瑜伽师地论注解网

瑜伽师地论第92卷(注音)

编辑:鸿文 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第92卷(注音)shī

lùn


jiǔ
shí
èr
juàn

shè
shì
fēn
zhōng

jīng
shì
chù

shè

èr
zhī
tuō
nán
yuē

shàng
tān
jiào
shòu


zhù
guān
chá
yǐn


yīng
gōng

míng
jiě
tuō
xiū


lùn
dìng

jiàn

zuì
wéi
hòu

sān
yīn
yuán

luó

suǒ
yuán
jìng

shàng
pǐn
tān
xíng


děng
wéi
sān


zhě
kāng
qiáng
fēi
léi
liè

èr
zhě
duān
yǎn
fēi
chǒu
lòu

sān
zhě

tān
fēi
shè
tān


yóu
sān
zhǒng
duì
zhì

shè
shòu
shàng
lìng

shì
huái
怀
shàng
pǐn
tānluó


shàn
shuō


nài

zhōng

qín
xiū
fàn
xíng

diào


xīn

lìng


jìng


kuàng
dàn
huái
怀
zhōng
ruǎn
pǐn
tān
wēi

chén
zhě


děng
wéi
sān


zhě


gēn
mén
wéi
suǒ

zhǐ

yuǎn


qiē


biān


èr
zhě

shí
zhī
liàng
chū

hòu

jiǎn
shěng
shuì
mián
wéi
suǒ

zhǐ

yuǎn


qiē


biān


sān
zhě
zuì
shēng
zhèng
niàn
zhèng
zhī
wéi
suǒ

zhǐ

xíng

zhōng
dào
chū

xíng


dāng
zhī

zhōng


niàn
zhù
shàn
zhù
xīn
zhě

huò

xíng
shí
jìng
jiè
xiàn
qián

ruò


xiāng


suí
hǎo


shí
liǎo
zhī
shòu
shēng
zhù
miè

ruò


xiāng


suí
hǎo


shí
liǎo
zhī
xiǎng
shēng
zhù
miè

huò

zhù
shí

shí
liǎo
zhī

yīn
xún

shēng
zhù

miè

yóu

shì
xiāng

zhèng
niàn
zhèng
zhīqiē
shíqiē
zhǒng
suǒ
yuán
jìng
jiè

néng

zhèng
guǐ
shǒu


xīn

shì
míng
zuì
shēng
zhèng
niàn
zhèng
zhī


yǒu
zuì
shēng
zhèng
niàn
zhèng
zhī

wèi

huò

miè
jìn
dìng
zhě

huò

huò


xiǎng
dìng
zhě

huò

huò


xún

zhě

dāng
zhī

zhǐ
shèng
zhù
tiān
zhù

chú

zuì
shēng
zhèng
niàn
zhī
zhù

gēng

yǒu

néng
guò
shàng
zhě

huò
cóng
miè
dìng


ér
zhù

huò
jiāng

dìng

fāng
biàn
便
ér
zhù


shí
liǎo
zhī
shòu
shēng
zhù
miè

shì
míng
zuì
shēng
zhèng
niàn
zhèng
zhīmiè
dìng

shí
zhī
shòuxiǎng
dìng

shí
zhī
xiǎng


xún

dìng

shí
liǎo
zhī
suǒ
yǒu
xún


dāng
zhī

ěr

yóu

zuì
shēng
zhèng
niàn
zhèng
zhī

wéishì
shòu
xiǎng
xún

suǒ

wàng
fēn
bié

ruò
zhū


shòu
xiǎng
xún

chà
bié
shēng
shí


shòu
děng


néng


wéi
yǒu

xiǎng

dàn
zuò
shì
niàn


néng
lǐng
shòu

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yóu
shì
yīn
yuán


shàng

yǒu
zhèng
niàn
zhèng
zhī


kuàng
zuì
shēng


zhōng
hòu
shuō
zhèng
niàn
zhèng
zhī

huò

huán
guǒ
huò
ā
luó
hàn

dāng
zhī
qián
shuō
zhèng
niàn
zhèng
zhī

cóng

zuò


yǒu
fàng

zhū

shēng
wèi
zhì

lái
guǒ


yóu
èr
yīn
yuán


lái

yán


nián
shuāi

shēn


dài

quàn
zhū
shēng
wén
qǐng

shuōzhě
wéi
lìng
shì

shǎo
nián
zhuān
xíng
jiāo
ào

zhù
fàng

zhě


yàn


èr
zhě
wéi
lìng

dāng
lái
shì
zhū
yǒu

chú


nián
shuāi
lǎo

yǒu
shì


yuǎn


huǐ

quàn
qǐng
shǎo
nián
zhū

chú
děng

xuān
shuō
zhèng


zhū
yǒu

chú


nián
shèng
měi


shì


yuǎn


huǐ


suǒ
kǒng


wéi

shuō


dāng
zhī

zhōng
lüè
yǒu
èr
zhǒng
chù


huì
xuān
shuō
zhèngzhě
jué

shuō

èr
zhě
zhí
yán
shuō

jué

shuō
zhě

wèi
xīng
jié
wèn
zhēng

fāng
biàn
便

shuō
zhèng
dào

miè
chú

huò

zhí
yán
shuō
zhě

wèi
zhū
tīng
zhòng

rán
ér
zhù


shuō

shī
xuān
shuō
zhèng


yòu
yóu

xiāng
míng
néng
suí
shùn
jiào
shòu
jiào
jiè


néng
fēn

zhū
chù
chà
bié


zhū
xíng
zhōngzhì
jiàn
qīng
jìng


èr

zhū
shòu
bìng
suǒ

miè

zēng
shàng
màn
zuì


jìng
jiàn
qīng
jìng


sān
néng
chāo
yuè
wèi
lái
zhū

jiàn
qīng
jìngnéng
chāo
yuè
xiàn
zài
zhū

jiàn
qīng
jìngzhōng
fēn


wài
zhū
chù
shí
chù
shòu
xiǎng

ài
zhòng
bié

xiǎn
shìyóu

yuán

fāng
biàn
便
dào


néng
yǐn
zuì
chū
zhèng
jiàn
qīng
jìng


míng

dēng


yǐng

shù


fēi
yǒufēi
yǒu

xiǎn
shì

wài
zhū
chù
chà
bié
wéi
yīn
zhū
shòu

yóu

zhū
chù


miè
suí
miè


zēng
shàng
mànniè
pán

shí
liǎo
zhī

