瑜伽师地论注解网

瑜伽师地论第76卷(注音)

编辑:鸿文 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第76卷(注音)shī

lùnshí
liù
juàn

shè
jué

fēn
zhōngzhīxīn

shí
xiāng

dāng
zhī

jiě
shēn

jīng
zhōng

guǎng
广
huì


qǐng
wèn

yán


shì
zūn
shuō

xīn

shí


shàn
qiǎo
xīn

shí


shàn
qiǎo


zhěmíng
wéi

xīn

shí


shàn
qiǎo
lái


shī
shè

wéi

xīn

shí


shàn
qiǎoshuō
shìěr
shí
shì
zūn
gào
guǎng
广
huì


yuē

shàn
zāi

shàn
zāi

guǎng
广
huì


jīn
nǎi
néng
qǐng
wèn

lái

shì
shēnjīn
wéiān


liàng
zhòng
shēng

āi
mǐn
shì
jiān

zhū
tiān
rén
ā

luò
děng

wéi
lìng
huòān

wèn


yīng

tīng


dāng
wéi

shuō
xīn

shí
guǎng
广
huì
dāng
zhī

liù

shēng
yǒu
qíng

duò


yǒu
qíng
zhòng
zhōng

huò
zài
luǎn
shēng

huò
zài
tāi
shēng

huò
zài
shī
湿
shēng

huò
zài
huà
shēng

shēn
fēn
shēngzhōng
zuì
chū

qiē
zhǒng

xīn
shí
chéng
shú

zhǎn
zhuǎnzēng
cháng
guǎng
广èr
zhí
shòu


zhě
yǒu

zhū
gēn

suǒ

zhí
shòu

èr
zhě
xiāng
míng
fēn
bié
yán
shuō

lùn


zhí
shòu

yǒu

jiè
zhōng

èr
zhí
shòujiè
zhōng


èr
zhǒngguǎng
广
huì


shí

míng
ā
tuó

shí

yóu

shí

shēn
suí
zhú
zhí
chímíng
ā
lài

shí

yóu

shí

shēn
shè
shòu
cáng
yǐn
tóng
ān
wēi
míng
wéi
xīn

yóu

shí

shēng
xiāng
wèi
chù
děngcháng
guǎng
广
huì

ā
tuó

shí
wéi

zhǐ

wéi
jiànliù
shí
shēn
zhuǎn

wèi
yǎn
shí
ěr

shé
shēn

shí


zhōng
yǒu
shí

yǎn


wéi
yuán
shēng
yǎn
shí


yǎn
shí

suí
xíng
tóng
shí
tóng
jìng
yǒu
fēn
bié

shí
zhuǎn

yǒu
shí

ěr

shé
shēn

shēng
xiāng
wèi
chù
wéi
yuán
shēng
ěr

shé
shēn
shí


ěr

shé
shēn
shí

suí
xíng
tóng
shí
tóng
jìng
yǒu
fēn
bié

shí
zhuǎn

guǎng
广
huì

ruò

ěr
shí

yǎn
shí
zhuǎn
shí
wéi
yǒu

fēn
bié

shí

yǎn
shí
tóng
suǒ
xíng
zhuǎn

ruò

ěr
shí
èr
sān


zhū
shí
shēn
zhuǎn
shí
wéi
yǒu

fēn
bié

shíshí
shēn
tóng
suǒ
xíng
zhuǎn

guǎng
广
huì
bào
shuǐ
liú

ruò
yǒu

làng
shēng
yuán
xiàn
qián

wéi

làng
zhuǎn

ruò
èr
ruò
duō
làng
shēng
yuán
xiàn
qián

yǒu
duō
làng
zhuǎn
rán

bào
shuǐ

lèi
héng
liú

duàn

jìn

yòu

shàn
jìng
jìng
miàn

ruò
yǒu

yǐng
shēng
yuán
xiàn
qián

wéi

yǐng


ruò
èr
ruò
duō
yǐng
shēng
yuán
xiàn
qián

yǒu
duō
yǐng


fēi

jìng
miàn
zhuǎn
biàn
wéi
yǐngshòu
yòng
miè
jìn
shì
guǎng
广
huì

yóu

bào
liú
ā
tuó

shí
wéi

zhǐ

wéi
jiànruò

ěr
shí
yǒu

yǎn
shí
shēng
yuán
xiàn
qián
shí

yǎn
shí
zhuǎn

ruò

ěr
shí
nǎi
zhì
yǒu

shí
shēn
shēng
yuán
xiàn
qián
shí

shí
shēn
zhuǎn

guǎng
广
huì


shì


suī
yóu

zhù
zhì
wéi

zhǐ

wéi
jiàn
xīn

shí


shàn
huàn

rán
zhū

lái
shī
shè


wéi

xīn

shí

qiē


shàn
qiǎoguǎng
广
huì

ruò
zhū

bié

shí

jiàn
ā
tuójiàn
ā
tuó

shí


jiàn
ā
làijiàn
ā
lài

shí


jiàn
jiàn
xīn


jiàn
yǎn


yǎn
shí


jiàn
ěr
shēng

ěr
shí


jiàn

xiāng


shí


jiàn
shé
wèi

shé
shí


jiàn
shēn
chù

shēn
shí


jiàn
shí

shì
míng
shēng

shàn
qiǎo
lái
shī
shè

wéi
shēng

shàn
qiǎoguǎng
广
huìmíng
wéi

xīn

shí

qiē


shàn
qiǎo
lái


shī
shè

xīn

shí

qiē


shàn
qiǎoěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuān


ér
shuō
sòng
yuē

ā
tuó

shí
shèn
shēn


qiē
zhǒng


bào
liúfán


kāi
yǎn
kǒng

fēn
bié
zhí
wéi
qiē

xiāng

dāng
zhī

jiě
shēn

jīng
zhōng


běn


qǐng
wèn

yán

shì
zūn


shì
zūn
shuō

zhū

xiāng
shàn
qiǎo
zhū

xiāng
shàn
qiǎo


zhěmíng
wéi

zhū

