué
liǎo

wèi
zhū

láiyán


zhū


suí

liàng
jiàoyán
suǒ
yǒu
yào


jiē
yóu

shì
sān
zhǒng

xìng

yīng
suí
jué
liǎo

wèn

jīng
zhōng
shuō

shēng

rěn

yún

jiànyóu
sān

xìng
ér

jiàn


wèi
yóu
biàn

suǒ
zhí

xìngběn
xìng

shēng
rěn

yóu
xìng
rán

shēng
rěn

yóu
yuán
chéng
shí

xìngfán
nǎo

gòu

shēng
rěn

dāng
zhī

rěn

yǒu
tuì
退
zhuǎn


sān
zhǒng
jiě
tuō
mén

yóu
sān

xìng
ér

jiàn


wèi
yóu
biàn

suǒ
zhí

xìngkōng
jiě
tuō
mén

yóu
xìng
yuàn
jiě
tuō
mén

yóu
yuán
chéng
shí

xìng
xiāng
jiě
tuō
mén

wèn
biàn

suǒ
zhí

xìng

děng
zhì
suǒ
xíng

wéi
fán
zhì


wéi
shèng
zhìdōu
fēi
zhì
suǒ
xíngxiāng


wèn
xìng

děng
zhì
suǒ
xíng


shì
èr
zhì
suǒ
xíng

rán
fēi
chū
shì
shèng
zhì
suǒ
xíng

wèn
yuán
chéng
shí

xìng

děng
zhì
suǒ
xíng


wéi
shèng
zhì
suǒ
xíng
wèn
zhū
guān
xíng
zhě
tōng

biàn

suǒ
zhí

xìng
shí

dāng
yán
xíng

xiāng


dāng
yán
xíng


xiāngruò

shì
jiān
zhì
ér
tōng

shí

dāng
yán
xíng

xiāng

ruò

chū
shì
zhì
ér
tōng

shí

dāng
yán
xíng


xiāng


biàn

suǒ
zhí

xìng

xìng
yuán
chéng
shí

xìng
dāng
zhī

ěr
wèn
ruò
guān
xíng
zhě

shí


biàn

suǒ
zhí

xìng
shí

dāng
yán
suí


děng

xìng


yuán
chéng
shí

xìng

wèn
ruò
guān
xíng
zhě
suí

yuán
chéng
shí

xìng
shí

dāng
yán
chú
qiǎn

děng

xìng


xìng

wèn
biàn

suǒ
zhí

xìng
yǒu

zhǒng


suí

xìng
zhōng
shī
shè
jiàn


xìng
chà
bié
suǒ
yǒu
fēn
liàng
liàng
biàn

suǒ
zhí

xìng

ěr

shì

dāng
zhī
biàn

suǒ
zhí

xìng

liàng
chà
bié

yòu

xìng
zhōng

dāng
zhī
yǒu
èr
zhǒng
biàn

suǒ
zhí

xìng
zhí


zhě
suí
jué

èr
zhě
chuànsuí
mián

wèn
xìng
yǒu

zhǒng


dāng
zhī

xiāng
pǐn
lèi
chà
bié


yǒu
èr
zhǒng
xìng


biàn

suǒ
zhí

xìng
zhí
suǒ


èrzhí
suǒ


wèn
yuán
chéng
shí

xìng
yǒu

zhǒng
qiē
chù
jiē

wèi


yuán
chéng
shí

xìng

yǒu
ān

pǐn
shù
chà
bié
wèn
biàn

suǒ
zhí

xìng
dāng
yán

suǒ

zhǐ


dāng
yán

zhǐ
sān
shì

wèi
xiāng
míng
fēn
bié

wèn
xìng
dāng
yán

suǒ

zhǐ


dāng
yán


biàn

suǒ
zhí

xìng
zhíděng
liú

wèn
yuán
chéng
shí

xìng
dāng
yán

suǒ

zhǐ


dāng
yán

suǒ
ān
zhù

suǒ

zhǐtuō
nán
yuē

ruò

yǒu
zuò

wēi

děng


shēng
zhí
děng
liǎo
zhī
rǎn


fēn
bié

wèn
ruò

biàn

suǒ
zhí

xìng
dāng
yǒu

guòxìng
zhōng

yīng

míng
yán

míng
yán
zhí


ruò

zhě

yīng


zhī

rǎn
qīng
jìng

wèn
ruò

xìng

dāng
yǒu

guòyóu
gōng
yòng


qiē

rǎn
jiē
yīng
fēi
yǒu


ruò

zhě

yīng

qīng
jìng
ér

liǎo
zhī

wèn
ruò

yuán
chéng
shí

xìng

dāng
yǒu

guòqiē
qīng
jìng
pǐn
jiē
yīng


zhī
wèn
biàn

suǒ
zhí

xìng
néng
wéinéng
shēng
xìng

èrxìng
néng

yán
shuō

sān
néng
shēngluó
zhí


néng
shēng

zhí


néng
shè
shòu

èr
zhǒng
zhízhòng

wèn
xìng
néng
wéi
néng
shēng
suǒ
yǒu

rǎn

xìng

èr
néng
wéi
biàn

suǒ
zhí

xìng

yuán
chéng
shí

xìng
suǒ


sān
néng
wéiluó
zhí
suǒnéng
wéi

zhí
suǒnéng
wéi
èr
zhízhòng
suǒ


wèn
yuán
chéng
shí

xìng
néng
wéiyóu
shì
èr
zhǒngduì
zhì
shēng

suǒ
yuán
jìng
jiè
xìng

wèn
biàn

suǒ
zhí

xìng
dāng
yán
wēi


dāng
yán
dāng
yán
wēiwēi

nán
jiàn
nán
liǎo
dāng
zhī

ěr

wèn
xìng
dāng
yán
wēi


dāng
yán
dāng
yán
shì

rán
nán
jiàn
nán
liǎo

wèn
yuán
chéng
shí

xìng
dāng
yán
wēi


dāng
yán
dāng
yán

wēi
wēinán
jiàn

nán
liǎo
dāng
zhī

ěr
wèn

sān

xìng

shì


néng
zhuǎn
yǒu

wèn

shì
yǒu

néng
zhuǎn
yǒuwèn

shì
yǒu

ér
fēi
néng