zuì
shēng

jìng

néng
yǐn

èr
zhèng
jiàn
qīng
jìng


xiàn

zhōng

zhì
huì
dāo

néng
yǒng
duàn
miè

qiē
fán
nǎo

xiǎn
shì


chāo
yuè
dāng
lái
suǒ
yǒu
zhòng


néng
yǐn

sān
zhèng
jiàn
qīng
jìng

xiǎn
shì
biàn

shùn

shùn

shùn
fēiqiē

zhōngtān
tián
huì
chī

xiǎn
shì
jiàn
dàoniàn
zhù
shàn
zhù

xīn

xiǎn
shì
xiū
dào

xiū
zhū
jué
fēn

wèi
lìng
zhū
lòu
yǒng
miè
jìn


chāo
yuè
xiàn


rǎn

zhù

néng
yǐn


zhèng
jiàn
qīng
jìng


yǒu
zhū

chú


shǒu
gēn
zhù


zhū
jìng
jiè
xīn
duō
ài
rǎn

xīn
duō
sǎn
luàn

yóu

yīn
yuán
shòu
èr
zhǒngzhě

zhòng
suǒ
zuò


èr
zhě

zhū

zhōng

huò
suǒ
zuò


suǒ

zhě


yóu

fāng
biàn
便
yīng
qín
xiū
shēn

qín
xiū
shēn


yīng
qín
xiū
jiè
shē


zhīxiū
shēn


xiū
jiè
shē


zhī

wéi
yīn
yuán


shēn

qīng
ān

xīn

qīng
ān

shì


shòu

zhòng
suǒ
zuò


qīng
ān
quènéng
chù
zhèng
shēng
sānyóu
shì
yīn
yuán
yīng

shí
zhī


shí
zhī
duō
shēng

huò

shì


shòu

zhū

zhōng

huò
suǒ
zuò


yóu

èr
zhǒng

nǎo
zhù


míng

shǒu
gēn
zēng
shàng
yuán

suǒ

zhòng


ān
yǐn
zhù


shì
míng
wéi

xiàn

zhōng

shǒu
gēn
zhě
suǒ
yǒu
guò
huànxiāng
wéi

dāng
zhī

shì
shǒu

gēn
zhě
suǒ
yǒu
gōngyǒu
zhū

chú

wéi


tān
qín
xiū
fāng
biàn
便

yóu
zhèng
xiū

jiā
xíng
dàozhū
fán
nǎo

zuò
shì

weízhū

wéi
yǒu

tān
ér

jué
liǎo

wéi

yǒu


nǎi

jìng
xiāng
zuò


weí


duàn
wèi
duàn
fāng

jué
dìng

guān
chá
zuò

wéi

zhǐ


xún
qiú
tān

shēng

chù
suǒ


shí
liǎo
zhī


niàn
fēn
bié

shì
zhū
fán
nǎo
shēng
ān

chù

yóu

fán
nǎo
wèi
yǒng
duàn


ruò
wéi
fán
nǎo
piāo
yàng
xīn
shí

liǎo
zhī
néng

xià
liè
fēn


biàn
便

zhì


ruò

zhìxiān
suǒ

shǎo
sānshàng
huán
tuì
退
shī

kuàng
néng
jìn

shēng
pǐn
gōng


yóu
zhěng
shè


néng

tuì
退
shī


néng
jìn

shēng
pǐn
gōng


ruò

guān
chá

huán


zēng
shàng
mànyǒu
tuì
退
shī

yóu
guān
chá


néng
zhèng
jué
dìng

ruò
xīn
piāo
yàng
néng
zhèng
liǎo
zhī
huán

zhěng
shè

shì


tuì
退


xiū
fāng
biàn
便
wéi


tān


shàng
wèi
suí

suǒ
yīng

dāng
zhī

ěr

ruò
měng

jiàn
shěn
guān
chá
shí

ér

shēngbiàn
便
huò

jué
dìng
shēng
jiězhū
chù

néng
shēng


wèi

suǒ
yuán
yīng
shēng
fán
nǎoshì
chù

shēnglìng

shēng


chāo
guò
xué


yóu


wáng
néng
suí

xīn

zài
ér
zhuǎn

jiàng


qiē

luó

luò

zhèng

jīu
jìng
jìn

shēng
zhì

fàn
xíng
yuán
mǎn

liù
gēn

qián
suǒ
shuōjìng
xiāng


jìng


dāng
zhī
shè
shòu
sān
zhǒng

guǒ

wèi
xiàn

zhōng

gēn
zēng
shàng

rǎn
ér
zhù

yóu
zhū

shàn
xiàn
xíng
wéi
yīn

huò


suǒ
chéng

tuì
退
liè

huò
bèihuò
bèi
shā
hài

shòu

shì
děng
xiàn

zhòng


yòu
shòu
dāng
lái
shēng
lǎo
bìng

zhǒng
zhǒng
zhū


yòu
shòu
dāng
lái
yóu
xiān
shù

suǒ
yǐn
děng
liúzhū
gēn
zhū

rǎnmíng
wéi
xiāng
wéiliù
gēn
yóu
yǒu

zhǒng

jìng
xiāng


dāng
zhī
shè
shòu
sān

miè
guǒ


lüè
yǒu
èr
zhǒng
shì

fàn
zhì

shí
fēi

tián
huái
怀
zēng
shàng
màn


wèi

tián


chèn

shì
zhēn
shí

tián

dāng
zhī
chéng
jiù
fēi
shí

tián
xìng

xiāngyīng
gōng
yǎng


zhě
cóng

suǒ


yǎng
gōng
jìng
xiàn
qián
měng

dān
zhuó

zhū
gēn
tāo
tiè

wéi
xìng
zào
rǎo

zhà
shì
xiàn
qián


zhī
xíng

èr
zhě
shè
shòu
jiā
chǎn

qīn
zhǔ
huì
zhuān

xiū
shēn

fán
suǒ
xíng
xíng

fēi
fēiyuǎn

shī
luó
zhèng

zhèng
xíng

yuǎn

néng
zhù
shàn

shàn
xíng

yuǎn

néng
zhù
niè
pán
miào
xíng

dāng
zhīqiēshēng
zhī
lèi

yǒu
chà
bié

zhù
zhèng

zhěxiāng
wéi

dāng
zhī
shì
míng
shēng

fàn
zhìzhèng

wài
yǒu
zhū
shā
mén

luó
mén
děng

wéi
zhū


xuān
shuō

shí

duō
fēn
wéi
qiú
jié

shēngqiú
miǎn
tuō

nán
shēng


dāng
zhī

shì
xuān
shuō

zhě

jiù
fēi
fēi
zhū


lái
wéi
zhū


xuān
shuō