xiāng
shàn
qiǎo
lái


shī
shè

wéi

zhū

xiāng
shàn
qiǎoshuō
shìěr
shí
shì
zūn
gào

běn


yuē

shàn
zāi

shàn
zāi


běn


jīn
nǎi
néng
qǐng
wèn

lái

shì
shēnjīn
wéiān


liàng
zhòng
shēng

āi
mǐn
shì
jiān

zhū
tiān
rén
ā

luò
děng

wéi
lìng
huòān

wèn


yīng

tīng


dāng
wéi

shuō
zhū

xiāng

wèi
zhū

xiāng
lüè
yǒu
sān
zhǒng


děng
wéi
sān


zhě
biàn

suǒ
zhí
xiāng

èr
zhěxiāng

sān
zhě
yuán
chéng
shí
xiāng

yún

zhū

biàn

suǒ
zhí
xiāng

wèi

qiē

míng
jiǎ
ān


xìng
chà
bié

nǎi
zhì
wéi
lìng
suí

yán
shuō

yún

zhū
xiāng

wèi

qiē

yuán
shēng

xìngyǒu


yǒu


shēng


shēng

wèi

míng
yuán
xíng

nǎi
zhì
zhāo

chún


yùn

yún

zhū

yuán
chéng
shí
xiāng

wèi

qiē

píng
děng
zhēn
zhēn

zhū


zhòng
yǒng
měng
jīng
jìn

wéi
yīn
yuán
zuòdǎo

weí

wéi
yīn
yuán


nǎi
néng
tōng
tōng

jiàn
jiàn
xiū


nǎi
zhì

shàng
zhèng
děng


fāng
zhèng
yuán
mǎn
běn


xuàn

rén
yǎn
zhōng
suǒ
yǒu
xuàn

guò
huàn

biàn

suǒ
zhí
xiāng
dāng
zhī

ěr


xuàn

rén
xuàn

zhòng
xiāng

huò

máo
lún
fēng
yìng

niàn
廿
shēng

huò

qīng
huáng
chì
bái
děng
xiāng
chà
bié
xiàn
qián
xiāng
dāng
zhī

ěr


jìng
yǎn
rén
yuǎn

yǎn
zhōng
xuàn

guò
huànjìng
yǎn
běn
xìng
suǒ
xíng

luàn
jìng
jiè

yuán
chéng
shí
xiāng
dāng
zhī

ěr
běnqīng
jìng

zhī
jiā
bǎo

ruò

qīng
rǎn


qīng

qīng


bǎo
xiàng

yóu
xié
zhí


qīng

qīng


bǎo


huò
luàn
yǒu
qíng

ruò

chì
rǎn

bǎo
xiàng

yóu
xié
zhí

bǎo


huò
luàn
yǒu
qíng

ruò


绿
rǎn


luó
jié
duō


bǎo
xiàng

yóu
xié
zhí


luó
jié
duō


bǎo


huò
luàn
yǒu
qíng

ruò

huáng
rǎn

jīn
xiàng

yóu
xié
zhí

zhēn
jīn
xiàng


huò
luàn
yǒu
qíng


shì

běnqīng
jìng

zhī
jiā
shàng
suǒ
yǒu
rǎn

xiāng
yīng
xiāng
shàng
biàn

suǒ
zhí
xiāng
yán
shuōdāng
zhī

ěrqīng
jìng

zhī
jiā
shàng
suǒ
yǒu

qīng

qīng
luó
jié
duō
jīn
děng
xié
zhí
xiāng
shàng
biàn

suǒ
zhí
xiāng
zhí

dāng
zhī

ěrqīng
jìng

zhī
jiā
bǎo
xiāng

dāng
zhī

ěrqīng
jìng

zhī
jiā
shàng
suǒ
yǒu

qīng

qīng
luó
jié
duō
zhēn
jīn
děng
xiāng


cháng
cháng
shí


héng
héng
shí


yǒu
zhēn
shíxìng
xìng

xiāng
shàng
yóu
biàn

suǒ
zhí
xiāng


cháng
cháng
shí


héng
héng
shí


yǒu
zhēn
shíxìng
xìng

yuán
chéng
shí
xiāng
dāng
zhī

ěr
běn

xiāng
míng
xiāng
yīng

wéi
yuán


biàn

suǒ
zhí
xiāng
ér

liǎo
zhī
xiāng
shàng
biàn

suǒ
zhí
xiāng
zhí

wéi
yuán

xiāng
ér

liǎo
zhī
xiāng
shàng
biàn

suǒ
zhí
xiāng

zhí

wéi
yuán


yuán
chéng
shí
xiāng
ér

liǎo
zhī
běn

ruò
zhū


néng

zhū
xiāng
shàng


shí
liǎo
zhī
biàn

suǒ
zhí
xiāng


néng

shí
liǎo
zhī

qiē

xiāng
zhī


ruò
zhūshí
liǎo
zhīxiāng


néng

shí
liǎo
zhī

qiē

rǎn
xiāng


ruò
zhūshí
liǎo
zhī
yuán
chéng
shí
xiāng


néng

shí
liǎo
zhī

qiē
qīng
jìng
xiāng

běn

ruò
zhū


néng
xiāng
shàng


shí
liǎo
zhī

xiāng
zhīnéng
duàn
miè

rǎn
xiāng


ruò
néng
duàn
miè

rǎn
xiāngnéng
zhèng

qīng
jìng
xiāngshì

běn

yóu
zhūshí
liǎo
zhī
biàn

suǒ
zhí
xiāng
xiāng

yuán
chéng
shí
xiāngshí
liǎo
zhī
zhū

xiāngrǎn
xiāng


qīng
jìng
xiāngshí
liǎo
zhī

xiāngduàn
miè

qiē

rǎn
xiāng


duàn
miè

qiē

rǎn
xiāngzhèng


qiē
qīng
jìng
xiāng
míng
wéi

zhū

xiāng
shàn
qiǎo
lái


shī
shè

wéi

zhū

xiāng
shàn
qiǎoěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuānér
shuō
sòng
yuē