zhuǎnwèn

sān

xìng

shì

shēng
néng
shēng

shēng
wèn

shì
shēng
néng
shēng
shēng

shēng
wèn

shì
fēi
shēng

néng
shēng
shēng


shēngwèn
biàn

suǒ
zhí

xìng
zhí

zhí
xiāng
yún

yīng
zhīyǒu
èr
zhǒngjué

zhí
huò

zhí

èr

suí
mián
zhí
huò

zhí

ruò
yóu
yán
shuō
jiǎ

míng

biàn

zhū

jué
dìng

xìng

dāng
zhī
shì
míng

jué

zhí

ruò
shàn
liǎo
zhī
wéi
yǒu
míng
zhě

zhī
wéi
míng


fēi

zhū

yǒu
jué
dìng
xìng

dāng
zhī
shì
míngzhí

ruò
wèi
suí
mián

dāng
zhī


yǒu
suí
mián
zhí

nǎi
zhì
wèi
shèzhòng

ruò
yǒng
duàn

dāng
zhī

zhí

wèn
xìng
zhí

zhí
xiāng
yún

yīng
zhī


ruò
yóu
biàn

suǒ
zhí

xìng
jué

zhíbiàn


suǒ
chéng

xìng

shì
míng
chū
zhí

ruò
shàn
liǎo
zhī
wéi
yǒu
zhòng
xiāng


biàn


suǒ
chéng

xìng

shì
míng

zhí

ruò

xiāng

wèi
yǒng

zhě


zhū
xiāng
zhōng
yǒu
suǒ

shí

míng

èr
zhí

ruò

xiāng


yǒng

zhěxiāng
jiè
zhèng
liǎo
zhīxiānghuò

hòu
shí


suǒ
yǒu

ér
yǒu
suǒ

dāng
zhī

zhí

wèn
yuán
chéng
shí

xìng
zhí

zhí
xiāng
yún

yīng
zhī
yǒu
zhí


jiè
fēi
zhí
ān

chù


ruò


jiè
wèi

wèi
chù
wèi
zuò
zhèng
zhōngchù
zhèng
zēng
shàng
màn
zhě

dāng
zhī

shì
biàn

suǒ
zhí


xìng
shàng
zhí
wèn
biàn

suǒ
zhí

xìng
dāng
yún

zhī


dāng
zhèng
liǎo
zhī
wéi
yǒu

míng

wéi
biàn

zhí

xiāng

xìng


shēng

miè


rǎn

jìng

běn
lái

jìng

xìng
niè
pán

fēi
guò


fēi
wèi
lái

fēi
xiàn
zài

fēi

fēifēi

fēi
jiě
tuō

fēi

fēi


fēi

wéi
shì

wèi
biàn

qiē
chù

jiē


kōngshì
děng

liàng
xíng
xiāng

yīng
zhèng
liǎo
zhī
biàn

suǒ
zhí

xìng

wèn
xìng
dāng
yún

zhī


dāng
zhèng
liǎo
zhī

qiē
suǒ
quán
yǒu
wéi
shì
shè

yún


qiē
suǒ
quán
shì


suǒ
wèi
yùn
shì

jiè
shì

chù
shì

yuán

shì

chù
fēi
chù
shì

gēn
shì


shì

fán
nǎo
shì

suí
fán
nǎo
shì

shēng
shì

è

shì

shàn

shì

chǎn
shēng
shì


lèi
shìwáng
zhòng
tiān
shì

nǎi
zhì

huà

zài
tiān
shì

fàn
zhòng
tiān
shì

nǎi
zhì

jīu
jìng
tiān
shì

kōng

biān
chù
shì

nǎi
zhì
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
shì

suí
xìn
xíng
shì
suí

xíng
shì

shùn
jué

fēn
shàn
gēn
shì

jiàn
dào
shì

xiū
dào
shì


liú
guǒ
shì

nǎi
zhì
ā
luó
hàn
guǒ
shì


jué
shì

děng
zhèng
jué
shì

miè
xiǎng
shòu
shì

dào

àn
shì

niàn
zhù
shì

nǎi
zhì
dào
zhī
shì

jìng


liàng


dìng
shì

xiū
xiǎng
shì

xiū
suí
niàn
shì

jiě
tuō
shēng
chù
biàn
chù
shìsuǒ
wèi
yuàn
zhì


niàn
zhù

bēi
yǒng
hàizhū
xiāng
suí
hǎo


qiē
zhǒng
miào
zhì


qiē

gòng


shì

yòu
dāng
liǎo
zhī

tóng

huàn
mèng
guāng
yǐng


xiǎng
shuǐ
yuè

yǐng
xiàng

biàn
huà
děng

yóuyóu

shuǐ
pào

yóu

yáng
yàn
yóu


jiāo


kuáng

zùi


hài

yuàn


yǐn
niào
尿
yǒujiǎshé
qiè

shì
kōng

yuàn
yuǎn
wěi

jiān


shì
děng
lèi
chà
bié

liàng

wèn
yuán
chéng
shí

xìng
dāng
yún

zhī


dāng
zhèng
liǎo
zhī


xiān
suǒ
shuō
chà
bié
zhī
xiāng

suǒ
wèi
zhēn

shí


jiè


shì
děng
lèi

liàng
chà
bié


dāng
liǎo
zhī
suǒ

chà
bié

wèi

xíng
jiàn


suǒ

zhù

suǒ
pān
yuánxiǎn
xiàn


liǎo
biéshī
wéi


xuān
shuō


zhū

lùnshè


shì
děng
lèi
chà
bié

liàng

wèn

sān

xìng


fēi
rǎn
néng
lìng

rǎn
wèn

wéi

rǎn
wèn


qīng
jìng
lìng

qīng
jìng

rǎn
dāng
zhī


ěr

wèn
biàn

suǒ
zhí

xìng


wéi


kōng

wèn
xìng


wéi
hài

yuàn

wèn
yuán
chéng
shí

xìng


wéi


jìn

bǎo

cáng

wèn
biàn

suǒ
zhí

xìng
yóu


biànyóu