zhèng


wéi
wéi
zhèng

míng

jiě
tuō
èr
guǒ
shēng


dāng
zhī

shì
shuō
zhèng

zhě


guǒ
yuán
mǎn

xíng

sān
shì

wàng
shī

zhù
zuì
shēngsān
zhǒng
suǒ
yuán
jìng
chà
bié


shuō
míng
sān
míng

ruò
xīn
jiě
tuō

ruò
huì
jiě
tuō

jiē
míng
jiě
tuō

shì
ài

míng
gēn
běn

rǎn
shēng
duì
zhì


wéi

wèi

míng

jiě
tuō

dāng
zhī
lüè
yǒu

zhǒng
xiū
dào

wèi
xiū
gēn

néng
zhèng
xiū
shēn

xiū
shēn
suǒ
yǐn
shàn
xíng
xiū


néng
zhèng
xiū
jiè

xiū
jiè
suǒ
yǐn
niàn
zhù
jué
zhī

dǎo
xiū


néng
xiū
xīn
huì


zhōng
xiū
gēn

yǒu
sān
zhǒng


shì
jiān
xiū

èr
yǒu
xué
xiū

sān

xué
xiū

ruòwéi
suǒ

shàng

suī


ài


ài
jìngxiāng

érfán
nǎo
zhū
chán

shè
lìng
zàn

xún

chú
qiǎn

shì
shì
jiān
xiū

ruò

shèngxiàn
guān

yóu
shī
niàn

huò
shēng
shì

huò

shì


huò
jiān
èr


ér
xīn

wéi
chán

jiān
zhù
rǎn
néng

jiě
tuō

shì
yǒu
xué
xiū

ruò


xīn
jiān

ān
zhù


qiányǒu
ài


shàn
tuō
shàn
xiū

dōu


qiē
xià
zhì
shī
niàn


zhū

děng


xīn
qīn
jìnyǒu

ér

xiàng
zhī

shì
míng

xué
shàn
jìng
xiū
gēn

dāng
zhī
xiū
jiè
xiū
xīn
xiū
huì
sān
zhǒng

ěr


zhōng
zuì
chū
shì
chū
xiū
gēn
suǒ
yǐn


èr
shì

èr
suǒ
yǐn


sān
shì

sān
suǒ
yǐn

xiū
jiè
xiū
xīn
xiū
huì
xiāng
wàng

yǒu
sān
zhǒng
suǒ
yǐn

dāng
zhī

ěr


zhōng

jìng
jiè
chà
bié


yǒu
ēn
yǒu
yuàn
yǒu
qíng
chà
bié


gōng

guò
shī
xiāng
yīng
yǒu
qíng
chà
bié


suǒ
ài
fēi
suǒ
ài
yǒu
qíng
chà
bié


dāng
zhī

xiàng
shì


xiàng

shì


shì


shì

xiāng

chà
bié


jìng
jiè
chà
bié

zhě


yǒu
jìng
jiè

xiàng
yǒu
jìng
jiè

xiàng

yǒu
jìng
jiè

lèi
xiāng

shǎo
fēn


shǎo
fēn

shì
yǒu
qíng
huò

xiàng
yǒu
ēn

huò

xiàng
yǒu
yuàn

huò
ēn
yuàn
xiāng


huò

xiàng
yǒu


huò

xiàng
yǒu
shī

huò

shī

bèi

ruò

yǒu
qíng
ài

shēng
ài

dāng
zhī

xiàng
shì

suǒ
ài

ruò

yǒu
qíng
huì

shēng
huì

dāng
zhī

xiàng
fēi

suǒ
ài

ruò

yǒu
qíng
ài

shēng
huì

huò

yǒu
qíng
huì

shēng
ài

dāng
zhī
shì
míng
suǒ
ài
fēi
suǒ
ài

yóu

shì
děng
chà
bié
yīn
yuán

shì

děng
sān
yǒu

chà
bié

yòu

è
xíng
suí
guān
xiàn

suǒ
yǒu
guò
huàn

suí
guān
dāng
lái
suǒ
yǒu
guò
huàn

shì

yuǎn

xiū

miào
xíng

ruò

liù
chù
yóu

qiē
mén
jiē
bèi
fěi
huǐ

shì
míng
xiàn

suǒ
yǒu
guò
huàn

yóu
shì
yīn
yuán

duò

è


shì
míng
dāng
lái
suǒ
yǒu
guò
huàn


zhōng
wéi

suǒ
fěi
huǐ
zhě

wèi
wéi
wài
dào


shì
jiān
yǒu
cōng
mǐn
zhě

wén


è
míng
chèn
shēng
sòng

xián
gòng
fěi
huǐ

dāng
zhī
suǒ
shuō

yòu

zhōng
yán
xiū
niàn
zhù
zhě

wèi
niàn
jué
fēn
chuàng
shǐzài

shēng


shù
xiū

zhě

zài
yǒu
xué


xiū
yuán
mǎn
zhě

zài

xué


xiū

jué
fēn
wèi

duàn
jièduàn
jiè
zhèng

qiú
shí

míng

yuǎn


wèijiè
jiè
zhèng

qiú
shí

míng
wèi

miè
jiè


miè
jiè
zhèng

qiú
shí

míng


miè


shè
xià
liè
xiū
jué
fēn


huí
xiàng
shēng
miào
xiū
jué
fēn


míng

shè
huí
xiàng

yòu
zhū

chú
shǒu

zhū
gēn
yǒu
cán
yǒu
kuì

yóu
shì
yīn
yuán

chǐ

è
xíng

xiū

miào
xíng

xiū
miào
xíngyǒu
biàn
huǐ


biàn
huǐshēng
huānwéi
xiān

xīn

zhèng
dìng

xīn
zhèng
dìng


néng
jiàn

shí

jiàn

shí


míng

jiě
tuō
jiē

yuán
mǎn

dāng
zhī
shì
míng
xiū
xíng
yǒu

shā
mén
ruò

luó
mén
néng
shàn
xiū
zhū
gēn

érwéi

shī
shè
shàn
xiū
gēn


jiàn
wéi

bèi
suǒ
yǒu
jìng
jiè

míng

zhū
gēn

ránzhū


zhòng
shēn
shēng
rǎn
zhuó


fēn

ài


fēn
shēng
zēng

wèi


jiào
shùn

yīn
yuán
shì

shì

cháng
xiàn
xíng
wēi
rǎn


néng

huì

shíér
wèi

néng
shàn
xiū
zhū
gēn

zēng
shàng
màn

zhū
yǒu
suí
shùn

shì
jiàn
zhě


suī
lìng
gēn

zhū
jìng
jiè


chù
kōng
xián

ér
yuán

jìng


zhǒng
zhǒng
xún


rǎn

rán

zhì
huì
ér
shì