ruò

liǎo
zhī

xiāng


rǎn
xiāng


néng
duàn


duàn

rǎn
xiāng


huài
zhèng
wēi
miào
jìng
xiāng


guān
zhū
xíng
zhòng
guò
shī
fàng

guò
shī
hài
zhòng
shēng

xiè
dài
zhù

dòng

zhōng

yǒu
shī
huài

huái
怀
mǐn


zhūxìng
xiāng

dāng
zhī

jiě
shēn

jīng
zhōng

shēng

shēngbái

yán

shì
zūn


zēng

zài
jìng
chù

xīn
shēng

shì
xún


shì
zūn


liàng
mén
zēng
shuō
zhū
yùn
suǒ
yǒu

xiāng

shēng
xiāng

miè
xiāng

yǒng
duàn

biàn
zhī


shuō
zhū
yùn

zhū
chù
yuán

zhū
shí

ěrliàng
mén
zēng
shuō
zhū

suǒ
yǒu

xiāng

biàn
zhī

yǒng
duàn

zuò
zhèng

xiū
liàng
mén
zēng
shuō
zhū
jiè
suǒ
yǒu

xiāng

zhǒng
zhǒng
jiè
xìng

fēi

jiè
xìng
yǒng
duàn
biàn
zhīliàng
mén
zēng
shuō
niàn
zhù
suǒ
yǒu

xiāng

néng
zhì
suǒ
zhìxiū

wèi
shēng
lìng
shēng

shēng

jiān
zhù

wàng
bèi
xiū
zēng
cháng
guǎng
广shuō
niàn
zhù

zhèng
duàn
shén


gēn

jué
zhī
shìliàng
mén
zēng
shuō

zhī
shèng
dào
suǒ
yǒu

xiāng

néng
zhì
suǒ
zhìxiū

wèi
shēng
lìng
shēng

shēng

jiān
zhù

wàng
bèi
xiū
zēng
cháng
guǎng
广


shì
zūn

shuō

qiē
zhū

jiē


xìng


shēng

miè

běn
lái

jìng


xìng
niè
pán

wèi
shěn

shì
zūn
zuò

shì
shuō


qiē
zhū

jiē


xìng


shēng

miè

běn
lái

jìng


xìng
niè
pán


jīn
qǐng
wèn

láiwéi
yuàn

lái
āi
mǐn

jiě
shì
shuō

qiē

jiē


xìng


shēng

miè

běn
lái

jìng


xìng
niè
pán
suǒ
yǒushuō
shì


ěr
shí
shì
zūn
gào
shēng

shēng


yuē

shàn
zāi
shàn
zāi

shēng

shēng


suǒ
xún

shèn
wéishàn
zāi
shàn
zāi

shàn
nánjīn
nǎi
néng
qǐng
wèn

lái

shì
shēnjīn
wéiān


liàng
zhòng
shēng

āi
mǐn
shì
jiān

zhū
tiān
rén
ā

luò
děng

wéi
lìng
huòān

wèn


yīng

tīng


dāng
wéi

jiě
shì
suǒ
shuō

qiē
zhū

jiē


xìng

shēng

miè

běn
lái

jìng


xìng
niè
pán
suǒ
yǒu


shēng

shēng

dāng
zhī


sān
zhǒng


xìng
xìng
shuō
yán

qiē
zhū

jiē


xìng

wèi
xiāng


xìng
xìng

shēng


xìng
xìng

shēngxìng
xìng

shàn
nán


yún

zhū

xiāng


xìng
xìng

suǒ
wèi
zhū

biàn

suǒ
zhí
xiāng


yóu
jiǎ
míng
ān

wéi
xiāng

fēi
yóu

xiāng
ān

wéi
xiāng

shì

shuō
míng
xiāng


xìng
xìng

yún

zhū

shēng


xìng
xìng

suǒ
wèi
zhū
xiāng


yóu


yuán


yǒu

fēi

rán
yǒu

shì

shuō
míng
shēng


xìng
xìng

yún

zhū

shēngxìng
xìng
suǒ
wèi
zhū

yóu
shēng


xìng
xìng


shuō
míng


xìng
xìng


yuán
shēng


míng
shēngxìng
xìng


zhū

zhōng
ruò
shì
qīng
jìng
suǒ
yuán
jìng
jiè


xiǎn
shì


wéi
shēngxìng
xìng
xiāng
fēi
shì
qīng
jìng
suǒ
yuán
jìng
jiè

shì


shuō
míng
wéi
shēngxìng
xìng


yǒu
zhū

yuán
chéng
shí
xiāng


míng
shēngxìng
xìng


qiē
zhū
xìng
míng
wéi
shēng
míng
wéi


xìng
xìng


shì
zhū

shēng


xìng
xìng
zhī
suǒ
xiǎn


yóu

yīn
yuán
míng
wéi
shēngxìng
xìng

shàn
nán
kōng
huá

xiāng


xìng
xìng
dāng
zhī

ěrhuàn
xiàng

shēng


xìng
xìng
dāng
zhī

ěr


fēn
shēngxìng
xìng

dāng
zhī

ěr
kōng
wéi
shì
zhòng


xìng
suǒ
xiǎn
biàn

qiē
chù


fēn
shēngxìng
xìng

dāng
zhī

ěr
xìng
zhī
suǒ
xiǎn


biàn

qiē


shàn
nán

shì
sān
zhǒng


xìng
xìngshuō
yán

qiē
zhū

jiē


xìng
shēng

shēng

dāng
zhī


xiāng


xìng
xìngshuō
yán

qiē
zhū


shēng

miè

běn
lái

jìng


xìng
niè
pán

ruò


xiāng
dōu

suǒ
yǒu


yǒu
shēng

ruò

yǒu
shēng


yǒu
miè

ruò

shēng

miè

běn
lái

jìng

ruò
běn
