瑜伽师地论注解网

瑜伽师地论第77卷(注音)

编辑:鸿文 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第77卷(注音)shī

lùn

 
 


shí

juàn

shè
jué

fēn
zhōngzhī
liù
jiǎ
ān


fēn
bié
jiě
shuō


suǒ
shè
shē
shè

dào

dāng
zhī

jiě
shēn

jīng
zhōng


shì


bái

yán

shì
zūn


zhùchéng
zhōng
xiū
shē
shègào

shì


yuē

shàn
nán


dāng
zhījiǎ
ān
shè

shàng
zhèng
děng
jué
yuàn
wéi

wéi
zhùchéng
zhōng
xiū
shē
shè


shì
zūn

shuō

zhǒng
suǒ
yuán
jìng
shì


yǒu
fēn
bié
yǐng
xiàng
suǒ
yuán
jìng
shì

èr

fēn
bié
yǐng
xiàng
suǒ
yuán
jìng
shì

sān
shì
biān

suǒ
yuán
jìng
shì


suǒ
zuò
chéng
bàn
suǒ
yuán
jìng
shì
zhōng

shì
shē


suǒ
yuán
jìng
shì


shì


shè

suǒ
yuán
jìng
shì


shì

suǒ
yuán
jìng
shì

shàn
nánshì
shē


suǒ
yuán
jìng
shì

wèi

fēn
bié
yǐng
xiàng


shì


shè

suǒ
yuán
jìng
shì

wèi
yǒu
fēn
bié
yǐng
xiàng

èr
shì

suǒ
yuán
jìng
shì

wèi
shì
biān


suǒ
zuò
chéng
bàn
shì
zūn

yún


zhǒng
shē
shè

suǒ
yuán
jìng
shì

néng
qiú
shēnéng
shàn


shè


shàn
nán
wéi
zhū


suǒ
shuō

jiǎ
ān


suǒ
wèi

jīng
yīng
sòng


bié
fěng
sòng


shuō
yīn
yuánběn
shì

běn
shēng
fāng
guǎng
广lùn


shàn
tīng
shàn
shòu

yán
shàn
tōng


shàn
xún

jiàn
shàn
tōng

suǒ
shàn

weíchù
kōng
xián

zuò


weí

néng

weí
xīn


xīn
xiāng

zuò


weí


shì
zhèng
xíng
duō
ān
zhùshēn
qīng
ān

xīn
qīng
ān

shì
míng
shē
shì


néng
qiú
shē
yóu
huò

shēn
xīn
qīng
ān
wéi
suǒ


suǒ
shàn

weí


sān


suǒ
xíng
yǐng
xiàng

guān
chá
shēng
jiě
shè

xīn
xiāng
shì
sān


yǐng
xiàng
suǒ
zhī

zhōng

néng
zhèng


zuì
zhōu
biàn
xún

zhōu
biàn

chá

ruò
rěn
ruò

ruò
huì
ruò
jiàn
ruò
guān

shì
míng


shèshì


néng
shàn


shè

shì
zūn

ruò
zhū


yuán
xīn
wéi
jìng


weí
xīn

nǎi
zhì
wèi

shēn
xīn
qīng
ān
suǒ
yǒu
zuò


dāng
míng

děng

shàn
nán


fēi
shē


zuò


shì
suí
shùn
shē


shēng
jiě
xiāng
yīng
zuò


shì
zūn
ruò
zhū


nǎi
zhì
wèi

shēn
xīn
qīng
ānsuǒ

suǒ
yǒu
zhū


sān


suǒ
yuán
yǐng
xiàng

zuò


weí


shì
zuò

dāng
míng

děng

shàn
nán


fēi


shè

zuò


shì
suí
shùn


shè

shēng
jiě
xiāng
yīng
zuò

shì
zūn

shē


dàoshè

dào

dāng
yán
yǒu


dāng
yánshàn
nán


dāng
yán
fēi
yǒu

fēi

fēi
yǒu

shè

suǒ
yuán
jìng
xīn
wéi
suǒ
yuán
fēiyǒu
fēn
bié
yǐng
xiàng
fēi
suǒ
yuán

shì
zūn

zhū


shè

sān


suǒ
xíng
yǐng
xiàng
xīn
dāng
yán
yǒu


dāng
yánshàn
nán

dāng
yányóu

yǐng
xiàng
wéi
shì
shí


shàn
nánshuō
shí
suǒ
yuán
wéi
shí
suǒ
xiàn


shì
zūn

ruò

suǒ
xíng
yǐng
xiàng
xīn

yǒu

zhě

yún


xīn
huán
jiàn

xīn

shàn
nánzhōng

yǒu
shǎo

néng
jiàn
shǎo


rán


xīn

shì
shēng
shí


yǒu

shì
yǐng
xiàng
xiǎn
xiàn

shàn
nán
shàn
yíng
qīng
jìng
jìng
miàn

zhì
wéi
yuán
huán
jiàn
běn
zhì

ér
wèi

jīn
jiàn

yǐng
xiàng


wèi

zhì
bié
yǒu
suǒ
xíng
yǐng
xiàng
xiǎn
xiàn


shì

xīn
shēng
shí

xiāng

yǒu


sān


suǒ
xíng
yǐng
xiàng
xiǎn
xiàn

shì
zūn

ruò
zhū
yǒu
qíng

xìng
ér
zhù
yuán

děng
xīn
suǒ
xíng
yǐng
xiàng
xīn

shàn
nán
yǒu


ér
zhū


yóu
diān
dǎo
jué

zhū
yǐng
xiàng

néng

shí
zhī
wéi
shì
shí

zuò
diān
dǎo
jiě

shì
zūndāng
yánxiàng
xiū


shè


shàn
nán


ruò
