瑜伽师地论注解网

瑜伽师地论第93卷(注音)

编辑:鸿文 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第93卷(注音)shī

lùn


jiǔ
shí
sān
juàn

shè
shì
fēn
zhōng

jīng
shì
yuán

shí

jiè

shè

sān
zhī


shì

shuō
chù

shè

yuán

shí

jiè

shè


jīn
dāng
shuō

zǒng

tuō
nán
yuē


děng
èr

děng

chù
wéi
yuán
děng

yǒu
miè
děng
shí
děng
zuì
hòu


děng

bié

tuō
nán
yuē
guān
shè
shèng
jiào
wēi
zhì


liàng

guān
chá
shàng
màn
hòu
shèn
shēn

lüè
yóu
sān
xiāng

yīng
zhī
jiàn

yuán

chà
bié


cóng
qián

zhōng


shēng

èr
cóng
zhōng

hòu


shēng

sān

zhōng

shēng

suí
zhuǎn


qīng
jìng


zhōng
yún

cóng

qián

zhōng


shēngzhōng

shēng

suí
zhuǎn

wèi

yǒu宿
fēi
cōng
huì

míng
wéi
yuán

zào
zuò
zēng
cháng
zuì


dòng
shēn
yóu

wéi
yuán

suí

xíng
shí
nǎi
zhì
mìng
zhōng
suí
zhuǎn

jué

néng
wéi
hòu
shì

shēng
shí
yīn


shì
zhǎn
zhuǎn

yǒu

wài
ài

shí
shēng
guǒ
shí

néng
wéi
zhù
bàn

xiàn
qián
érmìng
zhōng


yóu
qián

yīn


xiàn
zài
shì
shēng

shēng

jiàn
zhōng

yīn
shí
wéi
yuán

shēng
guǒ
shí
suí
zhuǎn

jué

rén
chí
suǒ
yǒu
jié
luó
lán
děng
míng

fēn
wèi

hòu
hòu
cán
shēng

shǐ
cóng
tāi
cáng
nǎi
zhì
shuāi
lǎo

yòu


shí
dāng

shēng
shí

néng
gǎn
shēngshú
guǒ


shú
shēng
shímíng

xiāng

ér
zhuǎn

wèi

yǎn
děng
liù

zhuǎn


yóu
shì
shuō
yán
míng

yuán
shí


shēng

gēn

shuō
míng
wéijiān
miè
děng
shuō
míng
wéi
míng

suí

suǒ
yīng

néng

liù
shí
zuò
suǒ

zhǐ

shí
nǎi
zhì
mìng
zhōng
shù
shù
suí
zhuǎn

yòu


gēn
gēn


zhǒng

gēn
chù

zhǒng

suǒ
shēng
zhūzhū

míng

yóu

zhí
chí
suǒ
yǒu
gēn
děng

duò
zài
xiāng

liú
zhuǎn

jué


èr
zǒng
míng
suí
zhuǎn

zhǐ

yóu
shì

yán
shí
yuán
míng


míng

yuán
shí


xiàn
zài
shì
yóu

shù

xiāng

ér
zhuǎn

nǎi
zhì
shòu
寿
zhù

shì

míng
wéi
cóng

qián


zhōng

yuán


zhū
xíng

shēngzhōng

shēng

suí
zhuǎn

dāng
zhī

zhōng

tāi
shēng
zhě
shuō
zhuǎnluǎn
shēng
shī
湿
shēng
chú
zàiyǒu

chà
bié
yǒu

yǒu
qíng

zài


jiè
shòu
huà
shēng
zhě


chū
shēng
shí
zhū
gēn
yuán
mǎnchà
bié

zài


jiè

zhū
yǒu
qíng
lèi
shímíng


zhǒng


míng


zhǒng

shí
ér
zhuǎn

yóu

shí
zhōng
yǒu

zhǒngsuī
jiān
duàn
hòu
dāng
gēng
shēng


shì
míng
wéi

zhōng
chà
bié

yóu
shēng


jiè
rén
tiān
liǎng


yóu
zuìshēng
è

zhōng

yóu

dòng


shēng
yún

míng
wéi
cóng

zhōng

hòu

yuán

zhū
xíng

shēng

yún


shēng

yóu

shēng

zhèng

qīng
jìng

wèi


shì

zhōng


shēngluó

lǐng
shòu
xiān

suǒ

èr
guǒ


zhě
lǐng
shòu


shú
guǒ

èr
zhě
lǐng
shòu
jìng
jiè
suǒ
shēng
shòu
zēng
shàng
guǒ


yóu
tīng
wén

zhènghuò
yóu
xiān
shì
chuàn

èr
zhǒng
guǒchī


yóushú
guǒ
zhōng
yǒu

chīnéng

shí
liǎo
zhī
dāng
lái
hòu
yǒu
shēng


yóu

qián

hòu


míng
zēng
shàng
qián
zào
zuò
zēng
cháng
zhū
xíng

yóu

xīn


xūn
biàn
shíxiàn

zhōng
suí

ér
xíng


shì

míng

wéi
yuán


zhū
xíng

shēng

xíng
wéi
yuán


lìng
shí
zhuǎn
biàn

dāng
zhī

shí

xiàn

zhōng
dàn
shì
yīn
xìng

shè
shòu
dāng
shēng
zhū
shí
guǒ


yuē
jiù

qiē
xiāng

wéi
míng

shuō
liù
shí
shēn

yòu


shí
dāng
lái
hòu
yǒu
míng

zhǒng

zhī
suǒ
suí
zhú

míng

zhǒngwéi
dāng
lái
hòu
yǒu
liù
chù
zhǒng

suí
zhú

liù
chù
zhǒngwéi
dāng
lái
hòu
yǒu
zhū
chù
zhǒng

suí
zhú


chù
zhǒngwéi
dāng
lái
hòu
yǒu
zhū
shòu
zhǒng

suí
zhú

dāng
zhī
shì
míng


zhōng

hòu
yǒu
yǐn
yīn

yóu
shí
wéi
xiān
shòu
wéi
zuì
hòu

biàn
néng
qiān
yǐn
zhū

shì
yóu
xiān

shú
guǒ


yǐn
hòu
yǒuyóu

èr
jìng
jiè
suǒ
shēng
zēng
shàng
guǒ


yuán
jìng
jiè
shòu

shēng
tān
ài

yóu

ài


huò
qiú
zhū


huò
qiú
zhū
yǒu

yòu
huò

jiàn
jiè
jìn

zhūàirùn
xiān
yǐn
yīn
zhuǎn

míng
wéi
yǒu

shì
dāng
shēng

yīn
suǒ
shèyǒu

jiān

mìng
zhōng
yǐn
yīn
suǒ
yǐn

zhū
xíng
shí
wéi
zuì
chū

shòu
wéi
zuì
hòu

huò
jiàn

shēng

huò

dùn
shēng


shì
yīng
zhī


xiàn

zhōng

chū
yòng

míng
chù
suǒ
shēng
shòu
wéi
yuán
shēng
ài

ài
wéi
yuánshēng
wéi
yuán


zhuǎn
chéng

yǒu

yǒu
wéi
yuán


dāng
shēng

shēng

shēng
wéi
yuán


lǎo
bìng

děng
zhòng

chà
bié


xiàn
qián

dāng
zhī

zhōng
huò
yǒu
chù
suǒ
shēng
chù
xiàn
qián

huò
yǒu
chù
suǒ
zhǒng

suí
zhú


shì
zhōng


míng
yuán
xíng

shòu
yuán
ài
děng

néng
shēng
hòu

yuán

zhū
xíng

ruò
