瑜伽师地论注解网

瑜伽师地论第91卷(注音)

编辑:鸿文 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第91卷(注音)shī

lùn


jiǔ
shí

juàn

shè
shì
fēn
zhōng

jīng
shì
chù

shè

èr
zhī
sāntuō
nán
yuēwèi


wèn
yīn
yuán
rǎn

bǎo
mìng
zhuó
chù
děng
jiē
guǎng
广
shuō
yīng
zhī

ruò
yǒu

chú
jiè
huò
huò
wèi

miào


suǒ
shí


dìng

sān
shì

yóu
sān
zhǒng
chán


gēn
běn
suǒ
yǒu
suí
mián

zhèng

rǎn
shí


xiàn

zhōng


rén

zhèng
jīu
jìng
niè
pán

dāng
zhī

zhōng
yóu
guò

shì
shí

yóu
wèi
lái
shì

zhǔ


shí

yóu
xiàn
zài
shì

zhuó


shí

yóu

gēn
běn
suǒ
yǒu
suí
mián

duò
zài
xiāng

cháng
suí
zhú


zhí


shíxiāng
wéirǎn
shí

xiàn

zhōng

kān
néng

zhèng
jīu
jìng
niè
pánshèng
jiào
zhōng

dāng
zhī
yǒuwèn
zhě


yǒu
jìng
xìn

ruò
zhū
cháng
zhě

ruò
cháng
zhě


èr

cōng
huì
duō
wén

chú

sān
shì

shī
qīn
chéng
shì
zhě
shī

yǒu
èr
yīn
yuán

zhī
ér

wèn

wèi
guān


suī

qǐng
wèn

ér


wèi

huò
suǒ
liǎo
zhī

wéi
zhē
xiàn
zài
wèi
lái
guò


wéi
lìng
zhèng


jiǔ
zhùyóu
èr
yīn
yuán

shuō
liù
shí
shēnliù
chù
wéi
yīn


wài
liù
chù
wéi
yuán

wèi

liù
chù
wéi

zhǒng

suǒ
yòu

liù
chù
xiāng


lèi


xiān
suǒ


jìng
zhuǎn


jìng
jiè

ěr

fēi

zhǒng

suǒ
yòu
fēi

lèi
xiāng

zhuǎn
yóu
èr
zhǒng
xiāng

dāng
zǒng
liǎo
zhī

qiē

rǎn


zhě

qiē

rǎn

xìng

èr
zhě

qiē

rǎn
xíng


yán

xìng
zhě

suǒ
wèi

tān

zhū

rǎn
wéi
gēn
běn


yán
xíng

zhě

wèi

wài
chù

néng

suǒ

yǒu
chà
biéruò
zhū

chú


èr
chù
suǒ

děng
suí
guān
chá

ruò
xíng
ruò
zhùzuò

wéi
suǒ

zhǐ


èr

rǎn

yīng
tuō

xīn

yún

míng
wéi

èr
chù

suǒ
wèi

bǎo
mìng

rán
yāo
sàng


shàn
xīn
yǔn
wǎng
zhū
è


yún

míng
wéi


zuò

wéi
suǒ

zhǐ
děng
èr
zhǒng

rǎn

yīng
tuō

xīn

wèi

níng
zāo
zhǒng
zhǒng
chǔ

sǔn
hàizhū
chù
zhī
shēnlìng


shàn
xīn
yǔn
shēng
zhū
è


yòu

yīng
dāng

shí
guān
chá

wéi

duì
zhì
xiàn
xíng

shàn

kěn

xiū

zhū
xíng

cháng

ruò
jīng
xíng
shí


zhū
jìng
jiè
zhí

zhū
xiāng

zhí

suí
hǎo
suǒ
yǒu

rǎn

lìng
xīn
jiě
tuō

yuǎn

zhù
shí


zhū

shàn
zhǒng
zhǒng
xún

suǒ
yǒu

rǎn

lìng
xīn
jiě
tuō

dāng
zhī

zhōngrǎn

shì
xiāng

yīn


èr

rǎn
shì
xiāng

guǒ

yòu
èr

rǎn
xiàn
zài
zhuǎn
shí

shēng

èr
chù

wèi

bǎo
mìngěr
shí
shū
guī
yāo
sàng


shàn
xīn
yǔn
wǎng
zhū
è


shìèr
zhǒng

rǎn


shà

zhōng
shēn
jiàn
guò
huàn


shēng
cán
kuì
shàng
wéi
miào
shàn

kuàng
néng
xiāng


yǒu
zhòng
duō

suǒ
guī
xiàng
suǒ
yǒu

rǎn
zhuó
ān

chù

zhì
zhě
liǎo
zhī
yīng
dāng
yuǎn


wèizhū

shēng
lèi

zhǔ
dìng
shēng


zhū
chù
suǒ
yǒu
ài
wèi
zhuó
ān

chù

wèi


zhě

miào


shòu
wéi

zhèng
jìng
tān
ài
dān
rǎn
zhuó
ān

chù


ēn

yuàn

zhū
yǒu
qíng
suǒ

qiē
ài
huì
zhuó
ān

chù

guǎng
广

shàng
pǐn
néng
yǐn
jìng
jiè
shùn

shùn

suǒ
qiú
suǒ
xún
suǒ

tān
ài
suǒ
yǒu
sān
shì
zhuó
ān

chù

dāng
zhī

zhōng


xīnài


zhū

chà
bié


qián

biànxīn
zhě


wèi
lái
shì

zhě


guò

shì

yóu
suí

niànài
zhě


zhū
jìng
jiè

zhě

yóu

zhū
shòu

yòu
yán

zhějìng
jiè

yán
sǔn
nǎo
zhězhū
shòu

yán
wéi
bèi
zhě


guò

shì

yán


zhě


wèi
lái
shìyǒu
èr

rǎn


zhě
wài
jìng

rǎn

èr
zhě

shòu

rǎn

yǎn
děng
wéi
děng
jìng


zhū
tān
zhuó

míng
wài
jìng

rǎn

zhū
chù
wéi


tān
zhuó

shòu

míng

shòu

rǎn


èr

rǎn


yǒng

miè
bān
niè
pán
zhōng

jiē
fēi
zhū

yuàn
suǒ
néng
yóuyóu
shí

xiāng

yīng
dāng
liǎo
zhī

qiē
zhǒng
lèi
ài
jiàn

rǎn

wèi

zhū
chù
yóu
zhū
chán


míng
cáng

yóu
suí
mián


míng


yóu

jiàn


míng


suǒ

chà
bié

guǎng
广
shuō

qián
shè

mén
fēnzǒng

tuō
nán
yuē

yīn
tóng
fēn
děng
wéi
zuò
yuán
děng
shàng
pǐn
tān
děng
hòu
duō
zhù
děng

bié

tuō
nán
yuē

yīn
tóng
fēn


jiě
tuō
xiāng
chù
biàn

shēng
jiě

gēn
mén
jiào
ài
xiāng
wéi
hòu

zhū
shèngyīn
tóng
fēn
shí

suí
yóu
sān
zhǒng
xiāng


zhū
shí
zhōng
zhèng
guān
ér
zhù

yún

yīn
tóng
fēn
shí

suí
wèi
yóu
xiàn
jiàn

yǒu

chùzhǒng
shēn
ruò
zēng
ruò
jiǎn

ruò

ruò
shè


cháng
xìngyuán

shí
suí


cháng


cháng
yóu
shì
yīn
yuán

suí
yún

suíxìng


yóu
sān
zhǒng
xiāng


zhū
shí
zhōng

zhèng
guān
ér
zhù

wèi
zhū
xié
jiàn


qiē