míng
shàn
xiū
zhū
gēn

yòu


wéi
shàn
xiū
gēn


qín
xiū
zhèng
xíng

dàn
xìn

yán

xié
shēng
jiě


xié
màn

zhū


lái

wéi
zhū
shī
shè
fán
nǎo
duàn


míng
shàn
xiū
gēn

fēi
wéi

xiàng
bèi
zhū
jìng
jiè

yòu
zhū

lái


sān
zhǒng

gòng
niàn
zhù

shàn
zhù

xīnrǎn
zhuó
zhū


zhòng


zhèng
xíng
zhòng
yuè

xiàn
xíng


xié
xíng
zhòng
xíng

yuè


yóu

suǒ
shēng
tān


rǎn

tián
huì

rǎn

dōu

suǒ
yǒu

yóu
shì
yīn
yuán

suīděng
fán
nǎo
duàn

ér
míng

shàng
shàn
xiū
zhū
gēn

yòu

xiū
gēn


pǐn
zhòng
yǒu
chà
bié


dāng
zhī

yǒu

zhuǎn
chà
bié

wèi

shì
zūn
huò
yǒuxiàng
zhèng
xíng
ér


jìng

huò
yǒuxiàng
fàng

ér


jìng

huò
yǒu


xiū
xíng
zhèng
xíng
ér


jìng

huò
yǒu


xíng

xié
xíng
ér


jìng

huò
yǒu


duō
zhǒng
pǐn
lèi

xíng
zhèng
xíng


xíng
fàngxíng

fēn
huò
shí
fàng


huò

fàngshì
míng
wéi


pǐn
zhòng


zhōng

lái
chèn


zhě

wèi
zhūshàn
shuō


nài

zhōng

wéi
xiū
zhū
gēn

yuán
mǎn


xiū
xíng
zhèng
xíng


yǒu

lèizhě

wèi
xíng
xié
xíng
huò

xiū
xíng

shì


lái
guān


zhòng
shēng


yuè


guān

èr
zhòng
shēng


yuè


guān

sān
zhòng
shēng


yuè


shēng

yuè


guān


zhòng
shēng


yuè


shēng

yuè


guān


zhòng
shēng


yuè


shēng

yuè
shēng

yuè

yuèlái
suī
zhòngshì

zhuǎn
chà
bié
yuè

yuè


rán
zhū

lái
zhōng

wéi

ài
huì
xíng
xiāng
zhī
suǒ
rǎn


yóu
zhū
fán
nǎo
bìngyǒng
shàn
xiū
gēn


shì


lái

qiē
fán
nǎo
bìng

yǒng
duàn

wéi
suǒ

zhǐ

néng
shàn
zhù
niàn
zhòng

zhū

rǎn

shuō
míng

zhuǎn

shàng
xiū
gēn

yòu


shì

qiē

zhuǎn

suí

suǒ
yīng

dāng
zhèng

weí
sān
zhǒng
duì
zhìcháng
xiǎng

èr
zhě

xīn

sān

xiǎng
dìng


shì
sān
zhǒng

suí

suǒ
yīng
dāng
zhī

xiāng

yòu

shì
zūn
suǒ
zuò

bàn

xuémíng

xiū
gēn

yóu

cháng


niè
pán


suī


qián
zhū
yǒu
qíng
shù
jìng
xiāng
xiàn
qián

huò
chún

ài

huò
chún
fēi
ài

huò
duō

lèi
tōng
ài
fēi
ài

yóu
tān
tián
chī
yǒng
yuǎnyóu
xīn
jiě
tuō

huì
jiě
tuō
zēng
shàng
yóu

xiāng
lìng
xīn

shè

yóu

zhū
jìng
jiè

yàn

xiǎng

yòu

niè
pán
jiàn

jìngshì

néng
ān
zhù

shè

yóu

yīn
yuán


shà

qǐng
shī
niàn
suǒ
zuò

rǎn

xīn


dāng
zhī


shàn
xiūmíng
shàn
xiū
gēn

ruò
zhū
yǒu
xué
wèi
néng


ān
zhù

shè

yǒu

fán
nǎo
xūn

xiāng

chéng

huì


yòu


qiē
sān
zhuǎn
jìng
zhōng

zēng
è
suǒ

zhū
fán
nǎo


xiàn
xíng
fán
nǎo
suǒ


shí


néng
fāng
biàn
便
zhù
yàn

xiǎng

guò
huàn
xiǎng


shì
xiū
xíng
néng
lìng
xiū
gēn


yuán
mǎn

shì

shuō

míng
zhèng
xíng
zhě


shì
dāng
zhī

shàn
shuō


nài

zhōng


shī
měi
miào
zhū


zhòng


suǒnéng
xiū
zhèng
xíng
lùn
shī
lüè
yǒu
sān
zhǒng
zhèng
suǒ
zuò
shì


děng
wéi
sān

wèi
suǒ
shè
xíng

xiāng
gòng
xiāng

yīng
zhèng
xiǎn
liǎo
ān
dāng
zhī

zhōng
xiǎn


bié
zhòng
duō
xìng


xiǎn
liǎo

xiāng

kāi
shì
shēng
miè
xiāng

xìng


xiǎn
liǎo
gòng
xiāng

shì
míng


zhèng
suǒ
zuò
shì

wéi
yǒu
yīn
xíngsuǒ
yǒu

rǎn
qīng
jìng

shí
xiǎn
liǎo

dāng
zhī

zhōng

sān
zhǒng
shòu
yuán

shēng
sān
zhǒng
fán
nǎo
suí
mián

wèi
néng
yǒng
duànjiàn
dào

jiàn
suí
mián

wèi
néng
chú
qiǎnxiū
dào

màn
suí
mián

wèi
néng
chú
qiǎn


jiàn
màn
pǐn
néng


míng


wèi
yǒng
duàn

wèi
néng
shēng


duì
zhì
míng

shì


néng
zuò

biānshì
míng
wéi
xiǎn
shì

rǎnxiāng
wéi

dāng
zhī

shì
xiǎn
shì
qīng
jìng

shì
míng

èr
zhèng
suǒ
zuò
shìzhū
xíng
duàn
zēngjiā

jiàn


néng

shí


zhèng
jiàn


qīng
jìng
xiāng
yīng

shí
xiǎn
liǎojiàn

zài

shēng
wèi

néng
zhèng
shè
shòu
shèng

xiàn
guān

yòu
néng
zhèng

zhū
shèng
huì
yǎn

zài
yǒu
xué
wèi

néng

shàng
wèi
jìn

shēng
zhì

zài

xué
wèi

néng
lìng

qiē