lái

jìng


xìng
niè
pán


zhōng
dōu

shǎo
fēn
suǒ
yǒu
gēng

lìng

bān
niè
pán


shìxiāng


xìng
xìngshuō
yán

qiē
zhū


shēng

miè

běn
lái

jìng


xìng
niè
pán
shàn
nán
xìng
suǒ
xiǎn

shēngxìng
xìng


shuō
yán

qiē
zhū


shēng

miè

běn
lái

jìng


xìng
niè
pán
xìng
suǒ
xiǎn

shēngxìng
xìng


cháng
cháng
shí


héng
héng
shí

zhū


xìng

ān
zhù

wéi


qiē

rǎn

xiāng
yīngcháng
cháng
shí


héng
héng
shí

zhū


xìng
ān
zhù


wéi

yóu

wéishēng

miè


qiē

rǎn

xiāng
yīng


běn
lái

jìng


xìng
niè
pán
shì


xìng
suǒ
xiǎn

shēngxìng
xìng


shuō
yán

qiē
zhū


shēng

miè

běn
lái

jìng


xìng
niè
pán


shēng

shēng

fēi
yóu
yǒu
qíng
jiè
zhōng
zhū
yǒu
qíng
lèi

bié
guān
biàn

suǒ
zhí

xìng

wéi

xìngfēi
yóu

bié
guān
xìng


yuán
chéng
shí

xìng
wéi

xìng
sān
zhǒng


xìng
xìng

rán
yóu
yǒu
qíng

xìng


yuán
chéng
shí

xìng
shàng

zēng

biàn

suǒ
zhí

xìng
sān
zhǒng


xìng
xìng

yóu
biàn

suǒ
zhí

xìng
xiāngzhū
yǒu
qíng

xìng


yuán
chéng
shí

xìng
zhōng

suí

yán
shuōsuí

yán
shuō


shì

shì
yóu
yán
shuō
xūn

xīn


huò
yóu
yán
shuō
suí
jué


huò
yóu
yán
shuō
suí
miánxìng


yuán
chéng
shí

xìng
zhōng

zhí
zhuó
biàn

suǒ
zhí

xìng
xiāngzhí
zhuó


shì

shì

xìng


yuán
chéng
shí

xìng
shàng

zhí
zhuó
biàn

suǒ
zhí

xìng

yóu
shì
yīn
yuán

shēng
dāng
lái
shì
xìng

yóu

yīn
yuán

huò
wéi
fán
nǎo

rǎn
suǒ
rǎn

huò
wéi


rǎn
suǒ
rǎn

huò
wéi
shēng

rǎn
suǒ
rǎn


shēng

zhōng
cháng
shí
chí
chěng

cháng
shí
liú
zhuǎn


yǒu
xiū


huò
zài

luò
jiā

huò
zài
bàng
shēng

huò
zài
è
饿
guǐ

huò
zài
tiān
shàng

huò
zài
ā

luò

huò
zài
rén
zhōng

shòu
zhū

nǎo


shēng

shēng

ruò
zhū
yǒu
qíng
cóng
běn

lái

wèi
zhǒng
shàn
gēn
wèi
qīng
jìng
zhàng

wèi
chéng
shú
xiāng


wèi
duō
xiū
shēng
jiě

wèi
néng
zhì
huì
èr
zhǒng

liáng


wéi
shēng


xìng
xìng
xuān
shuō
zhūwén
shì


néng


qiē
yuán
shēng
xíng
zhōng

suí
fēn
jiě
liǎo

cháng

héng

shì

ān
yǐn
biàn
huài

qiē
xíng
xīn
shēng

wèi

shēn

yàn
huàn

xīn
shēng

wèi

shēn
yàn
huàn

zhē
zhǐ
zhū
è


zhū
è

néng

zào
zuò


zhū
shàn

néng
qín
xiūshàn
yīn


wèi
zhǒng
shàn
gēn
néng
zhǒng
shàn
gēn

wèi
qīng
jìng
zhàng
néng
lìng
qīng
jìng

wèi
shú
xiāng

néng
lìng
chéng
shú

yóu

yīn
yuán

duō
xiū
shēng
jiě


duō
zhì
huì
èr
zhǒng

liáng


suī

shì
zhǒng
zhū
shàn
gēn

nǎi
zhì
zhì
huì
èr
zhǒng

liáng

rán

shēng


xìng
xìng
zhōng

wèi
néng

shí
liǎo
zhī
xiāng


xìng
xìng


èr
zhǒng
shēngxìng
xìngqiē
xíng
wèi
néng
zhèng
yàn

wèi
zhèngwèi
zhèng
jiě
tuō

wèi
biàn
jiě
tuō
fán
nǎo

rǎn

wèi
biàn
jiě
tuō
zhū


rǎn

wèi
biàn
jiě
tuō
zhū
shēng

rǎn


lái
wéi

gēng
shuō

yào

wèi
xiāng


xìng
xìng


shēngxìng
xìng

wéi

lìngqiē
xíng
néng
zhèng
yàn


zhèng
zhèng
jiě
tuō


chāo
guò

qiē
fán
nǎo

rǎn


chāo
guò

qiē


rǎn


chāo
guò

qiē
shēng

rǎnwén

shì
suǒ
shuō
shēng


xìng
xìng
zhōng

néng
zhèng
xìn
jiě
xiāng


xìng
xìng


shēngxìng
xìng

jiǎn


weí


shí
tōngxìng
zhōng

néng

zhí
zhuó
biàn

suǒ
zhí

xìng
xiāng

yóu
yán
shuō

xūn

zhì


yóu
yán
shuō

suí
jué
zhì


yóu
yán
shuō

suí
mián
zhì


néng
mièxiāng


xiàn

zhōng
zhì

suǒ
chí

néng
yǒng
duàn
miè
dāng
lái
shì
yīn

yóu

yīn
yuánqiē