jiē


jiàn
wéi
gēn

shì


gēn

yīng
xiān
duàn

yòu

zhèng
huì

guān

shí

suǒ

suǒ
yuán
chà
bié
zhuǎn


yǒu

liàng
zhǒng

yòu
guān

shí
chà
bié
zhuǎn
shí


shà

liàng
ān
zhù
jiān
shí

shàng

kuàng

jìngliù
chù
miè
jīu
jìng


jìng


lùn
zhōng

yóu

lùn


zhǒng
xíng
xiāng


yīng

weí


yīng
fēn
bié


yīng
jié
wèn

wéi
yīng


zēng
cháng
jué
huì

shěn

guān
chá
zhēn
shíyún

wéi


wèi
huò
yǒu


huò


liù
chù
yǒu
shēng
yǒu
miè

zhǎn
zhuǎn

xiāng

shī
shè

zhī

yóu
shēng
miè


yǒu
yǒu

xiāng


dài

zhǒng
lèi

xìngdài

zhǒng
lèi
qián
hòu

bié

liù
chù
yǒng
miè

cháng

jìng
xiāng

shì

yóu


lùn

xíng

zhǒng
xíng
xiāng


weí
guān
chá

yīng
dào


dāng
zhī

zhōng
néng
yǐnweí
fēn
bié
suǒ


yán

míng
wéi

lùnshì
shì

qín
jiā
xíng
shí


néng
shǎo
fēn
zēng

shàn


sǔn

shàn


shì

shuō

míng
wéi

lùn
wài
chù

ruò
yǒu

tān
jìng
jiè
xiàn
qián

huò

xiàn
qián

ér

zhū
gēn

néng

shè


míng
wéi


ruò


tān

shè
yǒu
jìng
jiè
zhèng
xiàn
zài
qián

zhū
gēn


shàng
néng

shè

kuàng

xiàn
qián


míng
jiě
tuō


shàn
xiū
fàn
xíng


zhū
yùn
chù


suǒ
jiàn

yǒng
duàn
zhě

ruò
wéi
sǔn
shēn

nǎi
zhì
duó
mìng

shòu
suǒ
chù

zhōng


biàn
xīn
biàn
shì
míng

shàn
shǒu
gēn
xiāng


yóu

shì
shàn
shǒu
zhū
gēnjiě
tuō
zēng
shàng

zhǒngyóu
dāng
lái
wài
yuán
shēng


jiě
tuō


èr
yóu
dāng
lái

yuán
shēng


jiě
tuō


sān

xiàn

bān
niè
pán
shí

yóu
èr
zhǒng

suǒ
zuò
zhòng


jiě
tuōmìng
zhōng


shì
suǒ
jiàn
cǎo

xiāng


qiē
zhòng


xiāngyóu
èr
zhǒng
xiāng
cǎo

xiāngzhě
liù
chù

yǒu
qíng
xiǎng


shì
suǒ
jiàn
cǎo

xiāng


èr
zhě
liù
chù
wéi
suǒ

zhǐ
tān
tián
chī
huǒ
nǎi

shāo
rán


shì
suǒ
jiàn
cǎo

xiāng


shàn
xiū
fàn
xíng
zhū
shèngdāng
lái
hòu
yǒu


shēngzhū

lái
chéng
jiù
míng


shǎo
fēn
xiāng


fēi
xiàn

yuán


shēng


shè
zàn
shēngduàn


rán
zhū

lái

èr
zhǒng
míng


jiē

chéng
jiù

shì

shuō
míng

shàng
míng
chí


yǒu

shā
mén
huò

luó
mén

yuè
shēng
xiàn
liàng

shì
jiān


shàng


huò

kuàng
zhū
zhì
zhě


qiē

chī
suǒ
ān

chù


wàng
tuī


wéi

zhǐ

huò

qián


huò

xiàn


jiān

zhí
zhuó
jiàn


zhǒng


xié
lùn

wèi

qiánwàng宿
zuò
yīn


zhū
xiàng

zuò


wàngzài
biàn
huà

wéi
yīn


zhū
xiàng

zuò


wàng


xiān

zài
zuò

rán
hòu

宿
zuò
yīn
suǒ
zuòzhū
zuò

zuò


wàngyīn
shēng


zhūfēi

fēi

suǒ
zuò
yīn
shēng

huò

xiàn


wàngruò
suízuò
gōng
yòng

suǒ
shēng

zhě


wéi

zuò

ruò

suí
jué
zhī


suǒ
yǐn
zhě


wéi

zuò

ruò
suí
suǒsuǒ
jué
zhī


suǒ
yǐn
zhě
zuò

ruò
fēi


gōng
yòng
wéi
xiān

suǒ
shēng

zhě

dàn
yóu
jìng
jiè
xiàn
zài
qiánnéng
liǎo

wēi

yīn
chù

biàn
便

xié
zhí

wèi
fēi


suǒ
zuò
yīn
shēngyīn
shēng


zhōng
wéi
yǒu
zhū
gēn
jìng
shí


suǒ
shēng

dōu

qián


huò
xiàn

zhōng

ruò

ruò

shí
yǒuwéisān
shìjiǎ
shì

dāng
zhī

wéi
yǒu

chù
biàn
xíng

qiē
wéi


yīnyóu

zhǒng
xiāng

zhèng

jīng
jìn


lìng
zhū
lòu
yǒng
jìn
děng
wéizhě


píng
děng
jīng
jìn

wèi


diàoqín
jīng
jìn

lìng

shēn
xīn

juàn
sǔn
nǎo
xiàjīng
jìnshēn
mìng
lìng

suǒ


shì
míng
chū
xiāng

yòu

yóu

ér
shēng
jiāo
màn

wèi


néng

qín
jīng
jìn
ěr

shì

èr
xiāng

yòu

zhèng

qín
jīng
jìn
guǒ
shì
jiān
ān
chù
suǒ
zhèng
chà
bié

yǒu
ài
wèi
xíng
xiū

fàng


shì

sān
xiāng

yòu

jīng
jìn
píng
děng
zhī
xiāng

néng
shàn
shè
shòu

lìng

dāng
lái

yǒu
tuì
退
shī

shì


xiāng


shì
zhèng

qín
jīng
jìn


yǒng
jìn
zhū
lòu

chéng
ā
luó
hàn

ruò
shī
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
suǒ


bié


suǒ
zhèng
chà
bié

wéi
ā
luó
hàn
liù
chù
shēng
jiě
néng
zhèng

bié

wèi

sān
xuézhǒngluó

yún

míng
wéi
liù
chù
shēng
jiě


chū

shēng
jiě

èr

nǎo
shēng
jiě

sān
yuǎn

shēng
jiě


ài
jìn
shēng
jiějìn
shēng
jiě

liù
xīn

wàng
shī
shēng
jiě

yún

sān
xué


zēng
shàng
jiè
xué

èr
zēng
shàng
xīn
xué

sān
zēng
shàng
huì
xué

yún


zhǒngluó


zhě

shēng
chù
zài

jiā

wéi


xìn

shēng
xīn

chū

shēng
jiě

cóng
jìng
jiè

xīn
qiú
chū


shì
míng

luó

èr
zhě

shēng

chūwéi


jiè


zhū
yǒu
qíng
yóu
shēn


xíng

nǎo
xíng

shì
míng

èrluó