xiāng

zuò

wéi

weí
xīn
xiāng

shì
zūndāng
yánxiàng
xiū
shēshàn
nán


ruò
xiāng

zuò


wéi

weí

jiān
xīn

shì
zūndāng
yán


shē
shè
zhuǎn

shàn
nán


ruò
zhèng

weí
xīn

jìng
xìng

shì
zūn

yún

xīn
xiāng

shàn
nán


wèi
sān


suǒ
xíng
yǒu
fēn
bié
yǐng
xiàngshè

suǒ
yuán

shì
zūn

yún


jiān
xīn

shàn
nán


wèi
yuán

yǐng
xiàng
xīn

shē


suǒ
yuán

shì
zūn

yún

xīn

jìng
xìng

shàn
nán


wèi
tōng

sān


suǒ
xíng
yǐng
xiàng
wéi
shì

shí

huò
tōng


weí

xìng

shì
zūnshè

fán
yǒu

zhǒng

shàn
nán


lüè
yǒu
sān
zhǒng


zhě
yǒu
xiāng


shè


èr
zhě
xún
qiú


shè


sān
zhě

chá


shè


yún

yǒu
xiāng


shè


wèi
chún

weí
sān


suǒ
xíng
yǒu
fēn
bié
yǐng
xiàng


shè


yún

xún
qiú


shè


wèi
yóu
huì


biànwèi
shàn
jiě
liǎo

qiē

zhōng

wéi
shàn
liǎo

zuò


weí


shè


yún


chá


shè


wèi
yóu
huì


biàn
shàn
jiě
liǎo

qiē

zhōng

wéi
shàn
zhèng


jiě
tuō

zuò


weí


shè

shì
zūn

shì
shē


fán
yǒu

zhǒng

shàn
nányóu
suíjiān
xīn


dāng
zhī

zhōng

yǒu
sān
zhǒng


yǒu

zhǒng

wèi
chū
jìng

nǎi
zhì
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù


yǒu

zhǒng
shē

yǒu

zhǒng

wèi

bēi

shè


liàng
zhōng


yǒu

zhǒng
shēshì
zūn


shuō


shē
shèshuōshē
shè


yún

míngyún


míng
shàn
nán


ruò
suí
suǒ
shòu
suǒ


xiāng

ér
shē
shè


míngruò

dài

suǒ
shòu
suǒ

suǒ
yǒu

xiāng

dàn

zhǐ

jiào
jiè
jiào
shòu

ér
shē
shè


wèi
guān
qīng


nóng
làn
děng

huò

qiē
xíng
jiē
shì

cháng

huò
zhū
xíng


huò

qiē

jiē

yǒu


huò

niè
pán

jìng

jìng


shì
děng
lèi
shē
shè

míng
yóu

zhǐ


shē
shè
shī
shè
suí

xíng


shì

gēn
xìng

yóu
shē
shè
shī
shè
suí
xìn
xíngshì
dùn
gēn
xìng

shì
zūn


shuō
yuán
bié

shē
shèshuō
yuán
zǒng

shē
shè


yún

míng
yuán
bié

shē
shè


yún


míng
yuán
zǒng

shē
shè


shàn
nán


ruò
zhū


yuán


bié

jīng
děng
suǒ
shòu
suǒ

weí


xiū
shē
shè


shì
míng
yuán
bié

shē
shè


ruò
zhūyuán

qiē

jīng
děngwéi

tuánfēnzuò


weíqiē

suí
shùn
zhēnxiàng
zhēn


lín

zhēn


suí
shùnsuí
shùn
niè
pán

suí
shùn
zhuǎn
xiàng


ruò
lín

qiē

xuān
shuō

liàng

shù
shànshì

weí
xiū
shē
shè


shì
míng
yuán
zǒng

shē
shè

shì
zūn


shuō
yuán
xiǎo
zǒng

shē
shèshuō
yuán

zǒng

shē
shè


yòu
shuō
yuán

liàng
zǒng

shē
shè


yún

míng
yuán
xiǎo
zǒng

shē
shè


yún

míng
yuán

zǒng

shē
shè


yún


míng
yuán

liàng
zǒng

shē
shè


shàn
nán


ruò
yuán

bié

jīng
nǎi
zhì

bié
lùn


wéi

tuán
děng

zuò


weí

dāng
zhī
shì
míng
yuán
xiǎo
zǒng

shē
shè


ruò
yuán
nǎi
zhì
suǒ
shòu
suǒ


jīng
děng


wéi

tuán
děng

zuò


weí

fēi
yuán

bié

dāng
zhī
shì
míng
yuán

zǒng

shē
shè


ruò
yuán

liàng

lái

jiào


liàng


wénliàng
hòu
hòu
huì
suǒ
zhào
liǎo

wéi

tuán
děng

zuò


weí

fēi
yuán
nǎi
zhì
suǒ
shòu
suǒ


dāng
zhī
shì
míng
yuán

liàng
zǒng

shē
shè

shì
zūn

míng

yuán
zǒng

shē
shè


shàn
nán


yóu

yuán


dāng
zhī
míngzhě


weí
shí
shà

shà

róng
xiāo

qiē

zhòng
suǒ


èr
zhě

zhǒng
zhǒng
xiǎng

sān
zhě
jiě
liǎo
shí
fāng

chà
bié
xiāng

liàng

guāng


zhě
suǒ
zuò
chéng
mǎn

xiāng
