瑜伽师地论注解网

瑜伽师地论第78卷(注音)

编辑:鸿文 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第78卷(注音)shī

lùnshí

juàn

shè
jué

fēn
zhōngzhī
chéng
jiǎ


fēn
bié
jiě
shuō

shí

chéng

dāng
zhī

jiě
shēn

jīng
zhōng

guān

zài


bái

yán

shì
zūnsuǒ
shuō


shí


suǒ
wèi

gòuguāng


yàn
huìnán
shēng


xiàn
qián


yuǎn
xíngdòng


shàn
huìyúnshuō


wéi

shíshì
zhū


zhǒng
qīng
jìng


fēn
suǒ
shè


gào
guān

zài


yuē

shàn
nán


dāng
zhī
zhū


zhǒng
qīng
jìng
shí

fēn
shè

yún


zhǒng
qīng
jìng
néng
shè
zhū


wèi
zēng
shàng


qīng
jìng
shè

chū


zēng
shàng
jiè
qīng
jìng
shè

èr


zēng
shàng
xīn
qīng
jìng
shè

sān


zēng
shàng
huì
qīng
jìng

hòu
hòu

zhuǎn
shēng
miào


dāng
zhī
néng
shè
cóngnǎi
zhìshàn
nán


dāng
zhī

shì

zhǒng
qīng
jìng

shè
zhū


yún

shí

zhǒng
fēn
néng
shè
zhū


wèi
zhū


xiān

shēng
jiě
xíngshí

xíng

shàn
xiū

shēng
jiě
rěn


chāo
guò


zhèngzhèng
xìng

shēng


zhū


yóu
shì
yīn
yuán

fēn
yuán
mǎn

ér
wèi
néng

wēi

huǐ
fàn

xiàn
xíng
zhōng
zhèng
zhī
ér
zhù

yóu
shì
yīn
yuán


fēn
zhōng
yóu
wèi
yuán
mǎn

wéi
lìng

fēn

yuán
mǎn


jīng
qín
xiū

biàn
便
néng
zhèngzhū


yóu
shì
yīn
yuán

fēn
yuán
mǎn

ér
wèi
néng

shì
jiān
yuán
mǎn
děng
chí
děng
zhì

yuán
mǎn
wén
chí
tuó
luó


yóu
shì
yīn
yuán


fēn
zhōng
yóu
wèi
yuán
mǎn

wéi
lìng

fēn

yuán
mǎn


jīng
qín
xiū

biàn
便
néng
zhèngzhū


yóu
shì
yīn
yuán

fēn
yuán
mǎn

ér
wèi
néng
lìng
suí
suǒ
huòfēn

duō
xiū

zhù
xīn

wèi
néng
shè
zhū
děng
zhì
àiài

yóu
shì
yīn
yuán


fēn
zhōng
yóu
wèi
yuán
mǎn

wéi
lìng

fēn

yuán
mǎn


jīng
qín
xiū

biàn
便
néng
zhèngzhū


yóu
shì
yīn
yuán

fēn
yuán
mǎn

ér
wèi
néng

zhū

dào


shí
guān
chá

yòu
wèi
néng

shēng

niè
pán

shè

xiàng
bèi

zuò


yòu
wèi
néng
xiū
fāng
biàn
便
suǒ
shè


fēn


yóu
shì
yīn
yuán


fēn
zhōng
yóu
wèi
yuán
mǎn

wéi
lìng

fēn

yuán
mǎn


jīng
qín
xiū

biàn
便
néng
zhèngzhū


yóu
shì
yīn
yuán

fēn
yuán
mǎn

ér
wèi
néng

shēng

liú
zhuǎn

shí
guān
chá

yòu
yóu


duō
shēng
yàn


wèi
néng
duō
zhù

xiāng
zuò


yóu
shì
yīn
yuán


fēn
zhōng
yóu
wèi
yuán
mǎn

wéi
lìng

fēn

yuán
mǎn


jīng
qín
xiū

biàn
便
néng
zhèngzhū


yóu
shì
yīn
yuán

fēn
yuán
mǎn

ér
wèi
néng
lìng

xiāng
zuò


quē

jiān
duō
xiū

zhù

yóu
shì
yīn
yuánfēn
zhōng
yóu
wèi
yuán
mǎn

wéi
lìng

fēn

yuán
mǎn


jīng
qín
xiū

biàn
便
néng
zhèngzhū


yóu
shì
yīn
yuán

fēn
yuán
mǎn

ér
wèi
néng


xiāng
zhù
zhōng
shè

gōng
yòng

yòu
wèi
néng


xiāng

zài

yóu
shì
yīn
yuán


fēn
zhōng
yóu
wèi
yuán
mǎn

wéi
lìng

fēn

yuán
mǎn


jīng
qín
xiū

biàn
便
néng
zhèngzhū


yóu
shì
yīn
yuán

fēn
yuán
mǎn

ér
wèi
néng


míng
zhòng
xiāng
xùn

chà
bié

qiē
pǐn
lèi
xuān
shuō

zhōngzài

yóu
shì
yīn
yuán


fēn
zhōng
yóu
wèi
yuán
mǎn

wéi
lìng

fēn

yuán
mǎn


jīng
qín
xiū

biàn
便
néng
zhèngzhū


yóu
shì
yīn
yuán

fēn
yuán
mǎn

ér
wèi
néng

yuán
mǎn

shēn
xiàn
qián
zhèng
shòu

yóu
shì
yīn
yuán


fēn
zhōng
yóu
wèi
yuán
mǎn

wéi
lìng

fēn

yuán
mǎn


jīng
qín
xiū

biàn
便
néng
zhèngzhū


yóu
shì
yīn
yuán

fēn
yuán
mǎn

ér
wèi
néng

biàn


qiē
suǒ
zhī
jìng
jiè

zhuó

ài
miào
zhì
miào
jiàn

yóu
shì
yīn
yuán


fēn
zhōng
yóu
wèi
yuán
mǎn

wéi
lìng

fēn

yuán
mǎn


jīng
qín
xiū

biàn
便
néng
zhèng


yóu
shì
yīn
yuán

fēn
yuán
mǎn

fēn
mǎn
qiē
fēn
jiē

yuán
mǎn

shàn
nán


dāng
zhī

shì
shí

zhǒng
fēn

shè
zhū

shì
zūn


yuán
zuì
chū
míng
nǎi
zhì

yuán
shuō
míngshàn
nán


chéng
jiùwèi
zēng

chū
shì
jiān
xīn
shēng

huān


shì

zuì
chū
míng
yuǎn


qiē
wēi

fàn
jiè

shì


èr
míng

gòu


yóu

suǒ

sānwén
chí
tuó
luó

néng
wéi

liàng
zhì
guāng

zhǐ

shì


sān
míng

guāng


yóu

suǒfēn


shāo
zhū
fán
nǎo
zhì

huǒ
yàn

shìmíng
yàn
huì


yóu

fēn

fāng
biàn
便
xiū

zuì

jiān
nán
fāng


zài

shìmíng

nán
shēng


xiàn
qián
guān
chá
zhū
xíng
liú
zhuǎn

yòu


xiāng
duō
xiū
zuò

fāng
xiàn
zài
qián

shì


liù
míng
xiàn
qián


néng
yuǎn
zhèng


quē

jiān

xiāng
zuòqīng
jìng

gòng
xiāng
lín
jiē

shìmíng
yuǎn
xíng


yóu


xiāng


gōng
yòng


zhū
xiāng
zhōng

wéi
xiàn
xíng
fán
nǎo
suǒ
dòng

shìmíng

dòng
qiē
zhǒng
shuō


zài

huò


liàng
guǎng
广

zhì
huì

shì


jiǔ
míng
shàn
huìzhòng
zhī
shēn
guǎng
广


kōng

shēn
yuán
mǎn
yún
jiē
néng
biàn


shì


shí
míng

yún


yǒng
duàn
zuì

wēi

fán
nǎo

suǒ
zhī
zhàng

zhuó

àiqiē
zhǒng
suǒ
zhī
jìng
jiè
xiàn
zhèng
děng
juéshí

shuō
míng


shì
zūnzhū

yǒu


chī

yǒu


zhòng

wéi
suǒ
duì
zhì

shàn
nánzhū

zhōng
yǒu
èr
shí
èr
zhǒng

chī

shí

zhǒng

zhòng

wéi
suǒ
duì
zhì

wèi

chū

yǒu
èr

chī


zhě
zhí
zhuóluóchī

èr
zhě
è


rǎn

chī