xìng


wèn
xìng
yóu


yóu
yīn
yuán


wèn
yuán
chéng
shí

xìng
yóu


yuán
chéng
shí


yóu

qiē
fán
nǎo
zhòng

suǒ


rǎn


yòu
yóu
cháng

wèn

shuō
néng

zhēn
shí

huì
shì

fēn
bié

yún

yīng
zhī

fēn
bié
xiāng

wéi
yóu

zuòwéi
yóu
chāo
guòwéi
yóu

suǒ
yǒu


wéi
yóu
shì

xìng


wéi
yóu

suǒ
yuán
jìng
zuò
jiā
xíng


ruò
yóu

zuò


zhě

zuò

xiāng
yīng

yīng
dào


shú
mián
kuáng
zùi
yīng
chéng

guò

ruò
yóu
chāo
guò


zhě

yúnshèng
jiào
xiāng
wéi


shuō
sān
jiè
suǒ
yǒu
zhū
xīn
xīn
suǒ
jiē
shì
fēn
bié

ruò
yóu

suǒ
yǒu

zhě

yún


huì
fēi
chéng
fēi
xīn
suǒ

ruò
yóu
shì

xìng

zhě

yún


huì
fēi
chéng


xìng


fēi
guàn

xiāng

ruò
yóu

suǒ
yuán
jìng
zuò
jiā
xíng

zhě

yún


bàng

fēn
bié
huì

jiā
xíng
xìng

ruò

shì
děng
jiē

yīng


yún

dāng
zhī

fēn
bié
huìsuǒ
yuán
jìng

jiā
xíngsuǒ
yuán
jìng

yǒu

xiāng
zhū

zhēn

shì

zhū
fēn
bié

yóu
xiān
shì

suǒ
yǐnsuī

jiā
xíng

ruò

zhēn

děng
chí
xiāng
yīng
miào
huì
shēng
shí


suǒ
yuán
xiāng
néng
xiàn
zhào


shì


huì
míng

fēn
bié


shì

shuō
zhēn
shí

fēn
jué


yóu

yīn
yuán
dāng
zhī


suǒ
yǒu
wēiděng
wéizhě


suǒ
yǒu
wēi

chāo
guò

qiē
xún

jìng


èr
zhě


suǒ
yǒu
wēi

shì
jiānsān
zhě


suǒ
yǒu
wēi

wéi

zhǔ
shàn

yíng
xīnzhě


suǒ
yǒu
wēidìng

xīn

xiàng

tóng
fēnzhě


suǒ
yǒu
wēi


xiàng

zhǔ
dìng

xīn

chéng
zhōng
yǒu
shí

xíng

néng
lìng


chéng
shú
yǒu
qíng


děng
wéi
shí

wèi


chéng
xiāng
yīng


cáng
shè

jīng
děng


shū
chí
gōng
yǎng
huì
shīruò

zhèng
shuō
gōng
jìng
tīng
wén

huò

wán

huò

lǐng
shòu

shòu

guǎng
广
yīn
ér
wéi
fěng
sòng

huò

wéi

guǎng
广
shuō
kāi
shì


chù
kōng
xián

liàng
guān
chá
suí

xiū
xiāng

wèn

shì
shí
zhǒng

xíng


shì
néng
shēng
guǎng
广dàoqiē

wèn

shì
jiā
xíng
dào
wèi

jiǔ

wèn

jìng
zhàng
dào
wèi

shí


shì
zhǒng
lèi

jué

wén
gēng


xiàn
wén
suǒ
chéng

shè

chéng
zhōng
shuō
yóu

zhǒng
xiāng
yīng

dāng
liǎo
zhī

wèi

xìng


gōng
néng


fāng
biàn
便


zhuǎn


huán


ér
wèi
fēn
bié

jīn
dāng
jiě
shì
yún

xìng

wèi
shēng
shēng
wén

jué
zhuǎn


dāng
zhī

zhuǎn


yǒu

zhǒng
xiāng


shēng
zhuǎn
suǒ

xiāng

èr

shēng
zhuǎn
suǒ

xiāng

sān
shàn
guān
chá
suǒ
zhī
guǒ
xiāngjiè
qīng
jìng
xiāng

shēng
zhuǎn
suǒ

xiāng
zhě

wèi

xiāng

chū
shì
jiān
dào
shēng
zhuǎn
suǒ


ruò

ěrzhuǎndào
yīng
dāng

shēng

zhuǎn

ruò
yuǎn


ér
yǒu

shì

wèi
zhuǎn

shí
xiān
yīng
yǒushēng
zhuǎn
suǒ

xiāng
zhě

wèi

qiē
fán
nǎo

zhūshēng
zhuǎn
suǒ


ruò

ěrzhuǎnqiē
fán
nǎo

zhū


biàn
便
yǒu
zhòng
yuánshēng

zhuǎn
yīng
shàn
guān
chá
suǒ
zhī
guǒ
xiāng
zhě

wèi

zhuǎn

shì
shàn
tōng

suǒ
zhī
zhēn
shí

suǒ
zhī
zhēn

guǒ

ruò

ěr
zhū


xìng
yīng
gēng
guān
chá

gēng
yǒu
suǒ
duàn

gēng
yǒu
suǒ
miè


jiè
qīng
jìng
xiāng
zhě

wèi

zhuǎn


néng
chú
qiǎn

qiē
xiāng


shì
shàn
qīng
jìng

jiè
suǒ
xiǎn

ruò

ěr

yīng

cháng

yīng
rán

zhuǎn

shì
cháng
zhù
xiāng
shuō
míng

èr

yóu

zhǒng
xiāng
yīng
dāng
liǎo
zhī


yóu

xìng


èr
yóu
chù


sān
yóu
zhùyóu

xìng

xìngyóu
chéng
suǒ
zuò

yún

yóu

xìngwèi
huò


huò
shì

huò

shòu
xiǎng
xíng
shí

huò

shòu
xiǎng
xíng
shí


shì

huò


jiè
huò


jiè


shì

huò

shuǐ
jiè
huǒ
jiè
fēng
jiè
huò

shuǐ
jiè
huǒ
jiè
fēng
jiè


shì

huò

yǎn
chù
huò

yǎn
chù


shì

huò

ěr

shé
shēn

chù

huò

ěr

shé