xiàn

zhōng
cóng

wén


huò

xiān
shìliáng

yóu

wéi
yīn

néng

èr
zhǒng
guǒ
xìng
zhū
xíng
weí

ruò


yīn

ruò


miè
ruò

miè
xíngzuòweí
shēng
zhèng
jiàn

yòu

zhū

jiàn

huò

yǒu
xué

xué
qīng
jìng
zhì
jiàn


yóu

shì
zhì
jiànnéng


duàn

míng

ài

yóu

duàn
suǒ
yuán


shí
zhī

zhū

míng
chù
suǒ
shēng
zhū
shòusuí
duàn

yóu

duànxiàn

zhōng

yóu


míng
zhèng
huì
jiě
tuō

yòu

míng
chù
suǒ
shēng
zhū
shòu

xiāng
yīng
xīn
zhōng
suǒ
yǒu
xiāng
yīng
tān
ài
fán
nǎo
xīn

yóu

tān


zhèng
xīn
jiě
tuō

yòu

yóu


míng
miè


zhū
yǒu

míng
yóu
wèi
duàn
shíhòu

yīng
shēng
xíng
shí
nǎi
zhì
zhū
shòu
jiē


shēng

chéng

shēng


shì

shuō
yán


míng
miè


zhū
xíng
suí
miènǎi
zhì

shú
suǒ
shēng
zhū
chù
mièshú
suǒ
shēng
zhū
shòu
suí
miè

yòu
xiàn

zhōng

míng
mièmíng
chù
miè

yóu

míng
chù
yǒng

miè


cóng

míng
chù
suǒ
shēng
shòu
miè

yóu

míng
chù
suǒ
shēng
zhū
shòu
yǒng

miè


ài

suí
miè

yóu
ài
mièqián
shuō
míng
suǒ
yǒu

děng
nǎi
zhì
sǔn
nǎo

wéi
hòu
biān

zhū
xíng
jiē
miè
chéng

shēngxiàn

zhōng

shì
zhū
xíng
jiē

liú
zhuǎn


liú
zhuǎnxiàn

zhōng
zhù
yǒu


bān
niè
pán
jiè

míng
wéi
zhèng

xiàn

niè
páněr
shí
shí
yuán
míng


míng

yuán
shí

yǒu

wèi
miè
ér

shuō
míng
qīng
jìng
xiān
bái

nǎi
zhì
yǒu
shí
shēn
zhù
wèi
miè


héng
lǐng
shòu


zhū
shòu


yǒu
yǒu
shí
shēn

nǎi
zhì
xiān

suǒ
yǐn
shòu
寿
liàng

héng
xiāng

zhù

shòu
寿
liàng
ruò
jìn

néng
zhí
chí
shí

shè
suǒ
zhí
shēn

mìng
gēn

shè

cóng


hòu

suǒ
yǒu
mìng
gēn


yǒng
miè
dōu

suǒ
yǒu

yòu

zhū
shí


qiē
shòuwèi
zhōng

rén
yùn
ér
miè

xiān
yīn
miègēng


miè

yóu

dào


míngbān
niè
pán
jiè

jīu
jìng

jìng
cháng
zhù
miào


wéi
cháng
suí
niè
pán

cháng

niè
pán
wéi

jīu
jìng


shì
zūn
suǒ
shú
xiū
fàn
xíng

shì
míng
guǎng
广
shuō
yóu
sān
zhǒng
xiāng
jiàn

yuán


wèi
cóng
qián

zhōng

liú
zhuǎn

cóng

zhōng

hòu

liú
zhuǎnzhōng

liú
zhuǎn
qīng
jìngān

jiǔ
xiāng

hòu
yǒu

shù
néng
shēng
dāng
yǒu

wèi
yǒu
shì
jiān
fēi
cōng
huì
zhě


xiàn

zhōng
suǒ
zào
xīn


xiǎo

shù

ruò

shì
jiān
fēi
cōng
huì
zhě


néng
suí
shùn
zhū
lòu
chù
suǒ


xiàn
zài
shì
suí
guān
ài
wèi


guò

shì
shēn
shēng

liàn


wèi
lái
shì
zhuān
xīn

zhuó


shì
zhù


xiān
suǒ
wèi
duàn

qiē
tān
ài

yóu
shùzhuǎn
gēng
zēng
cháng


fēi
cōng
huìluó


lìng

shì
hòu
yǒu
xiǎo
shù

jiā

mào

tān
ài
shuǐ
ér
héng
gài
guàn

lìng

qián
shuō
néng
gǎn
dāng
lái

suǒ

guǒ

jiàn

yuán
mǎn

ruò
yǒu
duō
wén
zhū
shèngsuī
zào
yǒu
lòu
néng
gǎn
dāng
lái
zhū

xiǎo
shù

rán

néng
shùn
fán
nǎo
zhū
xíng


dǎo
suí
guān
shēng
miè

xìng


duàn
miè
jiè


dǎo
suí
guān
shì

jìng
xìng

sǔn
jiǎnlìng
zēng
cháng

shǐ
使

ài
shuǐ

jiē
xiāo
sǎn


cōng
huì
zhěróng
hòu
yǒu
xiǎo
shù

biàn
便
duàn

ài

ài
yuán

děng
sǔn
huài


shì
hòu
yǒu
xiǎo
shù
shàng
lìng

qiē
jiē

suǒ
yǒu


kuàng
shǐ
使

hòu
gēng
zēng
cháng


gēng
yǒu
luó


shēng


zhū
xiān
suǒ
yǒu
zào
zuò
zēng
cháng
shùn
hòu
shòuxiàn

zhōng
wéi

suǒxiān
suǒ
zào
shùn
hòu
shòu


zǒng
shè
wéi


shuō
míng
hòu
yǒushù

ruò

néng
shùn
zhū
fán
nǎoqián
nǎi
zhì
zhuān
xīn

zhuó


shì
zhùxiān
suǒ
zào
shùn
hòu
shòuzhí
xià
gēn
lìng
shù

mào


xiàn

zhōng

ài
fán
nǎo


bàng
zhù
dào
lìng
shù
rùn
wéi
yīn

lìng
suí
huò

xíng

qiē
zhǒng

shí


dāng
lái
shì
zhèng

shēng
shí

zhù

míngshì

shù
cháng
shí
ān


dāng
zhī

shìluó


lìng

shù
zhǎn
zhuǎn

mào


zhōng
bái
pǐn

qián
yīng
zhī


shì
zūn
zài

wéi


shí


qián
suǒ

zhū
shì

dào

shì
zhū
shī

chù


zuò

wéi

bēi
mǐn


yǒu
qíng

wéi
shàng
shǒuzhū


zhèng
guān
chá

ěr
shí
wéi


guānyóu
lǎo

zhī


suǒ
shèyuánguān
chá

dāng
zhī

zhōng
yóu
sān
zhǒng
xiānglǎoguān
chá


zhě
guān
chá

yīn
yuán


èr
zhě
guān
chá

yīn
yuán


sān
zhě
guān
chá
fēi

dìng


gǎn
shēng
yīn
yuán


míng
wéi
shēng


shēngmíng
wéi
shēng

qián
shēng
shì


hòu
shēng
wéizhōng
guān
qián

shēng
yǒu

ér
yǒu
lǎoguān
yóu
hòu

shēng
yuán


yǒu
lǎo


dāng
lái
lǎo


shēng
wéi
yīn

xiàn

lǎo


shēng
wéi
yīn

yún

míng
wéi
fēi

jué
dìng

wèi

chú

shēng
chù
suǒ
shè
èr
zhǒng
shēngdìng

néng

lǎo

guǒ


guān
lǎo


shēng
yǒu

ài


yóu
èr
zhǒng


guān