xíng

néng
zhèng
yàn
huàn

néng
zhèngnéng
zhèng
jiě
tuō

néng
biàn
jiě
tuō
fán
nǎo

shēng
sān
zhǒng

rǎnshēng

shēng

zhū
shēng
wén
chéng
zhǒng
xìng
yǒu
qíng


yóu

dào

xíngzhèng


shàng
ān
yǐn
niè
pán

zhū

jué
chéng
zhǒng
xìng
yǒu
qíng

zhū

lái
chéng
zhǒng
xìng
yǒu
qíng


yóu

dào

xíngzhèng


shàng
ān
yǐn
niè
pán


qiē
shēng
wén

juéjiē
gòng


miào
qīng
jìng
dào

jiē
tóng


jīu
jìng
qīng
jìng

gēng


èr
shuō
yán
wéi
yǒu

chéng

fēi


qiē
yǒu
qíng
jiè
zhōng


yǒu
zhǒng
zhǒng
yǒu
qíng
zhǒng
xìng

huò
dùn
gēn
xìng

huò
zhōng
gēn
xìng

huò

gēn
xìng
yǒu
qíng
chà
bié

shàn
nán


ruò

xiàng


shēng
wén
zhǒng
xìngluó

suī
měng
zhū

shī
shè
zhǒng
zhǒng
yǒng
měng
jiā
xíng
fāng
biàn
便
huà
dǎo

zhōng

néng
lìng
dāng
zuò
dào
chǎng
zhèng


shàng
zhèng
děngyóu

běn
lái
wéi
yǒu
xià
liè
zhǒng
xìngxiàng

bēi

ruòxiàng

wèi
zhòngyóu


xiàng

bēi

ruò

shì


xiàng

bèi


zhū
zhòng
shēng
shì

yóu


xiàng

wèi
zhòng


shì


xiàng

bèi


zhū
xíng
suǒ
zuò


zhōng

shuō

xiàng

bèi


zhòng
shēng
shì
zhě


xiàng

bèi


zhū
xíng
suǒ
zuò
zhě

dāng
zuò
dào
chǎng
néng


shàng
zhèng
děngshì

shuō

míng
wéi

xiàng


shēng
wén

ruò
huí
xiàng


shēng
wén
zhǒng
xìngluó
mén
shuō
wéi

jiě
tuō
fán
nǎo
zhàng


ruò
měng
zhū

děng
jué

shí


suǒ
zhī
zhàng


xīn


dāng

jiě
tuō

yóu

zuì
chū
wéi
xiū
xíng
jiā
xíng

tuō
fán
nǎo
zhàng

shì


lái
shī
shè

wéi
shēng
wén
zhǒng
xìngshēng

shēng


shì


shàn
shuō

shàn
zhìnài


zuì

qīng
jìng


suǒ
shuō
shàn
jiào

zhōng

zhū
yǒu
qíng
lèi

jiě
zhǒng
zhǒng
chà
biéshàn
nánlái
dàn


shì
sān
zhǒng

xìng
xìng

yóu
shēn
suǒ
xuān
shuō

liǎo

jīng


yǐn

xiāng

shuō
zhū

yào

wèi

qiē

jiē


xìng


shēng

miè

běn
lái

jìng


xìng
niè
pán


shì
jīng
zhōng

ruò
zhū
yǒu
qíng

zhǒng
shàng
pǐn
shàn
gēn


qīng
jìng
zhū
zhàng


chéng
shú
xiāngduō
xiū
shēng
jiě


néng


shàng
pǐn


zhì
huì

liáng


ruò
tīng
wén

shì

shèn
shēn


yán
shuō


shí
jiě
liǎoshì


shēn
shēng
xìn
jiěshì
dǎo
huì


shí
tōng
tōng


shàn
xiū

néng
zhèng
zuì

jīu
jìng
suǒ
shēn
shēng
jìng
xìn

zhī
shì

lái
yīng
zhèng
děng
juéqiē

xiàn
zhèng
děng
jué

ruò
zhū
yǒu
qíng

zhǒng
shàng
pǐn
shàn
gēn


qīng
jìng
zhū
zhàng


chéng
shú
xiāngduō
xiū
shēng
jiě
wèi
néng


shàng
pǐn


zhì
huì

liáng


xìng
zhì
zhí

shì
zhì
zhí
lèi

suī


néng


fèi


ér

ān
zhù

jiàn

zhōng


ruò
tīng
wén

shì

shèn
shēn


yán
shuō

suī


néng

shí
jiě
liǎo

ránnéng
shēng
shēng
jiě


qīng
jìng
xìn

xìn

jīng
diǎn

shì

lái
shuō

shì

shèn
shēn

xiǎn
xiàn
shèn
shēn

kōng
xìng
xiāng
yīng

nán
jiàn
nán
xún


fēi
zhū
xún

suǒ
xíng
jìng
jiè

wēi

xiáng
shěn
cōng
míng
zhì
zhě
zhī
suǒ
jiě
liǎojīng
diǎn
suǒ
shuō

zhōng


qīng
ér
zhù

zuò

shì
yán

zhūwéi
zuì
shèn
shēn

zhū


xìng

zuì
shèn
shēn

wéi


lái
néng
shàn
liǎo


fēi
shì

děng
suǒ
néng
jiě
liǎo

zhū


lái

wéi

zhǒng
zhǒng
shēng
jiě
yǒu
qíng

zhuǎn
zhèng

jiào

zhū


lái

biān
zhì
jiàn


děng
zhì
jiàn
yóu

niú
jīng
diǎn

suī
néng
gōng
jìng

wéi

xuān
shuō

shū
xiě

chí


yuè
liú


yīn
zhòng
gōng
yǎng

shòu
sòng
wēn


rán
yóu
wèi
néng


xiū
xiāng


jiā
xíng

shìshèn
shēn


suǒ
shuō
yánnéng
tōng


yóu

yīn
yuán