shēn

chù


shì

huò
yǒu
huò
fēi
yǒu


shì
yún

yóu
chù


wèi
huò
zài

jiè
huò


jiè


shì

huò
zài

jiè


jiè

huò


jiè


jiè


shì

huò
zài
rén
zhōng
huò

rén
zhōng

huò
zài
tiān
shàng
huò

tiān
shàng


shì

huò
zài
dōng
fāng
huò

dōng
fāng

huò
zài
nán

西
běi
fāng
shàng
xià
fāng
wéi

huò

nán

西
běi
fāng
shàng
xià
fāng
wéi


shì
yún

yóu
zhù


wèi
ān
zhù

shì

shì

lèi

zhù


shì

ān
zhù

shì

shì

lèi
shē


zhù


shì

ān
zhù
yǒu
xīn
zhù


shì

ān
zhù

xīn
zhù


shì

ān
zhù

shì

lèi
shèng
zhù


shì

ān
zhù

shì

lèi
tiān
zhù
fàn
zhù


shì
yún


xìng

xìng

wèi

qiē

tóng
ān
zhù


lòu
jiè
zhōng

wéi
shì

xìng

wéi
shì

xìng


shì
yún

chéng
suǒ
zuò


wèi

shì

shì

lái
tóng
jiè
tóng
zhì
shì

yǒng
měng
zhù

lòu
jièzhuǎn

néng
zuò

qiē
yǒu
qíng
shìèr
yīn
yuán

dāng
zhī

wèi

yán
shuō
guò

yán
dào


yòu
chū
shì
jiānyǒu
shì
jiān
néng
wéishì

yún

gōng
néng

wèi
ruò
lüè
shuō
yǒu
shí

zài

shuō
míng
gōng
néng

wèi
shòu
寿

zài
děng

běn

fēn

shuō
yún

jiā
xíng

wèi
ruò
lüè
shuō
yǒu

zhǒng
huà
shuō
míng
jiā
xíng


wèi
chéng
shú
yǒu
qíng
lìng
chéng
shú


zuò


xíng
huà

èr

chéng
shú
yǒu
qíng
lìng
jiě
tuōsān
qiān

qiān
shì
jiè
bǎi

zhī
shàn

zhōu
zhōng

tóng


shí
fāng
biàn
便
shè
shòu

lái
zhī
huà

sān

wéi

suǒ
huà
yǒu
qíng
zuò
shēng
wén
huàwéi

suǒ
huà
yǒu
qíng
zuò

jué
huà

dāng
zhī

qiē
zhū

shì
zūnzhǒng
biàn
huà
shí
shì
zhōng

biàn
fāng
jiè
gōng
néng

ài
yún

wéi
zhuǎn

dāng
zhī

zhuǎn
lüè
yǒu
èr
zhǒng


quán
shí
zhuǎn

èr

jìng
zhuǎn

quán
shí
zhuǎn
zhě

wèi
zhū
yǒu
qíng
nǎi
zhì
wèi
chéng
shú

wèi
jiě
tuō
lái
zhū

shì
zūn
yǒu
biàn
huà
zhuǎn


jìng
zhuǎn
zhě

wèi


jìn
zhū


xìng

guāng
míng
zhuǎn


shì
néng
zuò

qiē
yǒu
qíng
suǒ
zuò
shì
zhuǎn
yún

wéi
huán

dāng
zhī

huán

yǒu
èr
zhǒng


quán
shí
huán

èr

jìng
huán

quán
shí
huán
zhě

wèi
suǒ
huà
yǒu
qíng

chéng
shú

jiě
tuō


cóng


jiān
zhū

shì
zūn
xiàn
bān
niè
pán

fēi

jìng
miè


jìng
huán
zhě

dāng
zhī
fán
nǎo

zhūjìng
jìnsuǒ

chù
zhòng


jìn
yún

néng
zàn
tàn
zhě


lái
suǒ
néng
zuò
ráo


wèi
suí
suǒ
zàn
tàn
dàn
xíngfēi
yóu
zàn
tàn


lái
suǒ
yǒu

suǒ
zuò
yóu

zào
píng


lái
yǐn
shàn

shǎo
yǒu
èr
zhǒng


lái
suǒ
chèn
yáng
zàn
tàn
shèn

lìng
zàn
tàn
zhě
chún
xíng


shēng

liàng


èr

yuǎn


qiē
suǒ
qiú
zhū

lái
suǒ
ér
zuò
ráo


wèi


lái
suǒ


zàn
tàn


shì

shì
shè
shòu

shè
shòu
shì

shì
míng

gōng
yǎng
shè
shòu

lái

yóu

yīn
yuán
shēng

guǎng
广


jìnyòu
zhū

lái
yǒu
èr
zhǒng
shì

shì

èr


shì


yóu
liù
zhǒng
xiāng
dāng
zhī
lüè
shè

lái
gōngyuán
mǎn

èr

gòu

sān

dòngděng


néng
zuò
yǒu
qíng


shì


liù
gōng
néng
yún

yuán
mǎn

wèi
zhū

lái
chéng
jiù
sān
jiè

chū
shì
jiān

qiē
gōngchū
shì
jiān
suǒ
yǒu
gōng

chāo
guò

qiē

yán
xíng


shì


lái

qiē

yǒng
suǒ

néng


yóu

yīn
yuán

yīng
zàn
tàn

yún


gòu

wèi
zhū
gōng

yǒu

zhǒng
gòu
èr
jiàn

sānmàn


jiāo

liù
suí
mián


qiān
lái

qiē
yǒng


yóu
zhū

lái
suǒ
yǒu
gōng


qiú

zhī

wèi

lìng

zhī

chéng
jiù

shì
gōng


yòu
zhí
zhuó
jiàn

yòu
yǒu

huò
wéi
gōng


wéi
guò
shī


yòusuǒ
yǒu
gōngjiāo
liàng

yòu

guān

suǒ
yǒu
gōng

jiāo
zùi
diào

shēng
xīn
shēng


fēi

gōng

wéi
zhū
fán
nǎo
zhī
suǒ
suí
mián

yǒng
hài
fán
nǎo
bìng
yòu

gōng


qiān
lìn
xīn

wèi