zhòng
wéi
suǒ
duì
zhìèr

yǒu
èr

chī


zhě
wēi


fàn

chī

èr
zhě
zhǒng
zhǒngchī
zhòng
wéi
suǒ
duì
zhìsān

yǒu
èr

chī


zhě

tān

chī

èr
zhě
yuán
mǎn
wén
chí
tuó
luó


chī
zhòng
wéi
suǒ
duì
zhì

yǒu
èr

chī


zhě
děng
zhì
ài

chī

èr
zhě

ài

chī
zhòng
wéi
suǒ
duì
zhì

yǒu
èr

chī


zhě

xiàng
zuò


bèi
shēng


chī

èr
zhě

xiàng
zuò


xiàng
niè
pán

chī
zhòng
wéi
suǒ
duì
zhìliù

yǒu
èr

chī


zhě
xiàn
qián
guān
chá
zhū
xíng
liú
zhuǎn

chī

èr
zhě
xiāng
duō
xiàn
xíng

chī
zhòng
wéi
suǒ
duì
zhì

yǒu
èr

chī


zhě
wēi

xiāng
xiàn
xíng

chī

èr
zhě

xiàng

xiāng
zuò

fāng
biàn
便

chī
zhòng
wéi
suǒ
duì
zhì

yǒu
èr

chī


zhě


xiāng
zuò
gōng
yòng

chī

èr
zhě

xiāng

zài

chī
zhòng
wéi
suǒ
duì
zhìjiǔ

yǒu
èr

chī


zhě


liàng
shuōliàng


wén


hòu
hòu
huì
biàn
tuó
luó


zài

chī

èr
zhě
biàn
cái

zài

chī
zhòng
wéi
suǒ
duì
zhìshí

yǒu
èr

chī


zhě

shén
tōng

chī

èr
zhě


wēi
chī
zhòng
wéi
suǒ
duì
zhìlái

yǒu
èr

chī


zhě


qiē
suǒ
zhī
jìng
jiè

wēi

zhuó

chī

èr
zhě

wēi

ài

chī
zhòng
wéi
suǒ
duì
zhì

shàn
nán


yóu

èr
shí
èr
zhǒng

chī


shí

zhǒng

zhòng


ān

zhū


ér

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānshì
zūn

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


shèn


yǒu

nǎi
zhì
chéng
jiùguǒ

lìng
zhū


néng


shì


chī
luó
wǎng

néng
yuè

shì


zhòng
chóu
lín

xiàn
qián
zhèng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


shì
zūn


shì
zhū


zhǒng
shū
shēng
zhī
suǒ
ān


shàn
nán


lüè
yǒu

zhǒng


zhě
zēng
shàng


qīng
jìng

èr
zhě
xīn
qīng
jìng

sān
zhě
bēi
qīng
jìng


zhě
dào

àn
qīng
jìng


zhě
jiàn

gōng
yǎng
chéng
shì
qīng
jìng

liù
zhě
chéng
shú
yǒu
qíng
qīng
jìng


zhě
shēng
qīng
jìng


zhě
wēi

qīng
jìng

shàn
nánchū

zhōng
suǒ
yǒu
zēng
shàng


qīng
jìng
nǎi
zhì
wēi

qīng
jìng

hòu
hòu
zhū

nǎi
zhì


suǒ
yǒu
zēng
shàng


qīng
jìng
nǎi
zhì
wēi

qīng
jìng

dāng
zhī

zhū
qīng
jìng
zhǎn
zhuǎn
zēng
shēng

wéichú
shēng
qīng
jìng

yòu
chū

zhōng
suǒ
yǒu
gōngshàng
zhū

píng
děng
jiē
yǒu

dāng
zhī


gōng

shū
shēng


qiē


shí

gōng

jiē
shì
yǒu
shànggōng

dāng
zhī

shàng
shì
zūn


yīn
yuán

shuō


shēng

zhū
yǒu
shēng
zuì
wéi
shū
shēng

shàn
nányīn
yuánzhě

jìng
shàn
gēn
suǒ
èr
zhě

suǒsān
zhě
bēi
mǐn


zhū
zhòng
shēngzhě

néng

rǎn
chú

rǎn

shì
zūn


yīn
yuán

shuō
zhū


xíng
guǎng
广

yuàn
miào
yuàn
shēng
yuàn

shàn
nányīn
yuán


wèi
zhū


néng
shàn
liǎo
zhī
niè
pán

zhù

kān
néng

zhèng

ér


shè

zhèng

zhù


yuán

dài


yuàn
xīn

wéizhū
yǒu
qíng


chù
duō
zhǒng
zhǒng
cháng
shíshì


shuō

zhū


xíng
guǎng
广

yuàn
miào
yuàn
shēng
yuàn
shì
zūn

shì
zhū


fán
yǒu

zhǒng
suǒ
yīng
xué
shì

shàn
nán
xué
shì
lüè
yǒu
liù
zhǒng

suǒ
wèi

shī
chí
jiè

rěn

jīng
jìn

jìng

huì
dào

àn
shì
zūn


shì
liù
zhǒng
suǒ
yīng
xué
shì


shì
zēng
shàng
jiè
xué
suǒ
shè


shì
zēng
shàng
xīn
xué
suǒ
shè


shì
zēng
shàng
huì
xué
suǒ
shè

shàn
nán


dāng
zhī
chū
sān
dàn
shì
zēng
shàng
jiè
xué
suǒ
shè

jìng


zhǒng
dàn
shì
zēng
shàng
xīn
xué
suǒ
shè

huì
shì
zēng
shàng
huì
xué
suǒ
shè


shuō
jīng
jìn
biàn


qiē
shì
zūn


shì
liù
zhǒng
suǒ
yīng
xué
shì


shìliáng
suǒ
shè


shì
zhì
huì

liáng
suǒ
shè

shàn
nán


ruò
zēng
shàng
jiè
xué
suǒ
shè
zhě

shì
míngliáng
suǒ
shè

ruò
zēng
shàng
huì
xué
suǒ
shè
zhě

shì
míng
zhì
huì

liáng
suǒ
shè


shuō
jīng
jìn
jìng

èr
zhǒng
biàn


qiē
shì
zūnliù
zhǒng
suǒ
xué
shì
zhōngyún

yīng
dāng
xiū
xué

shàn
nán


yóu

zhǒng
xiāng
yīng
dāng
xiū
xué


zhě
zuì
chūcáng

luó

duō
xiāng
yīng
wēi
miào
zhèng

jiào
zhōng

měng

xìn
jiě

èr
zhě


shí
zhǒng

xíng

wén

xiū
suǒ
chéng
miào
zhì

jīng
jìn
xiū
xíng

sān
zhě
suízhī
xīn


zhě
qīn
jìn
zhēn
shàn
zhī
shí


zhě

jiān
qín
xiū
shàn
pǐn
shì
zūn


yīn
yuán

shī
shè

shì
suǒ
yīng
xué
shì

dàn
yǒu
liù
shù

shàn
nán


èr
yīn
yuánzhě
ráo

zhū
yǒu
qíng


èr
zhě
duì
zhì
zhū
fán
nǎo


dāng
zhī
qián
sān
ráo

yǒu
qíng

hòu
sān
duì
zhì

qiē
fán
nǎo

qián
sān
ráo

zhū
yǒu
qíng
zhě

wèi
zhū


yóu

shī


shè
shòu


ráo

yǒu
qíng

yóu
chí
jièxíng
sǔn
hài


nǎo
luàn
ráo

yǒu
qíng

yóu
rěn

sǔn
hài


nǎo
luàn

kān
néng
rěn
shòu
ráo

yǒu
qíng

hòu
sān
duì
zhì
zhū
fán
nǎo
zhě

wèi
zhū


yóu
jīng
jìn


suī
wèi
yǒng


qiē
fán
nǎo

wèi
yǒng
hài

qiē
suí
mián

ér
néng
yǒng
měng
xiū
zhū
shàn
pǐn


zhū
fán
nǎo

néng
qīng
dòng
shàn
pǐn
jiā
xíng

yóu
jìngyǒng

fán
nǎo

yóu
bān
ruò


yǒng
hài
suí
mián
shì
zūn


yīn
yuán

shī
shè
suǒ


luó

duō
dàn
yǒu

shù

shàn
nánqián
liù
zhǒng

luó

duō
wéi
zhù
bàn


wèi
zhūqián
sān