chá

dāng
zhī

ěr


shì
míng
wéi
shǐ
cóng
lǎo
guān


èr

yuán

dào


yīng
zhī

zhōng
shùn
yóu

dēng
zhù


gāo
yóu
děnglèi
dēng

zhū
fēi
cōng
huìluóguàn
yóu
bìng

zhù
zhě


shì

dēng
shāo
rán
cháng
shì

dāng
zhī
bái
pǐn


xiāng
wéi

wèi
shàn
fāng
biàn
便
guān
miè
dàoyǒu
èr
zhǒngluó


děng
wéi
èr


wéi
xíng

fēi


xíng

wèi
dànzhù
guàn
yóu

lìng


dēng
xiāng

jiǔ
zhù

èr

yǒu
luó

jiān
xíngliàng

zhòng

fēi


xíng

wéi
rán
huǒ


shè
shòu
tīng
wén
xié

wéi
xiān

wén

xiū
huì
suǒ
yǐn
xié
xíng

gān
xīn
gān
cǎo

gān
niú
fèn

yóu
shì
yīn
yuán

lìng

huǒ

cháng
shí
chì
rán


yǒu
duàn
jué


shì
zūn
zài

wéi


shí

chù


zuò


yuán

mén


ér


xiān
yuán
hòu
weí
lǎonǎi
zhì

ài


shì
guān
chá
hòu
hòu


suǒ
yǒuwèi
wéisuì

guān
chá
hòuyīn
yuán
suǒ
shè
xiàn
zài
zhòng


wèi
biàn

guān
shòu
chù
liù
chù
míng


shí

dāng
zhī

zhōng

guān
wèi
lái

shì
dāngguān


yīn
shì
dāngguān
wèi
lái
shì

zhī


yóu
shuí
ér
yǒu

zhī
yóu
cóng
xiān

suǒ
shēng

shí
wéi
biān


xiàn


yǒu


zhī
cóng
xiān

suǒ
shēngyīng

guān

yún

yǒu

shì

shì
zūnshí

wéi
guān
dāng
lái
suǒ
yǒuguān
xiàn
zài

nǎi
zhì
zuò

xiāng
yīng
xīn
shí

ér

zhuǎn
huán

yòu
wéi
jiàn

guān

hòu
chù

hòusuǒ

zhǐ
chù

dāng
zhī

shì
hòu

nǎi
zhì
shí

huán
shùn
shàng


shì
shùnguān
chá
yuán
cóng


jiān
wéi
guān
miè


shǐ
cóng
lǎo


nǎi
zhì

míng

guān
chá

shì

xiàn
zài


yún


qiē
jiē

jìn
miè

wèi

zào
zuò

míng
wéi
yuán
xīn

xíngshì

guān
sān
shèng
gēng
xún
qiú

miè
shèng


dào

xíng
ér
néng
zhèng


yóu

qián
shuō

宿
zhù
suí
niànwéi
qiú
zhū
lòu
yǒng
jìn
shì
jiān
zhèng
jiàn


jiào
shòu
zhě
lìng
xiàn
zài
qián
zuò
shì

weí


jīn
zhèng

xiān
jiù
zhèng
dào


zhū
xiān
tóng
suǒ
yóushì
dàn

shì
jiān
zuòguānyòu

zhèng
jiàn

zhū

zhōng


xiàn
guānfāng
biàn
便
zhèng
jué

shàng
zhèng
děngxiàn
jiàn
fāng
biàn
便
huò


lòu
yǒu
xué

xué
shàn
jìng
zhì
jiàn

wéi

sān

jié
ā
sēngxiū
xíng

qiē
nán
xíng
zhī
xíng

jīnjiē

zhèng


wéi
āi
mǐn
shì
jiān
zhū
rén
tiān


suí
yǒu
kān
néng

shèng

zhě

kāi

shèng

lìng
shēng
děng
juéshì
zūn
jiào
sān
chù
suǒ
shè


děng
wéi
sān


shàn
jiàn

zhū
yuán
shēng


zuò
yòng


èr

wéixíng


sān

wéixíngzhōng
shàn
jiàn

zhū
yuán
shēng


zuò
yòng

zhě

wèi
cóng
hòuguān
xiàn

qián
míng

yuán
shí

shí
yuán
míng
shù

zhǎn
zhuǎn
xiāng

ér

zhù
zhōng
jiān
zhū
yuán
shēng


jiē
fēi

zuò


fēi

zuò

fēi


zuò

fēi

yīn
shēng


shì
shī
shè

míng
shàn
jiàn

zhū
yuán
shēng


zuò
yòng


suǒ

zhěcháng
zhū
xíng
qián
hòu
zhōng

suī
yǒu
wéi
shàzuò
yòng
dòng
zhuǎn

yuēdōu

suǒ
yǒu

dàn

shì

zàn
jiǎ
shī
shè


shì
shī
shè


shí

dǎo

shì

shuō

míng
shàn
jiàn

shì
shàn
jiàn

xìng


zhū
yuán

wéi

xuān
shuō
shèng


jiào

míng

wéixíng
wéi


néng


shèng

xiàn
guān


suí

xíng
yòu
néng
zhèng

xiàn

niè
pán

dāng
zhī
shì
míng
yòng

wéixíng


yòu
xiān


zhì
huì

liáng
zhū


zhòng

chéng
jiù
měng


shēng
huì


míng
wéi
cōng
huì


jiào
zhì


míng
wéi
míng
liǎo


zhèng
zhì


míng
shàn
diàoyóu

yuán

juémíng

suǒ
wèi

yuán

niè
pán

shí
jué


míng
jiàn
gān


jìn

shēng
zhì
wéi
suǒ

zhǐ

zhèng
yǒu


niè
pán
jiè


míng
shēn
zhèng


miào
gān

jièān
zhù


yǒu
zhū


wài
dào
zhǒng
lèi

suī
néng
guān
jiàn


zhǒng
shēn


cháng
xìng

yóu
guān

shēn
suī
jiǔ
zhù

ér
yǒu
zēng
jiǎn


shí
shēng
shí
yǒu
shèbiàn
便


shēn
néng
yàn
néng

néng

shēng
jiě


shì
jiān
dào


jiè
jiè


zhì
yǒu
dǐng

rán


shēn
dāng
zhī
réng
míng
wèi

jiě
tuō

suǒ

zhě


yóusuǒ

dìng
zhōng

yíng


shí
zhí

wéirǎn
ér
zhùhòu
shí
shòu
寿
jìn

jìn

huán
tuì
退
shēng
xiàyuán


shàn
qiǎo


zhū
shèngsuī

yuánshàn
qiǎo

ér
dàn
suí
guān


zhǒng
shēn


cháng
xìng

wèi

guān
chá
shí

cháng
xìng

suǒ

zhě
zhǒng
shēn
jīng
jiǔ
shí
zhù
cháng
xiāngshà

xiāng

xiāng

suí
zhuǎncháng
xìng
nán
shí

cháng
xiāng

xiǎnshà

shà

suǒ
yuán

tuō


xiāng
zhuǎn
biàn

liàng
pǐn
lèi
yǒu
chà
bié


suī


shí

cháng
xìng
xiāng


liàng
pǐn
lèi

xiǎnrán

shuō
míng
zuì

wēi


dāng
zhī

xìng
nán

shí


nán
suǒ

zhě


wéi
shì
huì
yǎn
suǒ
jiàn
jìng
zhǒng
shēn
yǒu
zēng
yǒu
jiǎn
yǒu
shè
yǒu
cháng
xìng
shàng
wéi
fēi