yīng
jìng
fēn


fēn
bié
xiāng
héng
xiàn
zài
qián


zhě
wéi
lìng

shēn

chéng
mǎn


shè
shòu
hòu
hòu
zhuǎn
shēng
miào
yīn
shì
zūn


yuán
zǒng

shē
shè


dāng
zhī
cóng

míng
wéi
tōng


cóng

míng


shàn
nán


cóng
chūmíng
wéi
tōng


cóng

sān

guāng

nǎi
míng
wéi


shàn
nán


chū

shì
zhōng
suí
xué
zuò


suī
wèi

tàn


yīng
xiè
fèi

shì
zūn

shì
shē
shè

yún

míng
yǒu
xún
yǒu

sānyún

míng

xún
wéi

sānyún

míng

xún


sānshàn
nán
suǒ

xún


xiāng

ruò
yǒu

xiǎn
lǐng
shòu
guān
chá
zhū
shē
shè


shì
míng
yǒu
xún
yǒu

sānruò


xiāng
suī


鹿
xiǎn
lǐng
shòu
guān
chá

ér
yǒu
wēi


guāng
míng
niàn
lǐng
shòu
guān
chá
zhū
shē
shè


shì
míng

xún
wéi

sānruò
qiē

xiāng

dōu

zuò

lǐng
shòu
guān
chá
zhū
shē
shè


shì
míng

xún


sān

shàn
nán


ruò
yǒu
xún
qiú
shē
shè


shì
míng
yǒu
xún
yǒu

sānruò
yǒu

chá
shē
shè


shì
míng

xún
wéi

sānruò
yuán
zǒng

shē
shè


shì
míng

xún


sān


shì
zūn

yún

zhǐ
xiāng

yún


xiāng

yún

shè
xiāng

shàn
nán


ruò
xīn
diào

huò
kǒng
diào

shí

zhū

yàn

zuò

jiān
xīn
zuò


shì
míng
zhǐ
xiāng

ruò
xīn
chén
méi
huò
kǒng
chén
méi
shí

zhū

xīn

zuò
xīn
xiāng
zuò


shì
míng

xiāng

ruò


xiàng
zhǐ
dào

huò


xiàng
guān
dào

huò

shuāng
yùn
zhuǎn
dào

èr
suí
fán
nǎo
suǒ
rǎn

shí

zhū

gōng
yòng
zuòxīn
rén
yùn
zhuǎn
zhōng
suǒ
yǒu
zuò


shì
míng
shè
xiāng
shì
zūn

xiū
shē
shè

zhū


zhòng
zhī

zhī


yún

zhī


yún

zhī


shàn
nánzhū


yóu

zhǒng
xiāng
liǎo
zhī
zhě
zhī
míng

èr
zhě
zhī


sān
zhě
zhī
wén


zhě
zhī
bié


zhě
zhī
zǒng

yún

wéi
míng

wèi


qiē
rǎn
jìng

zhōng

suǒ


xìng
xiǎng
jiǎ
shī
shè

yún

wéi


wèimíng


zhōng

néng
suí
xuān
shuō
zhū
rǎn
jìngchí
jiàn


yún

wéi
wén

wèi


èr
suǒ

zhǐ


yún
bié
liǎo
zhī

wèi
yóu

bié
suǒ
yuán
zuò


yúnzǒng

liǎo
zhī

wèi
yóu
zǒng

suǒ
yuán
zuòshì

qiē
zǒng
lüè
wéi


míng
wéi
zhīshì
míng
wéi


zhī


shàn
nánzhū


yóu
shí
zhǒng
xiāng

liǎo
zhī
zhě
zhī
jìn
suǒ
yǒu
xìng

èr
zhě
zhī

suǒ
yǒu
xìng

sān
zhě
zhī
néng
zhě
zhī
suǒ
zhě
zhī
jiànliù
zhě
zhī
shòu
yòngzhě
zhī
diān
dǎozhě
zhī

dǎo


jiǔ
zhě
zhī

rǎn


shí
zhě
zhī
qīng
jìng


shàn
nán


jìn
suǒ
yǒu
xìng
zhě

wèi
zhū

rǎn
qīng
jìng

zhōng
suǒ
yǒu

qiē
pǐn
bié
biān


shì
míng

zhōng
jìn
suǒ
yǒu
xìngshù
yùn

liù
shù

chù

liù
shù
wài
chù


shì

qiē


suǒ
yǒu
xìng
zhě

wèi


qiē
rǎn
jìng

zhōng
suǒ
yǒu
zhēn


shì
míng

zhōng

suǒ
yǒu
xìng
zhǒng


zhě
liú
zhuǎn
zhēn


wèi

qiē
xíng

xiān
hòu
xìng

èr
zhě
xiāng
zhēn


wèi

qiē
luó


xìng

xìng

sān
zhě
liǎo
bié
zhēn


wèi

qiē
xíng
wéi
shì
shí
xìng


zhě
ān

zhēn


wèi

suǒ
shuō
zhū

shèngzhě
xié
xíng
zhēn


wèi

suǒ
shuō
zhū

shèng


liù
zhě
qīng
jìng
zhēn


wèi

suǒ
shuō
zhū
miè
shèngzhě
zhèng
xíng
zhēn


wèi

suǒ
shuō
zhū
dào
shèng


dāng
zhī

zhōng
yóu
liú
zhuǎn
zhēn


ān

zhēn


xié
xíng
zhēn
qiē
yǒu
qíng
píng
děng
píng
děng

yóu
xiāng
zhēn

liǎo
bié
zhēn
qiē
zhū

píng
děng
píng
děng

yóu
qīng
jìng
zhēn
qiē
shēng
wén
juéā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānpíng
děng
píng
děng

