瑜伽师地论注解网

瑜伽师地论第83卷(注音)

编辑:鸿文 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第83卷(注音)shī

lùnshí
sān
juàn

shè

mén
fēn
zhī
shàng


shì

shuō
shè
shì

yún

shè

mén

zǒng

tuō
nán
yuē

bái
pǐn

hēi
pǐn

mén
děng
xuān
shuō

wéi
kāi


jué
lüè
zǒng
sòng
yīng
zhī

bié

tuō
nán
yuē

shī


èr
huì

zhǒng
shàn
shuō
děng


yǒu
yīn
yuán
děng
shī
jiè
dào
guǎng
广
shuō


zhōng

shī
suǒ
wèi

lái

shào
shī

shìzūn
zhě
shè


děng

yán

shī
zhě

wèi
guǐ
fàn
shī

ruò
qīn
jiào
shī

ruò
tóng

zhě

néng
kāi

zhě

lìng

niàn
zhě


shī

shì

shèng
jiào
zhě

shào
shī

shì
chuán
shèng
jiào
zhě


shī

shì
suí
shèng
jiào
zhě

kāi

zhì
zhǐ

qiē
yīng
zuò

yīng
zuò


shí
shí
jiào
shòu
jiào
jiè
zhuǎn


dāng
zhī

shì
néng
shuō
chuán
shuō

suí
shuō
zhě


bìn
zào
zuò

yīng
zuò


míng
néng
jiǎng
zhě

qìng
wèi
zào
zuò
yīng
zuò
shì


míng
shēng
jiǎng
zhě


qián
èr
shì
néng
kāi
shì


míng
zhì
jiǎng
zhě

suí
suǒ
shēng


qiē

huò
jiē
néng
qiǎn


míng
néng
dǎo
zhě

è
zuò
yōu
huǐ
jiē
néng
qiǎn


míng
shēng
dǎo
zhě


qiē
fán
nǎo

suí
fán
nǎo
jiē
néng
qiǎn


míng
zhì
dǎo
zhě


zhū

huò
néng
duàn
chú
zhě

wèi
wèi
xiǎn

néng
xiǎn
xiǎn


lìng
míng
jìng


shèn
shēnhuì
tōng

guǎng
广
kāi
shì


shì

wéi
zuò
guǐ
fàn

zūn
zhòng
suǒ

zhǐ


míng

èr
bàn

suí
zhuǎn
bàn


míng
wéi
shàn
yǒu


宿

tóng
chù

jiāmíng
wéi
zhī
shízōng
qīn

xiāng

zhǔ

míng
lián
mǐn
zhě

ruò
fēi
juàn
zhǔ
ér
shī
ēn
huì

míng
yǒu
ēn
zhě

yán


zhě

míng
suǒ
qiú
shì
néng
yǐn
wéi


míng
yán


zhě

míng
wéi
shàn
xíng


wéi


míng
yán
ān

zhě

míng
ān
yǐn
zhù

shēn
xīnwéi


míng

ānxiàn


míng

ān
yǐn


hòu


shuō
míng
wéi

xiāng
yīng
ān
yǐnqiē
shì
xiàn
zhèng
suí
cóng


míng
xìn
shùn

ruò


luó
chù
suǒ
ér


míng
wéi
xìn

kāi

gōngwēi

shū
shēng
huì


chù
suǒ
ér

suí
shùn

mén

míng
jìng
xìn


yóu

shì
zēng
shàngshēn
máo
wéi
shù
bēi

duò
lèi


shì
děng
shì
shì
jìng
xìn
xiāng

wén

gōng

wēi

děngxíng
zhù
děng
zhū
wēi

zhōng

héng
cháng
xìn

shí
yǒu
gōng


míng
xìn
shù

suǒ
yán

zhě

ruò

shì
chù

zuòyán
jīng
jìn
zhějiā
xíng

xīn
yǒng
hàn

yán


zhě


yǒng
hànjiā
xíng
zhèng
qín
xiū


yán
gāng
jué
zhě


jīng
jìn

zhōng

xiè
fèi

huài

tuì
退

yán
chāo
yuè
zhě

yīn
zhòng
jīng
jìn

yán
wēi
shì
zhě

wèi
guò

fēn
huò
qián

gēng
bèi

kǎi
jiǎ
dāng

jīng
jìn

yán
fèn

zhě


suǒ
bèi


qín
jīng
jìn

huò
gēng
shēng
jìn
wēi
měng
yǒng
hàn


qín
jīng
jìn
shēn
jiàn

guǒ
suǒ
yǒu
shēng


míng
yǒng
ruì


qín
xiū
shí
kān
néng
rěn
shòu
hán
děng
lín


míng
yǒng
hàn

yóu
shàn
liǎo
zhī
qián
hòu
chà
biéshēng
shàng
chà
bié
zhèng
zhōng
shēn
shēng
xìn
shùn
suǒ
yǒu
jīng
jìn