ròu
yǎn
jìng
jiè

kuàng


yǎn
yuán

shàn
qiǎo

zhū
shèng


zuì

wēi

shí

cháng
xìngyuán
weí

yóu
néng
fēn
bié
duò

xiāng

chù
suǒ
shēng

zhū
shòu
fēn
wèi
chà
bié
xìng


biàn
便
néng


shí

cháng
xìngchéng
jiù

shì
zhì
jiàn

jiàn


shòu
suǒ

zhǐ
shēn

suǒ
yīn
zhū
chùqiē
míng
suǒ
shè
xíng

jiē
néng
yàn

shēng

shēng
jiějiě
tuō


jiě
tuō


ān
zhù

jìng
ruò
yǒu


ruòèr
niè
pán
jièyuán


shàn
qiǎo

chú

yóu
sān
zhǒng
xiāngsān


néng
zhèng

liàng
zhèng
néng
jìn


yún

sān
xiāng
chù

èr

yīn
yuán

sān

yīn
yuán

chù

shì
míng
sān
xiāng

yún

sānzhě
zhōng


èr
guòsān
wèi
lái


shì
míng
sān


dāng
zhī

zhōng

shēnshì
hán

děng

bìng

děng
zhòng

chà
bié
xiàn

shēng

zhī
suǒ

chù

yóu
yǒu
suǒ

shēn


shēng


wài


děng
qīn
zhǔ
péng
dǎng

shè
shòushì
gōng
shì
děng
zhí
chí
dāo
zhàng

wéi
hòu
biān

yōu
chóu
tàn
děng
zhòng

chà
bié
zhī
suǒ

chù


qián
shuōèr
zhǒng

yòng
shè
shòu
ài

wéi

yīn

yóu


ài


shēng


míng

yīn
yuán

yòu


ài

zhǐ


miào

jìng
jiè

wéi

chù

fāng
nǎi

shēng

shuō

míng

yīn
yuán

chù

yòu
zhū
suǒ
yǒu
xiàn
zài
jìng
jiè

tān
tián
chī
huǒ

nǎo
wéi
yīn
lìng
shēng
jiāo


yóu
shì
suì
yǐn
miào

suǒ
yuán
jìng
jiè
gān
měi
zhī
yǐn


néng

shè

zhuǎn
zēng

ài

yóu

ài


yǒu
dāng
lái


dāng
láibiàn
便
yǒu
zhòngshì
dāng
zhī

yóu
míng
wéi
yóu

shì
xiàn
zài
dào


yīng
dāng
liǎo
zhī

lái
dào


dāng
zhī
shì
míng
néng
zhèng

liàng
zhōng

lái


yòu


zhǐ

zhǒng
yán
shuō

yīng
zhī

qiē
suǒ

sān
liàng

ruò
jiàn
ruò
zhī
èr
zhǒng
yán
shuō
shì

xiàn
liàng

ruò
jué
yán
shuō
shì


liàng

ruò
wén
yán
shuō

zhì
jiào
liàng


yóu

zhǒng
xiāng

zhèng
qín
fāng
biàn
便
guān
chá
yuán


néng
jìn
zhòng

néng
zuò

biān


děng
wéizhě
guān
chá
zhū
yuán
shēng

shēng

yīn
yuán

èr
zhě
guān
chá

miè
yīn
yuán

sān
zhě

shí
liǎo
zhī
néng


miè
zhèng
xíng


zhě
xiū
xíng

suí

xíng


zhě

zhèng

zēng
shàng
màn


shì
míng
wéi
shàn

guān
chá

guǒ
chéng
mǎn

shǐ
cóng
wèi
lái

yīn
yuán
nǎi
zhì
shí
yuán
míng


yóu

zhǒng
xiāng

guān
chá
tōng

xiū

zhèng
xíng

wèi
yóu
èr
xiāng
guān
chá
dāng
lái

yīn
yǒu

guǒ
yǒu

yīn


guǒguān
chá

tōng

yīn


yóu
xiū
zhèng
xíng


tōng


suí
zhèng
xiū
xíng

suí

xíng

yòu
zhèng
guān
chá

xiàn

zhōng


míng
wéi
yuán


fēi


dòng
xīn

yīn

yǒu


suí

fēi


dòng

xíng
guǒ
shí
děng
yǒu


fēi
yǒu
fēi
yǒu


guān
cháqián
tōngzhèng
xiū
xíng

zhèng
xiū
xíng
shí


zào

míng
wéi
yuán
xīn
chù


néng
biànxiàn

zhōng
zhèng


qián
xiàn
jiàn
shèng
dào

dào
guǒ
niè
páněr
shí


táo
shī


fán
nǎo
huǒ
suí
mián
zhēng


suí
yǒu
shí
shēn
shú
zhēng

wèng

zhì

qīng
liáng
niè
pán
àn
shàng

lìng


qiē
fán
nǎo
zhēng


yòu
lìng


yǒu
shí
shēn
shè


qīng
liáng

yīng
zhī

qián
lǐng
shòu
suǒ
yǒu
shēn
biān

shòu

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

wèi
shè
mìng
lái
cháng
chù
héng
zhù

zhōng

tuì
退
shī
ā
luó
hàn
guǒnéng
zào

míng
yuán
xíng

yún


zhèng

zēng
shàng
màn

wèi

ěr
shí
chéng
jiù
néng
yuán
yuán

miào
shàn
qīng
jìng
zhì
jiàn

zuò
shì

weí


shēngliú
zhuǎn
zhě


niè
pán
zhě

wéi
yǒushēng


lìngshēng
miè


lìngmiè


lüè
yǒu
èr
zhǒng
zēng
shàng
màn
zhěyǒu
xué
zēng
shàng
màn
zhě

èr


xué
zēng
shàng
màn
zhě

ruò

yǒu
xué
zēng
shàng
màn
zhě


gào

yán

yǒng
duàn
sān
jiésuǒ
zhèng
yǒu
xué
jiě
tuōyóu

jiàn


néng
yǒng
duàn

jiā

jiàn

wéi
gēn
běn

qiē
jiàn


ruò


xué
zēng
shàng
màn
zhě


gào

yányǒu
shàng

suǒ
yīng
zuò
shì
suǒ
yīng
juéjiē

zuò


shì
èr
zhǒng

huò

yuán


huò

niè
pán

yòu

shèng
shuō
ér

shuō
shí

wèi
shuō
shèn
shēn
chū

shì
jiān
kōng