yóu
zhèng
xíng
zhēntīng
wén
zhèng

yuán
zǒng
jìng
jiè
shēng
shē
shè

suǒ
shè
shòu
huì
píng
děng
píng
děng

néng


zhě

wèichù

ruò
xīn

shí

zhū
xīn


suǒ


zhě

wèi
wài
liù
chù

yòu
néngsuǒjiàn


zhě

wèi

shì
jiè


zhōng


jiàn


qiē
zhū
yǒu
qíng
jiè

wèi

cūn
tián

ruò
bǎi
cūn
tián

ruò
qiān
cūn
tián

ruò
bǎi
qiān
cūn
tián

huòzhì
hǎi
biānbǎi

qiān

ruò

bǎi
qiān

huò

shàn

zhōu


bǎi

qiān

ruò

bǎi
qiān

huòzhōu


bǎi

qiān

ruò

bǎi
qiān

huò

xiǎo
qiān
shì
jiè


bǎi

qiān

ruò

bǎi
qiān

huò

zhōng
qiān
shì
jiè


bǎi

qiān

ruò

bǎi
qiān

huò

sān
qiān

qiān
shì
jiè


bǎi

qiān

ruò

bǎi
qiān

huò


zhī


bǎi

zhī


qiān

zhī


bǎi
qiān

zhī

huò


shù


bǎi

shù


qiān

shù


bǎi
qiān

shù

huò
sān
qiān

qiān
shì
jiè

shù

bǎi
qiān
wēi
chén
liàng
děng


shí
fāng
miàn

liàng

shù
zhū

shì
jiè

shòu
yòng

zhě

wèi

suǒ
shuō
zhū
yǒu
qíng
lèi

wéi
shòu
yòng


shè
shòu


diān
dǎo

zhě

wèinéng

děngcháng

cháng
xiǎng
dǎo
xīn
dǎo
jiàn
dǎowéijìng

jìng

xiǎng
dǎo
xīn
dǎo
jiàn
dǎo


dǎo

zhě


shàng
xiāng
wéi
néng
duì
zhì

yīng
zhī

xiāng


rǎn

zhě

wèi
sān
jiè
zhōng
sān
zhǒng

rǎn


zhě
fán
nǎo

rǎn

èr
zhě


rǎn

sān
zhě
shēng

rǎn

qīng
jìng

zhě

wèi


shì
sān
zhǒng

rǎn
suǒ
yǒu
fēn


shàn
nánshì
shí
zhǒng
dāng
zhī


shè

qiē
zhū
shàn
nánzhūyóu
néng
liǎo
zhī

zhǒngmíng
wéi
zhīděng
zhě
biàn
zhī
shì

èr
zhě
biàn
zhī


sān
zhě
biàn
zhī


zhě

biàn
zhī
guǒ


zhě


jué
liǎo

shàn
nán


biàn
zhī
shì
zhě

dāng
zhī

shì

qiē
suǒ
zhī

wèi
huò
zhū
yùn

huò
zhū

chù

huò
zhū
wài
chù


shì

qiē

biàn
zhī

zhě

nǎi
zhì
suǒ
yǒu
pǐn
lèi
chà
bié
suǒ
yīng
zhī
jìng

huò
shìhuò
shēnghuò
gōnghuò
guò
shī


yuán


shì


huò
shēng
huò
zhù
huò
huài
xiāng


huò

bìng
děng


huò


děng


huò
zhēn

shí


jiè
děng


huò
guǎng
广
lüè


huò

xiànghuò
fēn
biéhuò
fǎn
wènhuò
zhìhuò
yǐnhuò
xiǎn
liǎoshì
děng
lèi

dāng
zhī

qiē
míng
biàn
zhī


yán
biàn
zhī
zhě

dāng
zhī

shì
néng

qián
èr


fēn


wèi
zhū
niàn
zhù
huò
zhèng
duàn
děng


biàn
zhī
guǒ
zhě

wèi
tān
huì
chī
duàn

nàitān
huì
chī

qiē
yǒng
duàn
zhū
shā
mén
guǒsuǒ
shuō
shēng
wén

lái

ruò
gòng

gòng

shì
chū
shì
jiān
suǒ
yǒu
gōng
zuò
zhèngjué
liǎo
zhě

wèizuò
zhèng

zhōng

zhū
jiě
tuō
zhì
guǎng
广
wéi

shuō
xuān
yáng
kāi
shì

shàn
nánshì


dāng
zhī

shè

qiē
zhūshàn
nánzhū


yóu
néng
liǎo
zhī

zhǒngmíng
wéi
zhīděng
zhě
xīn
zhí
shòu


èr
zhě
lǐngsān
zhě
liǎo
biézhě

rǎn
qīng
jìng


shàn
nánshì


dāng
zhī

shè

qiē
zhūshàn
nánzhū


yóu
néng
liǎo
zhī
sān
zhǒngmíng
wéi
zhīděng
sānzhě
wén


èr
zhěsān
zhě
jiè


shàn
nán

yán
wén

zhě

wèi
míng
shēn
děng


zhě

dāng
zhī

yǒu
shí
zhǒng


zhě
zhēn
shí
xiāng

èr
zhě
biàn
zhī
xiāng

sān
zhě
yǒng
duàn
xiāng


zhě
zuò
zhèng
xiāng


zhě
xiū

xiāng

liù
zhě


zhēn
shí
xiāng
děng
pǐn
chà
bié
xiāng


zhě
suǒ

néng

xiāng
zhǔ
xiāng


zhě

biàn
zhī
děng
zhàng
ài

xiāng

jiǔ
zhě


suí
shùn

xiāng

shí
zhě

biàn
zhī
děng

biàn
zhī
děng
guò
huàn
gōng

xiāng

yán
jiè

zhě

wèi

zhǒng
jiè


zhě

shì
jiè

èr
zhě
yǒu
qíng
jiè

sān
zhě

jiè


zhě
suǒ
diào

jiè


zhě
diào

jiā
xíng
jiè

shàn
nánshì


dāng
zhī

shè

qiē
zhū

shì
zūn

ruò
wén
suǒ
chéng
huì

liǎo
zhīruò

suǒ
chéng
huì
liǎo
zhīruò
shē
shè

xiū
suǒ
chéng
huì
liǎo
zhī

chà
bié

shàn
nán


wén
suǒ