míng
nán
zhìshǎo
xià
liè
chà
bié
suǒ
zhèng
jìn
xiū
shàn
zhōng

qiè
liè

míng
yán

xīn
zhě

wèi

jīng
jìn
suǒ
yǒu
zhàng
chù

qiē
fán
nǎo

suí
fán
nǎo
zhū

shì
zhōng

pín
pín
jué
chá
lìng
xīn
jìng


yán
cháng
héng
zhě

wèizhèng
jiā
xíng
zhōng
néng
cháng
xiū
zuò
néng

shè
è

yán
zhèng
xìn
zhě

wèi


shī
shuō
zhèng

shízhèng


tīng
wén

huò

jìng
xìn


fàng

zhě

wèi

xìnchū

zhàng
ài

zhōng

fáng


xīn
héng
cháng


shàn

xiū


yán


zhě

shòu
chí

sòng
wèn
lùn
jué

zhèng
xiū
jiā
xíng

yán

weí
zhě

suí
suǒ
shòu
chí
jīu
jìng


shěn

guān
chá

yán

niàn
zhě


suǒ
guān
chá

qiē


néng

wàng
shī


jiǔ
suǒ
zuò
jiǔ
suǒ
shuō
zhōng
néng
zhèng
suí
niàn

yán
xún

zhě
shì

dǎochū

děng
suǒ
yǒu
xún


suǒ
yán
zhì
zhě

wèi
chū
shì
jiān
jiā
xíng
miào
huì

suǒ
yán
jiě
zhě

wèi
chū
shì
jiān
zhèng

miào
huì

suǒ
yán
huì
zhě

wèi

zhèng

chū
shì
jiān
huì

hòu
shí
suǒ

shì
jiān
miào
huì

yán
guān
chá
zhě

wèi
yóu

dǎo
guān
chá
zuò


shěn

guān
chá

duàn
wèi
duàn
yǒu
yán
fàn
xíng
zhě

wèi

shèng
zhī
dào


yuǎn


fēi
zhèng
fàn
xíng

yínyòu
yán
ān
zhù

fàn
xíng
zhě

wèi
sān
shífēnyóu
sān
chù
zhī
suǒ
shè
shòu

wèi
yóu
shē
yóu


shèyóu
xiū
shēn
niàn
suǒ
yīng


xìngpǐn
lèizhōng
xìn
niàn

tōng
èr
pǐn


shī

chèn

xíngchèn
wéi
zūnxíngchèn
wéi
shēngxíngchèn
wéi
shàng

yìng


qiē
zhū
wài
dàochèn

shàng

yìng


qiē
shēng
wén

jué
xià
zhōng
chéngyǒu
chà
bié

yán


zhě

gòng
zhū
shì
jiān
shàn
yuán
mǎn


suǒ
yán
zūn
zhě

gòng
zhū
shēng
wén
shàn
yuán
mǎn


suǒ
yán
shēng
zhě

gòng
zhū

jué
shàn
yuán
mǎn


suǒ
yán
shàng
zhě


fán
nǎo
zhàng

qīng
jìng


yán

shàng
zhě


suǒ
zhī
zhàng

qīng
jìngyǒu
chà
bié

yán


zhěxíng
shàn

yuán
mǎn


suǒ
yán
zūn
zhěxíng
shàn

yuán
mǎn


suǒ
yán
shēng
zhěxíng
shàn

yuán
mǎn


suǒ
yán
shàng
zhě

chāo
guò

qiē
sān
jiè
shì
jiān
shàn
yuán
mǎn


yán

shàng
zhě

chū
shì
jiān
shàn

yuán
mǎn
yǒu
qíng
zhě


shé
děng

èr

yǒu
qíng
zhě

wèi
rén
děngyǒu
qíng
zhě


niú
děng

duō

yǒu
qíng
zhě


bǎi

děng

yǒu

yǒu
qíng
zhě

wèi
cóng

jiè
nǎi
zhì


jìng
yǒu
qíng
zhě

wèi
cóng
kōng

biān
chù
nǎi
zhì
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù

yǒu
xiǎng
yǒu
qíng
zhě

wèi
cóng

jiè
nǎi
zhì

suǒ
yǒu
chù

chú

xiǎng
tiān


xiǎng
yǒu
qíng
zhě

wèi

xiǎng
tiān

fēi
yǒu
xiǎng
fēi

xiǎng
yǒu
qíng
zhě

wèi
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
suǒ
yǒu
shēng
tiān


shì
lüè
shuō
pǐn
lèi
chà
bié

xiǎn
shì

lái
sān
zhǒngwèi
yóu
chǔn
dòng


yóu

zhǐ


yóu
xīnnéng

huì
zhě

wèi
zǒng
shè

qiē
néng
yǐn


suǒ
yǒu
shàn
huì

shēng
cháng
zēng

guǎng
广

huì
zhě

wèi
ruǎn
zhōng
shàng
pǐn
zēng
jìn
chà
bié

qīng
jìng
huì
zhě

wèi

宿
shì
chuàn

jīng

duō
shí

huì
chéng
shú

chéng
bàn
huì
zhě

wèi

zhū
fán
nǎo
biàn
zhī
yǒng
duàn

yuán
mǎn
huì
zhě

wèi


shàn
huì

dào
jīu
jìng


tuì
退
huì
zhě

wèi


shàn
huì
chéng

tuì
退


jīu
jìng
chū


yán
jié
huì
zhěliǎo
zhī


yán

huì
zhě

huì

zhì
ài


yán

huì
zhě

jìn

suǒ
yǒu


suǒ
yǒu
jiē
shàn
liǎo
zhī


yán
chū
huì
zhě


chū


shì
jiān


néng
shàn
liǎo
zhī


jué

huì
zhě


chū
shì
jiān
zhūnéng
liǎo
zhī


shèn
shēn
huì
zhě


shèn
shēn
kōng
xiāng
yīng
yuán

suí
shùn
zhū

néng
liǎo
zhī


yòu


qiē
shèn
shēnjiē
néng

shí
shàn
tōng
zhōng

lái
huì

néng
zhì

shēng
wén
děng
huì


suǒ
zhì

néng
suí
jué
liǎo

yòu

huì
zhě

wèi


huì

cháng
shí
chuàn
guǎng
广
huì
zhě

wèi


huì

liàng

biān
suǒ
xíng
jìngděng
huì
zhězhū
huì


děng


yán
huì
bǎo
zhě


zhū
gēn
zhōng
huì
zuì
shēng

zhū
xiǎn

lún
wáng

liú
li
bǎo
lìng
guāng
jìng
xiāng
yīng

míng
huì
bǎo

jiē

chéng
jiù

yòu
huì
yǎn
zhě

wèi

shēng
huì

yán
huì
míng
zhě

wèi

suǒ
yǐnsuǒ
yǐn
shàn
jiā
xíng
huì

yán
huì
guāng
zhě

wèi

jiā
xíng
wén

chéng
huì

yán
huì
yào
zhě

wèi

yóu

xiū
suǒ
chéng
huì

yán
huì
dēng
zhě

wèi


lái
suǒ
shuō
jīng
diǎn
shèn
shēn
jiàn

děng
kāi
shì


yán
huì

zhě

wèi


jiào
suí
liàng
suí
shí
néng
suí
zhuǎn


yán
huì
zhào
zhě

wèisuǒ
yǒu
zhū
miào
huì
néng
shàn
liǎo
zhī

suī
shàn
liǎo
zhī
yóu
suí

zhuǎn
ér
wèi
shēn
zhèng

huì

ān
zhě

wèi
shēn
zuò
zhèng


huì
gēn
zhě

wèi


suǒ
zhèng
néng
biàn
liǎo
zhī
zēng
shàng


zhū
suǒ
yǒu
huì

yán
huì

zhě

wèi


xiān
hòu
chà