zhǒng

luó

duō
suǒ
shè
yǒu
qíng


zhū
shè
shì
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

ér
shè
shòu
zhī
ān
zhì
shàn
pǐn

shì


shuō
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

luó

duō

qián
sān
zhǒng
ér
wéi
zhù
bàn

ruò
zhūxiàn

zhōng
fán
nǎo
duōxiū

jiān

yǒu
kān
néng

léi
lièxià
jiè
shēng
jiě
xīn
zhù


yǒu
kān
néng
cáng

néng
wén
yuán
shàn
xiūsuǒ
yǒu
jìng


néng
yǐn

chū
shì
jiān
huì


biàn
便
shè
shòu
shǎo
fēn
xiá
lièliáng

wéi
wèi
lái
shì
fán
nǎo
qīng
wēi

xīn
shēng
zhèng
yuàn


shì
míng
yuàn

luó

duō

yóu

yuàn


fán
nǎo
wēi

néng
xiū
jīng
jìn

shì


shuō
yuàn

luó

duō

jīng
jìn

luó

duō
ér
wéi
zhù
bàn

ruò
zhū


qīn
jìn
shàn
shì

tīng
wén
zhèng
zuò


wéi
yīn
yuán


zhuǎn
liè


chéng
shēng
néng
huò

shàng
jiè
shēng
jiě


shì
míng


luó

duō

yóu

xīn
zhù
yǒu
suǒ
kān
néng

shì


shuō


luó

duō

jìng


luó

duō
ér
wéi
zhù
bàn

ruò
zhū

cáng


néng
wén
yuán
shàn
xiū


néng

jìngshì
míng
zhì

luó

duō

yóu

zhì


kān
néng
yǐn

chū
shì
jiān
huì

shì


shuō
zhì

luó

duō

huì

luó

duō
ér
wéi
zhù
bàn
shì
zūn


yīn
yuán

xuān
shuō
liù
zhǒng

luó

duō

shìshàn
nán


néng
wéi
hòu
hòu
yǐn
wèi
zhū


ruò

shēn
cái

suǒ

lìn

biàn
便
néng
shòu
chí
qīng
jìng
jìn
jiè

wéi

jìn
jiè
biàn
便
xiū
rěn


xiū
rěn


néng

jīng
jìn


jīng
jìn

néng
bàn
jìngjìng


biàn
便
néng
huò

chū
shì
jiān
huì

shì


shuō

luó

duō

shì


shì
zūn


shì
liù
zhǒng

luó

duō

yǒu

zhǒng
pǐn
lèi
chà
bié

shàn
nányǒu
sān
zhǒng

shī
sān
zhǒng
zhě


zhě

shī

èr
zhě
cái
shī

sān
zhě

wèi
shī

jiè
sān
zhǒng
zhě


zhě
zhuǎn
shè

shàn
jiè

èr
zhě
zhuǎn
shēng
shàn
jiè

sān
zhě
zhuǎn
shēng
ráo

yǒu
qíng
jiè

rěn
sān
zhǒng
zhě


zhě
nài
yuàn
hài
rěn

èr
zhě
ān
shòu

rěn

sān
zhě

chá

rěn

jīng
jìn
sān
zhǒng
zhě


zhě
bèi
jiǎ
jīng
jìn

èr
zhě
zhuǎn
shēng
shàn

jiā
xíng
jīng
jìn

sān
zhě
ráo

yǒu
qíng
jiā
xíng
jīng
jìn

jìng

sān
zhě


zhě

fēn
bié

jìng


jìng

zuì

duì
zhì
fán
nǎo
zhòng


zhù
jìng


èr
zhě
yǐn

gōng

jìng


sān
zhě
yǐn

ráo

yǒu
qíng
jìng


huì
sān
zhǒng
zhě


zhě
yuán
shì


huì

èr
zhě
yuán
shēng


huì

sān
zhě
yuán
ráo

yǒu
qíng
huì
shì
zūn


yīn
yuánluó

duō
shuō
míng

luó

duō

shàn
nányīn
yuánzhě

rǎn
zhuó


èr
zhě


liàn


sān
zhě

zuì
guòzhě

fēn
biézhě
zhèng
huí
xiàngrǎn
zhù
zhě

wèi

rǎn
zhuó

luó

duō
zhū
xiāng
wéi
shìliàn
zhě

wèi


qiē

luó

duō
zhū
guǒ

shú

bào
ēn
zhōng
xīn

zuì
guò
zhě

wèi


shì

luó

duō


jiān

rǎnfēi
fāng
biàn
便
xíng


fēn
bié
zhě

wèi


shì

luó

duōyán

zhí
zhuó

xiāng

zhèng
huí
xiàng
zhě

wèi


shì
suǒ
zuò
suǒ


luó

duō

huí
qiú

shàngguǒ
shì
zūn


děng
míng
wéi

luó

duō
zhū
xiāng
wéi
shì

shàn
nán


dāng
zhī

shì
lüè
yǒu
liù
zhǒng


zhě
cái


zài
zhū


zhōng

shēn
jiàn
gōngshēng


èr
zhě

suí
suǒ

zòng
shēn


ér
xiàn
xíng
zhōng

shēn
jiàn
gōngshēng


sān
zhě


qīng
miè

kān
rěn
zhōng

shēn
jiàn
gōngshēngzhě


qín
xiū
zhuó


zhōng

shēn
jiàn
gōngshēngzhě

chù
kuì
nào
shì

luàn
xíng

shēn
jiàn
gōngshēng


liù
zhě

jiàn
wén
jué
zhī
yán
shuō

lùn

shēn
jiàn
gōngshēng

shì
zūn


shì

qiē

luó

duō

guǒ

shú
shàn
nán


dāng
zhī


lüè
yǒu
liù
zhǒng


zhě


cái


èr
zhě
wǎng
shēng
shàn


sān
zhě

yuàn

huài
duō
zhū
zhě
wéi
zhòng
shēng
zhǔ


zhě
shēn

nǎo
hài

liù
zhě
yǒu

zōng

shì
zūn


děng
míng
wéi

luó

duō
jiān

rǎn


shàn
nán


dāng
zhī
lüè
yóu

zhǒng
jiā
xíng


zhě

bēi
jiā
xíng


èr
zhějiā
xíng


sān
zhě

cháng
jiā
xíngzhě

yīn
zhòng
jiā
xíng

jiā
xíng
zhě

wèi
xiū
xíng


luó

duō
shí
luó

duō

yuǎn

shī
huài
shì
zūn


děng
míng
wéi
fēi
fāng
biàn
便
xíng

shàn
nán


ruò
zhū
luó

duō
ráo

zhòng
shēng
shí

dàn
shè
cái

ráo

zhòng
shēng

biàn
便
wéi


ér

lìng

chū

shàn
chù
ān
zhì
shàn
chù


shì
míng
wéi
fēi
fāng
biàn
便
xíng

shàn
nán


fēi

zhòng
shēng
wéi
zuò

shì
míng
shí
ráo
fèn
huì
ruò
duō
ruò
shǎo
zhōng

yǒu
néng
lìng
chéng
xiāng
jié


shì
zhòng
shēng
yóu
xíng
xìng
shìyǒu
fāng
biàn
便
dàn

cái

zàn
xiāng
ráo


lìng
chéng


wéi
yǒu
ān
chù
miào
shàn

zhōng

fāng


míng


ráo

shì
zūn


shì

qiē

luó

duō

yǒu

qīng
jìng

shàn
nánzhōng

shuō

luó

duō
chú
shàng

xiāng
yǒu

qīng
jìng

rán
shì
zhū
shì

zǒng
bié
dāng
shuō

luó

duō
qīng
jìng
zhī
xiāng

zǒng
shuō

qiē

luó

duō
qīng
jìng
xiāng
zhě

dāng
zhī

zhǒng


děng
wéizhě
zhū


qiú

zhī

èr
zhě


zhū

jiàn


shēng
zhí
zhuó

sān
zhěshì
zhū


shēng

huò

wèi
wéi
néngzhě
zhōng


zàn
huǐ

yǒu
suǒ
qīng
miè


zhě
zhōng

jiāo
ào
fàng


liù
zhě
zhōng

shǎo
yǒu
suǒ

biàn
便
shēng
zhě
zhōng

yóu

zhūqiān
lìn