sān
zhě

shēng
néng
duàn

yǎng

gōng
jìng
ài


xiàn

zhōng


jiè


shì
míng

sānluó


zhě
yǒu
xué

jiànshì
míng

luó


zhě

xué

ā
luó
hàn

shì
míng

luó

dāng
zhī

zhōng
èr
chù
suǒ
shēng
jiě

chū
xué
suǒsān
chù
suǒ
suǒ

shēng
jiěèr
xué
zuò

suǒ


hòu
sān
chù
suǒ
suǒ

shēng
jiě


sān
xué
zuò

suǒ


ruò
yóu

zhì
néng
duàn
fán
nǎo


fán
nǎo
duàn
dāng
zhī
shì
míng
xīn

wàng
shī

yòu

dāng
lái

hòu
yǒu
yīn
duàn

shuō
míng
ài
jìn

xiàn

jìng
jiè
zhū

rǎn
duàn

shuō
míng

jìn

yòu


luó

suī
yǒu
zhèng
xìn
chū

shēng
jiě

ér
wèi
jué
dìng
kān

dāng
lái
lìng


qiē

jiē

shè


biànèr
yǒu


nǎo
shēng
jiě


sān
yǒu

yuǎn

shēng
jiě

dāng
zhī

ěr

ruò
zhū
yǒu
xué
liù
chù
shēng
jiě

suī

kān
néng
dāng
lái

shè


biàn


rán

yòu
tóng
děng
chí
niàn
huì

jiē

léi
liè

suī
shēng
shèng
chù
wèi
shàn
xiūtān
tián
chī


néng
yuǎnyǒng
duàn

yóu
huì
lièyóu
tān
děng
wèi
yǒng
duàn


ruò

shēng
miào
jìng
jiè
xiàn
qián

shí
shí
wàng
niàn

yóu

yīn
yuán
ér
qín
shēng


xué
xīn
jiě
tuō

huì
jiě
tuō

jìn
zhū
fán
nǎo

shì

yǒu
xuéluó

réng
yǒu
suǒ
zuò

yóu

fēn


ér
míng
jiǎn
liè

ruò
ā
luó
hàn
liù
chù
shēng
jiě

shàng

kān
néng
dāng
lái
biàn


kuàng
yǒu

shè

shàn
xiū
dào


tān
tián
chī
děng
yǒng
duànài
jìn

jìn
shēng
jiě
yuán
mǎnjìn
zhì

shēng
zhì


liù
zhǒng
héng
zhù
suǒ
shè
shòu


suǒ
yǒu
zhì
huì
fēi

yǒu
xué
shí
shí
wàng
niàn


ā
luó
hàn
liù
chù
shēng
jiě

yóuzuì

yuán
mǎn


míng
chéng
jiù
zuì

qīng
jìng

fēi

xià
wèiluó
yóu

yīn
yuángāo

bié
suǒ
jiě


sān


suǒ
xíng
suǒ
yuán


sǎn
luàn


míng

xīn
zhù


sān


shàn
chéng
mǎn


míng

xiá
xiǎo


qiē
fán
nǎo
jiē
míng
shàn
jiě
tuō

suǒ
yǒu
zhì
huì
shàn
shuō
míng
shàn
xiū

jiàn
miè
jìnyǒu
ài
wèi


xīn

xiàng
shàn
ér

zuì


lüè
yǒu
èr
zhǒngluó


zhě

néng


gēn
mén

èr
zhě
shàn
néng


gēn
mén

yún

míng
wéi

néng


gēn
ménluó

wèi

yǒuzhū
jìng
jiè

néng


zuò


weíài

wéi
tān

chán
zhī
suǒ
chán
ài

wéi
tián
huì
chán
zhī
suǒ
chán


yòu


jìng

néng
suí
niàn
suǒ
yǒu
guò
huàn

shè
yǒu
suí
niàn


shàn
xiū


yóu
shì
yīn
yuán

xīn
wéi
shí
chán
zhī
suǒ
zhū
chán


néng
zhì


yòu
shì

shēng
wèi

yǒu
xué
xīn
huì
jiě
tuō


shàng

xué
xīn
huì
jiě
tuōshí
zhī

yóu

zhīzhū
yǒu
xué
xīn
huì
jiě
tuōnéng
mǎněr
shí
wèi

xiū

wéi
suǒ

zhǐ


fán
nǎo
pǐn
suǒ
yǒu

zhòng

wèi
néng
yǒng
hài

yòu


xiān
shàn
niàn

chéng
jiù
wéi
yīn
yuán


dāng
zhī

néng


gēn
mén

yóu

sān
xiāngluó

yīng
zhī

néng


gēn
mén


yóu
chán


èr
yóu


suǒ
shè
duì
zhì
yǒu
quē
jiǎn


sān
yóu
xiū

suǒ
shè
duì
zhì
yǒu
quē
jiǎn
xiāng
wéi

dāng
zhī
bái
pǐn


zhū
gēn
mén
shàn
néng
yóu
èr
zhǒng
xiāng
zhū
shèng


shī
suǒ
shuō

jiào

néng
zhèng

bié
néng
shàn
xuān
shuō

wèi
néng
biàn
shì
zhēn
shíyún

wéi
èr


zhě
yóu
shì


xuān
shuō

shàn
néngshìér
zhèng

bié
èr
zhě

lái


liàng
mén
guǎng
广
xuān
shèng
jiào

wéi

liàng
pǐnluó
zhǒng
zhǒng
biàn
shuō
jiào

wéi

xìng

néng
zhèng

bié
shàn
shuō


nài


shēn
xīn
ài

xīn
xué

chú

yóu
èr
zhǒng
xiāng

yīng
zhèng
liǎo
zhī


yóu
shēn
xiāng

biànèr
yóu
xīn
xiāng

biànwèi
yóu
xíng


guāng
jìng


miàn
màoxiān
jié
chōng
shí

léi
sǔn


zhū
gēn
shì
yuè
ér

jìng


shēn

biàn

suí
yǒu
suǒ

shēng
yuǎn

tān
cái
ér
shòu
yòng
shì
jiā


liàn


xīn

biànyǒu
sān
zhǒng
yín
tān
duì
zhì

néng
lìng
yín
tān
wèi
shēng

shēng


shēng
xún
duàn


zhě

weí

yīng
xíng
xiǎng

èr
zhě

weí


jìng
xiǎng

sān
zhěqiē
gēn
mén


zhōngqiē
gēn
mén

lüè
guǎng
广
yīng
zhī

shēng
wén


wèi
néng


zhū
gēn
mén
zhě


lìngchù
shēn


míng
shàn

shēn


zhūguān

tīng


niàn


míng
shàn
shǒu
gēn

shè
jiàn
shè
wén
shè
suí

niàn


néng
cháng
shí
shè
shòu
zhèng
niàn


měng

huì
shēn
jiàn
guò


míng
shàn
zhù
niàn


yóu

shì
shàn


shēn

shàn
shǒu
zhū
gēn

shàn
zhù
zhèng
niàn

biàn
便
néng

weí

yīng
xíng
xiǎng

yóu

fán
nǎo

néng

xīn
lìng
zàn
xīn
wèi

yòu
néng

weí


jìng
xiǎng

yóu

fán
nǎo

néng

xīn
lìng

huí
zhuǎn
tuō
nán
yuē

wéi
yuán
xún

yuàn

qiē
zhǒngshèng
jiào


shēng

liáng
shàn
bèi

shè