xìng
xiāng
yīng
yuán
xìng
yuán

shùn

děng
shìsuǒ
shuō

néng
jué
liǎo


suíyóu

èr
zhǒng
yīn

yuán
shí
juéxiāng

fán
nǎo
yǒng
duàn
niè
pán
zuò
zhèng


shēng
yóu


suǒ

zhě


yóu

yǒu
xué
zēng
shàng
màn
zhě
suǒ

cháng
suǒ
suí
zhú
suí

zuò


wēi


màn

jiān

jiān
zhuǎn

néng
liǎo


yòu
shē


rén
chí
xiāng


fáng

fán
nǎo

lìng


luàn

yóu
shì
yīn
yuánwèi

shēng


xiǎng


wèi
fáng


shēng


xiǎng

biàn
便
gàoyòu


xué
zēng
shàng
màn
zhěwèi
yán
jìngniè
pán
àiwèi
duàn
wēi

xiàn
xíng
zhū
zēng
shàng
màn


néng
liǎosuǒ
wèi

shēng


xiǎng


wèi
fáng

shēng


xiǎng

biàn
便
gàoyòu


xué
zēng
shàng
màn
zhě

dāng
zhī
jué
dìng
xiān

yǒu
xué

zēng
shàng
màn


yǒu
shí


zhū
yǒu
xué
zhě


shàng

xué

zēng
shàng
màn

suǒ

zhě


fēi

xiāng

fán
nǎo
xiàn
xíng


shì
chán
xīn
jiān
láo
ér
zhù

yóu

yīn
yuán


suǒ
wèi

shēng


xiǎng


zēng
shàng
màn

jiān

zhí
zhuó
jīng
duō
shí
zhù

huò
gàowéi
yǒu
shī
niàn

xiá
xiǎo
zàn
shí
fán
nǎo
xiàn
xíng

xún

tōng


néng
yuǎn


yòu


shì
huò
yóu
xiān
shí

suǒ
wèizēng
shàng
màn


huò
yóu
jīn
shí


suǒ

shēng

huò

yóu

huài

xīn


biàn
便
shēng
yōu


zuò
shì

weí

ruò

suǒ
zhèng

suǒ
yǒu
zhě


zhī
suǒ
zhèng

yīng

yǒu


shì
biàn
便
shēng
bàng
shèng
xié
jiàn

shòu
è

yīn

huò

shuāi
sǔn

yún


qián
shèng
shuō
shèn
shēn

wèi
néng
kāi
shì
shèn
shēn
yuán


jīu
jìng
niè
pán

sān
xiāng
xiāng
yīng
yǒu
wéi

wéi

xìng
chà
bié

yǒu
wéi

cháng


wéi
cháng
zhù

zhū
xíng
jiē


niè
pán

jìng


qiē
yǒu
wéi
zǒng
wéi
shìwéi

yīn


qiē

wéi
zǒng
wéi
zhòngyīn
yǒng
miè

ruò
zhū

chú


xiàn

zhōng

niè
pán
zhě

yǒng
duàn
hòu
yǒu
zhòng

yīn
dào

lìng
dāng
lái
shì
suǒ
yǒu

guǒ
jīu
jìng

zhuǎn

bān
niè
pán
shí

hòu
xiān
yīn
suǒ
yǐn
xiàn
zàirén
yùn
ér
miè

zhì

biānzhōng
dōu

xiān
liú
zhuǎn
zhě
jīn
bān
niè
pán
zhě

ruò
néng
kāi
shì

shì

yán

dāng
zhī
míng
wéi

qián
suǒ
shuō
shèng
shuō
shèn
shēn


yuán

běn
xìng
zuì

shèn
shēn
ér
yǒu


néng
kāi
shì
lìng
qiǎn
dāng
zhī


yóu
èr
yīn
yuányóu

shī
shàn
kāi
shì


èr

yóu
luó
chéng
jiù
wēi

shěn

cōng
mǐn


zhì


ruò
shuō
ruò
tīng

shì
zhū


yīng
zhī


qián
shè

mén
fēn

dāng
zhī

zhōng
zhū
yuánlüè
yóu

xiāng
zuì

shèn
shēn


děng
wéiyóu
wēi

yīn
guǒ
nán
liǎo
zhī


èr
yóu


nán
liǎo
zhī


sān
yóu


yǒu
qíng
ér
yǒu


nán
liǎo
zhīyóu
yǒu

yǒu
qíng
érnán
liǎo
zhī


yún

wēi

yīn
guǒ
nán

liǎo
zhī

wèi

guān
chá
shèng

dào


shǐ
cóng
lǎo

nǎi
zhì
shí
yuán
míng

suǒ
yǒu
yǒu
zhī

yǒu
yuán

xìng

yún

míng
wéi
yǒu
yuán

xìng

wèi

shì
zhōng
yǒu
yīn
yuán
shēng

wèi
yǒng
duàn


ér
yǒu
shēng
shēng

shēng

shēng


wéi
dāng

dài
hòu
shí
lǎo


dāng
zhī

zhōng
shēng
zhī
yīn
yuán

míng
wéi
shēng

yīn
yuán
suǒ


míng
wéi
shēng

yǒu
qián
shēng


ér
yǒu
hòu
shēng

yǒu
hòu
shēng


ér
yǒu
lǎozhōng
qián
shēng
shì
hòu
shēng
yīn


lǎo

yuán

hòu
shēng
wéi
shì
lǎo

zhī
yuán


shì

qiē
cōng
shè
wéi


lüè
shuō
míng
wéi
shēng
yuán
lǎo


dāng
zhī
shì
míng
chū
lǎo

zhī
yǒu
yuán

xìng


shuō
shēng
zhī

shì

yǒu
zhī

zhī
ān


dāng
zhī

ěr


chà
bié
zhě

wèi

chà
bié

tān
míngzhī
chà
bié
ān

yǒushì
ài
zhī
huò
qiú

mén


zhū


huò
qiú
yǒu
mén


zhūèr

mén
suǒ
yǒu
zhū
ài

dāng
zhī
guī

ài
fēi
ài
shòu

yòu


ài
yóu
liù
chù
mén

suǒ


míng
chù
suǒ
shēng
shòu
wéi
yuán

zhuǎn


yǒu

shòu
fēi

ài
yuán

wèi
míng
chù
suǒ
shēng


fēi
míng
fēi

míng
chù
suǒ
shēng

yòu


shòu
dāng
zhī


qiē
jiē
yòng
xiāng

chù
wéi

yuányún


wèi
míng

míng
xiāng
yīng
shì
zēng

chùxiāng
wéi

shì
yǒu
duì
chù

yòu

míng
chù


míng
chù
suǒ
suí
zēng

chùsuǒ
yīng
dāng
zhī