bié
shuō

qiē

luó

duō
qīng
jìng
xiāng
zhě


yǒu

zhǒng


děng
wéi


wèi
zhū
suǒ
shuō

zhǒng

shī
qīng
jìng
zhī
xiāng

suí
shùn
xiū
xíng


zhě
yóu
shī

qīng
jìng

xíng
qīng
jìng
shī

èr
zhě
yóu
jiè
qīng
jìng

xíng
qīng
jìng
shī

sān
zhě
yóu
jiàn
qīng
jìng

xíng
qīng
jìng
shī


zhě
yóu
xīn
qīng
jìng

xíng
qīng
jìng
shī


zhě
yóu

qīng
jìng

xíng
qīng
jìng
shī

liù
zhě
yóu
zhì
qīng
jìng

xíng
qīng
jìng
shī


zhě
yóu
gòu
qīng
jìng

xíng
qīng
jìng
shī

shì
míng

zhǒng
shī
qīng
jìng
xiāng

yòu
zhū


néng
shàn
liǎo
zhī
zhì
qiē
xué
chù

néng
shàn
liǎo
zhī
chū

suǒ
fàn

cháng
shī
luó
jiān

shī
luó
cháng
zuò
shī
luó
cháng
zhuǎn
shī
luó

shòu
xué

qiē
suǒ
yǒu
xué
chù

shì
míng

zhǒng
jiè
qīng
jìng
xiāng

ruò
zhū
suǒ
yǒu

guǒ

shú

shēn
shēng

xìn


qiē
suǒ
yǒu

ráo

shì
xiàn
zài
qián
shí


shēng
fèn
fǎntián
kǒng

nòngzhǒng
zhǒng

ráo

shì
fǎn
xiāng
jiā
hài


huái
怀
yuàn
jié

ruò
jiàn
huì
shí

lìng
huì
nǎo
dài

lái
jiàn
huì


yóu
kǒng

yǒu
rǎn
ài

xīn
ér
xíng
rěn
zuò
ēn
ér
biàn
便
fàng
shè

shì
míng

zhǒng
rěn
qīng
jìng
xiāng

ruò
zhū


tōng

jīng
jìn
píng
děng
zhī
xìng


yóu
yǒng
měng
qín
jīng
jìn
líng
shìjīng
jìn

yǒu
suǒ
kān
néng

jiān

yǒng
měng


zhū
shàn

zhōng

shè
è


shì
míng
wéi

zhǒng
jīng
jìn
qīng
jìng
zhī
xiāng

ruò
zhū


yǒu
shàn
tōng

xiāng
sān


jìng


yǒu
yuán
mǎn
sān


jìng


yǒu

fēn
sān


jìng


yǒu
yùn
zhuǎn
sān


jìng


yǒu

suǒ

sān


jìng


yǒu
shàn
xiū
zhì
sān


jìng


yǒucáng
wén
yuán
xiū


liàng
sān


jìngshì
míng
wéi

zhǒng
jìng

qīng
jìng
zhī
xiāng

ruò
zhū


yuǎn

zēng

sǔn
jiǎn
èr
biān

xíng

zhōng
dào

shì
míng
wéi
huì

yóu

huìshí
liǎo
zhī
jiě
tuō
mén


wèi
kōng

yuàn

xiāng
sān
jiě
tuō
mén


shí
liǎo
zhī
yǒu

xìng


wèi
biàn

suǒ
zhí

ruò
ruò
yuán
chéng
shí
sān
zhǒng

xìng


shí
liǎo
zhī


xìng


wèi
xiāng
shēng
shēng

sān
zhǒng


xìng
xìng


shí
liǎo
zhī
shì
wèi


míng
chù


shí
liǎo
zhī
shēng
wèi


zhēn


yòu

fēn
bié

zhū

lùn

chúnduō
suǒ
zhùliàng
zǒng

wéi
suǒ
yuán

shènéng
shàn
chéng
bàn

suí

xíng

shì
míng

zhǒng
huì
qīng
jìng
xiāng
shì
zūn


shì

xiāng

yǒushàn
nán


dāng
zhī

xiāng
yǒu

zhǒng


wèi
zhūrǎn
zhuóxiàn

zhōng

suǒ
xiū


luó

duō

héng
cháng
yīn
zhòng
qín
xiū
jiā
xíng


yǒu
fàng
liàn


shè
shòu
dāng
lái

fàng

yīn


zuì
guò

néng
zhèng
xiū


shàn
yuán
mǎn


shàn
qīng
jìng


shàn
xiān
bái

luó

duō


fēn
bié


fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

luó

duō


yuán
mǎn

zhèng
huí
xiàngqiē
shēng
chù

luó

duōài
zhū
guǒ

shú

jiē


jìn
nǎi
zhì

shàng
zhèng
děngshì
zūn


shì
suǒ
shuō

luó

duō


zhě
zuì
guǎng
广zhě

rǎnzhě
zuì
míng
shèng


zhě


dòng


zhě
zuì
qīng
jìng

shàn
nánrǎn
zhuó
xìngliàn
xìng

zhèng
huí
xiàng
xìng

zuì
wéi
guǎng
广zuì
guò
xìng


fēn
bié
xìng


yǒu
rǎnsuǒ
zuò

zuì
wéi
míng
shèng
tuì
退
zhuǎn


zhě

míng


dòng

ruò
shí

shè


shè
zhě

míng
zuì
qīng
jìng
shì
zūn


yīn
yuán
suǒ


luó

duō
zhū

ài
guǒ


zhū

shú

cháng

yǒu
jìn


luó

duō


yǒu
jìn

shàn
nán


zhǎn
zhuǎn
xiāng

shēng

xiū


jiān
duàn


shì
zūn


yīn
yuán


shì
zhū


shēn
xìn
ài


luó

duō

fēi


shì

luó

duō
suǒ


ài
zhū
guǒ

shú

shàn
nányīn
yuánzhě

luó

duō
shì
zuì
zēng
shàng


yīn


èr
zhě

luó

duō
shì

jīu
jìng
ráo


qiē


yīn


sān
zhě

luó

duō
shì
dāng
lái
shì


ài
guǒ

shú
yīnzhě

luó

duō
fēi
zhū

rǎn
suǒ

shìzhě

luó

duō
fēi
shì

jìng
biàn
huàishì
zūn


shì

qiē

luó

duō


yǒu

zhǒng
zuì
shēng
wēi


shàn
nán


dāng
zhī

qiē

luó

duō


yǒu

zhǒng
zuì
shēng
wēizhěluó

duō
zhèng
xiū
xíng
shí

néng
shè
qiān
lìn
fàn
jiè
xīn
fèn
xiè
dài
sǎn
luàn
jiàn

suǒ
zhì

èr
zhě


zhèng
xiū
xíng
shí

néng
wéi

shàng
zhèng
děng


zhēn
shí

liáng

sān
zhě


zhèng
xiū
xíng
shí


xiàn

zhōng
néng

shè
shòu
ráo

yǒu
qíng


zhě


zhèng
xiū
xíng
shí


wèi
lái
shì
néng

guǎng
广


jìn

ài
zhū
guǒ

shú
shì
zūn


shì

qiē

luó

duō


yīn

guǒ
yǒu
shàn
nán


dāng
zhī

qiē

luó

duō


bēi
wéi
yīn

wēi
miào

ài
zhū
guǒ

shú
ráo


qiē
yǒu
qíng
wéi
guǒ

yuán
mǎn

shàng
guǎng
广wéishì
zūn

ruò
zhū

qiē

jìn
cái
bǎo
chéng
jiù

bēi


yuán
shì
jiān
xiàn
yǒu
zhòng
shēng
pín
qióngshàn
nán


shì
zhū
zhòng
shēng


guò
shī

ruò

ěr
zhě


cháng
huái
怀
ráo


xīn

yòu
chángjìn
cái
bǎo

ruò
zhū
zhòng
shēng


è

néng
wéi
zhàng
ài


yǒu
shì
jiān
pín


è
饿
guǐ
wéi


shēn
jiàn

hǎi
shuǐ

jiē

jié

fēi

hǎi
guò

shì
zhū
è
饿
guǐ


guò
ěr


shì


suǒ
shī
cái
bǎo

yóu


hǎi

yǒu
guò
shī

shì
zhū
zhòng
shēng


guò
ěr

yóu

è
饿
guǐ

è


lìng

yǒu
guǒ
shì
zūn

děng

luó

duō


qiēxìng