suǒ
xué
zhuó
chù

shàn

suí
liúshēng

chéng
lùn
shī
shè
zuì
hòu

yóu
xiān
suǒ
zuò
zhū

fán
nǎo


zhǒng

xiāng

suǒ
yǐn
zhū
shòu

shēng


liù
chù
chù

wéi
wéi
zuò
yuán


xīn
suǒ

gōng
yòng
suǒ
yǐn
zhū

shòu


shǒu
wéi
néng
zuò
zhù

shòu
yuán

dāng
zhī

zhōng
dào


ěrzhū
yǒu

chú
shòu
yòng


biān
ān
zhù
kōng
xián

ruò
yǒu
néng
lìng
xún

zào
rǎo

shēng
miào
jìng
xiāng
lái
xiàn

xīn

dāng
zhī
shì

pǐn
lèi
suǒ
zuò


zhōng

chú
yīng

jiǔ
xiāng
ān
zhù

xīn

cóng
zhū
jìng
jiè
xiāng
yīng
xún


shè
xīn
lìng
zhù


xún

suí

gēng


ruò
yóu


yóu

jìng
jiè
yǒu
suǒ
cān
wèijìng
jiè

suí

suǒ

suí

suǒ
zhù

néng

yuǎn
ěr
shí


ài
shì

zhōng


zhǐ
zhū

xún


ér
yǒu
suǒ
zuò


huì
xún


hài
xúnnéng
yuǎn


jìng
xiū

xīn


xiàn

zhōng
néng

niè
pán


niè
pán


zhōng

gòng

zhèng
jìng
ér
zhù

wèi
zhū
zhèng
jìng


shèng


nài

zhōng


zuò
shuāi
sǔn


shì

chī
suǒ
shēng
xún
xúnwài
dàoruò
yóu
xiān
shì
hòu
yǒu

yīn


xiàn

zhōng
yǒu
liù
chù
chù
guǒ

ér
zhuǎn

yóu
liù
jìng
jiè
suǒ
sǔn
nǎo
shí

ruò
yǒu

chú

wéi
qiú
hòu
yǒushì
yuàn

xiū
xíng
fàn
xíngěr
shí
lìnghòu
yǒu

yīn
bèi
gēng
zēng
cháng

zhuǎn
wéi
sǔn
nǎo


xiàn

zhōng
néng
zhàng
niè
pán

yóu

yīn
yuán
néng

dāng
lái
yǒu
xiá

yuán
mǎn

jué
dìnghòu
yǒu
yuàn

dāng
zhī


wēi


zhōng

zuì

wēi
sān
shí
sān
tiān
gōng
zhōng
yǒu

língzhōng
jìn

tiān
huò
fēi
tiān

rán


ěr
zàn

jiě
tuō


tiān
miào

yóu

ér
zhù

nǎi
zhì
wèi

táo
cuàn
zhī
xīn


xīn
ruò

biàn
便
shī
miào


huán
jiàn

shēn
wéi

suǒcái

xīn
biàn
便
wéi
wēi


zhī
suǒshí
fēn


shuō
míng
wēi


fēi
nán
shí

ér
shuō
wēi


yóu
bèi

shí

néng

jiě
liǎo

jīn
yǒu


ruò
zhū

chú
xīn
yuàn
hòu
yǒu


xīn
ruò

biàn
便

bèibèinéng
liǎo
zhī

shēn
yǒu

shìzuì

wēi


dāng
zhī
shí
fēn


nán
shí

wēimíng

wēiruò
zhū

chú
jīng
qín
jiā
xíng

shǒu

zhū
gēn


fēiyīng
dāng
liǎo
zhī


ruǎn
zhōng
shàng
shì
jiān
yǒu
xué

xuéyīng
dāng
liǎo
zhī

yún
wèi

yǒu
ài
jìng
zhū

rǎn
xīn


rěn

shòu

zhíshè
lìng
zàn

xún
huán

shè

shì
míngyún

fēiwèi


chú

yíng
nóng
zhě

qīn
jìn
shàn
shì
tīng
wén
zhèng
zuò


zhèng
xiū
suǒ
yuán
jìng
jiè
liáng
tián

lìng

shēng

shàn
gēn
miáo
jià

rán

zhǒng
xìng
měng

duō
tān

wèi
cháng
chuàn

tān

duì
zhì
měng

cán
kuì


wèi
zēng
yǒu
ruò

shēng
miào
jìng
jiè
xiàn
qián


yóu
běn
xìng
měng

tān


wèi
zēng
chuàn

tān
duì
zhì


suǒ
yǒu
cán
kuì
jiē
léi
liè


biàn
便

tān
chán

jiān
zhí

shè

xīn

tān
chán

néng
fáng


ér

fàng
zòng
fēi

zuò

xiāng
yīng
xīn
niú

jìng
jiè
tián

sǔn
huài
suǒ
yǒu
shàn
gēn
miáo
jià


shì
yīn
yuán

míng
fēiyòu

yǒu


néng

zuòzhū
jìng
jiè
ér

shè
liǎn

rán
wèi
néng
guān
suǒ
yǒu
guò
huàn
lìng

zài


shì
míng
wéi
ruǎn
shì
jiānyòu

yǒu


néng

zuòzhū
jìng
jiè
ér

shè
liǎn


néng
guān

suǒ
yǒu
guò
huàn

lìng

zài


shì
míng
wéi
zhōng
shì
jiānyóu

wéi


huò


zhǒng
zuò

suǒ
shè
jiǔ
xiāng
xīn
zhù

dāng
zhī

qián
shēng
wén

shuō

yóu
míng


tān
zhū

shēng
lèi


xiān
xiū

jiā
xíng
guān
shí

yíng
nóng
zhě

jīn

zēng
shàng
yóu


wáng


xiān
suǒ

děng
zhì
suǒ
shēng
shēng
miào
zhū
shòu

néng
zhèng
liǎo
zhī
shì

fàng

ān

chù


biàn
便
shǐ
使

chén

tīng
wén
zhèng

zēng
shàng
suǒ
shēng
shēng
shē


zhī
suǒ
shèshè


lìng

guān
chá

suǒ
shēng
shòu
xìng
shì
yuán
shēng

yuán
shēng
xìng


shì

cháng


yóubiàn
便zhū
guò
huàn
xiāng

xíng
zuò


ér

guān
děng
zhì
suǒ

bié


shí
zhǒng
chà
bié

shí
fēn
bié


duō
bǎi
chà
bié


zhōng
děng
zhì
suǒ

bié

shí
zhǒng
bié
zhě

wèi
yǒu
xún
yǒuxún
wéixúnruò


xíng

ruò


xíng

ruò
shè

xíng

tuì
退
fēn

zhù
fēn

ruò
shēng
jìn
fēn

shùn
jué

fēn

shí
fēn
bié

duō
bǎi
chà
bié
zhě

wèi

guān
chá

shì
xíng
xiāng


shēng
zhù
miè
shí
fēn
suǒ
zuò
chà
bié
dào


dāng
zhī

yǒu
duō
bǎi
chà
bié


shì
liǎo
zhī

suǒ
shēng
shòu
shì

cháng
xìng

liú
zhuǎn
chà
bié
zhǒng
zhǒng
xìng


lüè
yóu
sān
xiāng


shěn
guān

shì

cháng
xìng

wèi
suǒxiàn
xíng


yīn


suǒ


zhě

wèi

nǎi
zhì


jìng

suǒ
yǒu

shēn

shì
shòu
suǒ


xiàn
xíng

zhě

wèi

nǎi
zhì
miè
shòu