lìng

tóng
suǒ
zhèng

yún


dòng

wèi
zhū
wài
dào

néng
dòngqiē

jūn

néng
dòngqiē
dào
zéi

néng
duóqiē
qīn
zhǔ

néng
huàiqiē
guó
wáng

néng
huài


huǒ
shuǐ
fēng


néng
biàn


shòu
寿
mìng
suī
jìn


tuì
退


yóu
zhū

lái
gōng


jìn

shì


dòng
yún


děng

wèi
zhū

lái
suǒ
yǒu
gōng


guǎng
广
zūn
shēngzhòng
duōwēiruò
jìng

jìng

qiē
yǒu
qíng


děng
zhě

shì


děng
yún

néng
zuò
yǒu
qíng


shì


wèi
shè
suǒ

guǎng
广


zuì
suǒ
yǒu
ān


fāng
biàn
便
shì
xiàn


jiā
xíng

shì

néng
zuòshì
yún

gōng
néng

wèi

suǒ
zuò

yǒu
qíng
shì


dài
zuò
yuàn
ér
yuán
zhèngjiā
xíng
zhì
wéi
qīn
zhǔ
héng
shí
ér
zhuān
zhìyóu

yīn
yuán

dāng
zhī
zhū
tiān
fēi
suǒ
guīděng
wéiyóu
xíng
xiāng


èr
yóu

xìng


sān
yóu
zuò
yóu

ěryóu
yīn
guǒ

yún

zhū
tiān
yóu
xíng
xiāng


fēi
suǒ
guī


wèi
yóu

xiàn
jiàn

jiāoyóu
xíng
bào
è
yǒu

wèi


yóu

fàng

yǒu
tān
ài


yóu
shèbēi
mǐn


yóu

liǎo
zhī
zuò


zuò


zhēn
shí


tōng


yún


lái
yóu
xíng
xiāng

shì
zhēn
guī


wèi
yóu
xiàn
jiàn
yǒu
jiāoyóu
xíng
dàn


yóu

zòng


tān
ài


yóu
cháng

shè

yǒu
qíng
shì
yǒu
bēi
mǐn


yóu
shàn
liǎo
zhī
zuò


zuò


zhēn
shí

shàn
tōngyóu

xiāng
wéi
yǒu

lái
shì
zhēn
guīděng
wéiwéiqiē
yǒu
qíng

èr
néng
shàn
zhuǎn
zhèng

yǎn


sān

ēn
yuàn
zhū
yǒu
qíng
suǒ
děng
xīn
shè

qiē
jiā
zhái
qīn
zhǔ
shè
shòu
tān
ài
gēn

jìngnéng
shàn
jiě

qiē


yún

zhū
tiān
yóu

xìng


fēi
suǒ
guī


wèi

zhū
tiān
lòu
suǒ
suí


xìng
fēi
diào
shàn
néng
diàoyīng
dàolái
yǒng


qiē
lòuxìng
diào
shàn


néng
diào


qiē
yǒu
qíng
yún

zhū
tiān
yóu
zuòfēi
suǒ
guī


wèi

zhū
tiān
shòu
yòng
zhū

ān
zhù
wéi


sǔn
hài
yǒu
qíng
è

lái
guǎng
广


gòu
jìng

ān
zhù
wéi


néng
zuò
yǒu
qíng


wéi

yún

zhū
tiān
yóu

ěr


fēi
suǒ
guī


wèi
zhū
shì
jiān

chū
shì
jiān

xiáng
shèng
shì

qiē
jiē


gōngruò

gōng


suī

zhū
tiān

shēn
jìng
shìnéng


suī

jìng
shì

dàn
zuò
gōng


néng


yún

zhū
tiān
yóu
yīn
guǒ


fēi
suǒ
guī


wèi
zhū
tiān
shēn
wéi
yóu
néng
gǎn
tiān

suǒ


wéi
yóu
gōng
yǎng
zhū
tiānwéi

yīn


ruò
yóu
néng
gǎn
tiān


zhě

dàn
yīng
guī


suǒ
zuò


fēi

zhū
tiān

ruò

yīn


yīng
guī

yīn


yīng
guī
tiān

ruò
yóu
gōng
yǎng
zhū
tiān
zhū
tiān
shēn

wéi
dāng
dàn
yòng
gōng
yǎng
wéi
yīn

wéi
tiān
wéi


ruò
wéi
gōng
yǎng
tiān
yīng
táng
juān
suí
suǒ
gōng
yǎng
yīng
gǎn
tiān
shēn

ruò
dàn
yóu
tiān
gōng
yǎng

shè

suī

gōng
yǎng
tiān
yīng
lìng

huò

tiān
shēn

ruò
yán

yóu

wèi

gōng
yǎng
shè
jiàng
zhū
tiān
suí
suǒ

yuàn
jiē
lìng
guǒ
suì

ruò
ěr

zhǒng
suǒ

guǒ
suì

jué
dìngyīng
dào


wèi
gōng
yǎng
yuán

suǒ
shè
shòu

zhū
xìn
jiě
zhě

xìn
jiě
yuán


xìn
jiě
shì


néng
wǎng

zuì
shēng
tiān
shēn


néng
guǒ
suì
zuì
shēng
néng
miè
huài
ā

luò
děng
suǒ
yǒu
yuàn

méi


yǒu

qīng
jìng


míng
qīng
jìng

èr

qīng
jìng

sān

xìng
qīng
jìng


xíng
xiāng
qīng
jìng

yòu

xíng
xiāng
yǒu

wēi


duàn
zhū

wǎng

néng
shàn

bié

nán
huà
néng
huà

tiān
rén
suǒ
guī
shàn
néng
huì
dǎo

zhèng
chū

xìng
zhì
zhū
wài
dào


yún

dāng
zhī

děng
xiǎng
shì


děng
shī
shè
shì
jiǎ
míng
yǒu
fēi
shí

yǒu

wèi
zhū
míng
yán
xūn

zhī
xiǎng
suǒ
jiàn

shí

yuán

děng
xiǎng
shì

wéi

děng
xìng


xìng
fēi
shí

yǒu

fēi
shēng

yǒu

shì
děng
xiǎng

fēi
zhēn
shí
yǒu

wéi
shì
biàn

suǒ
zhí

xìng

dāng
zhī
jiǎ
yǒu