xué


xué
jiàn
xiū
suǒ
duàn
suǒ
yǒu
fán
nǎo


yǒng
duàn

shì

dāng
zhī
jiàn
néng
lìng
qīng
jìng


yīng
xiǎn
liǎo

shì
míng

sān
zhèng
suǒ
zuò
shì
chéng
jiù
shì
jiān
zhèng
jiàn
duō
wén


dìng
zhù
zhèng

zhě


chéng
jiù

shì
jiān
zhèng
jiàn
duō
wén


dìng
zhù
zhèng

zhě

dāng
zhī
lüè
yǒu

zhǒng
shū
shēng
zhèng
jiā
xíng
guǒ
chèn
zàn
děng
wéi


wèizhù
zhèng

zhě

xiān
yóu

xīn
wèi

dìng


shē


zhī
jiè
wèi
qīng
jìng


wèi
xiān
bái
èr
zhù
zhèng

zhě

xīn

dìng


qīng
jìng
xiān
bái

dāng
zhī
shì
míng


shū
shēng
zhèng
jiā
xíng
guǒ
chèn
zànyòuxīn
wèi

dìngluóqiē
shòu

bìng

suǒ


bìng

suǒ
yuán

bìng

zhù
bàn

bìng

suí
zhuǎnshí
zhī

yóu

zhī


biàn
便
wéi
sān
zhǒng

zhì
wéi
yīn
guò
huàn
suǒ
chù


děng
wéi
sān


shòu

rǎn
suǒ
zuò
guò
huàn

èr
shì

rǎn
suǒ
zuò
guò
huàn

sān
xiàn

hòu


rǎn
suǒ
zuò
guò
huàn

dāng
zhī

zhōng
shòu

rǎn
suǒ
zuò
guò
huàn
zhě

wèi

chī
zhěshòu
bìng

suí
zhuǎn
bìng
suǒ
suí
rǎn
yǒu
tān
ài
shòu
děng

yǒu
tián
huì
shòu
děng

yǒu

ài


suí
mián


yóu
yǒu

chī
suǒ
suí
mián


shì

rǎn
suǒ
zuò
guò
huàn
zhě

wèi

chī
zhě

xiàn
zài
shì
yǒu
tān
rǎnguò

shì
yǒu

liànwèi
lái
shì
yǒu

xīn


xiàn

hòu


rǎn
suǒ
zuò
guò
huàn
zhě

wèi


shì

rǎn
xīn
zhě


shì

shòu
yǒu

rǎn


biàn
便
néng
shēng
cháng
gǎn
hòu
yǒu


yóu

zēng

hòu
yǒu
zhū
yùn

lìng
dāng

shēng

yòu
néng
zēng
cháng
suǒ
yǒu
tān
ài

wèi
hòu
yǒu
ài


cái
ài

hòu
yǒu
ài


néng
shēng
dāng
lái
suǒ
yǒu
cái
àizhuī
qiú
shí


shēng

dài

ruò

jìng
jiè
biàn
便
shēng
rǎn
nǎo

ruò

huò

suǒ


suì

biàn
便

shāo
rán

ruò


shī
biàn
便
wéi
chóu
nǎo
zhī
suǒ
sǔn
hài


shì
míng
wéi
xiàn

guò
huàn

ruò

yóu

zuò

zēng
cháng

néng
gǎn
hòu
yǒu

zhū

fán
nǎo
zēng
shàng

dāng
lái
shēng
lǎo

děng
zhòng

chà
bié


shì
míng
wéi
hòu

guò
huàn


èr
xīn
dìngluó

yīng
zhī

qiē

shàng
xiāng
wéi

dāng
zhī
shì
míng

èr
shū
shēngqián
shuō

yòu


luó

xīn
wèi
dìng

zhì
suǒ
zuò
guò
huàn

ruò

ruòshí
zhī


èr
xīn
dìngluójiē
néng

shí
liǎo
zhī

dāng
zhī
shì
míng

sān
shū
shēngqián
shuō

yòu


èr
xīn


dìngluó


zhū
guò
huàn

shí
liǎo
zhīxiūqián
suǒxiāng
yīng
suǒ
yǒu
zhèng
jiàn

yóu

xiūèr
shí
zhōngduàn
jièjièqiē


fēn


jiē
gòng
yuán
mǎn

chū
wèi

dìngluó

xīn
wèi
dìng

qiē
jiē
wèi
yuán
mǎn

dāng
zhī
shì
míng


shū
shēngqián
shuō

yòu


èr
xīn


dìngluó

suǒ
yǒu
duō
wén


shè

zhù
bàn
zhī
fēn


néng
shè
shòu
shēng
sānnéng
jìng
xiū
zhì


shè


yóu
shì
yīn
yuán

zhǐ
guān
èr
zhǒng
píng
děng
shuāng
zhuǎn

xīn
wèi

dìngluó

yīng
zhī
duō
wénquè


shì

chéng
shì
jiān
zhèng
jiàn
duō
wén


dìng
zhù

zhèng
luóchéng
jiù
shì
jiān
zhèng
jiàn
duō
wén


dìng
zhù

zhèng
luó

dāng
zhī
yǒushū
shēng
zhèng
jiā
xíng
guǒ
chèn
zàn
shì


yóu

huò

shēng
shē
shè
duàn
jiè

yīng
biàn
zhī
zhě

néng
zhèng
biàn
zhī

yīng
yǒng
duàn
zhě

néng
zhèng
yǒng
duàn

yīng
zuò
zhèng
zhě

néng
zhèng
zuò
zhèng

yīng
xiū

zhě

néng
zhèng
xiū

jièqiē

zhī

duàn

zhèng

xiū


suǒnéng

míng

zhèng
zhī

zhī


suǒ


míng

néng

yǒu
ài

zhèng
duàn

duàn


suǒ

míng
jìng
zhì

néng

jiě
tuō

fán
nǎo
duàn
zhèng
zhèng

zhèng


suǒ

shēnéngshè


zhèng
xiū

xiū


yǒu
èr

jiàn


yǒu
wéi

jiàn

èr

wéi

jiàn

yǒu
wéi

jiàn
zhě

wèi

yǒu

chùxìng

jiē

shí
zhī

yún

míng
wéi

suǒ

chù

wèi
míng


rén
tiān
děng
yǒu
qíng
shù


yún

wéi


wèi
shìshēngyún

shìwèi
suǒ

chù

jiǎ
xiǎng
ān


huò
yǒu
qíng
nǎi
zhì
mìng
zhě

shēng
zhě
děng

yòu

chèn
yán

yǎn
jiàn

nǎi
zhì


zhī


yòu

yán
shuō

wèi

shì
míng
nǎi
zhì

shì
shòu
寿
liàng
biān


guǎng