xiǎng
dìng

jiān
xiǎng
shòu
duō
fēn
xiàn
xíng

yán
yīn

zhě

wèi
dāng
lái
shì
suǒ
yǒu
shòu
yīnqiú
yuàn

guān
chá

shì
nǎi
zhì
yǒu
dǐng
suǒ
yǒu
zhū

yuán
shēng
xìng

jiē
shì

cháng


shì


shěn
zhèng
guān
chá
zhū
shì
míng
shàng
pǐn
shì
jiāndāng
zhī

zhōng
qián
èr


shè

hòu
xiū


shèchéng
jiù

shì
shēng
miào

fàng
shí
tōng

shèng
biàn
便
néng
yǒng
duàn
zhí


suǒ


wéi
qián
xíng

qiē
jiàn
dào
suǒ
duàn
fán
nǎo

yòu
néng
huò

yǒu
xué

xiū

yǒu
xué
néng
yǒng
duàn
wàng
zhí

màn

wéi
qián
xíng

qiē
xiū
dào
suǒ
duàn
fán
nǎo

jīu
jìng
zhèng


xué
shàng
gēng

ruò
guò
ruò
shēng
suǒ

ruò
zhū

chúshèng
jiào


zhū
gēn


biàn
便

xiàng
zào
zuò
zhòng


wèi
hòuhuò
xiàndāng
zhī

shì


gēn
zhě


lài
bìng
réncóng

wéi
ài
jìng
jiè

liè

shēn

shè
shòu
dāng
lái
wēi


xíng
hòu
yǒu
zhòng


ér

néng
jué


shì
míng
wéi
yóu
hòushuō
zào
zhòngyòurǎn

zhuó
guǎng
广
shēng
huǐ
fàn

yóu
shì
yīn
yuán

suī
zhù
kōng

ā
liàn
ruò
chù

ér
shòu
xiàn
xíng
zhuī
huǐ
suǒ

xún

zhījiān
máo

shāng
hài
néng

wèi
wǎng
jìng
xiān
zhòng

shè
qiáng


qīng
jìng
sēng
zhōng

biàn
便
wéi
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
rén


suǒ
fàn

yóu


huái
怀

cángxīn

zhènnéng

biān

fèn
chān
hài

yòu
zhū
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
zhě

zhī


liè

shè
shā
mén


biàn
便
yuǎntóng
zhù
ruò
zhū
cūn

ruò
ā
liàn
ruò

xián
gòng

huǐ
yán


cháng
lǎo

shì
huǐ
fàn


shì
è
shuō


shì
è
zuò


shì
fēi


rǎn
ér
zhù


jìng
xìn
zhě

lìng

biàn
tuì
退

wèi
jìng
xìn
zhě

lìng
xìn

shēng

shì


rén

xiàn

zhōng

lǐng
shòu


zhuī
huǐ
suǒ
zuò


fèn
suǒ
zuò

yuǎn

suǒ
zuò


huǐ
suǒ
zuò

zhǒng
zhǒng
zhū
qián
shuō
lǐng
shòu
hòu

suǒ
zuò
zhòng


zǒng
lüè
wéi


míng
shòu
zhòngzhōng
yún

míng
fēiwèi


shì
xiàn

hòuzhòng
guò
huàn

xíng
chù
jìng
jiè


wàng
zhí
zhū
xiāng
suí
hǎo
xié
xiǎng

xié
xiǎng
wéi
xiān


zhù
chù


shùn

xiāng
yīng
xún


yóu


néng

qián
suǒ
shuō

qiē
guò
shī

shí
guān
jiàn

suī

guān
jiàn
suǒ
yǒu
guò
shī

wèi
néng
shù
shù
duō
xiū
suǒ

zhōng
zhū
fán
nǎo
pǐn
suǒ
yǒu

zhòng

wèi
néng
chú
qiǎn

shēn
wèi
qīng
ān

wèi

xīn
shēn

yóu

xíng
xiāng
chán

suí
mián
yóu
shàngnéng
lìng
wéi
bèi


xiū

èr

duì
zhì

míng
fēi

xiāng
wéi

dāng
zhī

shì


xíng
xiāng

yòusān
yīn
yuán


néng
lìng
xiūyuán
mǎn


děng
wéi
sān

suǒ
wèi
zuì
chū

shàn
shuō


nài

zhōng

jìng
xìn
chū
jiā


chū
jiā


biàn
便
yòng
shén

xiāng
yīng
wén
huì

shè
chí
chóng
shòu
xiāng

liù
gēn


shè
chíyòng


zuò


huì

zhèng
shěn
guān
chá
guò
huàn

fāng
biàn
便
zài
wén
huì
shàng
xiū
huì
xià


zhōng
jiānzhōng
jiānwéi

shì
chá


shénzài


nǎi

jìng
xiāng


zhū
jìng
jiè
ér
fàng
zòng
zhīshén

wèi

zài
chí
sǎn
bié
bié
jìng
jiè

rán


néng
jīu
jìng
táo
cuàn

wèi
shàn
guān
jiàn

guò
huàn


lìng

chóng
shòu
wèi
shàn
diào


yòu
lìng
shén
zài

liǎo
zhī
shìduō
xiū
huì

lìng
dào
jīu
jìng

chāo
guò
zuò


zhuǎn
gēng
qín
xiū
xún
shēn
zhèng
niànzhèng
niàn
shàn
xiū


néng


chí
sǎn
bié
bié
jìng
jiè

dāng
zhī
ěr
shí

shàn
diào


shénér


zài


yǒu
zhū

chú

xiān

xiū

miào
huì

liángzhí

shàn
yǒu

yuán
mǎn
tīng
wén
zhū
xíng
sān
zhǒng
guò
huàn

wèi
xiàn

guò
huàn

hòu

guò
huàn

xiàn

hòu

guò
huàn

dāng
zhī

zhōng

zhǒng

wéi
wéi
suǒ

zhǐ

qiē

bìng

míng
xiàn

guò
huàn

è

zhū
xíng
cháng
héng
suí
zhú
néng
zuò
néng
wǎng

míng
hòu

guò
huàn

xiān

xiàn

chéng
jiù

tān

wéi
suǒ


néng
yǐn
xiàn

hòu

lǎo


míng
xiàn

hòu

guò
huàn


shì
zǒng
lüè
yǒu
sān
zhǒng
bìng


èr
èsān
lǎowèi

shànè


tīng
wén

shì
zhū
guò
huàn


jīng
jìn
xiū
xíng


suí

xíng

yīn

néng

shèng

xiàn
guān


yóu
shàn
jìng


zhēn
zhìkōng
shì

xiàn
guān

wài
liù
chù
jiē
kōngěr
shí


huì
tōng


zhū
jìng
jiè
wàng
niàn

suǒ
shēng
zhū
fán
nǎo
chán
néng
wéi
sǔn
hài


yǒu

cán
fán
nǎo
suí
mián
tān
ài
suí
mián

yòu

tōng


xiāng

zhōng

yǒu
zhū
fán
nǎo

yǒu
zhū
tān
ài

yǒu
zhū

nǎo

yǒu
zhū
sǔn
hài

guò


qiē
fán
nǎo
tān
ài

zhèng
yǒu


bān
niè
pán
jiè


xiàng

jìng


hòu

zhèng

yǒu


bān