xìng

shàn
nán


bān
ruò

luó

duō

néng

zhūxìng
xìng

shì
zūn

ruò
bān
ruò

luó

duō
néng

zhūxìng
xìng

yǒu

xìng
xìng

shàn
nánzhōng

shuōxìng
xìngxìng
xìng

rán


xìng
xìng

zhū
wénsuǒ
zhèngshè

yán
shuō
wén

ér
néng
xuān
shuō

shì


shuō
bān
ruò

luó

duō
néng

zhūxìng
xìng
shì
zūnsuǒ
shuō

luó

duō

jìn

luó

duōluó

duō

yún


luó

duō

yún

jìn

luó

duō

yúnluó

duō

shàn
nán


ruò
zhū


jīng

liàng
shí

xiū
xíng
shī
děng

chéng
jiù
shàn


ér
zhū
fán
nǎo
yóu

xiàn
xíng

wèi
néng
zhì


rán
wéiwèi

shēng
jiě
xíng


ruǎn
zhōng
shēng
jiě
zhuǎn
shí

shì
míng

luó

duō
liàng
shí
xiū
xíng
shī
děng

jiàn

zēng
shàng
chéng
jiù
shàn


ér
zhū
fán
nǎo
yóu

xiàn
xíng

rán
néng
zhì

fēi

suǒ


wèi
cóng
chū


shàng
shì
míng
jìn

luó

duō
liàng
shí
xiū
xíng
shī
děng

zhuǎn

zēng
shàng
chéng
jiù
shànqiē
fán
nǎo
jiē

xiàn
xíng

wèi
cóngshàng
shì
míng


luó

duō
shì
zūn


zhū

zhōng
fán
nǎo
suí
mián

yǒu

zhǒng

shàn
nán


lüè
yǒu
sān
zhǒng


zhě
hài
bàn
suí
mián

wèi

qiánshàn
nán


zhū


shēng
xiàn
xíng
fán
nǎo

shì

shēng
fán
nǎo
xiàn
xíng
zhù
bàněr
shí
yǒng


yǒu

shì

shuō
míng
hài
bàn
suí
mián

èr
zhě
léi
liè
suí
mián

wèi


liùzhōng

wēi

xiàn
xíng

ruò
xiū
suǒ


xiàn
xíng


sān
zhě
wēi

suí
mián

wèi

shàng

cóng
qiē
fán
nǎo


xiàn
xíng

wéi
yǒu
suǒ
zhī
zhàng
wéi

zhǐ

shì
zūn


zhū
suí
mián

zhǒng

zhòng
duàn
suǒ
xiǎn
shì

shàn
nán


dàn
yóu
èr
zhǒng

wèi
yóu
zài


zhòng
duàn


xiǎn

chū
èr


yóu
zài


zhòng
duàn


xiǎn


sān

ruò
zàizhòng
duàn
zhě


shuō
yǒng


qiē
suí
mián
wèi
zài


shì
zūn

jīngshù
jié

néng
duàn

shì

zhòng

shàn
nán


jīng

sānshù
jié

huò

liàng
jié

suǒ
wèi
nián
yuè
bàn
yuè

zhòu


shí

bàn
shíshùn

shà

liàng
jié


shù

shì
zūn

shì
zhūzhū

zhōng
suǒ
shēng
fán
nǎo

dāng
zhī

xiāng


shī
shàn
nánrǎn

xiāng

shì
zhūchū

zhōng

dìng


qiē
zhū


jiè


shàn
tōng


yóu

yīn
yuányào
zhī
fāng

fán
nǎo

fēi
wéi

zhī

shì

shuō
míng

rǎn

xiāngshēn
zhōng

néng
shēng
guò
shīshēng


shì
fán
nǎo


yǒu
qíng
jiè
néng
duàn

yīn

shì


yǒu

liàng
gōng


shèn


shì
zūn


shàng


nǎi
yǒu

shì

gōngjīn
zhū


shēng

fán
nǎo

shàng
shēng

qiē
yǒu
qíng
shēng
wén

jué
shàn
gēn


kuàngliàng
gōng

shì
zūnsuǒ
shuō
ruò
shēng
wén
chéng
ruò


chéng
wéi
shì

chéng


shàn
nán


shēng
wén
chéng
zhōng

xuān
shuō
zhǒng
zhǒng
zhū


xìng

suǒ
wèi

yùn
huò

liù
chù
huò
wài
liù
chù


shì
děng
lèi


chéng
zhōng


shuō


tóng


jiè
tóngshuō
chéng
chà
bié
xìng


zhōng
huò
yǒu

yán


wàng

fēn
bié


lèi
zēng


lèi
sǔn
jiǎn

yòu

zhū
chéng
chà
bié
dào


wèi

xiāng
wéi


shì
zhǎn
zhuǎn

xīng
zhèng
lùn


shì
míng
wéi

zhōngěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuān


ér
shuō
sòng
yuē

zhū

shè
xiǎng
suǒ
duì
zhì
shū
shēng
shēng
yuàn

zhū
xué

yóu


shuō
shì

chéng


shàn
xiū
chéng

jué

xuān
shuō
zhū

zhǒng
zhǒng
xìng

shuō
jiē
tóngwèi

xià
chéng
huò
shàng
chéng


shuō
chéng


xìng


yán


wàng
fēn
bié
huò
yǒu
zēng

huò
sǔn
jiǎn

wèi

èr
zhǒng

xiāng
wéi

chī

jiě
chéng
guāi
zhèng

shì
zūn


shì
jiě
shēn


mén
zhōng


míng

jiào


dāng
yún

fèng
chí

shàn
nánmíng
zhū


luó

duō
liǎo

zhī
jiàozhū


luó

duō
liǎo

zhī
jiào


dāng
fèng
chí

shuō

zhū


luó

duō
liǎo

jiào
shíhuì
zhōng
yǒu

shí

qiānjiē
chéng
guāng
míng
sānchéng
jiǎ
ān


fēn
bié

lái
chéng
suǒ
zuò
shì

dāng
zhī

jiě
shēn

jīng
zhōng

màn
shū
shì


qǐng
wèn

yán

shì
zūnsuǒ
shuō

lái

shēn


lái

shēn
yǒu

děng
xiāng


gào
màn
shū
shìyuē

shàn
nán


ruò

zhū


luó

duō

shàn
xiū
chū


zhuǎn

chéng
mǎn

shì
míng

lái

shēn
zhī
xiāng

dāng
zhī

xiāng
èr
yīn
yuán
lùnsuǒ
wéi


ér
zhū
zhòng
shēng

zhuó

lùn

yǒu
suǒ
wéi

shì
zūn

shēng
wén

jué
suǒ

zhuǎn


míng

shēn


shàn
nánmíng

shēn

shì
zūn

dāng
míng

shēn

shàn
nán


míng
jiě
tuō
shēn

yóu
jiě
tuō
shēn


shuō

qiē
shēng
wén

jué

zhū

lái
píng
děng
píng
děng

yóu

shēn


shuō
yǒu
chà
bié


lái

shēn
yǒu
chà
biéliàng
gōng

zuì
shēng
chà
bié

suàn
shù


suǒ

néng

shì
zūn


dāng
yún

yīng
zhī

lái
shēng

zhī
xiāng

shàn
nánqiē

lái
huà
shēn
zuòshì
jiè


qiē
zhǒng
lèi


lái
gōng

zhòng
suǒ
zhuāng
yán
zhù
chí
wéi
xiāng

dāng
zhī
huà
shēn
xiāng
yǒu
shēngshēn
zhī
xiāng

yǒu
shēng

shì
zūn

yún

yīng
zhī
shì
xiàn
huà
shēn
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

shàn
nán


biàn


qiē
sān
qiān

qiān

guó

zhōng

huò
zhòng
tuī

zēng
shàng
wáng
jiā

huò
zhòng
tuītián
jiā

tóng
shí

tāi
dàn
shēng

cháng

shòu


chū
jiā
shì
xíng

xíng

shè

xíng

chéng
děng
zhèng
juéshì
xiàn