bié
suǒ
zhèng

néng
biàn
liǎo
zhī
zēng
shàngyóu

dào


tuì
退

huì

yán
huì
cái
zhě

wèi
néng
zhāo
yǐn

qiē

zài
zuì
shēng

guì

suí
huò

xīn

zài
zhuǎn


yòu

huì
bǎo


qiē
cái
zuì
wéi
shū
shēng

néng
wéi

qiē
shì
jiān
zhēn
cái
gēn
běn
yīnshuō
huì
jiàn

huì
dāo
zhě

wèi
néng
yǒng
duàn

qiē
jié


yán
huì
zhàng
zhě

wèi
néng
yuǎn
fáng

qiē
fán
nǎo
tiān
èyán
huì
pèi
zhě

zòng

gēn


shàn
xíng

ér
chí
zhòu


huì

duò
zhě

lìng
zhū
shēn
fēn

sǎn
huài


huì
yuán
qiáng
zhě

biàn


qiē

mén
zhuǎn


huì
jiē

zhě

jiā
xíng
dào


huì
táng
diàn
殿
zhě

dào
jīu
jìng


wéi

xiǎn
shì
yuán
qiáng
děng
sān

shuō
sān
zhǒng

suǒ
wèi
jiè
zhì

zhǒng
zhǒng
jiè
zhì

fēi

jiè
zhì

yòu
zhèng
jiàn
zhě

néng
shàn
tōng

zhēn
shíyǒu
xué
huì
zhězuònéng
yǐn

xīn
shàn
jiě
tuō
huì
shàn
jiě
tuō

yòu

hòu
shí
zhū
yǒu
xué
huì

wèi

liú
guǒ


lái
guǒ

huán
guǒ
shè

zhū

xué
huì

wèi
ā
luó
hàn


suǒ
shè

ruò
zhū

jué


suǒ
shè

ruò
zhū

lái
zuì
shēng

shàng


suǒ
shè

yún

jiè
zhì

wèi
néng
liǎo
zhī
zhǒng
zhǒng
jiè


ruò
néng
liǎo
zhī
shí

jiè
zhě

míng
fēi

jiè
zhì

liǎo
zhī

jiè
zhǒng
zhǒng
pǐn
lèi

míng
zhǒng
zhǒng
jiè
zhì

tōng

liǎo
zhī

jiè

luó
pǐn
lèi
chà
bié


yòu
wēi

zhě

néng

zhēn
shí
shèn
shēnyán
shěn

zhě


néng
zhèng


qiēyán
cōng
míng
zhě

wèi

yǐn

huì
xiāng
yīng


yán
ruì
zhé
zhě

wèi


shēng
huì
xiāng
yīng


huò

fān

yǎn
zhě

néng

xiàn
jiàn
shì


zhì
zhě

néng


xiàn
shì


míng
zhějìn
suǒ
yǒu
shì

jué
zhě
suǒ
yǒu
shì

yán

xíng
zhě

wèi

suǒ
chéng
shàn

shè


yán

xíng
zhě

wèi
wén
suǒ
chéng
shàn

shè


yán
shàn
xíng
zhě

shī
jiè
suǒ
chéng
shàn

shè


diào
róu
xíng
zhě

wèi
xiū
suǒ
chéng
shàn

shèyán
shàn
shuō
zhě

wèi
zhū
wén

shàn
yuán
mǎn


yán
shàn
jué
zhě

wèi
néng
shàn
xiàn
děng
juéyán
chū

zhě

wèi
shì
jiān
dào
duàn
chú
zhòng


chū
děng
jué
zhě

wèi
chū
shì
dào
wéi
chāo
zhòng

ér
néng
zhēn
shí
xiàn
děng
juéchà
bié
zhě

shīsuǒ
shuō
wén

xiāng

rùn


xiāng
wéi


yǒuzhě


qiē
wài
dào
tiānshì
jiān

néng
qīng
dòng


yán
yǒu

zhě


shī
huàishī

lái
yīng
zhèng
děng
jué
zhě

wèi
suǒ
shuō
jiào
shàn
qīng
jìngzhōng
zhū

lüè
xiǎn

zhǒng
shàn
shuō


zuì

yuán
mǎn

wèi
chū
èr

xiǎn
wén

yuán
mǎn


èr

xiǎn
guǒ
yuán
mǎn


sān

xiǎn
xíng
yuán
mǎn

hòu


xiǎn
shī
yuán
mǎnshì
zūn

yǒu
yīn
yuán
zhě

wèi
yǒu
yuán


zhì


qiē
suǒ
xué
chù


yǒu
chū

zhě

wèi
yǒu
fàn

zhìhuán
chūyán
yǒu

zhě

wèi
yóu


zhì


chāo
yuè

qiē
è
jiè
zhū
huǐ
fàn


yǒu
chāo
yuè
zhě

zhì

yuǎn

shòu
yòng
xíng
biān

suí
shùn
shì
yòng
lìng
chéng
jiù


yǒu
shén
biàn
zhě

wèi
yóu
sān
zhǒng
suǒ
xiàn
shén
biàn

wéi
lìng
huòshén
tōng


jiān
zhì

zhèng
jiào
shòujiě
tuō
shè
zhě

huí
xiàng
niè
pánshī
guǒ
zhōng


zhuó


cháng
shū
shǒu
zhě

yīn
zhòng
guǎng
广
shī
shè
zhě

shī
qián
zhèng
shī


shī
hòu

yuè
qīng
jìng

zhuī
huǐ
shī
zhě


xiàng
xiōng
bào


cái


shí
shí
shù
shù
zhōu
biàn
shè
shī
suǒ
shīshè
yuán
mǎn
zhě

wèi


tián
ér
fèng
xiànhuì
shī
zhōng

fēn

zhě

wèi

děng
suǒ
shí
shí
píng
děng
ér
fēn
shì

qiē
zǒng
yǒu
liù
shīsuǒ

shī

èr
guǎng
广

shī

sān
huān

shī


shù
shù
shī


tián

shī

liù
shè
shòu
juàn
zhǔ
shī


zhōng

zhǐ
pǐn
lèi
shí
chù

shī
ér
shuō


guǎng
广
shuō
jiè
zhě

zhōng

tuō
nán
yuē

shī
luó

shā
shēng

jiè
děng
guǎng
广
shuō
yán
shī
luó
zhě

wèi
néng

jìng

huǐ
fàn
jìng
jiè
zuì

nǎo


yòu

qīng
liáng

xiāng
yīng


yán


zhě

wèi
shì
yuǎnxiāng


yán


zhě

wèi
zhèng
shè
shòu

huǐ
děng


yán
qīng
jìng
zhě

shè
shòu
xiàn
xíng
sān
yòu
yán
shàn
zhě

wèi
néng
shè
shòu

ài
guǒ


yán

zuì
zhě

wèi
néng
shè
shòu

yán

hài
zhě

wèi
néng
wéi

zhí
chí
dāo
zhàng
dǒu
zhèng
děng
shì

yán
suí
shùn
zhě

suí
shùn
zhèng

zhū
shā
mén
guǒ


suǒ
yǒu
shēng
gōngyán
yǐn

zhě

wèi
cháng
yǐn


shànyán
xiǎn

zhě

wèi
chángèyán
duān
yán
zhě

wèi

shè
shòu
zhū
shǎo

děng
suǒ
yǒu
shā
mén
zhuāng
yányán

tián
zhě

shè
shòu
zhèng
jiàn
guǐ
fàn
jìng
mìng
yuán
mǎnyán


zhě

wèi
zhèng
yuǎnbiān


yán

nǎo
zhě

yuǎn

shòu
yòng


biān


yán

huǐ
zhě

wèi
zhèng
yuǎn

rǎnyōu

shìshàn
shuō

zhě

dào

suǒ
shè

rén
chí
shēng
nài

zhě

suí
shùn

qiē
fán
nǎo
miè


suǒ
yán
shèng
zhě

yuǎn


qiē

rǎn


lìng

shēng


yòu
yán
shàn
zhě

néng


zuì

ài
guǒ