niè
pán
jiè


xiān
xiūcǎo

zhī
tiáo
jīng


zhèng

mén
huì


shèng
dào


suí

xíng
wéi
suǒ
xiū
dào
zhōng
zhèng
qín
xiū


jiàn

zhèng

xīn
shàn
jiě
tuō

zhù
yǒu


bān
niè
pán
jiè


qiē
zāi
nǎo
jiē

jiě
tuō


zhùdāng
zhī
jīu
jìng
yuè

zhòng


dào


àn


yóu

yīn
yuán


shàn
shuō


nài

zhōng

suī
chū
jiāhuán
tuì
退
shè
zhèng
suǒ
xiū
xué

yún

wéi


wèi
zhū

shēng
wèi
néng
chāo

zhū

shēng

yùn
zhòng

nǎonéng

shí
liǎo
zhī

zhuǎn

huò


shēng

zhū
miàonéng
shàng
pǐn
guān

guò
huàn

yòu

xíng
shí


zhù
shí

héng
cháng
zòngài
jìng

suǒ
yǒu
xiāng
màoniàn


héng
cháng
xún

shàn
pǐn
è

fēi

xún


yòu


wèi

ruò
wáng
ruò

yīn
shì


yóu

wèibiàn
便
suí
cóng


yǒu
qīn
ài

zhū
qīn
zhǔ
yǒu
suǒ

liàn


ruò
zhāo
mìng
yóu
qīn
àibiàn
便
suí
cóng

yòu

jìng
jiè
huò
suí
shùn
tān

huò
suí
shùn
tián

huò
suí
shùn
chīměng

zhū
fán
nǎo
chán

yòuxīn
xiāng

zhōng

cháng
yǒu
suí


yòu
yóu
chéng
jiù
xià
liè
shēng
jiě


yǒu

qiē
guǎng
广

shēng
jiě

wèi

chū

yuǎn

niè
pán

yóu

chéng
jiù
liè
shēng
jiězhū
jìng
jiè

xīnyóu


qiē


děng
shì


néng
jié
rán


liàn
chū

xīn


shèng
zhī

shēng
jiě
yuǎn

xīn
yóu


guǒ
fán
nǎo
duàn
zhōng

shēng
jiě
niè
pán
xīn
lüè
yóu
èr
chù
shè

qiē
lòu


jiàn
suǒ
duàn

èr
xiū
suǒ
duàn

dāng
zhī

zhōng
fēi

zuòsuǒ
yuán
jìng

míng
shùn
lòu


ruò
zhū
yǒu
xué

néng


xiū
suǒ
duàn
lòu
fēi

zuò

suǒ
yuán
jìng
jiè

suī
wèi
yǒng
duàn

ér
yóu
miào
huì
zhèng
tōngshuō
míng


shùn
lòu

zhōng

xīn

jìng

yóu
yǒu
shī
niàn
zēng
shàng
suǒ
shēng
wēi
liè
chán


wèi
míng
qīng
liáng

wèi
míng
yàn


rán

suǒ


qiē
jiàn
dào
suǒ
duàn
zhū
lòu

jiē
yǒng
duànmíng
qīng
liángdāng
lái

shēng
míng
yàn


ér


shēng
chéng
jiù
xià
liè
zhū
shēng
jiě
zhě

biàn


qiē
shùn
zhū
lòu


xīn


jìng

míng
qīng
liáng


míng
yàn


dāng
zhī
yóu
shì

yīn
yuánhuán
tuì
退
shè
zhèng
suǒ
xiū
xuéxiāng
wéi
suǒ
yǒu
bái
pǐn

yīn
yuánshàn
shuō


nài

zhōng


chū
jiā


zhōng

tuì
退
shè
zhèng
suǒ
xiū
xué


ruò
yǒu

chúzhuó
chù

dāng
zhī

xíng

zhǒng
xié
xíng


děng
míng
wéi

zhǒng
zhuó
chù

wèi
yǒu

chúwài
chù
yǒu
tān
ài


néng
gǎn
hòu
yǒu


xiàn

zhōng


niè
pán

shì
chū
zhuó
chù


yǒu

chú


xiān
suǒ
shè
wài
zhū
suǒ
yǒu


děng
shì

yǒu
suǒ

liànxīn


shì
míng
wéi

èr
zhuó
chùyǒuxiàn

zhōng

qiú

qiē

yǎng
gōng
jìng


zhū
suǒ


yǎng
gōng
jìng

dān
zhuó

shè


shì
míng
wéi

sān
zhuó
chùyǒu


shì
yǒu
xué
zhě

jiànyǒu


màn

shǎo
fēn
tān
ài
zhī
suǒ
suí
zhú


xiū

shè
zòng

ér
zhù


shì
míng
wéi


zhuó
chù

yún

míng
wéi

zhǒng
xié
xíng

wèi

zuì
chū
ài

hòu
yǒuluó


xiàn

zhōng


niè
pán

ruò
zhū
yǒu
xué
xíng

zòng


yóu

zhuó
chù
zēng
shàng

zài
jiā

chū
jiā
zhòng
gòng
xiāng

zhù


shì
míng
wéi
zuì
chū
xié
xíng

yòu


qián
ài

hòu
yǒuluó

ài

hòu
yǒu
zēng
shàng

xié
yuàn

xíng

fàn
xíng


shì
míng
wéi

èr
xié
xíng

yòu


xiān
suǒ
shè
wài
shì
yǒu
suǒ

liàn

yóu

zhuó
chù
zēng
shàngnéng
lìng
tuì
退
shè
zhèng
suǒ
xiū
xué


shì
míng
wéi

sān
xié
xíng

yòu

xiàn
shì

qiú

yǎng


gōng
jìng


zhū
suǒ


yǎng
gōng
jìng

dān
zhuó

shèluó

yóu

zhuó
chù
zēng
shànghuǐ
fàn
shī
luó

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

luó
yīn
gǒu
xíng


yóu

liàn

yǎng
gōng
jìng


shè
suǒ
xué


jiàn
shì
zuì

gōng
rán
fàn
jiè


shì
míng
wéi


xié
xíng


yǒu
zhū

chú
shàn
cóng

suǒ
wén
zhǒng
zhǒng
wényán
shuō

biàn
便
huái
怀
yóu


shēng
huān


jīn

shì
zhōng

zhě
wéi
shí


yǒu

zhǒng
néng
shēng
wēi
miào
qīng
jìng
zhì
jiàn

dǎo
guān
mén


děng
wéi


wèi

jīng
qín
guān
chá

zhě


shēng
shòu
yīn

shí
miào
zhì

yòu


chí

suǒ

yīn

shí
miào
zhì

yòu

zhù
yīn

shí
miào
zhì

yòu


yuán

xìng
zhù
bàn
suí
shùn


fēi


xíng

shí
miào
zhì

yòu
èr
yuánlái
chú
mièshànluó
suǒ
yǒu
yóuzhě
xiǎn
shì
zhǒng
zhǒng
wén

suǒ
biǎowén
yǒu
chà
biéchà
bié

yóu
shì
néng
lìng
duàn
chú
yóu


èr
zhě
kāi
xiǎn
shèng
jiào
guǎng
广


yóu

néng
lìng


tōng


yún

míng
wéi
shèng
jiào
guǎng
广


wèi
cóng

liáng

nǎi
zhì
lòu
jìn

jiē
shuō
míng
wéi
shèng
jiào