zhū
yǒu
qíng


néng
zēng
cháng


zhì
huì
èr
zhǒng

liáng


hòu
xiāng

wèi
chéng
shú
zhě


néng
chéng
shú

ruò
zhū
yǒu
qíng
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
wèi
néng


shàng
pǐn


zhì
huì

liáng

xìng
fēi
zhì
zhí

fēi
zhì
zhí
lèi

suī
yǒu

néng


fèi


ér

ān
zhù

jiàn

zhōng


ruò
tīng
wén

shì

shèn
shēn


yán
shuō


yǒu

néng

shí
jiě
liǎoshì


suī
shēng
xìn
jiě

ránsuí
yán
zhí
zhuó

wèi

qiē

jué
dìng
jiē


xìng

jué
dìng

shēng

miè

jué
dìng
běn
lái

jìng

jué
dìng

xìng
niè
pán

yóu

yīn
yuánqiē


huò


jiàn


xiāng
jiàn
yóu


jiàn

xiāng
jiàn
qiē
xiāng
jiē
shì

xiāng

fěi

zhū

biàn

suǒ
zhí
xiāng
xiāng

yuán
chéng
shí
xiāng

yóu
yǒuxiāng


yuán
chéng
shí
xiāng


biàn

suǒ
zhí
xiāng

fāng

shī
shè

ruò
xiāng


yuán
chéng
shí
xiāng

jiàn
wéi

xiāngfěi

biàn

suǒ
zhí
xiāng

shì

shuō

fěi

sān
xiāng

suī


xiǎng

ér
fēi

zhōngxiǎng

yóu

xiǎngfēi

zhōng


xiǎngshì

zhōng
chí
wéi
shìfēi

zhōng

chí
wéi
shìsuīxìn
jiě
zēng
cháng

rán

fēi


zhí
zhuó


tuì
退
shī
zhì
huì

zhì
huì
tuì
退


tuì
退
shī
guǎng
广


liàng
shànyǒu
yǒu
qíng

cóng

tīng
wén

wèi

wéi


fēi

wéi


ruò
suí

jiàn
xiǎng


fēi

zhōngxiǎng

zhí

wéi

fēi

wéi


yóu

yīn
yuán

dāng
zhī
tóng

tuì
退
shī
shàn


ruò
yǒu
yǒu
qíng


suí

jiàn

cóng


wén

qiē
zhū

jiē


xìng


shēng

miè

běn
lái

jìng


xìng
niè
pán

biàn
便
shēng
kǒng

shēng
kǒngzuò

shì
yán


fēishì

suǒ
shuō

zuò

jiěshì
jīng
diǎn

fěi
bàng
huǐ


yóu

yīn
yuán

huò

shuāi
sǔn

chù


zhàng

yóu
shì
yīn
yuán


shuō
ruò
yǒu


qiē
xiāngxiāng
jiàn


fēi

zhōng

xuān
shuō
wéi


shì

guǎng
广


zhàng
fāng
biàn
便

yóu

xiàn
zhuì

liàng
zhòng
shēng

lìng

huòzhàng


shàn
nán


ruò
zhū
yǒu
qíng
wèi
zhǒng
shàn
gēn

wèi
qīng
jìng
zhàng

wèi
shú
xiāngduō
shēng
jiě

wèizhì
huì

liáng

xìng
fēi
zhì
zhí

fēi
zhì
zhí
lèi

suī
yǒu

néng


fèi


ér
cháng
ān
zhù

jiàn

zhōng


ruò
tīng
wén

shì
néng

shí
jiě

shèn
shēn


yán
shuō


shēng
xìn
jiě


shì

zhōng

fēi

xiǎng


shì

zhōng

fēi

xiǎng


shì

zhōng
zhí
wéi
fēishì

zhōng
zhí
wéi
fēi


chàng

shì
yán


fēishì

suǒ
shuō

zuò

jiěshì
jīng
diǎn

fěi
bàng
huǐwéi

wěiliàng
mén

huǐ
miè
cūi


shì
jīng
diǎn


zhū
xìn
jiě

jīng
diǎn
zhě


yuàn
jiā
xiǎng


xiān
wéi
zhū

zhàng
suǒ
zhàng

yóu

yīn
yuán


wéi

shì

zhàng
suǒ
zhàng


shì

zhàng
chū

shī
shè

nǎi
zhì


bǎi
qiān

zhī


duō
jié


yǒu
chū


shàn
nánshì


shàn
shuō

shàn
zhìnài


zuì

qīng
jìng


suǒ
shuō
shàn
jiào

zhōng

yǒu

shì
děng
zhū
yǒu
qíng
lèi

jiě
zhǒng
zhǒng
chà
biéěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuān


ér
shuō
sòng
yuē


qiē
zhū

jiē

xìng

shēng

miè
běn
lái

zhū


xìng
héng
niè
pán
shuí
yǒu
zhì
yánxiāng
shēng
shēngxìng

shì

jiē

xiǎn
shì

ruò

zhī
shī
huài
zhèng
dào

néng
wǎng


zhū
jìng
dào
qīng
jìng
zhě
wéi

èr
zhōng


chéng
fēi
yǒu
qíng
xìng

chà
bié

zhòng
shēng
jiè
zhōng

liàng
shēng
wéi


shēn


miè


bēi
yǒng
měng
zhèng
niè
pán

shè
zhòng
shēng
shèn
nán

wēi
miào
nán


lòu
jiè

zhōng
jiě
tuō
děng

chà


qiē

chéng

huò

èr
zhǒng

shuō
wèi
cháng

ěr
shí
shēng

shēng
bái

yán

shì
zūn

zhū


láiyán

shèn


yǒu

nǎi