yán
yīng

zhě

yīng

jìn


yán
shàn
zāi
zhě

shì
zhū
shèng
xián
chèn
zàn
shìyán
shā
shēng
zhě

wèi

yǒu


nǎi
zhì
guǎng
广
shuō
hēi
pǐn
bái
pǐn

dāng
zhī
guǎng
广

yǒu
xún
yǒu


zhōng

shuō


yán

jiè
děng
jiē
guǎng
广
shuō
zhě

wèi
ān
zhù

jiè


néng
shǒu

bié
jiěnǎi
zhì
guǎng
广
shuōgēn
mén

ruò
shǒu

niàn
ruò
cháng
wěi
niàn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


shí
zhī
liàng


zhū
yǐn
shí


ér
shí


wéi
chōng
yuè

wéi
jiāo


nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

jìn
zhǐ
wǎng
lái
zhèng
zhī
ér
zhù

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


shì

qiē
guǎng
广
shuō
yīng
zhī

shēng
wénguǎng
广
shuō
dào
zhě
zhōng

tuō
nán
yuē

niàn
zhù
zhèng
duàn
shén

gēn

jué
zhī
dào
zhī

liàng
wéi
hòu

wéi

qín
xiū

niàn
zhùshàng
pǐn
měngzhě

wèi
wéi
duàn
chú

zhèng
zuò

zhū
guò
shī


yán
jīng
jìn
zhě

wèi
wéi
duàn
chú
màn
huǎn

qín
zhū
guò
shī


yán

qín
zhě

wèi
wéi
duàn
chú
hūn
shěn
diào

èr
suí
fán
nǎo
zhū
guò
shī


yán
yǒng
hàn
zhěqīng
miè


yán
yǒng
ruì
zhě

néng
kàng
wài

zhì

zhě


shǎo
xià
liè

shēng
yán
zhèng
niàn
zhě


wàng
jiào
shòu


yán
zhèng
zhī
zhě

néng

huǐ
fàn
suǒ
huǐ
fànfàng

zhě


shè
shàn
è


zhù

guāng
zhě

néng
xiū
xiè
dài
duì
zhìyán
zhèng
jiě
zhě

néng
xiū
huǐ
fàn
duì
zhìniàn
chéng
bàn
zhě

néng
xiū
wàng
niàn
duì
zhìdiào

shì
jiān
zhě

néng
xiū
tān
yōu

qiē
shì

zhèng
duì
zhìzhōng
xiǎn
shì
qín
xiū
niàn
zhù
zhū

chú
děng
yīng
dāng
xiū


zhǒng
duì
zhìzhū
zhèng
duàn
zhū
shén

zhōng
suǒ
yǒu
wèi
míng

guǎng
广
shuō
yīng
zhī

shēng
wén

lái
suǒ
ān

zhèng
xìn
děng

guǎng
广
shuō
yīng
zhī

shè
jué

fēn
zhōng

ān
zhù
yǒu
shì

yǒu
jīng
jìn
yǒu
yǒng
hàn
děng

guǎng
广
shuō
yīng
zhī


jiǎn

zhū

zuì

jiǎn


zhōu
biàn
xún

zhōu
biàn
guān
chá

guǎng
广
shuō
yīng
zhī

shēng
wén

lòu
zhēn
zuò


yuán
shèng

jìng


qiē

lòu
zuò

xiāng
yīng

míng
wéiyán
jiǎn

zhě

zǒng


qiē


zhǒng
lèi
wéi

shèngzuì

jiǎn

zhě


bié
fēn
bié

zhūwèi
shēng

lǎo

děng


jiǎn


zhěchù
suǒ
jiǎn


jīng
děngsuǒ

zhězhǐ


xiān
xiū
suǒ
zuò

yòu
jiǎn

zhě

wèi
shěn
dìng
jiě
liǎo

zuì

jiǎn

zhě

wèi
shěn
dìng
děng
jiě
liǎo


jiǎn


zhě

wèi
shěn
dìng
jìn
jiě
liǎo

qián
shì
xún
qiú
dào

jīn
shì
jué
dìng
dào


yǒu
chà
bié

yán
jiě
liǎo
zhě


suǒ
zhī
shì
zuò
děng
jiě
liǎo
zhě

fāng
biàn
便
xún
qiú

jìn
jiě
liǎo
zhě

qiú

jué
dìng


xiá
liǎo
zhě

liǎo
zhī
fēn
biétōng

zhě

tōng

suǒ
zhī
shìyǒu
chà
bié

xiá
liǎo
zhě

liǎo
zhī

xiāng


tōng

zhě

liǎo
zhī
gòng
xiāng


shěn
chá
zhě

wèi
néng
dìng


jìn

suǒ
yǒu


suǒ
yǒu

xiān
hòu
jiàn

bèi
zēng
guǎng
广


cōng
ruì
zhě

xiān
hòu
jiàn
zhōng

wàng
shī


jué
zhě

wèi
kān
néng
jiǎn


shēng
zhī
huì

míng
zhě

wèi

suǒ

huì

huì
xíng
zhě

wèi
néng
shòu
chí

sòng
wèn
lùn
shēng
jué

děng
zēng
shàng
liǎo
bié

zhuǎn
zēng
míng
liǎo
qín
xiū

huìshè

zhě

wèi


qián
suǒ
liǎo
bié

shěn
guān
chá


shè

zhě

wèi
xiān
xún


suǒ
yuán
jìng

zuò


weí
xīn
shè
shòu
zhě

wèinéng
shè
shòu


tuī
xún
zhě

wèi


zhū
xiāngtuī
xún
zhě

wèi


suí
hǎoyǒu
chà
bié

tuī
xún
zhě

wèi
xún
qiú
xīn


tuī
xún
zhě

wèi

chá
xīn

zuì

tuī
xún
zhě

wèi


shī
tuī
gòu
xún


jiāoshèng
jiào
wéi

ér

xún
qiú
shuō
míng
xún


xiàn
liàng
wéi

shuō
míng

weí


liàng
wéi

shuō
míng
fēn
bié

yàn

zhě

zēng
shàngyuǎn

zhōng

jué
dìng


yuǎn

zhě

wèi
cóng

biān
shòu
yuǎnsuí

zhě

wèi
shòu

hòu
néng
suí
shǒu


shī
luó


huán

zhě

wèi

fàn


néng


ér
huǐ
chú


cóng


hòu

zhǐ


suí

shī
luó


zhǐ
zhě

yóu

rěn

róu

shì
zhě

yóu

shǎo


xīn
děng
gēn
mén
zhě


rán

zuòzuò
zhě

yóu


zuòxíng
zhě

yóu
zhèng
liǎo
zhī

xiàn
xíngfàn
zhě


yóu
shī
niàn
ér
xiàn
xíng


qiáo
liáng
zhě

yóu

wéi


èchuán

zhě

wèi

duì
zhì
shì
néng
yùn

chī
kuáng
shī
dào

lìng

xiāng
wéi
zhàng
ài


zhě

wèi

yuǎn

zēng
shàngmǎn
wéi
yuè
zhě

wèi


qiē
suǒ
xué
zhòng
zhōng

huǐ
fàn
shè
wéi
yuè
zhě

wèi


fēn

chuān
穿
xué
shè


suǒ
yán
niàn
zhě

wèi
zhù

xīn


yán
děng
niàn
zhě

wèi
děng
zhù

xīnshì
guǎng
广
shuō
yīng
suí
jiǔ
zhǒng
xīn
zhù
chà
bié


shēng
wén

dāng
zhī

xiāngtuō
nán
yuē

zhì
xuān
shuō
shàn

chì
rán

yuǎn
chén


bìng
děng
jiě
shì

duàn
jìn
shēng
děng

bìng
tiān
shì
zhòng
shēng