广
shuō

qián

dāng
zhī

zhōng
wéi
yǒu
jiǎ
xiǎng

wéi
jiǎ

chèn

wéi
jiǎ
yán
shuō
suǒ
yǒu
xìng
xiāng
zuò
yòng
chà
bié

míng
shìyún

shēngwèi
suǒ

chù

yǒu

cháng
xìng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

yǒu
yuán
shēng
xìng


qián
guǎng
广
shuōcháng
xìng
yǒu

xìng
děng

dāng
zhī

ěr

ruò


shì
shì

shēng


suǒ

chù


shìshí
liǎo
zhī
shì
shì
shēngshí
liǎo
zhī
shì
shēng
shì
míng
wéi
yǒu
wéi

jiàn

ruò
yǒu
chéng
jiù
yǒu
wéi

jiàn


chú


yán
shuō
mǎn


yún

míng
wéi

wéi

jiàn

wèi
suǒ

chùèr
zhǒng

shàn
qiǎo
zhě

yóu

shàn
qiǎo
zēng
shàng

qiē

děng
jìn
niè
pán

shēn
jiàn

jìng


xīn
qián
guǎng
广
shuō

nǎi
zhì
jiě
tuō


shì
míng
wéi

wéi

jiàn

ruò
yǒu
chéng
jiù

wéi

jiàn


chú


yán
shuō
mǎn


yòu


jiàn
dāng
zhī
sān
zhǒngluó
jiē

chéng
jiù


zhě

shēng

suí

xíng


dìng
xīn


shí
cōng
mǐn
néng

zhèng

guān
chá
zhū


èr
zhě
yǒu
xué

jiànsān
zhě

xué
zhū
lòu
yǒng
jìn


ruò
yǒu

qiú
rén
tiān
shèng
shì


shì
yuàn
xíng
fàn
xíng
zhě
dāng
zhī

wéi
chèn
zàn
rén
tiān
èr
zhǒng
guò
huàn


děng
wéi
èr


zhě
fán
nǎo
suǒ
shēng
zhòng


èr
zhě

cháng
suǒ
shēng
zhòng


yún

fán
nǎo
suǒ
shēng
zhòng


wèi

rén
tiān
zhù
jìng
jiè
ài


xiàn
zài
shì

zhù
jìng
jièguò

shì

zhù
jìng
jiè
xīn


xiàn
zài
shì

guò

jìng
shēng
ài


zhù
jìng
jièwèi
lái
shì

xiàn
zài
jìng
shēng
àiruò


shì
sān
shì
jìng
zhōng
zhù
rǎn

zhě

dāng
zhī

wéi
chèn
zàn
suǒ

yǒu
kuì
shēng
lǎo
děng
suǒ
yǒu
zhòng


shì
míng
shēng

fán
nǎo
suǒ
zuò
zhòng

guò
huàn

yún


cháng
suǒ
zuò
zhòng


wèi
shùn

chù
yǒu
bèi
shībiàn
huài


suí
shùn

chù
xiàn
zài
qiányàn
qiēzhōng
méi
shí
jiē
miè
huài


yǒu
miè
huài


dāng
zhī
shì
míng
sān
zhǒng

cháng
suǒ
zuò
zhòngzhōng

lái
chāo
guò

shì
èr
zhǒng
guò
huàn

zhù

xiàng


yīng

shí
zhī
yóu

yīng

shí
zhī

fāng
biàn
便

yún

wéi


wèi

qiē
jìng
xiāng
yīng
yǒng
jìn

shàng
ān
yǐn


yǒu


bān
niè
pán
jiè

yún

fāng
biàn
便

wèi

qián
shuōzhǒng
shòuzhuǎn

shí
miào
zhì

ruò
zhū
shēng
wén

shè

shī
suǒ
zhèng
chāo
guò
rén
tiān
miàoqiú
xià
liè
rén
tiān

zhě

dāng
zhī


zhū
zhì
zhě
suǒ

duō
shòu
huǐ

kuángtuō
nán
yuē


zhù
yuǎn
niè
pán
lüè
shuō

suǒ
zhèng

biàn

qiē
zhì
xiāng
shè
suǒ
xué

děng

kōng
suí
xíng
héng
zhù
shī

èr
yuán
mǎn

yóu
èr
yīn
yuán

dāng
zhī
míng
wéi
yǒu

èr
zhù

wèi
yǒu
ài


wéi

shēng


èrshòu


yīn
miè

èrshēngyún

yǒu
ài

wèi
zhū

ài
suǒ
yuán
jìng
jiè
jiāng

xiàn
qián

zuì
chū
shēng

rǎn

xīn
yuè

míng
yǒucóng


hòu
nǎi
zhì
wèi
duō
zhù
zuò


weí

shèér
wèi
shòu
yòngzhōng
jiān


yóu


zēng
shàngzhù
rǎn
xīn
yuè

míng
yǒu
huānshòu
yòng
shí
duō
shēng
tān
ài

míng
yǒu
rǎn
zhuó

míng
yǒu
ài

yòu

wèi
lái


qiú


shēng
lǐngmíng
yǒu
guò

shì
suí

niàn


míng
yǒu
huān
huò

zhèng
shòu
yòng
shí

shēng
tān
ài


míng
yǒu
rǎn
zhuó


shì
míng
wéi

èr
chà
bié

yún

shēng


èrwèi


děng
wéi

yīndāng
lái
shì
shēng
lǎo
wéi
gēn
zhòng

shēng
xiāng
wéi

dāng
zhī
shì
míng


èr
zhù


yǒu
èr
zhǒng


gēng

xiāng
wéi


zhě
fán
nǎo

èr
zhě
niè
pán

shì

ān
zhù

rǎn
biàn
便
suí
shùn
hòu
yǒu
ér
zhuǎn

ruò

hòu
yǒu
suí
shùn
zhuǎn
shí

dāng
zhī
shuō
míng

niè
pán
yuǎn


yǒu
liù
zhǒng

suì
shì
luó

suì
xíng
xiāng


zhě
xìng
duō
fèn
忿
huì

èr
zhě
suǒ
zuòsān
zhě


nǎozhě
ruò

suǒ
chù
biàn
便


shí

è

yán


zhě
huò

zhēn
shí
néng
yǐnè

yán

liù
zhě
yīn

zhǎn
zhuǎnliàng
chà
bié
è
yán

fēi
dàn
shǎo

ér
shēngyóu
èr
yīn
yuán

zhū
chū
jiā
zhě


shòu
xíngnéng
zhèng
shā
ménzhū
wèi
xìn
zhě
lìng
shēng
jìng
xìnxìn
zhě
bèi
lìng
zēng
cháng