shì
míng

lái
shì
xiàn
huà
shēn
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

shì
zūn

fán
yǒu

zhǒng

qiē

lái
shēn
suǒ
zhù
chí
yán
yīn
chà
bié

yóu

yán
yīn
suǒ
huà
yǒu
qíng
wèi
chéng
shú
zhě

lìng

chéng
shú


chéng
shú
zhě

yuán

wéi
jìng


jiě
tuō

shàn
nánlái
yán
yīn
lüè
yǒu
sān
zhǒng


zhě

jīng

èr
zhě
diào


sān
zhě
běn


shì
zūn

yún


jīng

yún

diào


yún

běn


shàn
nán


ruò

shì
chù


shè
shì
xiǎn
shì
zhū


shì
míng

jīng

wèi


shì

huò

jiǔ
shì

huòèr
shí
jiǔ
shì

yún


shì


zhě
tīng
wén
shì

èr
zhě
guī

shì

sān
zhě
xiū
xué
shì


zhě


shì

yún

jiǔ
shì


zhě
shī
shè
yǒu
qíng
shì

èr
zhě

suǒ
shòu
yòng
shì

sān
zhě

shēng

shì


zhě

shēng

zhù
shì


zhě

rǎn
jìng
shì

liù
zhě

chà
bié
shì


zhě
néng
xuān
shuō
shì


zhě
suǒ
xuān
shuō
shì

jiǔ
zhě
zhū
zhòng
huì
shì

yún

míng
wéi
èr
shí
jiǔ
shì

wèi


rǎn
pǐn

yǒu
shè
zhū
xíng
shì
suí
zhuǎn
shìshì
zhōng
zuòluó
xiǎng


dāng
lái
shì
liú
zhuǎn
yīn
shì

zuò

xiǎng


dāng
lái
shì
liú
zhuǎn
yīn
shì


qīng
jìng
pǐn
yǒu

niàn

suǒ
yuán
shìshì
zhōng
qín
jīng
jìn
shì

xīn
ān
zhù
shì

xiàn


zhù
shì

chāo

qiē

yuán
fāng
biàn
便
shì


biàn
zhī
shìsān
zhǒng

diān
dǎo
biàn
zhī
suǒ

chùyǒu
qíng
xiǎng
wài
yǒu
qíng
zhōng
xié
xíng
biàn
zhī
suǒ

chù
zēng
shàng
màn
biàn
zhī
suǒ

chù


xiū

chù
shì

zuò
zhèng
shì

xiū

shì

lìng

jiān

shì


xíng
xiāng
shì


suǒ
yuán
shì


duàn
wèi
duàn
guān
chá
shàn
qiǎo
shì


sǎn
luàn
shìsǎn
luàn
shì


sǎn
luàn

chù
shìxiū


láo
jiā
xíng
shì

xiū

shēng

shì


jiān
láo
shì

shè
shèng
xíng
shì

shè
shèng
pǐn
juàn
zhǔ
shì

tōng

zhēn
shí
shì

zhèng

niè
pán
shì


shàn
shuō


nài

zhōng
shì
jiān
zhèng
jiàn
chāo
shēng

qiē
wài
dào
suǒ

zhèng
jiàn
dǐng
shì


xiū
tuì
退
shì


shàn
shuō


nài

zhōng


xiūshuō
míng
wéi
tuì
退

fēi
jiàn
guò
shī

míng
wéi
tuì
退

màn
shū
shì


ruò

shì
chù


shēng
wén

zhūxiǎn
shì
bié
jiě
tuō

bié
jiě
tuō
xiāng
yīng
zhī


shì
míng
diào


shì
zūnbié
jiě
tuō

xiāng
suǒ
shè

shàn
nán


dāng
zhī

xiāng


zhě
xuān
shuō
shòu
guǐ

shì


èr
zhě
xuān
shuō
suí
shùn

shēng
shì


sān
zhě
xuān
shuō
suí
shùn
huǐ
fàn
shìzhě
xuān
shuō
yǒu
fàn

xìngzhě
xuān
shuō

fàn

xìng


liù
zhě
xuān
shuō
chū
suǒ
fànzhě
xuān
shuō
shèmàn
shū
shì


ruò

shì
chù


shí

zhǒng
xiāng

jué
liǎo
fēn
bié
xiǎn
shì
zhū


shì
míng
běnděng
míng
wéi
shí

zhǒng
xiāng


zhě
shì

xiāng

èr
zhě
shēng

xiāng

sān
zhě


fēn

suǒ
yuán
xiāng


zhě
xíng
xiāng


zhě

xìng
xiāng

liù
zhě

guǒ
xiāng


zhě

lǐng
shòu
kāi
shì
xiāng


zhě

zhàng
ài

xiāng

jiǔ
zhě

suí
shùn

xiāng

shí
zhě

guò
huàn
xiāng

shí

zhě

shēng

xiāng

shì

xiāng
zhě

dāng
zhī
sān
zhǒng


zhě
xuān
shuōluó


èr
zhě
xuān
shuō
biàn

suǒ
zhí

xìng


sān
zhě
xuān
shuō
zhū

zuò
yòng
shìshēng

xiāng
zhě

dāng
zhī
xuān
shuō

zhǒng
zhēn

fēn

suǒ
yuán
xiāng
zhě

dāng
zhī
xuān
shuō
biàn

qiē
zhǒng
suǒ
zhī
shì


xíng
xiāng
zhě

dāng
zhī
xuān
shuō

xíng
guān


yún

míng
wéi

xíng
guānzhě

shí


èr
zhě
ān
zhù


sān
zhě
guò
shīzhě
gōng
zhě
liù
zhě
liú
zhuǎnzhě
dào
zhě
zǒng
biéshí
zhě

wèi
zhū

zhēn


ān
zhù
zhě

wèi
huò
ān
luó

huò

ān

zhū

biàn

suǒ
zhí

xìng

huò

ān


xiàng
fēn
bié
fǎn
wèn
zhì


huò

ān

yǐn

xiǎn
liǎo

bié
chà
bié

guò
shī
zhě

wèi

xuān
shuō
zhū

rǎn

yǒu

liàng
mén
chà
bié
guò
huàn

gōng

zhě

wèi

xuān
shuō
zhū
qīng
jìng

yǒu

liàng
mén
chà
bié
shēng
zhě

dāng
zhī
liù
zhǒng


zhě
zhēn
èr
zhě
zhèng
sān
zhě
jiào
dǎo
zhě
yuǎn

èr
biān
zhěliù
zhě

liú
zhuǎn
zhě

suǒ
wèi
sān
shì
sān
yǒu
wéi
xiāng


zhǒng
yuán

dào

zhě

dāng
zhī

zhǒng


zhě
guān
dài
dào


èr
zhě
zuò
yòng
dào


sān
zhě
zhèng
chéng
dàozhě

ěr
dào


guān
dài
dào

zhě

wèi
ruò
yīn
ruò
yuán
néng
shēng
zhū
xíngsuí
shuō


shì
míng
wéi
guān
dài
dào


zuò
yòng
dào

zhě

wèi
ruò
yīn
ruò
yuán
néng

zhū


huò
néng
chéng
bàn
huò

shēng

zuò
zhū

yòng


shì
míng
wéi
zuò
yòng
dào


zhèng
chéng
dào

zhě

wèi
ruò
yīn
ruò
yuán
néng
lìng
suǒ

suǒ
shuō
suǒ
biāo


chéng


lìng
zhèng
juéshì
míng
wéi
zhèng
chéng
dào


yòu

dào

lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhě
qīng
jìng

èr
zhě

qīng
jìng

yóu

zhǒng
xiāng
míng
wéi
qīng
jìng

yóu

zhǒng
xiāng
míng

qīng
jìng
yún

yóu

zhǒng
xiāng
míng
wéi
qīng
jìng


zhě
xiàn
jiàn
suǒ

xiāng

èr
zhě

zhǐ
xiàn
jiàn
suǒ

xiāng

sān
zhě

lèi


suǒ
yǐn
xiāng


zhě
yuán
chéng
shí
xiāng


zhě
shàn
qīng
jìng
yán
jiào
xiāng
xiàn
jiàn
suǒ

xiāng
zhě

wèi

qiē
xíng
jiē

cháng
xìng


qiē
xíng
jiē
shì

xìng


qiē

jiē


xìng


wéi
shì
jiān
xiàn
liàng
suǒshì