chéng
huì

zhǐ

wén

dàn


shuō
wèi
shànwèi
xiàn
zài
qián
suí
shùn
jiě
tuō

wèi
néng
lǐng
shòu
chéng
jiě
tuōsuǒ
chéng
huìwén


wéi

shuō

shànwèi
xiàn
zài
qián

zhuǎn
shùn
jiě
tuō

wèi
néng
lǐng
shòu
chéng
jiě
tuō


ruò
zhū


xiū
suǒ
chéng
huì
wénwén
shuōshuō

néng
shànsuǒ
zhī
shì
tóng
fēn
sān


suǒ
xíng
yǐng
xiàng
xiàn
qián


shùn
jiě
tuō


néng
lǐng
shòu
chéng
jiě
tuō


shàn
nán


shì
míng
sān
zhǒng
zhī

chà
bié
shì
zūn

xiū
shē
shè

zhū


zhòng
zhī

zhī


yún

wéi
zhì

yún

wéi
jiàn

shàn
nán
liàng
mén
xuān
shuō
zhì
jiàn
èr
zhǒng
chà
bié

jīn
dāng
wéi

lüè
shuō

xiāng

ruò
yuán
zǒng

xiū
shē
shè

suǒ
yǒu
miào
huì

shì
míng
wéi
zhì

ruò
yuán
bié

xiū
shē
shè

suǒ
yǒu
miào
huì

shì
míng
wéi
jiàn
shì
zūn

xiū
shē
shè

zhū


zhòng

yóu

zuò


děng

yún

chú
qiǎn
zhū
xiāng

shàn
nán


yóu
zhēn

zuò


chú
qiǎn

xiāngxiāng

ruò


míng

míng

xìng


suǒ

shíguān

suǒ

zhī
xiāng


shì
chú
qiǎn
míng
wén


qiē


dāng
zhī

ěr

nǎi
zhì

jiè

jiè

xìng


suǒ

shíguān

suǒ

zhī
xiāng


shì
chú
qiǎn
shì
zūn

zhū
suǒ
liǎo
zhī
zhēn


xiāng


zhēn

xiāng


qiǎn


shàn
nánsuǒ
liǎo
zhī
zhēn


zhōng

dōu

yǒu
xiāngsuǒ


dāng

suǒ
qiǎn

shàn
nánshuō
liǎo
zhī
zhēn


shí

néng


qiē


zhī
xiāng

fēi

liǎo


suǒ
néng


shì
zūn


shì
zūn
shuō
zhuó
shuǐ
jìng
jìng


náo
quán
chírén
guān
chá

miàn
yǐng
xiāng

ruò
kān
rén
zhě


shàng
xiāng
wéi


shì
ruò
yǒu

shàn
xiū
xīnkān
rén

shí
guān
chá
suǒ
yǒu
zhēn


ruò
shàn
xiū
xīn
kān
rén
guān
chá


shuō

děng
néng
guān
chá
xīnzhēn

ér
zuò
shì
shuō

shàn
nánshuō
sān
zhǒng
néng
guān
chá
xīn

wèi
wén
suǒ
chéng
néng
guān
chá
xīn

ruò

suǒ
chéng
néng
guān
chá
xīn

ruò
xiū
suǒ
chéng
néng
guān
chá
xīn


liǎo
bié
zhēn

zuò

shì
shuō
shì
zūn


shì
liǎo
zhī

wéi
qiǎn
zhū
xiāng

qín
xiū
jiā
xíng

yǒu

zhǒng
xiāng
nán

chú
qiǎn

shuí
néng
chú
qiǎn

shàn
nán


yǒu
shí
zhǒng
xiāng

kōng
néng
chú
qiǎn


děng
wéi
shí


zhě
liǎo
zhī
yǒu
zhǒng
zhǒng
wén

xiāng


yóu

qiē

kōng
néng
zhèng
chú
qiǎn

èr
zhě
liǎo
zhī
ān

zhēn
yǒu
shēng
miè
zhù

xìng
xiāng

suí
zhuǎn
xiāng


yóu
xiāng
kōng


xiān
hòu
kōng

néng
zhèng
chú
qiǎn

sān
zhě
liǎo
zhī
néng
yǒu

liàn
shēn
xiāng


màn
xiāng


yóu

kōng


suǒ

kōng

néng
zhèng
chú
qiǎn


zhě
liǎo
zhī
suǒ
yǒu

liàn
cái
xiāng


yóu
wài
kōng
néng
zhèng
chú
qiǎn


zhě
liǎo
zhī
shòu
yòng


nán

chéng
shì


xiāng
yīng


yǒu

ān

xiāng
wài
jìng
miào
xiāng


yóu

wài
kōng

běn
xìng
kōng
néng
zhèng
chú
qiǎn

liù
zhě
liǎo
zhī
jiàn
yǒu

liàng
xiāng


yóu

kōng
néng
zhèng
chú
qiǎn


zhě
liǎo
zhī
yǒu


jìng
jiě
tuō
xiāng


yóu
yǒu
wéi
kōng
néng
zhèng
chú
qiǎn


zhě
liǎo
zhī
xiāng
zhēn
yǒuluó


xiāng
xiāng

ruò
wéi
shí
xiāng

shēng

xiāng


yóu

jìng
kōng


xìng
kōng


xìng

xìng
kōng


shēng

kōng

néng
zhèng
chú
qiǎn

jiǔ
zhě
liǎo
zhī
qīng
jìng
zhēn
yǒu

wéi
xiāng

biàn

xiāng


yóu

wéi
kōng

biàn

kōng

néng
zhèng
chú
qiǎn

shí
zhěxiāng
duì
zhì
kōng
xìng
zuò


weí


yǒu
kōng
xìng
xiāng


yóu
kōng
kōng
néng
zhèng
chú
qiǎn

shì
zūn

chú
qiǎn

shì
shí
zhǒng
xiāng
shí

chú
qiǎn

děng

cóng

děng
xiāng
ér

jiě
tuō

shàn
nán


chú
qiǎn
sān


suǒ
xíng
yǐng
xiàng
xiāng

cóng

rǎn

xiāng
ér

jiě
tuōchú
qiǎn

shàn
nán


dāng
zhī
jiù
shēng
shuō

shì
kōng
zhì

shì
xiāng

fēizhì

qiē
xiāng
míng
fēi