yòng
tīng
wén
zhèng

huò

zhèngsuǒ
yuán
jìng

ruò
zhèng
ruò
xié
wén

xiū
zhì
xiāng
yīng
zhū
míng


wéi

yuán

fēi
míng
fēi

míng
chù
suǒ
shè
yǒu
duì
chù

dāng
zhī

yòng
ruò

ruò
wài
zhū

wéi
yuán


shì
zǒng
míng
míng

yuán
chù

yòu

liù
chù
lüè
wéi
èr
fēn

wèi
míng
chù
wéi
yuán

dāng
zhī

zhōng


chù
fēifēi

zhū

xiāng
yīng

shì

fēn

shuō
míng
wéi
míng

zhū


chù
zǒng
wéi

fēn

shuō
míng
wéi


yòu

míng


xiàn

zhōng
yóu

shēng
shí
wéi
yuán
qiān
yǐn


néng
zhí
chí
lìng

sǎn
huài

yòu


shí

shēng

hòu

míng

zhù

huò

tóng
shí
huò

jiān
shēngér
zhuǎnxiànyòng

míng

wéi
yuán

yīng
zhī
xiān

suǒ
yǐn
míng


shí
zhǎn
zhuǎn
xiāng


zhǎn
zhuǎn
wéi
yuán

shì

dāng
zhī
shí
yuán
míng


wéi
hòu
biān

suǒ
yǒu
yǒu
zhī
suí
lǎo

xiāng


qián
suǒ
shuō

suí

suǒ
yīng
yǒu
yuán

xìng


shì
míng
wéi
wēi

yīn
guǒ
nán

liǎo
zhī

nán
liǎo
zhī


dāng
zhī
yuán

míng
wéi
shèn
shēn
zuì

shèn
shēn

yúnnán

liǎo
zhī

wèi
zhū
yīn
guǒ
ān

yuáněr
suǒ
shì

biàn


qiē
yǒu
qíng
zhòng
zhōngchà
bié
yǒu
qíng
zēng
zēng

yīng
zhī
shì
chù
suǒ
yǒu
yán

zhuǎn
shī
shè


yǒu
qíng
zhòng
bié

wèi
niǎo

shé
xiē
rén
tiān
děng
lèi

yòumíng

chà
bié

wèi
yīng


shè


kǒng
què

hóng
鸿
yàn

duō
wén

chí
guó

zēng
cháng

chǒu


shè
xián
shàn

gěi
qiē

chéng
děng
míng

chà
bié


ěr
suǒ
shì


zhū
shì

yán
shuō
shì

yǒu
yán
lùn
zhuǎn

wèi
zhū
suǒ
yǒu
shòu
ruò
míng
chù
suǒ
shēng

ruò

míng
chù
suǒ
shēng

ruò
fēi
míng
fēi

míng
chù
suǒ
shēng


shì

qiē

míngruò
zhū
míngyǒng
miè

suǒ
yǒu
zhū
shòu

róng

shēng

dāng
zhī
shì
míng


yuán

nán

liǎo
zhī

yúnyǒu
qíng
ér
yǒu


nán
liǎo
zhī
xìng

wèi

wài
dào
chù
duì

míng
chù
suǒ
shēng
shòu

yóu
sān
mén


yuán
shēng
zhū
xíng

fēn
bié
yǒu


jiàn
shī
shè

yún

sān
mén
jiè
wèi


jiè

sān
zhǒng
shòu
zhōng

wàng


fēn
wéi
míng

suǒ

wàng


fēn
wéi
shòu
zhě
xìng

fēn
bié
yǒu


jiàn
shī
shè

èr


jiè


sān
jìng

wèi
wéi


shòu

yǒu
suǒwàng


wéi
míng

suǒshòu
wài
bié
yǒu
shí


shì
néng
shòu
zhě


jiàn
shī
shè

wèishì
yǒu
shòuyòng

shòu
lǐng


shòu

sān


sān
jìng


shàng
wēi

zhū
shòu


néng
tōng

fēn
bié
yǒu


wèi

zhū
shòu
dōu
fēi
shòu
zhě


jiàn
shī
shè


shì

qiē
yóu
sān
zhǒng
mén
suǒ


jiàn

jiē

yīng


suǒ

zhěsān
zhǒng
shòu
jiē

chángsuǒ


yīng


cháng

shì


jiàn
sān
shòu
wéiyīng
dào


yòujìng


shàng
dōu


shòu


zhōng


néng
shòu

zhě

yóu

shòu

míng
yǒu
shòuyīng
dào


yòujìng


shàng


dìng
děng


suǒ


yīng

jué
shòu


yóu

jìng
dìng
suǒ
shēng
shòu
màn

wèi


jìng


màn
yīng


rán
yǒu

màn

shì

yīng


dāng
zhī
shì
zhōng
ruò
zhū
yuán

fēi
shèn
shēn
zhě


yīng

yǒu


shì

zhì
wàng

shī
huàiduō
wén
zhū
shèngchù
duì
míng
chù
suǒ
shēng
shòu


liǎo
zhī

qiē
suǒ


jiàn
jiē

yīng


shì

guān
jiàn
zhū


shì


shēngjiē

shàn
qiǎoqián
shuō

lái
miè
hòu
ruò
yǒu
ruò

nǎi
zhì
fēi
yǒu
fēi


jiē

zhí
zhuóshì
shì

xīn

jiě
tuō

shè
yǒu
lái
wèn

shì
wéi
yǒusuǒ
yīng
ér


bié


shì
wéi
fēi

jiē

suǒ
yīng
ér


bié


shì

yóu
miào
zhì
wéi
xiān
ér


bié

huò
yǒu
wèi
yán
shì

zhī
zhě

dāng
zhī

shìzhìxié
jiàn

yòu


shì
jiàn
xíng
wài
dào


xiàn

zhōng


qián
shuō
sān
zhǒng
wàng
jiàn
huò
shī
shè

shì

yǒu


huò
shī
shè

shì
huò
shī
shè


wéi
xiá
xiǎo

huò
shī
shè


wéi

liàng


xiàn

zhōng
wàng
fēn
bié

shì
zhēnjiàn
shī
shè


shì
dāng
lái
fēn
bié

jiàn
wéi

shī
shè

dāng
zhī

ěr

suī
yǒu
duō
zhǒng
wàng
fēn
bié


rán
wéi

lèi

jiā

jiàn
suí
mián
suǒ

wèi
duànsuī
yóu
xià
liè
zhū
shì

dào

jiàn
nǎi
zhì
yǒu
dǐng

dāng
zhī


yóu
míng
shì
míng
wéi

zhū
yuán

shàn
qiǎo
miào