děng
lèi

shì
míng
xiàn
jiàn
suǒ

xiāng


zhǐ
xiàn
jiàn
suǒ

xiāng
zhě

wèi

qiē
xíng
jiē
shà

xìng


shì
yǒu
xìng

jìng

jìng


shī
huài
xìng

yóu

néngcháng
xìng
xiàn
yóu
zhū
yǒu
qíng
zhǒng
zhǒng
chà
bié


zhǒng
zhǒng

xiàn
yóu
zhū
yǒu
qíng
ruò

ruò

jìng

jìng


wéi

zhǐ
xiàn
yóu

yīn
yuánxiàn
jiàn

wéi
shì
děng
lèi

shì
míng

zhǐ
xiàn
jiàn
suǒ

xiāng


lèi


suǒ
yǐn
xiāng
zhě

wèi


wài
zhū
xíng

zhōng

yǐn
zhū
shì
jiān
gòng
suǒ
liǎo
zhī
suǒ

shēngwéiyǐn
zhū
shì
jiān
gòng
suǒ
liǎo
zhī
suǒ

shēng
děng
zhǒng
zhǒng

xiāng


wéiyǐn
zhū
shì
jiān
gòng
suǒ
liǎo
zhī
suǒzài
xiāng

wéiyòu


wài
yǐn
zhū
shì
jiān
gòng
suǒ
liǎo
zhī
suǒ

shuāi
shèng

wéi
shì
děng
lèi

dāng
zhī
shì
míng

lèi


suǒ
yǐn
xiāng

yuán
chéng
shí
xiāng
zhě

wèi


shì
xiàn
jiàn
suǒ

xiāng

ruò

zhǐ
xiàn
jiàn
suǒ

xiāng

ruò

lèi


suǒ

xiāng


suǒ
chéng

jué
dìng
néng
chéng

dāng
zhī
shì
míng
yuán
chéng
shí
xiāng

shàn
qīng
jìng
yán
jiào
xiāng
zhě

wèi

qiē
zhì
zhě
zhī
suǒ
xuān
shuō


yán
niè
pán
jīu
jìng

jìng


shì
děng
lèi

dāng
zhī
shì
míng
shàn
qīng
jìng
yán
jiào
xiāng

shàn
nán


shì

yóu


zhǒng
xiāng


míng
shàn
guān
chá
qīng
jìng
dào


yóu
qīng
jìng

yīng

xiū


shì
zūn


qiē
zhì
zhě
xiāng
dāng
zhī
yǒu

zhǒng

shàn
nán


lüè
yǒu

zhǒng


zhě
ruò
yǒu
chū
xiàn
shì
jiān

qiē
zhì

shēngwén

èr
zhě
chéng
jiù
sān
shí
èr
zhǒng

zhàng

xiāng

sān
zhě


shí


néng
duàn

qiē
zhòng
shēng

qiē

huò


zhě
suǒ
wèi

xuān
shuō
zhèng


wéi

qiē

lùn
suǒ


ér
néng
cūi


qiē
xié
lùn


zhě

shàn
shuō


nài

zhōng


zhī
shèng
dào

shā
mén
děng
jiē
xiàn
shì
shēng


xiāng


duàn

wǎng


fēi

suǒ

néng
shèng
dào
shā
mén
xiàn

shì

zhǒng

dāng
zhī
míng
wéi

qiē
zhì
xiāng

shàn
nánshì
zhèng
chéng
dào

yóu
xiàn
liàng


yóu

liàng


yóu
shèng
jiào
liàng


yóu

zhǒng
xiāng
míng
wéi
qīng
jìng
yún

yóu

zhǒng
xiāng
míng

qīng
jìng


zhě


tóng
lèi


xiāng

èr
zhělèi


xiāng

sān
zhě

qiē
tóng
lèi


xiāng


zhě

qiē

lèi


xiāng


zhě

lèi


suǒ
yǐn
xiāng

liù
zhě
fēi
yuán
chéng
shí
xiāng


zhě
fēi
shàn
qīng
jìng
yán
jiào
xiāng

ruò

qiē


shí
suǒ
shí
xìng

shì
míng

qiē
tóng
lèi


xiāng

ruò

qiē

xiāng
xìng


yīn
guǒ

xiāng

yóu
suí

shìxiāng

jué
dìng
zhǎn
zhuǎnxiāng

shì
míng

qiē

lèi


xiāng

shàn
nán


ruòtóng
lèi


xiāngzhōng

yǒu

qiē

lèi
xiāng
zhě

yóu

yīn
yuán

suǒ
chéng

fēi
jué
dìng


shì
míng
fēi
yuán
chéng
shí
xiāng

yòu
lèi


xiāngzhōng

yǒu

qiē
tóng
lèi
xiāng
zhě

yóu

yīn
yuán

suǒ
chéng


jué
dìngmíng
fēi
yuán
chéng
shí
xiāng

fēi
yuán
chéng
shí


fēi
shàn
guān
chá
qīng
jìng
dàoqīng
jìngyīng
xiū


ruò

lèi


suǒ
yǐn
xiāng

ruò
fēi
shàn
qīng
jìng
yán
jiào
xiāng

dāng
zhī

xìng
jiē

qīng
jìng


ěr
dào

zhě

wèi

lái
chū
shì
ruò

chū
shì


xìng
ān
zhù


zhù

jiè

shì
míng

ěr
dào


zǒng
bié
zhě

wèi
xiān
zǒng
shuō

hòu
hòu
zhū

chà
bié
fēn
bié
jīu
jìng
xiǎn
liǎo

xìng
xiāng
zhě

wèi

suǒ
shuō
yǒu
xíng
yǒu
yuán
suǒ
yǒu
néngfēn


wèi
niàn
zhù
děng


shì
míng
wéi


xìng
xiāng


guǒ
xiāng
zhě

wèi
ruò
shì
jiān

ruò
chū
shì
jiān
zhū
fán
nǎo
duàn


suǒ
yǐn

shì
chū
shì
jiān
zhū
guǒ
gōngshì
míng
wéi


guǒ
xiāng


lǐng
shòu
kāi
shì
xiāng
zhě

wèi
jiě
tuō
zhì
ér
lǐng
shòu
zhī


guǎng
广
wéi

xuān
shuō
kāi
shì


shì
míng
wéi

lǐng
shòu
kāi
shì
xiāng


zhàng
ài

xiāng
zhě

wèi


xiū


fēn


néng
suí
zhàng
ài
zhū
rǎnshì
míng

zhàng
ài

xiāng


suí
shùn

xiāng
zhě

wèiduō
suǒ
zuò


shì
míng

suí
shùn

xiāng


guò
huàn
xiāng
zhě

dāng
zhī


zhū
zhàng
ài

suǒ
yǒu
guò
shī

shì
míng

guò
huàn
xiāng


shēng

xiāng
zhě

dāng
zhī


zhū
suí
shùn

suǒ
yǒu
gōng


shì
míng

shēng

xiāng
màn
shū
shì

bái

yán

wéi
yuàn
shì
zūn

wéi
zhū


lüè
shuō

jīng
diào

běn


gòng
wài
dào
tuó
luóyóu


gòng
tuó
luólìng
zhū

lái
suǒ
shuō
zhū

shèn
shēn
gào
màn
shū
shìyuē

shàn
nánjīn

tīng


dāng
wéi

lüè
shuō

gòng
tuó
luólìng
zhū
suǒ
shuō


yán

néng
shànshàn
nán


ruò

rǎn

ruò
qīng
jìngshuō

qiē
jiē

zuò
yòng


dōu

yǒuluóqiē
zhǒng

suǒ
wéi


fēi

rǎn

xiān
rǎn
hòu
jìng

fēi
qīng
jìng

hòu
jìng
xiān
rǎn

fán


shēng


zhòng
shēn
zhí
zhuó
zhū
luó

xìng
chà
bié

suí
yǎn
wàng
jiàn

wéi
yuán

suǒ

yóu

wàng
wèi

jiàn

wén


xiù

cháng

chù

zhī


shí

zuò


rǎn

jìng


shì
děng
lèi
xié
jiā
xíng
zhuǎn

ruò
yǒu

shí
zhī

shì
zhě
biàn
便
néng
yǒng
duàn

zhòng
zhī
shēn

huò


qiē
fán
nǎo

zhù

zuì

qīng
jìng

zhū

lùn


wéi

zhǐ


yǒu
jiā
xíng

shàn
nán


dāng
zhī
shì
míng
lüè
shuō

gòng
tuó
luóěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuānér
shuō
sòng
yuē