děng
wéi
èr


zhě
rěn


èr
zhě
róu


yán
rěn

zhě

wèi


yuàn
zhōng

fǎn
bào

yán
róu

zhě

wèi
xīn

fèn
xìng

nǎo
yào
yán
zhī


lái
lüè

èr
zhǒng
chù
suǒ

shuō

jiè
jiào


zhě
shuō
yǒu


niè
pán
jiè
jiào

èr
zhě
shuōniè
pán
jiè
jiào

ruò
yóu

shì
fán
nǎo
duàn


míng
chéng
jiù
duàn
luó

chéng
fán
nǎo


yóu

shì

zhù

guǒ
hòu
yǒu
zhòng


dāng
zhī
shì
míng
shuō
yǒu


niè
pán
jiè
jiào

ruò
yóu

shì

zhù
fán
nǎo
hòu
yǒu

guǒ


yóu

shì
nǎi
zhì
shòu
寿
jìn

miè
méiqiē


dōu

suǒ
yǒu


zhù

shēn


zhù

shēn


zhù
zhōng
yǒu

zhèng


qiē
zhòng

biān


dāng
zhī
shì
míng
shuōniè
pán
jiè
jiào

lüè
yǒu
sān
zhǒng
niàn

qiáng
yīn


yóu

nián
shǎo
zhuàng

èr
yóu
qián
shēng
chuàn


sān
yóu
xiàn

shùyóu

zhǒng
xiāng

dāng
zhī
niè
pán
shì

zhèng


wèi

xìn


nǎi
zhì

jiàn
shěn
chá
rěnqián
yīng
zhī

wèi
xiàn

zhōngbié

wài
zēng
shàng
suǒ
shēng

rǎn


shí
liǎo
zhī
yǒu

fēi
yǒu


yóu
sān
yīn
yuán

xiǎn
shì
zhū


shàng
zhě
jué
liǎo

qiē
jìng


èr
zhě
jué
liǎo
yǒu

fēi
yǒu

shí
shì


sān
zhě
jué
liǎo
rǎn
jìng
èr
pǐn

qiēshì
shì
sān
chù

qǐng
wèn
shì
zūn


zhū
yǒu
wéi


yǒu
zhuǎn
shí

lìng
xīn

luàn

néng
lìng

xiāng
xié

fēn
bié

shì


lái

wéi
zhū


fēn
bié
kāi
shì

lìng


xiāng
jué
dìngwéi

liǎo
zhī
zhēn
shí
xiāng


yòu
wéi
kuáng


yòu
wéi


tǎn
rán

wèi
zhèng

biézhū
chū
jiā
zhě


shè
suǒ
xué
zēng
shàngdāng
zhī
ān


liàn
jìng
jiè

yòu
chū
jiā
zhě

huǐ
fàn
shī
luó
zēng
shàngdāng
zhī
ān

wèi
chū
jiā
zhě

bèi


xīn
zhū

shì

yuǎn

cán
kuìxiàng
ài
wèi


ruò
jiān
zhí

suǒ
yuán
jìng
jiè

dāng
zhī

míng
zuì

ài
wèi

yóu
shì
yīn
yuán


xiū
shàng
pǐn
zhū
shàn

zhōng

wéi
xīn
zhū

shì

diào
róu


kān
néng


yòu

yóu

zēng
shàngxíng
zhū
è
xíng


huái
怀
yǐn

suǒ
zào
zhòng
è


shēng
shì

qiē
lüè
shè
wéi


shuō
míng

jìng
zuì

ài
wèi
xīn
zhū

shì


ruò

zhū
gēn


xíng
zhě

yóu

tīng
wén

zhèngbiàn
便
shēng

míng
chù
suǒ
shēng

rǎn

zuò
zuò

zēng
shàng
dāng
lái
shì
zhū
chù
shēng

suǒ
yǒu
guò
huànshí
zhī


shí
zhī

guò
huàn


biàn
便


qiú


qiúzào
zuò
zēng
cháng

xiāng
yīng


zào
zuò
zēng
cháng
xiāng
yīng
dāng
lái
shì
liù
chù
shēngshì
míng
wéi
shùn

dào

zhě

wèi

liù
chù


wéi
yīn


ài
wéi
yīn

ài

yòng


míng
wéi
yīn


míng

yòng


zhèng

zuò

wéi
yīn


zhèng
zuò


yòng

míng
chù
wéi

yīn

yòu


zhōng
xiān
suǒ
zào


shì
xiàn

shòu
liù
chù
zhī
yīn

xiàn

zào


shì

shēng
shòu
liù
chù
zhī
yuán

huò
shì
hòu
shòu
liù
chù
yóu
jiè

ài
děng

děng
suí

suǒ
yīng

dāng
zhī

ěr


yóu
èr
yīn
yuán

hòu
yǒu
shēnghòu
yǒu


èr
hòu
yǒu
ài

ér
dàn
shuō
yán
zhū
yǒu
qíng
lèi
suí

ér
xíng


yán
suí
ài

lüè
yǒu
sān
ài


zhě

ài

èr
zhě

ài

sān


ài


zhōng

ài

shì

shàn
zhě
suī
yǒu

shú

rán
ruò


è

shàn


zhōng

néng

è


shú

ruò

jiè
àimíng
chù
suǒ
shēng
zhū
shòuqiú
shíài
jìng

shēng
tān
zēng
jìng

shēng
tián
huì
jìng

shēng

chī

yóu

sān
zhǒng
zēng
shàngxíng

shàn


yóu
shēng
zhū
è


fēi
dàn
yóu

tān
tián
chī
chán
dìng
duò
è


rán


ài

suǒ
zào


shú
shēng
shí

néng
wéi
zhù
bàn

yòu
yóu

qiú

ài
jìng
jiè
zēng
shàngxiū
xíng
shàn
xíng
shēn
yóu

wéi
yīn


shēng
shànzhōng

ài
zhū

shú
guǒ

dàn
yīng
yòng

wéi
yǐn
shēng
yīn

fēi
rǎn
xìng
ài

yòu
ruò

ài

suī
fēi

shàn

rán
shì
rǎnqiē
jiē
fēi
yǒu

shú
guǒ

yòu

yóu
ài

míng
yǒu
ài
zhě


yóu
tīng
wén
zhèng

yīn

jiè
guān


xiāng
zhèng

míng
chù
ér
shēng
shì
jiān


zuò

xiāng
yīng
zhū
shòu

diào


jiè
tān
tián
chī
děng

zào
xiū
suǒ
chéng
shàn
yǒu
lòu


yóu


jiān
zào
dāng

shēngyóu


rǎn

xìng
ài

rán


ài

suǒ
zàoshú
shēng
shí

néng
wéi
zhù
bàn

shì

dàn
shuō
zhū
yǒu
qíng
lèi
suí

ér
xíng


yán
suí
àiwài
shì
zhōng

shì
jiān
jiǎ
míng
zēng
shàng
shuō
yǒu
guǒ

yǒu
shòu
zhě


huò
shí
kōng
shì
xiànhuò
shí

kōng


guǒ
shòu
zhě

yīn

zuò
zhě

dāng
zhī

ěr


shì
míng
wéi
shì


kōng

fēi
shēng

kōng

ruò
shuō
héng
shí

qiē
zhū
xíng
wéi
yǒu
yīn
guǒ

dōu

shòu
zhě


zuò
zhě

dāng
zhī
shì
míng
shēng


kōng

yīng
zhī

kōng

yǒu

zhǒng


hòu

kōng

èr
qián

kōng

sān
zhōng

kōng


cháng
kōngkōng

liù
shòu
zhě
kōng


zuò
zhě
kōng

dāng
zhī

zhōng

yǒu
zhū
xíng

wèi
lái
shì

shí
yǒu
xíng


xìng
ān

zhū
xíng
shēng
shí
cóng

ér
lái

ruò
yǒu
shì
shì


yīng
shēng


wèi
lái
shì
zhū
xíng

xìng

shí
yǒu


yòu

yīng
yǒu

cháng
yǒushì

dāng
zhī

zhū
xíng
shēng
shí


suǒ
cóng
lái

běn

jīn
yǒu

shì
míng
hòu

kōng

yòu

zhū
xíng

guò

shì

yǒu
shí
xíng


xìng

ānshēng

miè

zhū
xíng
wǎngér
zhù

ruò
yǒu
shì
shì


yīng
shī
shè
zhū
xíng
yǒu
miè

guò

xíng


xìng
yǎn
rán
cháng
ān
zhù


ruò

yǒu
miècháng