guǎng
广zhōng
biān

gēn
chéng
shú
zhù


lái
suǒ
huà


xiāng
yīng
shàn
shòu
jiān

wén

suǒ
chéng
zhèng
jiàn
chéng
jiù


wéi

zhǐ


wéi
jiànchù
kōng
xián

yuán

wài
chù

zhǒng
shí
zhù

wéi

duàn
miè
zhū
yǒu

shí

xiū
xún
shēn
niàn
shēng
shē
shè

zhī
suǒ
shè
shòu

yóu

qīn
jìn
xiū

shìshēng

shí
yuán
chū
shí
zhù
lín

xiàn
guān
zhǐ
guān
shuāng
xíng

cóng


jiān

shèng

zhōng
néng

xiàn
guān


gēng
xiūsuǒ

dào

jiàn
jìn


néng


qiē
zhū
lòu
yǒng
jìn


néng

shí
yuán
chū
shí
zhù

nǎi
zhì

shí
yuán


shí
zhù

dāng
zhī

ěrxiān
suǒ
shuōgēn
ménluó

fán
nǎo
zhū
chán
xiàn
qián

shè

shì

chū
shì


xiū

èr

duì
zhì
yǒu
suǒ
què


fán
nǎo
shēng

xìng
duō
jiān
zhíliǎo
zhī
xìng
jiān
zhí


biàn
便
wǎng

suǒ

zhū
jìng
jiè
ér
mèi
huò
zhī


shìxìng
zhí
zhuó
fán
nǎo
zhū
chánluó

ér


biàn
便

wéi

mèi
huòxiāng

ān

suǒ
yuán

yòu


shì


gēn
mén
luó


bān
niè
pán


liè


qīn
ài
liè
gān
xiǔ
wěi
cǎo
shè
zhái


biàn
便

ài
jìng
jiè

huǒ
ér
fén
liáo
zhī

yóu
èr
yīn
yuán


wéi
jìng
jiè
cháng
suǒ
wèi
shēng
chán
lìng

shēng


èr

shēng
chán
lìng
xiāngyóu
wéi
jìng
jiè
ài
suǒ
guǎng
广
zhuī

zhū
jìng
jiè
shí

duō
xíng
zhǒng
zhǒng
è

shàn
xíng


xíng

shì
xié
è
xíng
shí


wéi
zhǒng
zhǒng
è

shàn

zhī
suǒ
qián
suǒ
shuō

xíng
xié
xíng


shī

ér
xíng

yán
沿
liú
ér


míng
shùn
liú
zhěxiāng
wéi

suǒ
yǒu
bái
pǐn

dāng
zhī
shì
míng
fēi
shùn
liú
zhě


yóu

zhǒng
xiāng

dāng
zhī
zǒng
shè
hòu
yǒu


zhū
zhèng
xíng
dàodào
guǒ

shēng
shēng
wén
chéng
wéi

yǒu
shàng


děng
wéi


wèi
āi
mǐnyǒng
hànchá

rěn
xìng
xiàn
qián


néng
chūguān

xíng


guǎng
广

shàn
xiū
shì
jiān
zhèng
jiàn
xiàn
zài
qián


yóu
huò

lòu


fēn


qīng
jìng


yóu
shàn
qīng
jìng
xiū
jué
fēn


jìn
xiū

shàng
chún
jìng
xiū
dào


zhǐ
liù
chù
xiū

yuán
mǎn

huò

liù
zhǒng
zuì
shēng

shàng
yuán
mǎndāng
zhī

zhōng

zhū
yǒu
qíng
cháng
shí
āi
mǐn

xūn
xiū

xīn

zhù
zuì
hòu
yǒu
zhū
jiàn
zhū


duò
tān
ài


shùn
liú
piāo

wéi

xiāng

zhī
suǒ

qiē


guān
jiàn

shēn


bēi


děng
wéizhě
jiàn

duò
tān
àizhèng
xún
ài
shuǐ
cháng
suǒ

chù

èr
zhě
jiàn


wài
liù
chù
sān

huǒ

zhù

liǎng
àn

sān
zhě
jiàn

zài


jiè
zhòng
duō
yōu

zhǒng
zhǒng
zāi
héng
zhū
è


biàn


xià


zhě
jiàn

zài


jiè
shì
jiān
huì
yǎn
yǒu
suǒ
què

yóu

máng
míng
chù
zài

zhōng


zhě
jiàn

zài


jiè
shì
jiān
huì
yǎn

yuán
mǎn


zhū
shèng
huì
yǎn
yǒu
suǒ
què


yóu

hūn
ān

zài

shàng


jiàn

shì
duò
tān
ài

zhū
yǒu
qíng
lèi

biàn


qiē
jiē


jìng

ruò
chù
ruò
àn
ruò
xià
zhōng
shàng
bēi

shì
míng
āi
mǐn

yòu

chéng
jiù

āi
mǐn
zhě

huò
shēng
wáng
jiā
huò

shī
jiā

suī
wèi
chū
jiā

xīng
yǒng
hàn


jīn
dìng
dāng
tōng

miào


guī
xiū
fàn
xíng

zhōng

tuì
退
zhuǎn


shì
míng
wéi

xīng
yǒng
hàn

yòuwèi
chū
jiā
wèi


shàn

yǐng


zuò

weí

biàn
便
néng
zhèng

zuì
chū
jìng


hòulǎo
bìngzhèng
shěn
guān
chá

néng
dìng
rěnshì
míng
wéi

chá

rěn


xiàn
qián

yòu


宿
shì
suǒ

shàn
gēn


qiē
shàn
xíng
zhī
suǒ
juéyóu
yǒng
hàn

chá

rěn
zēng
shàngbiàn
便
néng

shè
guǎng
广

miào


jìng
xìn
chū
jiā

suī

shī
shè

zhèng
fàn
xíng
zhě
ér
néng

rán
shòu
chí
jìn
jiè

yóu

jìn
jiè
wéi

zhǐ


jiàn

néng
zhèng
nǎi
zhì
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù


shì
míng
wéi
néng
zhèng
chū


yòu

wéi


shì
jiān
dào
zhèng
qiú
chū


yóu

xiān
shì
zhèng
děng
jué

suǒ
huò


shàng
jīu
jìng
chū


zhèng
wén
shēng
jiěxūn
xiū

shēn
xiāng
shì
jiān
dào
dōu

xìn


yóu
shì
yīn
yuán
wǎng


shùxiān
shí
guān
lǎo
bìng

jiǎ
xiǎng
zhī
dào


zhū

xiāng


guān
chá

zuò
shì

weí

shì
zhū
shì
jiān
yǒu
qíng
zhī
lèi

duò
zài
zhǒng
zhǒng
jiān
xiǎn
zhòng


yǒu
shēng
yǒu
lǎo
yǒu
bìng
yǒu


rán


néng

lǎo
bìng

jīu
jìng
chūshí
liǎo
zhī

shìguān

lǎo


guān
lǎoguān
lǎo

miè

guān
néng

zhèng
lǎo

miè
xíngzuò

wéi

zhǐ


jiǔ

liáng
shēng
huì
biàn
便
néng
jué


qiē

xìng

ān
zhù
zhū


zhù

jiè


shì
míng
wéi
guān
chá

xíng

yòuqiú
shàng
lòu
jìn

fāng
biàn
便宿
zhù
niàn
zhì


niàn
xiān
shì

cóng
zhū

lái
zhèng
děng
jué
suǒ


lòu
jìn