ruò
qiǎn
míng
yán
xūn

zhī
xiǎng
suǒ
jiàn

shí
děng
xiǎng
shì
yuán


yán
shuō
xìng

dāng
zhī

xìng
shì
shí

yǒu

shì
shēng

yǒu


zhōng
dào

yán
lùn
chéng


yīng
zhī

ruò
zhū
míng
yán
xūn

zhī
xiǎng
suǒ
jiàn

shí

yuán
biàn

suǒ
zhí

xìng
wéi
jìng


shuō

xìng
fēi

fēi
wài

fēi
èr
zhōng
jiān
shǎo
yǒufēi

shēng

fēi
dāng
shēng

fēi
zhèng
shēng

fēi

miè

fēi
dāng
miè

fēi
zhèng
miè

běn
lái

jìng

xìng
niè
pán


wéi
jiǎ
yǒu
fēi
shēng

yǒu


ruò

míng
yán
zhū


xìng

dāng
zhī

xìng
fán

suǒ
shēng
xié
zhí
wéi
yuán


shēng
dāng
shēng
zhèng
shēng

miè
dāng
miè
zhèng
miè

ruò
wèi
yǒng
duàn
wèi
biàn
zhī
biàn
便
chéng

rǎn

ruò

yǒng
duàn

biàn
zhī

nǎi
chéng
qīng
jìng


yǒu


néng
lìng


shè
zhèng
duō
wén

wèi
duō
wén
chí

duō
wén
zhèng

duō
wén
guǒ

duō
wén
jìngyuàn

shì
shàn
yǒu

zhù
kōng
xián

yīng
zhī

xiāng
wèn
zhū
jiè
yún
zhū


xìn
jiě
yǒu
xìng
suǒ
xiǎn


wèn
zhū


zēng
shàng


jiè
yún
zhū


xìn
jiě
yǒu

suǒ
xiǎn


wèn
zhū


shēng
jiě
jiè
yún
zhū


xìn
jiě


suǒ
xiǎn


wèn
zhū


mǐn
yún

xiàn
qián
zhū
yǒu
qíng
suǒ
suí
shēng
mǐn
shāng


wèn
zhū


bēi
yún

yīn
xiàn
qián
zhū
yǒu
qíng
suǒ
suí
shēng
bēi
āi


wèn
zhū


huì
yún
suǒ
zhī
jìng
tōng


suǒ
yǒu
xìng


wèn
zhū


zhì
yún
suǒ
zhī
jìng
tōng

jìn
suǒ
yǒu
xìng


yǒu
sān
zhǒng

weí
guò
huàn

wèi

jīu
jìng

weí

fēi
chù

weí

diān
dǎo

weízhū


suǒ
xíng
huì
shī
dāng
zhī


shī
yóu

zhǒng
xiāng
nǎi

qīng
jìng

wèi
shī

qīng
jìng

jiè
qīng
jìng

jiàn
qīng
jìng

xīn
qīng
jìng


qīng
jìng

zhì
qīng
jìng

gòu
qīng
jìng


shì
qīng
jìng
dāng
zhī

qiē
jiē
yǒu
shí
xiāng

yún

shī

qīng
jìng
shí
xiāng


guǎng
广

shī

wèi
zhòng
duō
chà
bié


èr
píng
děng
shī

wèi

zēng

jiǎn


sān
yīng
shí
shī

wèi
dāng

suǒ
shàng
miào
shī

wèi

děng

qīng
jìng
shī

wèi
fēi

jìng

suǒ

huì


liù


shī

wèi

zuì
xiāng
yīngsuí

shī

wèi
suí
qiú
zhě
suǒ
ài


shī

wèi
suí

suǒjiǔ
huò
dùn
huò
jiàn
shī

wèi
guān

qiú
zhě


shí

jiān
shī

wèi

duàn
jué

yún

jiè
qīng
jìng
shí
xiāngqín
jīng
jìn
suǒ
huò
cái

ér
yòng
huì
shī

èr

shǒu


suǒ
zhì
cái

ér
yòng
huì
shī

sān

gòu


ér
yòng
huì
shī
ér
shī
suǒ

ér
yòng
huì
shī

liù

chú
zhū
è
ér
xíng
huì
shī


diào

zhū
gēn
ér
xíng
huì
shī


yīn
zhòng
gōng
jìng
ér
xíng
huì
shī

jiǔ

shǒu
ér
shī

shícóng
xiān
xíng
ēn
yǎng

rán
hòu
huì
shī

lái
qiú
zhě
yún

jiàn
qīng
jìng
shí
xiāng


néng
xíng
shī
shī
wéi

suǒ
ér
xíng
huì
shī

èr

jiāng

jiāo
liàngwèi

shì
shēng
shì
děng
shì
liè
ér
xíng
huì
shī

sān

guān

dāng
yǒu
fǎn
bào
ér
xíng
huì
shīguān
chá
dāng
lái
yǒu
shēng
shū
miào


ér
xíng
huì
shīguān
shī
quán

yǒu
guǒ
ér
xíng
huì
shī

liù

guān
shī

xiāng

guǒ
ér
xíng
huì
shīguān
shī
yǒu
diān
dǎo
guǒ
ér
xíng
huì
shīguān
shā
hài
wéi
bàn

shàn
ér
xíng
huì
shī

jiǔ

guān

biàn

xiáng
zhī
xiāng
ér
xíng
huì
shī

shí

wéi
shì
jiān
shēng

chèn
zàn
ér
xíng
huì
shī
yún

xīn
qīng
jìng
shí
xiāng


lián
ài
xīn
ér
xíng
huì
shī

wèi
rén

xìng

zhū
yǒu
qíng

èr
zhēn
bǎo
xīn
ér
xíng
huì
shī

wèi

shī
suǒ

sān
píng
děng
xīn
ér
xíng
huì
shī

wèi

yuàn
qīn

zhōng
yōng
suǒ


diào

gòu
xīn
ér
xíng
huì
shī

wèi

qiān
gòugòu

dāng
zhī

shī


míng
wéi
qiān
gòushòu
yòng
míng


gòu


xīn

xīn
ér
xíng
huì
shī

wèi
yóu

xiāngwèi
lái
qiú
zhěxīn