zhì
néng
suí

yǒu
qíng
ér
yǒu


nán
liǎo
zhī
xìng

yún

míng
wéi
yǒu

yǒu
qíng
érnán
liǎo
zhī
xìng

wèi
yǒu
duō
wén
zhū
shèngchù
duì
míng
chù
suǒ
shēng
shòuxiàn

zhōng


shí
shī
shè

shēn
huài

hòu

shí
zhù
zhōng
shī
shè

qiē
yǒu
qíng
zhòng

xià

shēng
shí
chù

yòushēng

shí
chùshí
zhù


èr
chù


zhū
yuán

shèng

dàoshí
guān
shí

chéng
ā
luó
hàn
huò
huì
jiě
tuō
huò

jiě
tuōjiě
tuō
jìng

děng
zhìxiàn

suī

xiàn
jiàn
yǒu
shēng
lǎo


rán
míng
cóng

ér
suī

xiàn
jiàn
lǐng

zhū
shòu

rán
míng

shòu
ér
suī

xiàn
jiàn
yǒu
shí
míng


rán
míng


ér

shì
míng
wéi

zhū
yuán

shàn
qiǎo
miào
zhì

shí
liǎo
zhī

yǒu

yǒu
qíng
érnán
liǎo
zhī
xìng

yóu


xiāng

yīng
zhī
yuán

míng
wéi
shèn
shēn
zuì

shèn
shēntuō
nán
yuē


shì

shēng


ěr

zuò
děng


kōng

fēn
bié

zuò
wéi

hòuzhèng


nài

zhōng

suī


zhì

cóng
qián

zhì

zhōng


bìng
yóu
èr
zhǒng
gēn
běn
fán
nǎo


chéng

shì
yǒu
shí
zhī
shēn


shēn
wéi
yuán

wài
suǒ
yǒu
qíng
fēi
qíng
shù
míng

suǒ
shè
suǒ
yuán
jìng
jiè

lǐng

sān
shòu

rán

zhì
zhě
qiē
qián
zhōng
hòu

zhě

yǒu
chà
bié

dāng
zhī

zhōngzhōng

yǒu
chà
bié
zhě

wèi
yóu
èr
zhǒng
gēn
běn
fán
nǎo


chéng

shì
yǒu
shí
zhī
shēn


xiàn

zhōng


èr
jiē
duàn

duàn

èrdāng
lái
shìyǒu

shí
suǒ
suí
shēn

shì

míng
wéi
hòu

chà
bié

wèn

yuán
zhì
zhě
chéng
zhì
zhě
xìngxiàn

zhōng
suǒ
yǒu

hòu

suǒ
yǒujiē
wèn

yuán

zhě
chéng

zhě
xìngduàn

èrnéng


zēng

shèng
jiào

míng
wéi
zhì
zhě

xiān

xún
qiú
zhì

liáng

shè
zhū
fàn
xíng
shèng
jiào
zēng
wèi
xiū


míng
wéi

zhě


xiāng
wéi


dāng
zhī
shì
míng
zhì
zhě

zhě
qián

chà
biézhū
yuán


shàn
qiǎo
duō
wén
zhū
shèng
shí
liǎo
zhī
shì

shēng

èr

dàoshí
zhīxiàn

zhōng
yǒu
shí
shēn
děng
suǒ
yǒu
zhū


liǎo
zhīzhōng

zhí

wéi


suǒ

yóu

shēng


shàn
qiǎoshì
xié
zhí


duò
zhū
xíng
xiāngsuǒ
zuò
yǒu
qíng


shí
liǎo
zhī

yǒu
zhǎn
zhuǎn
suǒ
néng
zuò
zhě
zuò
yǒu

xiáng


liǎo
zhī
shì


suì
zhèng
qín
xiū
fán
nǎoyóu

shì


shàn
qiǎo


yuǎn

suǒ
yǒu
zēng


shí
sǔn
jiǎn
shí
shì


xiàn

zhōng


yǒu
shí
shēn
xiān
suǒ
zào
zuò


suǒ

yuàn


suǒ
jiàn


yóu
shì
yuàn
wén

suǒ
chéng
miào
huì

yuán

shàn
qiǎo
wéi
suǒ

zhǐ

yòng
shē
shè

xiū
suǒ
chéng
xíng

néng
suíyòu

shí
chù
shòu
xiǎng

shēn


guān
wéi


yòu

ài
shēn
chà
bié
guān
shí

dāng
zhī

shì
guān
chá

èr

yǒu
shēng
miè
zhì


shí
liǎo
zhī

yóu
yīn

suǒ


yóu
yīn
miè
suǒ
miè

wèi
yóu
dìng

shì
jiān
zuò


xiū


shì
zuò

yīn
yuánxiàn
guānxiān
shí


shì
jiān


shì
jiān
miè

yóu
wén

huì

shuō
míng
shàn
jiàn


míng
shàn
zhī

yóu
xiū
huì


míng
shàn

weí

jīn

shèng


xiàn
guān
shí

míng
wéi
shàn
liǎo


míng
shàn


yóu
jìn
suǒ
yǒu

suǒ
yǒu


suí


ěr
shí

yóu
wén

huì

míng

zhèng


yóu
xiū
huì


míng
jìn
zhèng


yóu

tōng


míng
zhèng
zhèng


yòu
yóu

yóu
jìn
zhèngmíng
dào
yuán


yóu
zhèng
zhèngmíng
biàn
dào
yuán


yòu
yǒu
xué
huì

míng

shì
jiān
chū
méi
miào
huìlòu


shèng
xiāng

zhōng
ér
míng
wéi
shèng
huì

néng
jìn
néng
chū

qiē
fán
nǎo

zhūmíng
chū

huì

zuì

jīu
jìng
néng
tōngmíng
jué

huìchéng
jiù

shì
miào
huì


zuò
shìdāng
jìn
duàn
hòu
zhū
suǒ
yǒu

qiē
fán
nǎo
shì
duō
xiū
xiū
dào
zhōng

chū

fán
nǎo

jìn

qiēshì
xiǎn
shì
cóng
chū


nǎi
zhì
huò

ā
luó
hàn
guǒ
suǒ
yǒu
zhèng
dào


yóu
èr
yīn
yuán


zhū
yuán


yuán
shēng


jiàn

èr
fēn
chà
bié
dào


wèi

suǒ
liú
zhuǎnzhū
suǒ
liú
zhuǎn


dāng
zhī

zhōng
yǒu
shí
èr
zhī
chà
bié
liú
zhuǎn

suǒ
yīng

chèn

yīn
guǒ


liú
zhuǎn

yòu

chèn

yīn
guǒ
shǐ
shí
lái
zhǎn
zhuǎn
ān


míng
wéi

xìng

yóu
xiàn
zài
shì

míng
wéi

zhù

yóu