zhì
wēi
miào
zuì
wēi
miào

shèn
shēn
zuì
shèn
shēn

nán
tōng

zuì
nán
tōngshì

jīn
lǐng
jiě
shì
zūn
suǒ
shuō

zhě

ruò

fēn
bié
suǒ
xíng
biàn

suǒ
zhí
xiāng

suǒ

xíng
xiāng
zhōng

jiǎ
míng
ān


wéi

yùn
huò

xìng
xiāng
huò
chà
bié
xiāng

jiǎ
míng
ān

wéi

yùn
shēng

wéi

yùn
miè


wéi

yùn
yǒng
duàn
biàn
zhī

huò

xìng
xiāng
huò
chà
bié
xiāng

shì
míng
biàn

suǒ
zhí
xiāng

shì
zūn


shī
shè
zhū

xiāng


xìng
xìng

ruò

fēn
bié
suǒ
xíng
biàn

suǒ
zhí
xiāng

suǒ

xíng
xiāng

shì
míngxiāng

shì
zūn


shī
shè
zhū

shēng


xìng
xìngfēn
shēngxìng
xìng


shì

jīn
lǐng
jiě
shì
zūn
suǒ
shuō

zhě

ruòfēn
bié
suǒ
xíng
biàn

suǒ
zhí
xiāng

suǒ

xíng
xiāng
zhōng

yóu
biàn

suǒ
zhí
xiāng

chéng
shí

xìng


xìng
xìng
zhēn

qīng
jìng
suǒ
yuán

shì
míng
yuán
chéng
shí
xiāng

shì
zūn


shī
shè

fēn
shēngxìng
xìng
yùn

shìyùn
jiē
yīng
guǎng
广
shuōzhū
yùn

shì


shí
èr
chù


chù
zhōng
jiē
yīng
guǎng
广
shuō


shí
èr
yǒu
zhī


zhī
zhōng
jiē
yīng
guǎng
广
shuōzhǒng
shí


shí
zhōng
jiē
yīng
guǎng
广
shuō


liù
jiè
shí

jiè


jiè
zhōng
jiē
yīng
guǎng
广
shuō


shì

jīn
lǐng
jiě
shì
zūn
suǒ
shuō

zhě

ruò

fēn
bié
suǒ
xíng
biàn

suǒ
zhí
xiāng

suǒ

xíng
xiāng
zhōng

jiǎ
míng
ān


wéi
biàn
zhī

huò

xìng
xiāng
huò
chà
bié
xiāng

shì
míng
biàn

suǒ
zhí
xiāng

shì
zūn


shī
shè
zhū

xiāng


xìng
xìng

ruò

fēn
bié
suǒ
xíng
biàn

suǒ
zhí
xiāng

suǒ

xíng
xiāng

shì
míngxiāng

shì
zūnshī
shè
zhū

shēng


xìng
xìngfēn
shēngxìng
xìng


shì

jīn
lǐng
jiě
shì
zūn
suǒ
shuō

zhě

ruòfēn
bié
suǒ
xíng
biàn

suǒ
zhí
xiāng
suǒ

xíng
xiāng
zhōng

yóu
biàn

suǒ
zhí
xiāng

chéng
shí

xìng


xìng
xìng
zhēn

qīng
jìng
suǒ
yuán

shì
míng
yuán
chéng
shí
xiāng

shì
zūnshī
shè

fēn
shēngxìng
xìng


shì
jiē
yīng
guǎng
广
shuōshèng


shì


zhū
niàn
zhù
zhèng
duàn
shén

gēn

jué
zhī
dào
zhī
zhōng


jiē
yīng
guǎng
广
shuō


shì

jīn
lǐng
jiě
shì
zūn
suǒ
shuō

zhě

ruò

fēn
bié
suǒ
xíng
biàn

suǒ
zhí
xiāng
suǒ

xíng
xiāng
zhōng

jiǎ
míng
ān


wéi
zhèng
dìng


wéi
zhèng
dìng
néng
zhì
suǒ
zhì

ruò
zhèng
dìng
xiū
wèi
shēng
lìng
shēng

shēng

jiān
zhù

wàng

bèi
xiū
zēng
cháng
guǎng
广


huò

xìng
xiāng

huò
chà
bié
xiāng

shì
míng
biàn

suǒ
zhí
xiāng

shì
zūn


shī
shè
zhū

xiāng


xìng
xìng

ruò

fēn
bié
suǒ
xíng
biàn

suǒ
zhí
xiāng
suǒ

xíng
xiāng

shì
míngxiāng

shì
zūn


shī
shè
zhū

shēng


xìng
xìngfēn
shēngxìng
xìng


shì

jīn
lǐng
jiě
shì
zūn
suǒ
shuō

zhě

ruòfēn
bié
suǒ
xíng
biàn

suǒ
zhí
xiāng
suǒ

xíng
xiāng
zhōng

yóu
biàn

suǒ
zhí
xiāng

chéng
shí

xìng


xìng
xìng
zhēn

qīng
jìng
suǒ
yuán

shì
míng
yuán
chéng
shí
xiāng

shì
zūn


shī
shè
zhū


fēn
shēngxìng
xìng
shì
zūn
shī
湿

yào


qiē
sǎn
yào
xiān
yào
fāng
zhōng
jiē
yīng
ān
chù


shì
shì
zūnzhū

jiē


xìng


shēng

miè

běn
lái

jìng


xìng
niè
pánxìng
xìng
liǎo

yán
jiào

biàn


qiē

liǎo

jīng
jiē
yīng
ān
chù

shì
zūn


cǎi
huà

biàn


qiē
cǎi
huà
shì

jiē
tóng

wèi

huò
qīng
huò
huáng
huò
chì
huò
bái


néng
xiǎn

cǎi
huà
shìshì
shì
zūnzhū

jiē


xìng
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

xìng
niè
pánxìng
xìng
liǎo

yán
jiào

biàn


qiē

liǎo

jīng

jiē
tóng

wèi