děng

zuò
děng

zhì
zhě

wèi
wén
yán
shuō
wéi
xiān
huì

jiàn
zhě

wèi
jiàn
yán
shuō
wéi
xiān
huì

jué
zhě

wèi
jué
yán
shuō
wéi
xiān
huì

zhī
zhě

wèi
zhī
yán
shuō
wéi
xiān
huì

zhì
zhě

wèi
zhī

xiàn
jiàn
jìng

jiàn
zhě

wèi
jiàn
xiàn
jiàn
xiàn
zài
qián
jìng

míng
zhě

wèi

míng
xiāng
wéi
jiě

jué
zhě

wèi
shí
yǒu

zhì

jué
zhě

wèi

zēng

fēi
shí
yǒu
zhì

huì
zhě

wèi

shēng
shēng

huì

míng
zhě

wèi
yóu
jiā
xíng

suǒ
chéng
huì

xiàn
guān
zhě

wèi


xiàn
guān
zhū

zhōng
fēi

xiàn
jiàn

fēi
yuán

zhì


xuān
shuō
zhě

wèi
yīn

qǐng
wèn
ér
wéi

bié

shī
shè
zhě

wèi
yóu


biān
liè
míng

wén
shēn

ān

zhě

wèi


biān
liè

lüè
wéi

shuō

fēn
bié
zhě

wèi
lüè
shuō

fēn
bié
kāi
shì
jiě
kāi
shì
zhě

wèi

zhǎn
zhuǎn
suǒ
shēng

huò
jiē
néng
chú
qiǎn

xiǎn

zhě

wèi

tōng

shèn
shēn


wéi

xiǎn
shì

jiào
zhě

wèi

yīnqǐng
wèn

yóu
āi
mǐn

shuō

kāi
shì

biàn
kāi
shì
zhě

wèi

jiān
yǎn
shuō

zuò
shī
quán

suǒ
yǐnchū
shàn
zhě

wèi
tīng
wén
shí
shēng
huānzhōng
shàn
zhě

wèi
xiū
xíng
shí

yǒu
jiān


yuǎn

èr
biān

zhōng
dào
xíng


hòu
shàn
zhě

wèi

jīu
jìng

zhū
gòu
qiē
jīu
jìng


wéi
hòu
biānmiào
zhě

wèi
néng
yǐnānwén
qiǎo
zhě

wèi
shàn

zhuì
míng
shēn
děng

yuán
mǎn


chún

zhě

wèiqiē
wài
dào
gòng


yuán
mǎn
zhě

wèi

xiàn
liàng


zuì
zūn
shēng


qīng
jìng
zhě

wèi

xìng
jiě
tuō


xiān
bái
zhě

wèi
xiāng

jiě
tuō


fàn
xíng
zhě

wèi

shèng
zhī
dào

dāng
zhī

dào
yóu
chún

děng

zhǒng
miào
xiāng
zhī
suǒ
xiǎn
shuō


tīng
zhě

wèi


shì
xiāng

quàn
lìng
shěn
tīng

yīng
shàn
kěn
dào
zhě

wèi
quàn
lìng

dǎo

jiān
yīn
zhòngweí


měng


zhě

wèi


dāng


chù
suǒ

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

měng

ài
zhě

wèi

suǒ
xiū
zhèng
jiā
xíng
zhōng

měng


zhě

wèi

shuō
zhěshī
zūn
zhòng
chù
děng

měng

xìn
zhě

wèi

jiào

jiào
shòu
jiào
jiè


néng
chì
rán
zhě

wèi
wéi
zhèngtōng
huì

zhōng


xiá
tuī
yán
hòu


qín
jīng
jìn

shùn


zhě

wèi
suí
zūn
jiào
ruò
děng
ruò
shēng

ér
xiū
jiā
xíng
zhōng

jiǎn
liè

néng
yǒng
duàn
zhě

wèi
néng
xiū

fán
nǎo
duì
zhì

néng
xián

zhě

wèi

suǒ
yǒu
biān
yuǎn

ér


xiū
sān


lìng
xiàn
zài
qián


sān


xiū

duì
zhìzhě

wèi
chù
yuǎn

biān
yǒu

èr
ér
ān
zhù


yán
yuǎn

zhě

wèi
zhū
rǎnzuò


xiàn
xíngzòng

zhě

wèi


děng
xún

è

fáng

xīn


yòu

shàn
zhōng

ān
chù


yán
chì
rán
zhě

wèi

qián
shuō

yán

qiǎn
zhě

wèi
chú

gài

chí
xīn


yòu
yóuqiǎn

xīn
lìng


shàng
ān
yǐn
chùyuǎn
chén

gòu
zhě

chén
wèi

shēng
wèi
jīu
jìng
zhì
néng
zhàng
xiàn
guān

yǒu
jiān

jiān

màn
xiàn
zhuǎn

gòu
wèi

pǐn

jiàn
duàn
pǐn
suǒ
yǒu

zhòng

lìng
yǒng


míng
yuǎn
chén

gòu

yòu

chén
zhě

suǒ
wèi

màn

jiàn
suǒ
duàn

qiē
fán
nǎo

gòu
wèi
èr
pǐn
suǒ
yǒu

zhòng


zhū

zhōng
zhě

wèi


xiāng
gòng
xiāng
suǒ
zhù

zhōng

yán

yǎn
zhě

wèi

shí
xiàn
zhèng
wéi
yǒu

huì

yán
jiàn

zhě

wèi


děng

shí
jiàn
zhě

yán


zhě

wèi
suí
zhèng

shā
mén
guǒ


yán
zhī

zhě

wèi
zhèng
suǒ


néng

liǎo
zhī

shì

liúzhèng


tuì
退
duòzhì
chéng

zhě

wèi

xiàn
guān
zēng
shàng


huò

zhèng
jìng
sēng


suǒ

shèng
suǒ
ài
jiè


zhèng
xìn
xíng

shí
zhì
chéng


yuè

huò
zhě

wèi


suǒ
zhèng

yuè


zhě

wèi


suǒ
zhèng

fēi
yuán


zhě

wèi

suǒ
zhèng

fēi
dàn
suí

tīng
wén
děng


fēi

suǒ
yǐn
zhě

wèi


shī
suǒ
yǒu
shèng
jiào


wéi

qiē
wài
dào

lùn
suǒ
yǐn
duózhū

zhōng


suǒ
wèi
zhě

wèi


suǒ
zhèng
ruò

jié
wèn

sǒngyán

liú
zhě

wèi

dēng
shèng
dào


yán

xiàng
zhě

wèi

shén
tōng
jīu
jìng
wǎng


tuì
退
huányǒu
chà
bié

dāng
zhī
jiàn

shì

shēng

èr
zhǒng

shuō

bìng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yún

xiǎn
shì


bìng
děng

fēi
dàn
shuō

yóu

zhòng
bìng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

rán
xiū
xíng
zhě
xiān


shí

cháng
děng
xíngshì
zhōng

shí

huǐ
zuò
shì

weíbìng
děng
shèn

yàn


wéi
shì


shuō

cháng
xíng
děng


shí
xiǎn
shì
guān
chá

guǒ

yán

cháng
zhě

xiǎn
xiàn
shēng
shēn


shà

jiē
zhǎn
zhuǎn


shà

zhǎn
zhuǎn
zhě

yóu


chù

jìn
shòu

jìn

xiāng

jiàn

yóu
fēi

xiàn
jiàn
fēi
yuán

zhì


suǒ
yán

zhě

yǒu
èr
zhǒng


wèi
shēng
děng
zhūzhū
suǒ
yǒu
shòu
jiē
shuō
wéièr
zhǒngsuǒ
yīng
yóu
jiàn
shēng
shēn
zhǎn
zhuǎn
yǒu