guò

shì

míng
wéi

dìng

yóu
wèi
lái
shì

míng


xìng

fēi

yīn
xìng


míng

xìng

fēi


xìng

shí
yīn
xìng


míng
shí
xìng


shí
guǒ
xìng


míng

xìng

suǒ
zhī
shí
xìng


míng
zhēn
xìng

yóu

shí
zhì

chù
xìng


míng

dǎo
xìng

fēi
diān
dǎo
xìng

yóu


qiē
yuán

xiāng
yīng
wén


jiàn


chù
xìng


míng

yuán

shùn


xìng

yòu

èr
zhǒng
shàn
qiǎo
duō
wén
zhū
shèng
sān
shì
zhōng

shí
liǎo
zhī

yuǎn


qiē
fēi

zuòzhū
shèng


néng

xiàn
guān


zhū
wài
dào
zhū
jiàn

zhōng

néng

qián

děng

guǎng
广
shuō
yīng
zhī

yòu

yuán


shǐ
shí
lái
yīn
guǒ
zhǎn
zhuǎn

liú
zhuǎn
xiānglái


liú
zhuǎn
shí
xìng

xiàn
děng
juéwēi
miào
zhì


zhèng
yán


fāng
biàn
便
kāi
shì
fēi
shēng
fēi
zuò

dāng
zhī

zhōng

shǐ
shí
lái

yīn
guǒ
zhǎn
zhuǎn


zhù

xìng

yóu

xiāng
yīng
míng

wén
shēn

wéi
lìng
jiě
liǎo
suí
shùn
jiàn


zhù

jiè
zhǒng
xìng

chù


yóu
èr
yīn
yuán


zuò


shòu


zuò


shòu


yīng

bié

yún

wéi
èr


zhě
yīn
guǒ
xiāng
zhǔzhū
xíng
xiāng

qián
hòuèr
zhě
suǒ

zuò
zhě
shòu
zhě

ruò


lùn

shòu

zhí


zhōng
dào
xíng

wéi
yīn
guǒ
ér
zhèng

biéguò
shīqiēyǒu
chà
bié

zǒng
míng
wéi
kōng

wèiluóluó


zhě

wèi


qiē
yuán
shēng
xíng

wài
bié
yǒu
shí

zhě

wèi


qiē
yuán
shēng
zhū
xíng
xìng

fēi
shí


shì

chángshì
èr
zhǒng

lüè
shè
wéichù
shuō

míng
wéi

kōng

wèi
ruò
yǒu

shì

yán
shuō
wàng
jiàn
wéi
shì
jiànshì
lùn

wèi
yǒu
bié


yuán
shēng


huò
yuán
shēngzhǔ
wàng
jiàn
fēi
zhù
fàn
xíng

yóu

shì
jiàn

zhǐ
chū
kōng
suǒ
zhì
jiàn
zhuǎn

fēi

jiàn
zhě
yīng
jiě
tuō


huòmíng

suǒ
shè
yuán
shēng

zhōngqián
shuō
sān
zhǒng
wàng
jiànshì
jiànshì
lùn

mìng

shì
shēn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


shì

fēi
ān
zhù
fàn
xíng

yóu

shì
jiàn


èr
kōng
suǒ
zhì
jiàn
zhuǎn
fēi

jiàn
zhě

yīng
jiě
tuō


yuǎn


shì
èr
xié
jiàn
biān

wéi
jiàn
yīn
guǒ
míng
zhōng
dào
xíng

suǒ
zhī
zhēn


míng

shí
xìng

néng
zhī
zhēn


míng

dǎo
xìng


yǒu
zhū
xíng

jiǎ
shī
shè
yǒu

wèi
shì
zhū
xíng

zhū
xíng
zhǔ


ruò

shēng

yǒu

shì
zhěqiē
xíng
ruò
miè
ruò
duàn

yún


shuō

shì
zhū
xíng

huò
xíng
zhǔ


yóu

ěr
shí

shì
èr
zhǒng


yóu
èr
yīn
yuán

dāng
zhī
shī
shè
suǒ
yǒu
yuán


qiē
zhǒng
xiāng

wèi
zǒng
biāo


huò
bié
fēn
bié

yún

wéi
èrsuǒ
yǒu
xìng


èr
jìn
suǒ
yǒu
xìng


yún


suǒ
yǒu
xìng

wèi

míng
děng
zhū
yuán
shēng


jiàn

xiāng
chèn
yīn
guǒ

xìng


yǒu

yīn
wèi
duàn


yǒu

guǒ
wèi
duàn


wèi
duàn
yīn
shēngwèi
duàn
guǒ
shēng


shì
míng
wéi

suǒ
yǒu
xìng

yún

jìn
suǒ
yǒu
xìng

wèi

míng
děng
zhū
yuán
shēng
xíng

qiē
zhǒng
xiāng
míng

shì
qián


zhì

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō
chà
bié

xiāng

guǎng
广
fēn
bié
míng

yīng
zhī

qián
shè

mén
fēn

jiàn

fēn
bié


qián
yīng
zhī


shì
míng
wéi
jìn
suǒ
yǒu
xìng
shì

suǒ
yǒu
xìng
jìn
suǒ
yǒu
xìng

ruò
zǒng
biāo


ruò
bié
fēn
bié

xiān
zǒng
biāo


shuō
míng
wéi
chū
hòu

guǎng
广
kāi
shì

shuō
míng
fēn
bié


yóu
èr
yīn
yuán


zuò

shī
shè
bié


shì

zuò


zuò


fēi
suǒ
zuò


yīn
ér
shēng

dāng
zhī

ěr

yún

wéi
èr


zhě
zhū
xíng

qián
suǒ
shuō

zuò
yòng


èr
zhě
yǒu

zuò
zhě
yǒu
qíng


zhōng
zhū
xíng

zuò
yòngshòu

lǐng

zuò
yīng
dào


yòu

yǒu

zuò
zhě
yǒu
qíng


shòu

lǐng

yīng
dào


shòu
suǒ

ài
shè
shòu

shòuyīng


yǒu
zhū
yuán


zhū
shòu

shēngyīn
shēng


yīng


shì

yuǎn

qián
zhī
sān
zhǒng
è
yīn
lùn
biān

hòu
zhī

zhǒng

yīn
lùn
biān

jué
liǎo

qián
zhōng
dào
xíng
jiào

qín
xiū
zhèng
xíng
néng
jìn
zhòng


瑜伽师地论注解网:http://www.yujiashidljg.com

文章推荐:

佛咒修持感应大全

佛咒中最超强感应

佛号的感应

佛号感应

佛号念多久自身有感应