dào


wén


yóu
shì


cháng
shíshì
jiān
zhèng
jiàn
lìng
xiàn
zài
qián

rán

zhèng
jiàn


jiào
shòu
zhě


wéi


néng
lìng


ān
chù

zuò

nǎi
zhì
zhèng

jīu
jìng
lòu
jìn


shì
míng
wéi
guǎng
广

shàn
xiū
zhèng
jiàn
xiàn
qián

yòu

yóu


jiào
shòu
zhě
suǒ
yǒu
zhèng
jiàn
jiàn

shēng
jìn

xiān

yuǎn

xià

zhū


nǎi
zhì
shàng


suǒ
yǒu
chù

dāng

shèng


xiàn
guān
shí

biàn
便
zhèng

lòu

niàn
zhù
děng

nǎi
zhì
zuì
hòu

shèng
zhī
dào
suǒ
yǒu

qiē


fēn
zuì
hòu

dāng
zhī

shè
qián
wèi

qiē

yóu
chéng

huán
guǒ
lòu


fēn


shì

shuō
míng
huò

qīng
liáng


yóu

shì
huò

shì
jiān
jīu
jìng
ān


huò

chū
shì

lòu
ān


qīng
liáng


míng

chì
rán

yóu
shì
jiān
dào

nǎi
zhìsuǒ
yǒu
chù
suǒ

fán
nǎoyuǎn

jiàn
dào
suǒ
duàn
zhū
fán
nǎo


míng


nǎo

wéiyǒng
duàn
yǒu
dǐng
suǒ

fán
nǎoqín
xiū
chún

lòu
dào

suǒ
wèi
xiū


shàng
jué
zhī

shì
míng
jìn
xiū

shàng
xiū
dào

yóu

xiūxué

zhōng
liù
zhǒng
xiū

jīu
jìng
yuán
mǎn


zhě
xiū
shèng
shén
tōng

jīu
jìng
yuán
mǎn

èr
zhě
xiū
jìng

gēn

jīu
jìng
yuán
mǎn

sān
zhě
zhèng

fán
nǎo
bìng
zhūjīu
jìng
yuán
mǎn


zhě
zhèng


zhǒng
xiàn


zhù

jīu
jìng
yuán
mǎn


zhě
zhèng

shì
jiān
jìng

děng
tuō
děng
chí
děng
zhì

jīu
jìng
yuán
mǎn

liù
zhě
zhèng

míng
shēn

shēn
wén
shēn

suí
suǒ
jiān
nán
xuān
shuō
zhèng


jīu
jìng
yuán
mǎn

dāng
zhī

zhōng
xiū
jìng
xìn
gēn
jīu
jìng
mǎn
zhě

wèi

niè
pán


jìng


xiū
jīng
jìn
gēn
jīu
jìng
mǎn
zhě

wèi
néng
yǒng
měng
zào
zuò

qiē
yǒu
qíngshàn
qīng
jìng


xiū

niàn
gēn
jīu
jìng
mǎn
zhě

wèi
sān
niàn
zhù

wàng
shī


shàn
qīng
jìng


xiū

dìng
gēn
jīu
jìng
mǎn
zhě

wèi

shèng
tiān


fàn
zhù
shàn
qīng
jìng


xiū

huì
gēn
jīu
jìng
mǎn
zhě

wèi
shí
zhì

shàn
qīng
jìngyóu

shì
néng
zhù
liù
chù
xiū
yuán
mǎn
yīn


wéi

wáng

suǒ
wèi

wáng
yóu
shì
zhèng

liù
zhǒng
yuán
mǎn

wèi
shèng
shén
tōng
zēng
shàng

cái


zài
yuán
mǎn

zhū
gēn
qīng
jìng
zēng
shàng

shè
zhái

zài
yuán
mǎn

duàn
zhū
fán
nǎo
zēng
shàng
shòu
ān

zhū
zuòzài
yuán
mǎn

xiàn


zhù
zēng
shàngchù

shè
zhái

zuò


zhōng

zhèng
zhū
sǔn
nǎo

ān

zhù

zài
yuán
mǎn

jìng

jiě
tuō
děng
chí
děng
zhì
zēng
shàngzhèng

néng
bàn

qiē
yǒu
qíng
zhèng


shì

yóu
zài
yuán
mǎn


zhū
míng
shēn

shēn
wén
shēn


suí
suǒ
jiān
nán
xuān
shuō
zhèng

zēng
shàng
wéi

wáng
néng


suǒ
huò


píng
děng
fēn

zuò
yòng

zài
yuán
mǎn


shì
míng
wéi
liù
chù
xiū
mǎn
wéi

zhǐ


zhèng

liù
zhǒng

zài
yuán
mǎn


lüè
yǒu

zhǒng
xún
qiú

lùn

yóu

lùnjiā

jiàn
wèi
yǒng
duàn
zhě

qiú

xún

shù
shù
xiàn
xíng

yún

wéizhě
xún
qiúyòng


wéi

xìng

èr
zhě
xún
qiúwéi
cháng

wéi
shì

cháng

sān
zhě
xún
qiú
yún
shì
cháng


cháng


zhě
xún
qiú


suǒ
yǒu

zhù
zài

chù

dāng
zhī

zhōng
lüè
yǒu

zhǒng
xún
qiú
zhě
xún
qiú

xìng

èr
zhě
xún
qiú

zhuǎn

sān
zhě
xún
qiú

yīn


zhě
xún
qiú

zhái


zhōng
sān
zhǒng


shī
shè
zhū
xíng
chà
bié

yòu

shī
shè

fēi
diān
dǎo
zhǒng
yóu

qiē
zhǒng

zhōngshī
shè
chà
bié

dāng
zhī
shī
shè


xìng
zhě

wèi

shī
shè
shí
èr
zhǒng
chù
suǒ
shēng
liù
shí
bìng
shòu
xiǎngwéiguò
yòu
shì

cháng

yóu
yǒu
shēng


lǎo

yòu

zhū
xíng


zhū

zhǒng
zhǒng


shēng

chà
bié


chéng
shí


shuō

huàn
shì

xiǎng
xīn
jiàn
dǎo

luàn
xìng


shuō

yáng
yàn


jìnshuō
yǒu
zēng
jiǎn

shà

xìng


míng
yuē
zàn
shí

shù
shù
huàiyǒu


pín
pínshuō
wéi


xiàn
qián
xiāng


lái

suǒ
cóng

wǎng

suǒ
zhì

shì

shuō
wéi
běn

jīn
yǒu
yǒu

sǎn
miè

yóu

shì
xiāng

lüè
shuō
shēng
shēn
zhǎn
zhuǎn

cháng


yǒu
yīn
shà

zhǎn
zhuǎn

cháng


shì
sān
zhǒng


shī
shè

zhī

xìng
ruò
zhuǎn
ruò
yīn

shī
shè

zhī
suǒ
yǒu

zhái

zhōng
yóu
zhū
xíng
zhōng

zhū
xíng
xìng
bié
yǒu
shí


zhù
zhū
xíng
zhōng

yóu
shì
yīn
yuán

yuē
shì


zhū
xíng
shàng
kōng


shī
shè


kuàng
shēng


shì


xiàng

kōng

kōng


shì
yóu
xīn


zuò


wén
jiě
liǎoděng
liǎo


xiū

liǎo


chà
bié
shuō
yán

yīng
dāng
huān


yīng
dāng
děng


yīng
dāng
biàn


瑜伽师地论注解网:http://www.yujiashidljg.com

文章推荐:

佛咒修持感应大全

佛咒中最超强感应

佛号的感应

佛号感应

佛号念多久自身有感应