èr


lái
qiú
zhě
chū
jiàn
biàn
便
shēng
jìng
xìn
xīn


sān

zhèng
shī
shí
shēng
yuè

xīnshēng
jìng
dìng
xīnshēng


xīn


liù
shēng

nǎo
hài


xīnshī


zhuī
huǐ
xīn


liù
rěn

xīn
ér
xíng
huì
shī

wèi

qiú
zhě
qiáng
zhē
zhàng
zhōng
néng
kān
rěn
yàn
juàn

xīn
ér
xíng
huì
shī

wèi

nǎo
hài
zhěbēi
xīn
ér
xíng
huì
shī

wèi

yǒu

zhě

jiǔ


xīn
ér
xíng
huì
shī

wèi

yǒu
gōng

zhě

shí

shè
xīn
ér
xíng
huì
shī

wèi

qīn
yǒu
suǒ
yún


qīng
jìng
shí
xiāng


xiān

shī
zhě

èr

ruò
zhì
shí
chèn
shàn
lái
jìn

sān
yuǎn

pín

píng
miàn
ér
shì

shū
yán
hán
xiào
xiān
yán
wèn
xùnróu
ruǎn
yán
gòng
shēn
tán
lùn
ān
wèi

zhě


cóng


jiān
yán
dāng
shī


ài
cái

xīn
qìng

shī

liù
zhèng

shī
yán


jīn
huì
ruò
zhē
zhàng
cóng
róng
fēn


chū

yán
qiú
zhě
ruò
duì
ruò
bèi

huǐ
lùn
shuō

jiǔ
ruò

shī

zhèng
yán

xiè


suí


shí


qiú
zhě

zhōng

duì
miànzhú
qīng
xiào

nònglìng

gǎi
róng
huái
怀
kuì
yún

zhì
qīng
jìng
shí
xiāng


yóu
huì
shī
zhì
qīng
jìng

èr
yóu
qiú
zhě
zhì
qīng
jìng

sān
yóu
shī

zhì
qīng
jìng


yóu
shī
jiā
xíng
zhì
qīng
jìng


yóu

shī
chéng
shú
yǒu
qíng
zhì
qīng
jìng

liù
yóu
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
zhì
qīng
jìng


yóu
zhū

guò
huàn
zhì
qīng
jìng


yóu
chú
gòu
zhì
qīng
jìng

jiǔ
yóu

yǒu
yuǎn

shè
shòu
zhì
qīng
jìng

shí
yóu
yǐn

liù
fāng
zhì
qīng
jìng

yóu
huì
shī
zhì
qīng
jìng
zhě

wèi

shī

míng


shī

xiāng


shī
xùnshī
chà
bié

jiē

shí
zhī
ér
xíng
huì
shī

èr
yóu
qiú
zhě
zhì
qīng
jìng
zhě

wèi


qiē
yǒu
qíng
jiē
zhù

tián
jué
ér
xíng
huì
shī


zhū
shēng
liè
yǒu

yǒu
shī
yuàn
ēn
děng
suǒ

néng
shàn
liǎo
zhī
suí
lái
qiú
zhě
suǒ

chà
bié
ér
xíng
shī


yòu
xiān

zhū
suǒ
shī
cái


biàn


qiē
yǒu
qíng
zhī
lèi


ér
shè

ruò
zhū
qiú
zhě

rán

shí
jiē
shēng
suí


sān
yóu
shī

zhì
qīng
jìng
zhě

wèi


qiē
gōng
qiǎo

chù
zhì
shàn
qiǎo
néng

suǒ
yǒu
cái

ér
yòng
huì
shī

huò
yóu
shàn
gēn
zhī
suǒ
shè
shòu

wèi

qián
shēng
huò
xiàn

shòu
suǒ
gǎn
cái

ér
yòng
huì
shī

huò

shén
tōng
huò
yóu

shòu
suǒ
zhì
cái

ér
yòng
huì
shī

huòsuǒ
yǒu
cái

ér
yòng
huì
shī


quàn
dǎo

huò
rényóu
shī
jiā
xíng
zhì
qīng
jìng
zhě

wèi

shī
jiā
xíng
néng
shàn
liǎo
zhī


lìng
qiú
zhě
shēn
xīn
láo
juàn


xīn

rǎn
ér
xíng
huì
shī

shàn
néng
fēn

shī
lái
qiú
zhě

shī
pín
kuì
zhě

shī


zhě

shī
è
xíng
zhě

shī
miào
xíng
zhě

shī


cóng

wèi
ruò
pín

zhōng
cái

cái
suí

suǒ
yīng

guǐ
xíng
shī

fēi


guǐ

yóu
shī
chéng
shú
yǒu
qíng
zhì
qīng
jìng
zhě

wèi
shàn
liǎo
zhī
shī

néng
chéng
shú
zhū
yǒu
qíng

ér
xíng
huì
shī


suǒ
shī


zhū

zhòng

gòng
xíng
shī


lìng

zhòng
shēng

liàng


yòu

pín
qióng

xíng
shī
zhěcái

fēn


zhī
lìng

xíng
shī

huò
yǒu

pín

huái
怀
qiān
lìn
suī

huì
shī

ér

néng
yòng

cái

shīcái


zhī
lìng
shī

huò
sēng
tián
zhōng

yǒu
suǒ
zuò

biàn
便

cái


shè

zhī
lìng

zào
zuò

yóu

yīn
yuán

èr
mén
zhōng
shēng

liàng

liù
yóu
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
zhì
qīng
jìng
zhě

wèi
huò
yóu
jiào
dǎo
lìng
xíng
huì
shī

huò
qiáng


lìng
xíng
huì
shī

huò
lǐng

ēn
lìng
xíng
huì
shī

huò
yóu
shēng

lìng
xíng
huì
shī

huò
yóu
shén

ér
xíng
huì
shī


yóu
zhū

guò
huàn
zhì
qīng
jìng
zhě

wèi

zhū

suǒ
yǒu
guò
huàn


shí
zhī

ér
xíng
huì
shī