qiē

rǎn
qīng
jìng

jiē

zuò
yòng
shù


yóu

xuān
shuō

suǒ
wéi
rǎn

qīng
jìng
fēi
xiān
hòuzhòng
shēn
suí
yǎn
jiàn
wéi
yuán
suǒ

yóu

wàng
wèi

jiàn
děng

shí

wéi

rǎn
jìng

ruò

shí
zhī

shì
zhě
nǎi
néng
yǒng
duàn

zhòng
shēnrǎn
jìng


lùn

wéi

zhǐ

jiā
xíng

ěr
shí
màn
shū
shì
bái

yán

shì
zūn

yún

yīng
zhī
zhū

lái
xīn
shēng

zhī
xiāng


gào
màn
shū
shìyuē

shàn
nán
lái
zhě

fēi
xīn

shí
shēng

suǒ
xiǎn

rán
zhū

lái
yǒu

jiā
xíng
xīn

shēng


dāng
zhī

shì
yóu

biàn
huà

shì
zūn

ruò
zhū

lái

shēn

yuǎn


qiē
jiā
xíngjiā
xíng

yún

ér
yǒu
xīn

shēng


shàn
nán


xiān
suǒ
xiū

fāng
biàn
便
bān
ruò
jiā
xíngyǒu
xīn
shēng


shàn
nán
zhèng


xīn
shuì
mián

fēi

jué

ér
zuò
jiā
xíng

yóu
xiān
suǒ
zuò
jiā
xíng
shì


ér

jué


yòu

zhèng
zài
miè
jìn
dìng
zhōng

fēi


dìng
ér
zuò
jiā
xíng

yóu
xiān
suǒ
zuò
jiā
xíng
shì

huán
cóng
dìngcóng
shuì
mián

miè
jìn
dìng
xīn
gēng
shēngshì

lái
yóu
xiān
xiū

fāng
biàn
便
bān
ruò
jiā
xíngdāng
zhī

yǒu
xīn

shēng


shì
zūn


lái
huà
shēn
dāng
yán
yǒu
xīn

wéi

xīn


shàn
nán


fēi
shì
yǒu
xīn


fēi

xīn
xīn


yǒu


xīn

shì
zūn


lái
suǒ
xíng

lái
jìng
jiè

zhī
èr
zhǒng
yǒu

chà
bié

shàn
nánlái
suǒ
xíng

wèi

qiē
zhǒng

lái
gòng
yǒu

liàng
gōng

zhòng
suǒ
zhuāng
yán
qīng
jìng
lái
jìng
jiè

wèi

qiē
zhǒng

jiè
chà
bié


děng
wéizhě
yǒu
qíng
jiè

èr
zhě
shì
jiè

sān
zhě

jiè


zhě
diào

jiè


zhě
diào

fāng
biàn
便
jiè


shì
míng
wéi
èr
zhǒng
chà
bié

shì
zūn


lái
chéng
děng
zhèng
jué

zhuǎn
zhèng

lúnniè
pán


shì
sān
zhǒng

dāng
zhī

xiāng

shàn
nán


dāng
zhī

sān
jiē

èr
xiāng

wèi
fēi
chéng
děng
zhèng
jué

fēi

chéng
děng
zhèng
jué

fēi
zhuǎn
zhèng

lún

fēi

zhuǎn
zhèng

lún

fēi


niè
pán

fēiniè
pán


lái

shēn
jīu
jìng
jìnglái
huà
shēn
cháng
shì
xiàn

shì
zūn

zhū
yǒu
qíng
lèi
dàn

huà
shēn
jiàn
wén
fèng
shì
shēng
zhū
gōnglái


yǒu

yīn
yuán

shàn
nánlái
shì

zēng
shàng
suǒ
yuán
zhī
yīn
yuán


yòu

huà
shēn
shì

lái

suǒ
zhù
chí

shì
zūn

děng

jiā
xíng

yīn
yuánlái

shēn
wéi
zhū
yǒu
qíng
fàng

zhì
guāng


chū

liàng
huà
shēn
yǐng
xiàng

shēng
wén

jué
jiě
tuō
zhī
shēnshì
shì

shàn
nán
děng

jiā
xíng
cóng

yuè
lún
shuǐ
huǒ
èr
zhǒng

zhī
jiā
bǎo
fàng

guāng
míng

fēi

shuǐ
huǒ


zhī
jiā
bǎo
wèi

wēi

yǒu
qíng
suǒ
zhù
chí


zhū
yǒu
qíng

zēng
shàngyòu

cóng

shàn
gōng

zhě
zhī
suǒ
diāo
shì


bǎo
zhū
chū
yìn
wén
xiàng


cóng
suǒ


diāo
shì
zhě


shì
yuán


liàng

jiè
fāng
biàn
便
bān
ruò


shàn
xiū


yíng

chéng

lái

shēn

cóng
shì
néng
fàng

zhì
guāng
míng


chū
zhǒng
zhǒng
huà
shēn
yǐng
xiàng

fēi
wéi
cóng

jiě
tuō
zhī
shēn
yǒu


shì
shì
zūn


shì
zūn
shuō

lái


wēi

zhù
chí

lìng
zhū
zhòng
shēng


jiè
zhōng
shēng
shàluó
mén
děng


guì
jiā

rén
shēn
cái
bǎo


yuán
mǎn

huò

jiè
tiānjiè

qiē
shēn
cái
yuán
mǎnshì
zūn


zhōng
yǒu
shàn
nánlái


wēi

zhù
chí
ruò
dào
ruò
xíngqiē
chù
néng
lìng
zhòng
shēng
huò

shēn
cái
jiē
yuán
mǎn
zhě


suí
suǒ
yīng
wéi

xuān
shuō

dào

xíng

ruò
yǒu
néng


dào

xíng
zhèng
xiū
xíng
zhěqiē
chù
suǒ
huò
shēn
cái


yuán
mǎn

ruò
yǒu
zhòng
shēng


dào

xíng

wéi
bèi
qīng
huǐ

yòu


suǒ

sǔn
nǎo
xīn

tián
huì
xīn

mìng
zhōng

hòuqiē
chù
suǒ

shēn
cái


xià
liè

shàn
nán


yóu
shì
yīn
yuán
dāng
zhī

lái

zhū


wēi

zhù
chí

fēi
dàn
néng
lìng
shēn
cái
yuán
mǎn


lái


zhù
chí
wēilìng
zhòng
shēng
shēn
cái
xià
liè
shì
zūn

zhū
huì

zhōng

shì
shì
nán


zhū
jìng

zhōng

shì
shì
nán


shàn
nán


zhū
huì

zhōng

shìèr
shì
nánděng
míng
wéi

shì
zhě
wài
dào

èr
zhě
yǒu

zhòng
shēng

sān
zhě
zhǒng
xìng
jiā
shì
xīng
shuāi
chà
bié


zhě
xíng
zhū
è
xíng


zhě
huǐ
fàn
shī
luó

liù
zhě
èzhě
xià
chéng


zhě
xià
liè


jiā
xíng
děng
míng
wéi
èr
shì
nánzhě
zēng
shàng


jiā
xíng


zhī
suǒ
yóu


èr
zhě

lái
chū
xiàn

shì

shàn
nán


zhū
jìng

zhōng

shàng
xiāng


dāng
zhī

shì
shèn
wéi
nán

èr
shìshì
zūnjiě
shēn


mén
zhōng


míng

jiào


dāng
yún

fèng
chí

shàn
nánmíng

lái
chéng
suǒ
zuò
shì
liǎo

zhī
jiào
lái
chéng
suǒ
zuò
shì
liǎo

zhī
jiào


dāng
fèng
chí

shuō
shì

lái
chéng
suǒ
zuò
shì
liǎo

jiào
shíhuì
zhōng
yǒu

shí

qiān


jiē

yuán
mǎn

shēn
zhèng
jué


瑜伽师地论注解网:http://www.yujiashidljg.com

文章推荐:

佛咒修持感应大全

佛咒中最超强感应

佛号的感应

佛号感应

佛号念多久自身有感应