xìng
yīng


zhī


yǒu

zhī

shì

zhū
xíng

zhèng
miè
shí

dōu

suǒ
wǎng


ér
zhù

yǒu

sǎn
miè

dài

yīn


rán
miè
huài

shì
míng
qián

kōng

yòu

shà

shēng
miè
xíng
zhōng

wéi
yǒu
zhū
xíng
zàn
shí
zhōng
dōu


xíng

bié


shì
míng
zhōng

kōng

dāng
zhī

shì
cháng
kōng

kōng


guǒ
xìng
zhū
xíng
kōng

shòu
zhě

yīn
xìng

xíng
kōng

zuò
zhě


shì
míng
wéi
shòu
zhě
zuò
zhě
èr
zhǒng
jiē
kōng

zuò
zhě
shòu
zhě

suǒ
yǒu


wéi
yǒu
zhū
xíng


qián
shēng
miè

wéi
yǒu
zhū
xíng


hòu
shēng
shēng


zhōng
dōu

shè
qián
shēng
zhě

hòu
shēng
zhě

shì

shuō
yán
wéi
yǒu
zhū

cóng
zhòng
yuán
shēng
néng
shēng
zhū


yòu

qiē

dōu

zuò
yòng


yǒu
shǎo

néng
shēng
shǎo


shì

shuō
yán

yǒu


yǒu


shēng


shēng

dàn
wéi


yīn
guǒ

zhōng


shì


jiǎ

zuò
yòng

xuān
shuō


néng
shēng
yóu

zhǒng
xiāng


néng
shùn

suǒ
yuán
jìng
jiè

suí
shùn
ér
xíng

shēn
xīn

zhèng


zhí


xiāng


shēng
tān


duō

xún


fāng
biàn
便
qiú


yīn

guǎng
广
xíng

fēi

xíng


néng
shùn

suǒ
yuán
jìng
jiè

shùn
yōu
shùn
shè
suǒ
yuán
jìng
jièsuǒ
yīng
dāng
zhī

ěr


chà
bié
zhě


néng
shùn
yōu
suǒ
yuán
jìng
jiè

suí
shùn
ér
xíng

shēn
xīn
yàn
è

shēng
tián
huì


néng
shùn
shè
suǒ
yuán
jìng
jiè

suí
shùn
ér
xíng

shēn
xīn

mèi

shēng

chīqián
shuō


yǒu
zhū

chú

zhèng
ā
luó
hàn
zhū
lòu
yǒng
jìnqiē
jìng
suí
shùn
ér
xíng

héng
shí

kān

nǎi
zhì
shī
niàn
shēng
zhū
fán
nǎo

shì

héng
zhù


rǎn
zhù

yóu
shì
yīn
yuán

shuō
míng
héng
zhù


suí
xíng
pǐn
ruò

ruò
yōu

ruò
xīn
ruò


zhū
ā
luó
hàn
jiē

suǒ
yǒu

nǎi
zhì
shàn
zhōng


shì
shì

yòu

héng
zhù

nán
xíng
zuì


míng
wéi
zuì
shēng

néng
chéng
jiù
zhě

nánshuō
míng


zhēn
shí

tián

yīng
dāng
fèng
qǐng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

dāng
zhī

qián
shè

mén
fēnshàn
shuō


nài

zhōng

yīng
zhī

shīzhòng


yóu
èr
xiāng


yuán
mǎn

yún

èr
xiāng
yīng
zhī

shī


yuán
mǎn

wèixíng


lìng


zhū
suǒ
yǒu
shòu
jiē
shìshuō
shòu
suǒ


shuō

yīn
yuán

shuō
néng

rǎn
suǒ
yǒu
suí
xíng

shuō
suǒ
duì
zhì

néng
duì
zhì
shī

ān


shuō

qiē
zhǒng
jīu
jìng
chū

shì
míng


shī

yuán
mǎn

yòuxíng

xuān
shuō

gòng
sān
zhǒng
niàn
zhù


rǎn
zhù

shì
míng

èr
shī

yuán
mǎn

yún

èr
xiāng
yīng
zhī
yuán
mǎn

wèi


lái

liàng

jiào

néng
liǎo
zhī

ér
wèi

dào
wén
zhī

àn

ruò


dào


àn
zhě

yào
wéi
xiū
xíng

suí

xíng

zhèng

chū


fēi
wéi
shòu
chí
liǎo
zhī
shìxiū
xíng

suí

xíng

fēi
dàn
suí
shuō
yīn
shēng

yán

wéi
jīu
jìng

shì
míng


zhū


zhòng


yuán
mǎn


shì
xiū
xíng

suí

xíngxià
liè
ér
shēngyào
dāng
wǎng

xián
mǐn
zhàng

suǒ

zhī


dìng
dāng
huò


suǒ
yīng


shì
míng

èr
zhū


zhòng


yuán
mǎnshàn
shuō


nài

zhōng


yóu
sān
xiāng

yīng
zhī

shī


yuán
mǎn

yòu
yóu
èr
xiāng

yīng
zhī
yuán
mǎn

yún

sān
xiāng
yīng
zhī

shī


yuán
mǎn

wèi

shì
zūn

wéi
zhūzuì
chū
shī
shè
yuǎn

èr
biān
zhōng
dào
zhèng
xíng

shì
míng


shī

yuán
mǎn

yòu

shèng
jiào
wèi
shēng
xìn
zhě

yǒu
huǐ
fàn
zhě


zhèng
fāng
biàn
便
lìng

shèng
jiào

zhū
huǐ
fàn

shì
míng

èr
shī

yuán
mǎn

yòu

shèng
jiàozhě

yóu


shè
zhèng
shè
shòu
zhī

shì
míng

sān
shī

yuán
mǎn

yún

míng
wéi

zhǒng

shè

xián
jìng
jiào
shòu

ér
jiào
shòu
zhī


fēi


èr

wéi
fàn

qiē

yán

xiàn
qián

bìn

fēi
sān

xún


zhǐ
dān
shì

jiào
lìng


qín
xiū

jìng


lìng
shí
shí
tīng
wén
zhèng


cháng

xiè
fèi

yòu
lìng
yuǎn

xiāng

zhènglìng
duì
zhì

shè
zhèng
xíng

dāng
zhī

shì

néng
yǐn


xián
jìng
jiào
shòu


shí
huǐ
fàn
ruò
zhèng
liǎo
zhī

yào
dāng

bìn

fāng
diào

zhě
yán
xiàn
qián

bìn

xīn


rǎn


xún

zhě

fāng
biàn
便
lìngjué
liǎo


zhū
liú
dàng

miào

zhě

shì

guò
huàn
lìng
shēng
yàn


jiàn

xiū
xué
nǎi
zhì
zhèngjìng


suǒ
yǒu
xún


zhǐ
dān
shì
fāng
néng


jīu
jìng

jìng


lìng

nǎo

lìng

shè


dāng
zhī
shì
míng

shí
shí
jiān
tīng
wén
zhèng

cháng

xiè
fèi

yún

èr
xiāng
zhū


zhòng


yuán
mǎn

wèi
zhū


zuì
chū
rěn
shòu

shī
suǒ
jiàn

wèi
zhū

zhōng
kōng


jiàn

yóu
shì
yīn
yuán


zhū

zhōng

zēngxié
zhí
zhuóhuǐ
huài
shì

dào


shēng
suǒ
suí
cóng

suí
yán
shuōyuǎn


shì
míng


zhū


zhòng


yuán
mǎn

yòu


jiàn

rěn
shòu


néng
zhèng
xiū
xíng

suí

xíng

yóu


shè
suǒ
shè
shòu
shí

ruò

zhū

yǒu

yǒu
hài


shí
liǎo
zhī
néng

duàn
miè

ruò

zhū
hài


shí
liǎo
zhī
néng

zuò
zhèng

shì
míng

èr
zhū


zhòng


yuán
mǎn


shì

shīzhòng
zhī
suǒ
shè
shòu
zhū

shèng
jiào

dāng
zhī

xiàng

rǎn
qīng
jìng

zhū
cōng
huì
zhě
zhī
suǒ
guī


瑜伽师地论注解网:http://www.yujiashidljg.com

文章推荐:

佛咒修持感应大全

佛咒中最超强感应

佛号的感应

佛号感应

佛号念多久自身有感应