néng
shēng
nǎi
zhì
lǎo

zhū

rǎn


jiù
shēng
dàn
shuō
néng
shēng

xíng

yóu
shì
zhū
xíng
qīn
jìn
yuánzhōng
dào


dāng
zhī

ěr
shì
zūn


zhōng

děng
kōng

shì
zǒng
kōng
xìng
xiāng

ruò
zhū


liǎo
zhī
shìyǒu
shī
huài


kōng
xìng
xiāng

zēng
shàng
màn

ěr
shí
shì
zūn
tàn

shì


yuē

shàn
zāi
shàn
zāi

shàn
nánjīn
nǎi
néng
qǐng
wèn

lái

shì
shēn


lìng
zhūkōng
xìng
xiāng

yǒu

huài

shàn
nán


ruò
zhūkōng
xìng
xiāng
yǒu
shī
huài
zhě

biàn
便
wéi
shī
huài

qiē

chéng

shì


yīng

tīng

tīng

dāng
wéi

shuō
zǒng
kōng
xìng
xiāng

shàn
nán


ruò
xiāng

yuán
chéng
shí
xiāng
zhōng

qiē
pǐn
lèi

rǎn
qīng
jìng
biàn

suǒ
zhí
xiāng

jìng
yuǎn

xìng
zhōng
dōu

suǒshì
míng
wéi


chéng
zhōng
zǒng
kōng
xìng
xiāng

shì
zūn


shē
shè


néng
shè

zhǒng
shēng
sānshàn
nán
suǒ
shuō


liàng
shēng
wénlái
yǒu

liàng
zhǒng
shēng
sāndāng
zhī

qiē
jiē

suǒ
shè

shì
zūn


shē
shè
wéi
yīn

shàn
nán


qīng
jìng
shī
luó
qīng
jìng
wén

suǒ
chéng
zhèng
jiàn

wéi

yīn

shì
zūn


shē
shèwéi
guǒ

shàn
nán


shàn
qīng
jìng
xīn
shàn
qīng
jìng
huì

wéi

guǒshàn
nánqiē
shēng
wén


lái
děng
suǒ
yǒu
shì
jiān

chū
shì
jiān

qiē
shàn


dāng
zhī
jiē
shì

shē
shè

suǒ

zhī
guǒ

shì
zūn


shē
shè

néng
zuòshàn
nánnéng
jiě
tuō
èr

wéi


suǒ
wèi
xiāngzhòng


shì
zūnsuǒ
shuō

zhǒng

zhōng


shì
shē


zhàng


shì


shè

zhàng


shì

zhàng

shàn
nánliàn
shēn
cái
shì
shē


zhàng


zhū
shèng
jiào


suí

shì


shè

zhàng


xiāng

zhù

shǎo


dāng
zhī

zhàng

yóu
néng
zào
xiū

yóu

èr

suǒ
xiū
jiā
xíng

dào
jīu
jìng

shì
zūngài
zhōng

shì
shē


zhàng


shì


shè

zhàng


shì

zhàng

shàn
nán


diào

è
zuò
shì
shē


zhàng

hūn
chén
shuì
mián

shì


shè

zhàng

tān

tián
huì
dāng
zhī

zhàng

shì
zūnmíng

shē


dào
yuán
mǎn
qīng
jìng

shàn
nán


nǎi
zhì
suǒ
yǒu
hūn
chén
shuì
mián
zhèng
shàn
chú
qiǎn


shì
míng

shē


dào
yuán
mǎn
qīng
jìng

shì
zūnmíngshè

dào
yuán
mǎn
qīng
jìng

shàn
nán


nǎi
zhì
suǒ
yǒu
diào

è
zuò
zhèng
shàn
chú
qiǎn


shì
míngshè

dào
yuán
mǎn
qīng
jìng

shì
zūn

ruò
zhūshē
shè

xiàn
zài
qián
shí

yīng
zhī

zhǒng
xīn
sǎn
dòng


shàn
nán


yīng
zhī

zhǒng


zhě
zuò

sǎn
dòng

èr
zhě
wài
xīn
sǎn
dòng

sān
zhě

xīn
sǎn
dòng


zhě
xiāng
sǎn
dòng


zhě

zhòng
sǎn
dòng

shàn
nán


ruò
zhū


shè


chéng
xiāng
yīng
zuò


duò
zài
shēng
wén

jué
xiāng
yīng
zhū
zuò

zhōng

dāng
zhī
shì
míng
zuò

sǎn
dòng

ruò


wài

zhǒng
miào

zhū

luàn
xiāng
suǒ
yǒu
xún

suí
fán
nǎo
zhōng
wài
suǒ
yuán
jìng
zhōng

zòng
xīn
liú
sǎn

dāng
zhī
shì
míng
wài
xīn
sǎn
dòng

ruò
yóu
hūn
shěn


shuì
mián

huò
yóu
chén
méi

huò
yóu
ài
wèi
sān
huò
yóu
suí

sānzhū
suí
fán
nǎo
zhī
suǒ
rǎn


dāng
zhī
shì
míng

xīn
sǎn
dòng

ruò

wài
xiāngděng
chí
suǒ
xíng
zhū
xiāng
zuò


weí

míng
xiāng
sǎn
dòng

ruò

zuò

wéi
yuán
shēng

suǒ
yǒu
zhū
shòu

yóu

zhòng
shēnmàn

dāng
zhī
shì
míng

zhòng
sǎn
dòng

shì
zūn


shē
shè


cóng
chūnǎi
zhì

lái


néng
duì
zhì

zhàng

shàn
nánshē
shèchū

zhōng

duì
zhì
è

fán
nǎo

shēng

rǎn
zhàng


èr

zhōng

duì
zhì
wēi


fàn
xiàn
xíng
zhàng


sān

zhōng

duì
zhì

tān
zhàng
zhōng

duì
zhì
dìng
ài


ài
zhàng
zhōng

duì
zhì
shēng

niè
pán

xiàng
bèi

zhàng


liù

zhōng
duì
zhì
xiāng
duō
xiàn
xíng
zhàng
zhōng

duì
zhì

xiāng
xiàn
xíng
zhàng
zhōng

duì
zhì


xiāng
zuò