néng
xiǎn


zhū
jīng
zhōng
suǒ

liǎo

shì
zūn
qiē
chéng
shú
zhēn
xiū
zhū
bǐng
guǒ

tóu
zhī
shú

gēng
shēng
shēng
wèi


shì
shì
zūnzhū

jiē


xìng
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

xìng
niè
pánxìng
xìng
liǎo

yán
jiào

zhì


qiē

liǎo

jīng

shēng
shēng
huān


shì
zūn
kōng
biàn

qiē
chù
jiē
tóng

wèi

zhàng

qiē
suǒ
zuò
shìshì
shì
zūnzhū

jiē


xìng
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

xìng
niè
pánxìng
xìng
liǎo

yán
jiào

biàn


qiē

liǎo

jīng

jiē
tóng

wèi

zhàng

qiē
shēng
wén

jué

zhū

chéng
suǒ
xiū
shì


shuō
shìěr
shí
shì
zūn

tàn
shēng

shēng


yuē

shàn
zāi
shàn
zāi

shàn
nánjīn
nǎi
néng
shàn
jiě

lái
suǒ
shuō
shèn
shēn


yán


shàn
zuòsuǒ
wèi
shì
jiān

shī
湿

yào

cǎi
huà

shú


kōng

shēng

shēng


shì

shì
gēng

yǒushì

shì

yīng
shòu
chí

shēng

shēng
bái

yán

shì
zūn
chū


shí

zài

luó


xiān
rén
duò
chù
shī

鹿
lín
zhōng

wéi
wéi


shēng
wén
chéng
zhě
xiāng
zhuǎn
zhèng

lún

suī
shì
shèn

shèn
wéi

yǒu

qiē
shì
jiān
zhū
tiān
rén
děng
xiān

yǒu
néng


zhuǎn
zhě

ér


shí
suǒ
zhuǎn

lún
yǒu
shàng
yǒu
róng
shì
wèi
liǎo


shì
zhū
zhèng
lùn
ān

chù
suǒ

shì
zūn
zài


èr
shí
zhōng

wéi
wéi


xiū

chéng
zhěqiē

jiē


xìng


shēng

miè

běn
lái

jìng


xìng
niè
pán


yǐn

xiāng

zhuǎn
zhèng

lún

suī
gēng
shèn

shèn
wéi

yǒu

ér


shí
suǒ
zhuǎn

lún


shì
yǒu
shàng
yǒu
suǒ
róng
shòu

yóu
wèi
liǎo


shì
zhū
zhèng
lùn
ān

chù
suǒ

shì
zūn

jīn

sān
shí
zhōng


wéiqiē
chéng
zhěqiē

jiē


xìng


shēng

miè

běn
lái

jìng


xìng
niè
pán


xìng
xìng


xiǎn
liǎo
xiāng
zhuǎn
zhèng

lúnshèn

zuì
wéi

yǒu


jīn
shì
zūn
suǒ
zhuǎn

lún


shàng

róng
shì
zhēn
liǎo


fēi
zhū
zhèng
lùn
ān

chù
suǒ

shì
zūn
ruò
shàn
nán

huò
shàn

rén
lái


qiē

jiē


xìng


shēng

miè

běn
lái

jìng


xìng
niè
pán

suǒ
shuō
shèn
shēn
liǎo

yán
jiào

wén

xìn
jiě
shū
xiě

chí
gōng
yǎng
liú


shòu
sòng
wēn
weíxiū
xiāng


jiā
xíng
shēng

suǒ


shuō
shìěr
shí
shì
zūn
gào
shēng

shēng


yuē

shēng

shēng
shì
shàn
nán

huò
shàn

rén


suǒ
shēng


liàng

shù
nán


zhī


jīn
wéi

lüè
shuō
shǎo
fēn


zhuǎ
shàng


bǎi
fēn
qiān
fēn
bǎi
qiān
fēn
shù
suàn

shā
tán
fēn

huò

niú

zhōng
shuǐhǎi
shuǐ

bǎi
fēn
guǎng
广
shuō
nǎi
zhìshā
tán
fēn


shì

zhū

liǎo

jīng

wén

xìn
jiě

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


xiū
xiāng


jiā
xíng
suǒ
huò
gōng
suǒ
shuō
liǎo

jīng
jiào
wén

xìn
jiě
suǒ

gōng


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


xiū
xiāng


jiā
xíng
suǒ

gōng


bǎi
fēn
guǎng
广
shuō
nǎi
zhìshā
tán
fēn

shuō
shì


shēng

shēngbái

yán

shì
zūn


shì
jiě
shēn


mén
zhōng

dāng

míng

jiào


dāng
yún

fèng
chí


gào
shēng

shēng


yuē

shàn
nánmíng
shēng

liǎo

zhī
jiàoshēng

liǎo

zhī
jiào


dāng
fèng
chí

shuō

shēng

liǎo

jiào
shíhuì
zhōng
yǒu
liù
bǎi
qiān
zhòng
shēng


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn

sān
bǎi
qiān
shēng
wén
yuǎn
chén

gòu


zhū

zhōng


yǎn
jìng


bǎi

shí
qiān
shēng
wén
yǒng
jìn
zhū
lòu
xīn

jiě
tuō


shí

qiān
shēng

rěn


瑜伽师地论注解网:http://www.yujiashidljg.com

文章推荐:

佛咒修持感应大全

佛咒中最超强感应

佛号的感应

佛号感应

佛号念多久自身有感应