ér
wèi


jiān
yǒu
shēng
shēn
shēng

shēng


yǒu
lǎo
děng
zhū


shì

shuō
yán

chángyóu
jiàn
shēng
shēn
zhǎn
zhuǎn
yǒu
xìng

yún

zhū
suǒ
yǒu
shòu
jiē
shuō
wéi


wèi
zhū

shòu
biàn
huài
qiē

shòu
shēng
zhùfēi


shòu


shì

cháng
miè
huàishuō
zhī
wéizhōng

shòu
yóu

cháng


yǒu
biàn
huài


qiē

shòu
yóu

cháng


shēng
zhù
xiāng

jiē
fēi


shòu

miè
huài
zhě
yóu

cháng


shuō
zhī
wéishēng

zhě
miè
huài
shuō
wéimiè
huài


èr
suǒ
suí
zhú


èr
xiāng
yīngmíng
wéi


yún

dāng
guān

shòu
wéi


wèi
yóu

shòu
tān
suǒ
suí
mián

yóu
suí
mián


dāng
láixiàn

zhōng
néng
shēng
huàishì
dāng
guān

shòu
wéi


yún

dāng
guān

shòu

jiàn

wèi


jiàn
nǎi
zhì
xiàn
qián
cháng
nǎo
huài


fēi


shòu

shì

cháng
miè
huài

zhě

wèi

miè
zhě

shì

cháng


wèi
miè
zhě
shì
miè
huài


ruò

cháng
zhě
cóng


shēng
ruò

ruò


miè
huài

zhě
zhōng

jiě
tuō


èr
zhǒng

suǒ
yán
kōng
zhě


cháng

héng


biàn

zhēn
shíyán


zhě

yuǎn
zhòng
yuán
shēng
zàijiě
shì
zhě

wèi
néng
xiǎn
shì


xìng


kāi
shì
zhě

wèi

xiǎn
shì

yīng
biàn
zhī

yīng
yǒng
duàn
děng
chà
bié


xiǎn
liǎo
zhě

wèi
néng
xiǎn
shì
ruò

yǒng
duàn

biàn
zhī
děng
chéng
guò
huàn


liǎo
zhě

wèi
liǎo
xiāng
zuò


jiě
zhě

wèi
shēng
jiě
zuò


zhī
zhě

wèi
yuǎn

děng
zuò


děng
jiě
liǎo
zhě

wèi
liǎo

xiāng


jìn
jiě
liǎo
zhě

wèi
liǎo
gòng
xiāng


xiá
liǎo
zhě

wèi
liǎo
jìn

suǒ
yǒu


tōng

zhě

wèi
liǎo


suǒ
yǒu


chù
zhě

wèi


shèng
zhī
dào
fàn
xíng
suǒ
shè

zuò
zhèng
zhě

wèi


guǒ
niè
pánzhě

wèiyùn


suǒ
jiàn
xiàn
qián
xíng


yán
yǒu
qíng
zhě

wèi
zhū
xián
shèng

shí
liǎo
zhī
wéi
yǒu


gēng
yòuyǒu
ài
zhuó

yán

shēng
zhě

wèi

shì

zhǒng
lèi
xìng

jiā
zhě

wèi

zhǐ


huò
gāo
huò
xià


yán
yǎng

zhě

wèi
néng
zēng
cháng
hòu
yǒunéng
zuò

qiē
shì

yòng

luó
zhě

wèi
néng
shù
shù
wǎng

zhū


yànyán
mìng
zhě
zhě

wèi
shòu
寿


xiàn
cún
huó


yán
shēng
zhě
zhě

wèi

shēng
děng
suǒ
yǒu
dāng
duàn
zhū
ài
zhǐ

zhū
jié
zhě

wèi
shì

shèng


xiàn
guān
shí

biàn
便
néng
yǒng
duàn
sān
jiéqiē
chù
hòu
yǒu
zhī
ài


xiàn
xínghòu
shí
shù
shù
xūn
xiū
shēng
miè
suí
guān


néng


yǒng
duàn
màn
děng

shì

shuō
yán
néng
zhèng
xiū

yǒng
duàn
zhū
màn

zhēn
xiàn
guān


ài
suí
mián

qiē
yǒng
duàn

yóu

yīn
yuán
dāng
lái
zhū

zhū
hòu
yǒu


yòu
néng
jīu
jìng
zuò

biān
shēng

jìn
zhě

wèi


yǒu
děng

fàn
xíng


zhě

wèi

shèng
dào
jīu
jìng
xiūtuì
退
shī

suǒ
zuò

bàn
zhě

wèi

qiē
jié
yǒng

qiē
dào
guǒ

zhèng
shòu
hòu
yǒu
zhě

wèi


yǒu

yǒng
jìn


yòu

shēng

jìn
zhě

yǒu
èr
zhǒng
shēng


shēng
shēn
shēngqián
shuō

èr
fán
nǎo
shēng


wēishuō
wéi
jìn
bié
chū
zhī
èr
guǒ

fàn
xíng


zhě

wèi

huán
guǒ
fēi
fàn
xíng
tān

yǒng
duàn


suǒ
zuò

bàn

shòu
hòu
yǒu
zhě

wèi
ā
luó
hàn

dāng
zhī

zhōng

bié

zhǒng
jiě
liǎo
xíng
xiāng


bìng
tiān
shì
jiān
zhě

shì
zǒngyǒu
èr
zhǒng


bìng


èr
bìng
fàn

bìng
shā