gōng
yòngyǒu
xiāngzài
zhàng


jiǔ

zhōng

duì
zhì


qiē
zhǒng
shàn
qiǎo
yán
zài
zhàng


shí

zhōng

duì
zhì


yuán
mǎn

shēn
zhèng

zhàng

shàn
nánshē
shè
lái


duì
zhì

wēi

zuì

wēi

fán
nǎo
zhàng

suǒ
zhī
zhàng

yóu
néng
yǒng
hài

shì
zhàng


jīu
jìng
zhèng


zhuó

ài

qiē
zhì
jiànsuǒ
zuò
chéng
mǎn
suǒ
yuán

jiàn

zuì

qīng
jìng

shēn
shì
zūn

yún
shē
shè

qín
xiū
xíng


zhèng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānshàn
nán


ruò
zhū
shē
shè
zhēn
suǒ
wén
suǒ


zhōng

yóu
shēng
dìng
xīn


shàn
shěn
dìng


shàn

liàng


shàn
ān


zhēn

xìng
zhōng

zhèng

weí


zhēn

zhèng

weí


xīn


qiē

xiāng
xiàn
xíng

shàng
néng

shè


kuàng

xiāng

shàn
nán


yán

xiāng
zhě

wèi
xīn
suǒ
zhí
shòu
xiāng

huò
lǐng

xiāng

huò
liǎo
bié
xiāng

huò

rǎn
qīng
jìng
xiāng

huò

xiāng

huò
wài
xiāng

huò

wài
xiāng

huò
wèi

dāng
xiū
xíng

qiē

yǒu
qíng
xiāng

huò
zhèng
zhì
xiāng

huò
zhēn

xiāng

huò


miè
dào
xiāng

huò
yǒu
wéi
xiāng

huò

wéi
xiāng

huò
yǒu
cháng
xiāng

huò

cháng
xiāng

huò

yǒu
biàn

xìng
xiāng

huò


biàn

xìng
xiāng

huò
yǒu
wéi

xiāng
xiāng

huò
yǒu
wéi
tóng
xiāng
xiāng

huò
zhī

qiē
shì

qiē

yǒu

qiē
xiāng

huòluó


xiāng

huòxiāngxiàn
xíng
xīn
néng

shèduō
zhù

shì
xíngshí
shí
jiān
cóng


qiē

gài
sǎn
dòng
shàn
xiū
zhì
xīn

cóng
shì

hòu


zhēn


yǒu


bié


suǒ
zhèng
tōng

zhì
shēng

míng
wéi
jiàn
dào

yóu
míngzhèng
xìng

shēng
shēng

lái
jiā

zhèng

chū

yòu
néng
shòu
yòng


shēng
xiān
shí
yóu

shē
shè

èr
zhǒng
suǒ
yuán

wèi
yǒu
fēn
bié
yǐng
xiàng
suǒ
yuánfēn
bié
yǐng
xiàng
suǒ
yuánjīn
shí

jiàn
dào


gēng
zhèng

shì
biān

suǒ
yuánhòu
hòu

qiē

zhōng

jìn
xiū
xiū
dào
shì
sān
zhǒng
suǒ
yuán

zuò


weíyǒu
rénxiē
chū


xiē


shì

xiē
chū
xiē
jiā
xíng
qiǎn

xiāngqiē
suí
shùn

rǎn
fēn
xiāng

jiē

chú
qiǎn

xiāng
chú
qiǎnzhòng

qiǎn

yǒng
hài

qiē
xiāng

zhòng


jiànhòu
hòu

zhōng


liàn
jīn


táo
liàn

xīn

nǎi
zhì
zhèng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānyòu

suǒ
zuò
chéng
mǎn
suǒ
yuán

shàn
nánshì
zhǐ
guān

zhèng
xiū
xíng


zhèng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


shì
zūn

yún

xiū
xíng
yǐnguǎng
广

wēi


shàn
nán


ruò
zhū


shàn
zhī
liù
chù

biàn
便
néng
yǐnsuǒ
yǒu
guǎng
广

wēizhě
shàn
zhī
xīn
shēng

èr
zhě
shàn
zhī
xīn
zhù

sān
zhě
shàn
zhī
xīn
chū


zhě
shàn
zhī
xīn
zēng


zhě
shàn
zhī
xīn
jiǎn

liù
zhě
shàn
zhī
fāng
biàn
便

yún

shàn
zhī
xīn
shēng

wèi

shí
zhī
shí
liù
xíng
xīn
shēng

chà
bié

shì
míng
shàn
zhī
xīn
shēng

shí
liù
xíng
xīn
shēng

chà
bié
zhě


zhě


jué
zhī
jiān
zhù

shí
shēng

wèi
ā
tuó

shí

èr
zhě
zhǒng
zhǒng
xíng
xiāng
suǒ
yuán
shí
shēng

wèi
dùn


qiē

děng
jìng
jiè
fēn
bié

shí


dùn


wài
jìng
jiè
jué
shòu

huò
dùn


niàn
shùn
xiàn

duō
dìng

jiàn
duōjiàn
duō

lái
fēn
bié

shí

sān
zhě
xiǎo
xiāng
suǒ
yuán
shí
shēng

wèi

jiè

shí


zhě

xiāng
suǒ
yuán
shí
shēng

wèi

jiè

shí


zhě

liàng
xiāng
suǒ
yuán
shí
shēng

wèi
kōng
shí

biān
chù

shí

liù
zhě
wēi

xiāng
suǒ
yuán
shí
shēng

wèi

suǒ
yǒu
chù

shí


zhě
biān

xiāng
suǒ
yuán
shí
shēng

wèi
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù

shí


zhě

xiāng
shí
shēng

wèi
chū
shì
shí

yuán
miè
shí

jiǔ
zhě


xíng
shí
shēng

wèi

luò
jiā
shí

shí
zhě

shòu

xíng