wèi


yùn
zhōng
huò
shí
liǎo
zhī
èr
zhǒng
guò
huàn


zhě
xiàn


èr
zhě
hòu


huò
shí
liǎo
zhī

zhǒng
guò
huàn

wèi


zhǒng
guò
huàn
jīng
shuō

huò
shí
liǎo
zhī
liù
zhǒng
guò
huàn

wèi

zhū

shì

zēng


shì
děng
lèi

guǎng
广
shuō

jīng

huò
shí
liǎo
zhī

zhǒng
guò
huàn

wèi
zhī
zhū


cháng

wěi
kuáng
wàng
shīhuàn
shì
huò
luànhuò
shí
liǎo
zhī

zhǒng
guò
huàn

wèi
zhī
zhū


xiǔ
háijīng
guǎng
广
shuō

nǎi
zhì
yóu

shù
duān
shú
guǒ

yóu
chú
gòu
zhì
qīng
jìng
zhě

wèi

chú
qiǎn
shí

gòushí
zhī

ér
xíng
huì
shīshī
qiā
luò
jiā
jīng
shuō
jiǔ
yóu

yǒu
yuǎn

shè
shòu
zhì
qīng
jìng
zhě

wèi
néng
shàn
zhī
yuǎn


zhǒng
è
yǒu
shè
shòu

zhǒng
shàn
yǒu
ér
xíng
huì
shī
shī
qiā
luò
jiā
jīng
shuō
shí
yóu
yǐn

liù
fāng
zhì
qīng
jìng
zhě

wèi
yǐn

liù
fāng
ér
xíng
huì
shī
shī
qiā
luò
jiā
jīng
shuō

yún

gòu
qīng
jìng
shí
xiāng


yuǎn

xiè
dài
gòu
ér
xíng
huì
shī

wèi
huò

huò
wài

huò
jìn
huò
yuǎn

huò
shēn

juàn
huò


juàn

huò
shēn
léi
liè
huò

léi
liè

ér
cháng
huì
shī

èr
yuǎn

tān
gòu
ér
xíng
huì
shī

wèi

cái


sān
yuǎn

tián
gòu
ér
xíng
huì
shī

wèi

qiú
zhě


yuǎn

chī
gòu
ér
xíng
huì
shī

wèi

yīn
guǒ


yuǎn

zhàng
gòu
ér
xíng
huì
shī

yán
zhàng
gòu
zhě

wèi

zhǒng
zhàngchuàn


èr
kuì


sān
dān
miǎn


guān
guǒ

liù
shàn
fēn

ér
xíng
huì
shīyuǎn

fēi
dào

gòu

wèi
pín

zhěcóng

ruò
zhōng
cái
zhěsuǒ

pín

suǒ

ruò

cái
zhěsuǒ

lái
qiú
zhě
suǒ


yóu
yuán
mǎn
ér
xíng
huì
shīyuǎn

zhū
jiǎn
shǎo
gòu

wèi
shì
yuán
mǎnyuán
mǎn

shì
yuán
mǎn
zhě


yǒu

xiāng


shī

chǎn
shì

èr
shī
guó

shì

sān
shī
yǒu
qíng
shì


shī
zhuāng
yán
shì


shī
shè
zhái
shì

liù
shī

chù
shì


shī

shēn
shìyuán
mǎn
zhě

wèi


shēn

wài
cái
bǎo

huò


xìng

zhuó
yóu
qīng
jìng
ér
xíng
huì
shīyuǎn


qīng
jìng
gòu

wèi
yóu
shí
zhǒng
qīng
jìngzhuó


děng

běn

fēn
guǎng
广
shuō

jiǔ
shàn
guān
chá
ér
xíng
huì
shīyuǎn

è
huì
gòu

wèi
guān
chá
shī


guān
cháguān
chá

tián

guān
chá
shī

zhě

wèi
guān
chá
shòu
yòng
shēng
guān
chá
huì
shī
shēng

shòu
yòng

ruò
wéinéng
néngfēi
xiàn


fēi
hòuruò
zhū


wéi

shòu
yòng
míng

ráo


fēi
ráomíng
xiànfēi
hòuruò
zhū


néng
xíng
huì
shī

biàn
便


shēng
guǎng
广

huān


míng

ráo

míng
ráomíng
xiàn


míng
hòuguān
chá


zhě

dāng
zhī


lüè
yǒu

zhǒngyīn
zhōng

dǎoèr

guǒ
zhōng

zhuósān

yǒu
qíng
bēi
mǐn


qiē
zhì
zhì
yuán
mǎnyóu

shì
děng
zhū
ér
xíng
huì
shī

guān
chá
tián
zhě

dāng
zhī
lüè
yóu

xiāngshì
chù

qiúèr

shì
chù

yǒu

qiú

jiā
pín
kuì

sān

shì
chù

yǒu
pín
kuìshì
chù
yǒu
xíng
è
xíng

shì
míng
wéi
tiánshì
chù
suī


děng

ér
yǒu
xiū
xíng
shàn
xíngyóu

zhǒng
xiāng
dāng
zhī
fēi
tiánqiú
zhě


bào
è
zēng
wéi
yuàn
hài

guī

yuàn
hài
ér
yǒu
suǒ
qiú

èr
quàn
wéi
shàn
shì
zhōng

néng


sān
xīn
huái
怀
rǎn

wéi
rǎn

shì
ér
yǒu

qiú


wéi
sǔn
nǎo
ér
yǒu

qiúqiú
zhě
huò

shì

huò

suǒ
mèi
fēi
chù

qiú

liù

qiúhuò

suí

fēi
suǒ
shīnéng
wéiyóu

děng
xiāng
dāng
zhī
shì
míng
guān
chá
fēi
tián

shí

fāng
biàn
便

ér
xíng
huì
shīyuǎn


fāng
biàn
便
guò
shī
gòu


zhōng
fāng
biàn
便
zhě

wèi
chuàn

shīshēn
mìng

bēi
mǐn
yǒu
qíng

zhēn
shí

zhì

shàng


shēng
jiě
jiào
dǎo

qiáng
chù
rén
ēn
bào

shēng

shén


瑜伽师地论注解网:http://www.yujiashidljg.com

文章推荐:

佛咒修持感应大全

佛咒中最超强感应

佛号的感应

佛号感应

佛号念多久自身有感应