mén

luó
mén

zhòng
shēng
zhě

wèi
zhū
shā
mén
ruò

luó
mén

shēng
zài
rén
zhōng

qiú

fàn
ér
xiū
xíng
zhě

bìng
zhū
tiān
rén
zhòng
shēng
zhě

wèi

tiān
zhōng
chú


fànrén
zhōng
chú
shā
mén

luó
mén


shì
zǒng
jié
jiě
tuō
sān

chū


tān

yòu

nài

duàn
chāo
yuè
zhě


nài

yóu
liǎo
xiāng
shēng
jiě
zuò


duàn
yóu
yuǎn

děng
zuò


chāo
yuè
yóu
fāng
biàn
便
jīu
jìng
guǒ
zuò


yán


zhě


jiǔ
jié


yán
jiě
tuō
zhě

jiě
tuō

qiē
shēng
lǎo
děngdiān
dǎo
zhě

yóu
jiàn
dào


suǒ
yán
duō
zhě

yóu
xiū
dào


yóu

xiū
dào
duō
xiūshuō
míng
wéi
duō

yán


zhě

wèi
zhū
shàn
xíng

yán
ān

zhě


sǔn
nǎo
xíng

yán
āi
mǐn
zhě

wèi

yǒu

yóu
zhū
shàn
xíng

sǔn
nǎo
xíng

āi
mǐn


shì
suǒ
qiú
shì


néng
yǐnmíng
zhī
wéiài
yǒu
zuì


wéiān

zhě

wèisuǒ
yǒu
shàn
xíng

sǔn
nǎo
xíng

suǒ
yán
rén
zhě

wèi
shà


děng

ruò
yǒu
yīn

chū
xiàn
shì
jiān

shàn
shuō
zhèng


sēng
shàn
xiū
xíng

néng
duō


néng
duō
ān


huò
dàn

wéi


ān

bēi
mǐn
shì
jiān

huò
dàn
wéiān


huò
wéi
èr
zhǒng

shì

shuō
yán
wéi

ānzhōng
wéi
shuō
tiān

rén
zhě


yǒu
shì

néng
liǎoxiū
zhèng
xíng
zhě

wèi


yùnzhǒng
suǒ
shè
shòu
shì


shì

děng

suǒ
yán

zhě

wèi
zhū

tān

míng
wéi


yóu

ān


ānshuō
yǒu


xīn


chù
zhě

wèi

shí
zhù

yán
zhí
zhù
zhě

wèi
zhū
fán
nǎo
néng

míng
wéi
chán


pǐn

zhòng
shuō
míng
suí
mián


shì
míngxīn

chù

zhí
zhuó
suí
mián


yǒu
shí
shēn

wài

qiē
xiāng
zhōng
zhě

wèisuǒ

màn
zhí
zhuó
suí
mián
yīn
yuán
jìng
jiè
xiāng
zhōng
suǒ
xíng
zhě

wèi

jiā

jiàn

yán

màn
zhě

wèi


mànzhū
chán
míng
wéi
zhí
zhuó
zhòng
míng
wéi
suí
mián

zhí
zhuó
duō
fēn
shì
zhū
wài
dào

suí
mián
tōng
èrtuō
nán
yuē


lái

cháng
xiǎng

shā


wéi


yǒu

xiāng

kōng

chánglái
yīng
zhèng
děng
jué
děng
zhě


jīng
fēn
bié

suǒ
yán
yīng
zhě

yīng
gōng
yǎng


míng
xíng
yuán
mǎn

suǒ
wèi
sān
míng
zhē
xíng
xíng
xíng
jiē

yuán
mǎn

yòu


zhǒng
zēng
shàng
xīn

xiàn


zhù
jiē

yuán
mǎn

qián
shì
xíng
xíng
hòu
shì
zhù
xíng


zhōng
qīng
jìng
shēnxiàn
xíng

zhèng
mìng
shì
xíng
yuán
mǎngēn
mén
shì
zhē
yuán
mǎn

yóu

èr
zhǒng
xiǎn
shì

lái
sān
zhǒngwàng
shī


yóu

zào
guò
shì
jiān
jìng

zhē


xíng

yán
shàn
shì
zhě

wèi

chángqiē
zhǒng
èr
gōngshì
jiān
jiě
zhě

wèi


qiē
zhǒng
yǒu
qíng
shì
jiān


shì
jiān
jiē
shàn
tōngyóu
shàn


yǒu
qíng
shì
jiān


qián
hòu


宿
zhù

shēngqiē
shí

wàn

qiān
xíng
chà
bié
shì
jiān
wèi
dōng
fāng
děng
shí
fāng
shì
jiè

biān
chéng
huài
shàn
liǎo
zhī


yòu

shì
jiān
zhū


xìng
yīn
yuán
ài
wèi
guò
huàn
chū

néng

xíng
děng
jiē
shàn
zhīshàng
zhàng

diào

shì
zhě

zhì

děngguò
shàngxiàn

zhōng
shì

zhàng

duō
fēn
diào


liàng
zhàng


zuì

zūn
shēng


tiān
rén
shī
zhě

yóu

tiān
rén
jiě
shèn
shēn


qín
xiū
zhèng
xíng
yǒu

néng


yán

tuó
zhě

wèi

jìng
duàn

qiē
fán
nǎo
bìng
zhūxiàn
děng
zhèng
jué
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