shí
shēng

wèi

xíng
shí

shíxíng
shí
shēng

wèi
chū
èr
jìng

shí

shí
èr


xíng
shí
shēng

wèi

sān
jìng

shí

shí
sān

xíng
shí
shēng

wèi
cóng


jìng

nǎi
zhì
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
shí

shí

rǎn


xíng
shí
shēng

wèi
zhū
fán
nǎo

suí
fán
nǎo
xiāng
yīng
shí

shí

shàn

xíng
shí
shēng

wèi
xìn
děng
xiāng
yīng
shí

shí
liùxíng
shí
shēng

wèixiāng
yīng
shí

yún

shàn
zhī
xīn
zhù

wèi

shí
zhī
liǎo
bié
zhēn


yún

shàn
zhī
xīn
chū

wèi

shí
zhī
chū
èr
zhǒng


suǒ
wèi
xiāngzhòngnéng
shàn
zhī
yīng
lìng

xīn
cóng

shì
chū

yún

shàn
zhī
xīn
zēng

wèi

shí
zhī
néng
zhì
xiāng


zhòng

xīn


zēng
cháng
shíshízēng
cháng

míng
shàn
zhī
zēng

yún

shàn
zhī
xīn
jiǎn

wèi

shí
zhī

suǒ
duì
zhì
xiāng


zhòng
suǒ

rǎn
xīn


shuāi
tuì
退
shí

sǔn
jiǎn
shíshuāi
tuì
退


sǔn
jiǎn

míng
shàn
zhī
jiǎn

yún

shàn
zhī
jiā
xíng

wèi

shí
zhī
jiě
tuō
shēng
chù


biàn
chù
huò
xiū
huò
qiǎn

shàn
nánshìzhū


guǎng
广

wēi


huò

yǐn


huò
dāng
yǐn


huò
xiàn
yǐn

shì
zūn


shì
zūn
shuō

niè
pán
jiè
zhōng


qiē
zhū
shòu


yǒng
miè


děng
zhū
shòu


yǒng
miè

shàn
nányào
yán
zhī

yǒu
èr
zhǒng
shòuyǒng
miè


děng
wéi
èr


zhě
suǒ


zhòng
shòu

èr
zhě

guǒ
jìng
jiè
shòu

suǒ


zhòng
shòu
dāng
zhī
yǒu

zhǒng


zhě
yǒu

suǒ

shòu

èr
zhě


suǒ

shòu

sān
zhě
guǒ

chéng
mǎn

zhòng
shòu


zhě
guǒ
wèi
chéng
mǎn

zhòng
shòu

guǒ

chéng
mǎn
shòu
zhě

wèi
xiàn
zài
shòu

guǒ
wèi
chéng
mǎn
shòu
zhě

wèi
wèi
lái
yīn
shòu


guǒ
jìng
jiè
shòu


yǒu

zhǒng


zhě

chí
shòu

èr
zhě


shòu

sān
zhě
shòu
yòng
shòu


zhě

liàn
shòu


yǒu


niè
pán
jiè
zhōng

guǒ
wèi
chéng
mǎn
shòu

qiē

miè

lǐng

duì
zhì
míng
chù
shēng
shòu
lǐng
shòu
gòng
yǒu

huò


guǒ

chéng
mǎn
shòu

yòu
èr
zhǒng
shòu


qiē

miè
wéi
xiàn
lǐng
shòu
míng
chù
shēng
shòu

niè
pán
jiè
zhōng

bān
niè
pán
shíyǒng
miè

shì

shuō
yán
niè
pán
jiè
zhōng


qiē
zhū
shòu


yǒng
miè
ěr
shí
shì
zūn
shuō
shìgào

shì


yuē

shàn
zāi
shàn
zāi

shàn
nánjīn
shàn
néng

zhǐ
yuán
mǎn
zuì

qīng
jìng
miào


dào

qǐng
wèn

láijué
dìng
zuì

shàn
qiǎowéi

xuān
shuō
yuán
mǎn
zuì

qīng
jìng
miào


dào

suǒ
yǒu

qiē
guò

wèi
lái
zhèng
děng
jué
zhě

shuō
dāng
shuō
jiē


shì

zhū
shàn
nán

ruò
shàn

rén
jiē
yīng


yǒng
měng
jīng
jìn
dāng
zhèng
xiū
xué

ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuānér
shuō
sòng
yuējiǎzhōng
ruò
xíng
fàng

shīzhǐ

ruò
zhèng
xiū
xíng


jué

jiàn
yǒu
suǒ

qiú
miǎn
nán
ruò
wèi

jiàn
wéishì
yuǎn


kōng


shēng
jiān

ér

zuò


qín
xiū

yǒu
qíng

zhì
zhě
zuò

qióng
jié
liàng
biàn
便

zuì
shàng

rǎn

ruò
rén
wéi

ér
shuō


míng
shè

huánchījià
bǎo
fǎn
gēng
yóu
xíng
ér

gài


zhèng
xuān


lùn
zhù
yīng
shè


shàng
jīng
jìn

wéi

zhū
tiān

shì
jiān

dāng
xué

ěr
shí

shìbái

yán

shì
zūn


shì
jiě
shēn


mén
zhōng

dāng

míng

jiào


dāng
yún

fèng
chí


gào

shì


míng


liǎo

zhī
jiào

liǎo

zhī
jiào


dāng
fèng
chí

shuōliǎo

jiào
shíhuì
zhōng
yǒu
liù
bǎi
qiān
zhòng
shēng


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn

sān
bǎi
qiān
shēng
wén
yuǎn
chén

gòu


zhū

zhōng


yǎn
jìng


bǎi

shí
qiān
shēng
wén
zhū
lòu
yǒng
jìn
xīn

jiě
tuō


shí

qiānhuò

guǎng
广zuò


瑜伽师地论注解网:http://www.yujiashidljg.com

文章推荐:

佛咒修持感应大全

佛咒中最超强感应

佛号的感应

佛号感应

佛号念多久自身有感应