fàn
zhě

tǎn
rán
ān
zuò
miào


zuò

rén
yùn
cūi
miè

qiē

jūn

shì
zhōng

lái
shì
chū
zǒng


yīng
zhèng
děng
jué
wèi
yǒng
jiě
tuō

qiē
fán
nǎo
zhàng

suǒ
zhī
zhàng
bié
zhōng
lüè
yǒu
èr
zhǒng

suǒ
wèi
gònggònggòng

zhōng
qiě
shuō
jiě
tuō
zhū
fán
nǎo
zhàng

suǒ
zhī
zhàngmíng
xíng
yuán
mǎn
děng

shì

gòng

cháng
xiǎnglǎn
zhōng
xiū

wèi
ruò
xiū
ruò


nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

xiū
guǒ
wèi

qiē

tān

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

xiū
chà
bié
wèi


chà
bié


xiū
fāng
biàn
便
wèi
huò
zhù
ā
liàn
ruò

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


zhōng
ruò
xiū
zhě

wèi
yóu
liǎo
xiāng
zuòruò

zhě

wèi
yóu
shēng
jiě
zuòduō
xiū

zhě

wèi
yóu

zuòyòu
ruò
xiū
zhě

wèi

suǒ
zhī
shì
ér
ruò

zhě

wèi

jiān
yīn
zhòng
xiū
jiā
xíng


duō
xiū

zhě

wèi

cháng
shí
shú
xiūwéi
chù
zhě

zuò
suǒwéi
shì
zhě

zuò
suǒ
yuán


suí
shùn
zhě

yóu
zuò


weí


chuàn

zhě


suí
suǒ


jiān
nán


shàn
shè
shòu
zhě

tīng
wén
zhèngshàn


zhě

zuò


weí


yòu
shàn
shè
shòu
zhě

yīn
zhòng
zuòshàn


zhě


jiān
zuòyòu
shàn
shè
shòu
zhě

dào
jīu
jìng


shàn


zhě

zhèng
jiā
xíng


suí
shùn

tān

shuō

diào

suí
shùn

tān

shuō

màn

shùn


tān

shuō

míng


chú
gēn
běn
zhě

hài
suí
mián


cūi
zhé
zhī
tiáo
zhě

xià

shàn

yóu

duàn
miè

zēng
cháng
cháng
xiǎng
suǒ
yuán
xiǎn
shì

cháng
xiǎng


xīn
zuò

guān

cháng


tái

zhě

wèi
jiě
tuō

xíng

cháng
xiǎng

liáng
dòng
zhě

wèi


yīn

xiàng

zhě

wèi


jìng
děng
xiǎng
wéi
suǒ
yuán
guǎng
广liú
zhù
zhě

wèi
jiě
tuō
yīn

xíng

cháng
xiǎng
néng

niè
pánchū
zhě

wèi
néng
duì
zhì

míng
ānlún
wáng
zhě

wèi

xué

cháng
xiǎng


chéng
wáng
zhě

wèi
suǒ

xiǎng

yòu
huò

ā
liàn
ruò

huò

shù
xià

huò

kōng
shì

huò

jiǒng


yóu

shù
xià

zhàng
děngshè

qiē


yuǎn


wéi
yǒu


cháng
xìng
zhě

wèi
wéi
yǒu

dōu

yǒushì
zhèng
xiū
jiā
xínglüè
yǒu

zhǒng
wǎng

dào
zhàng

èr
zhǒng
dào
děng

wèi
yóunéngsuīyóu
xié
xún

ér
wǎng

chù

yóu
xié
fēn
xún

jiàn
xíng


suī

shì
shì
rán

kān
rén
jiào
shòu
jiào
jiè

suǒ
yán
fèn
忿
zhě

wèi

jiàn
zhèng
shí

yán

nǎo
zhě

wèi
chū
jiā
zhězài
jìn
yuē
jiān
nán


xíng
děng

yán


zhě


tián
shìzhī
èr
zhǒng
yóu

kēng
jiàn

yòu

èr
zhǒng
néng
zhàng
xíng


suī

shì
shì
ér
yóu

yǎng

gōng
jìng
shān
lín
néng
wéi
zhàng
ài

yán
měng

zhě

chù
shēn
chóu
lín


suǒ

zhě


suī
shè
suǒ
shè
shòu
shì

ér

néng
shè
yán
yǒu

zhě

wèi
yǒu
dào
zéi

jiǎo
zhà


yán
yǒu
wèi
zhě

wèi
shè
chóu
lín


yǒu
zhū
è
shòu


fēi
rén
zhū
kǒng
wèi


yán
yǒu

zhě

wèi

qiē
chù
duō
yán
shī
dào
zhě

wǎng

chù


yán
è
dào
zhě


píng
zhèngshì

zhǒng
xiǎn
dào
guò
shīè

zhě

xiǎn
shì

guò
shī

shī
dào
è
dào
ér
xíng

qīn
jìn

shàn
shì
zhě

xiǎn
shì
néng
xíngluó
suǒ
yǒu
guò
shī

zhū
dào
zéi
děng
míng

shàn
shìdòng
zhě

wèi

qiē
xiāng
jiē
yuǎn
zhuǎn
zhě

wèi
tān
ài
jìnzhū
jìng
jiè

zhuǎn
biàn


nán
jiàn
zhě

wèi
shèn
shēn


gān

zhě

wèi
shēng
lǎo
bìng

jiē
yǒng
jìn


ān
yǐn
zhě

wèi
chāo
guò

qiē
rén

fēi
rén
zāi
héng

wèi


qīng
liáng
zhě

wèi

qiē

jiē

mièqīng
liáng


shàn
shì
zhě

wèi
xiàn


zhù
suǒ
yuán
jìng
xiáng
zhě

wèi
duàn

qiē
fán
nǎo
suǒ
yuán
jìngchóu
yōu
zhě

wèi
chāo
guò

qiē
ài
fēi
ài


yòu
zhèngshī
huài
méi
zhě

wèi
cháng
zhù


tuì
退
huánchì
rán
zhě

wèi
qīng
jìng
nǎo
zhě

wèi
suǒ

kuì

yǒng
zhǐ
bìng
zhě

wèi

qiē
bìng
zhū
yōng
chuāng
děng
yǒng

jìngdòng
luàn
zhě

wèi

qiē
dòng
luàn
jiē
miè
jìn


niè
pán
zhě

wèi

qiē

jiē

miè

dāng

yǒu


suǒ

dāng

yǒu
zhě

wèi
yuē
wèi
lái
shìsuǒ
xìng
suǒ
shè


chù
wài
chù
suǒ
shè
xìng


shè
shòu
shì


qiú

shēng


yòu

xiǎn
shì

qiú

zhǐ

shēng
qiú


shòu

shēngdāng

yǒu

suǒ
dāng

yǒu
zhě

wèi
yuē
xiàn
zài
shì
shuō


guān

cháng
miè
qián
guān


miè

yòu
qián
dàn
yǒu

wàng


hòu

xiàn
zài
yīn
guān

cháng
xìng
xiāng

zhě

wèihòu

shí

shēng


yán


zhě

wèi

suǒ
zhù
shí


yǒu


míng

shì
yǒng

shēngshēng
cháng
zhě

wèi

yǒu
míng

gēng
zēng
guǎng
广


yán

qiē
xíng
jiē

zhǐ
zhě

wèi
zhū

yùn
jiē
zhǐ
suǒ
yán
kōng
zhě

wèi


qiē
fán
nǎo
děngsuǒ

zhě

wèi


qiē
suǒ
yǒu
xiāng


yán
ài
jìn
zhě

wèi


qiú
wèi
lái
shì


yán


zhě

wèi

xiàn
zài
shòu
yòng
suǒ
yán
miè
zhě

wèi

fán
nǎo
duàn


yán
niè
pán
zhě

wèiyán

cháng
zhě

wèi
xìng

huài
xiǔ
bàiyán
yǒu
wéi
zhě

wèi

qián

suǒ
xúnyán
zào
zuò
zhě

wèi

hòu

suǒ

wàng


yán
yuán
shēng
zhě

wèi

xiàn
shì
zhòng
yīn
yuán

suǒ
shēngyǒu
jìn

zhě

wèi

fēn
jìn


yǒu
méi

zhě

wèi
quán
fēn
miè


yòu
yǒu
jìn

zhě

wèi
quán
fēn
miè


yǒu
méi

zhě

wèi
xiāng

biàn
huài


yǒuzhě

wèi
guò
huàn
xiāng
yīng


yǒu
miè

zhě

wèi

qiē
yǒu
wéi

jiē
yǒu
chū


duàn
zhě

wèi
shì
zǒng


yǒng

shè
zhě

zhū
chán
duàn


yǒng
biàn

zhě

suí
mián
duàn


yán
yǒng
jìn
zhě

guò

jiě
tuō


yǒng


zhě

xiàn
zài
jiě
tuō


yán
yǒng
miè
zhě

wèi
lái
jiě
tuō


yǒng

jìng
zhě

yóu
jiàn
dào


yǒng
miè
méi
zhě

yóu
xiū
dào


dāng
zhī

zhōng
yóu
èr
zhǒng
dào
duàn
fán
nǎo
shì
xiǎn


duàn


瑜伽师地论注解网:http://www.yujiashidljg.com

文章推荐:

佛咒修持感应大全

佛咒中最超强感应

佛号的感应

佛号感应

佛号念多久自身有感应