瑜伽师地论注解网

瑜伽师地论第95卷(注音)

编辑:鸿文 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第95卷(注音)shī

lùn


jiǔ
shí

juàn

shè
shì
fēn
zhōng

jīng
shì
yuán

shí

jiè

shè

sān
zhī
sān
tuō
nán
yuēshèxiāng
chù

zhàng

guò
hēi

shú
děng


hòu
nán

ruò


zhì
zēng
shàng


shí
zhī


néng
jìn
lòuxiāng
wéi


shí
zhī


néng
jìn
zhū
lòu

dāng
zhī

zhōng
wén

zhèngwéi

jìng


wéi
diàowéi
niè
pán

suǒ

zhū
zhì

míng
tīng
wén
zhèngshàng
xiāng
wéi

dāng
zhīyòu


zhōng

zhù
è
shuō
luózhèng

zhēn
shàn
zhàng
zhān
yǎng


bié
jiě
tuō
shī
luó
gēn
mén
zhèng
zhī
ér
zhù


shì
děng
lèi
xián
shèng

zhōngdiàoshòu
xué
zhuǎn


zhū
shèng


wén

xiū
zhào
liǎo
tōng


yòuzhū
è
shuō


nài

zhōng

wén

zhèngxié
shēng
jiě

shēngdiān
dǎo
wàng
xiǎngshí
zhī
shì
yòu

tīng
wén
zhèng


shí
zhī
shì
yóu

zhīzhū
suǒ
yǒu
è
shuō
è
jiě
yǒu


tuō


yīng

weí
diān
dǎo

zhōng


néng
jiě
liǎo

ér


weí


zhū
suǒ
yǒu
shàn
shuō
shàn
jiě
yǒu
tuōyīng


weí

diān
dǎo


suǒ
wèi

jīng

yīng
sòng
děng
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


néng
jiě
liǎo

ér


weí


shì

míng
fēi

zuò


yóu

zuò

jìng


wéi
diàowéi
niè
pán


míng
fēi


yòu

tīng
wén

zhèng
sān
yán
shì
zēng
shàng
yuán


xiǎn
shì
guò

wèi
lái
xiàn
zài


pǐn
lèi


yóu

shì
zēng
shàng
sān
shì
jìng
zuò


weí

wèi

guò

fēn
bié


huò
yǒu
huò


wèi
lái
xiàn
zài
dāng
zhī

ěr
shì


zhèng


zuò


weí

huò
yuán
suǒ

shì

huò
yuán
néng

shì

zuò


weí

huò

zhū
xíng
fēn
bié
yǒu


huò

zhū
xíng
fēn
bié
yǒu
suǒ


jué
dìng
shí

ruò
yuán
suǒ

shì
fēn
bié
wéi


huò
chéng
cháng
jiàn

yóu

jiàn


zuò
shì

weí


yǒu
xiàn

zhōng
shì
shí
shì
cháng

huò
chéng
duàn
jiàn

yóu

jiàn


zuò
shì

weíxiàn

zhōng
shì
shí
shì
cháng

ruò
yuán
néng

shì


yǒu

jiàn
fēn
bié
wéi


zuò
shì

weí


jīn


guān
cháhuò
wèi


xiān
yǒu
jīn


zuò
shì

weí


jīn


guān
cháhuò


yuán
néng

zhī
shì
jiàn


xiàn

zhōng
fēn
bié
wéi


zuò
shì

weí


jīn
suí
guān

zēng
yǒushì
qiě
shuō
suǒ

néng

chà
bié

xiāng


zhèng

zuò


weí

zhǒng
jiàn
chù

wèi

sān
shì
suǒ
yǒu
zhū
xíng
fēn
bié
yǒu


yòu

yóuzhèngzuò
zhū
xíng
fēn
bié
yǒuwèi

shì
suǒ

shí

huò

néng
zuò
gǎn
hòu
yǒu


míng
néng
zuò
zhě

huò

lìng
zuò

míng
děng
zuò
zhě

huò

néng

xiàn

shì
yòng

míng
néng

zhě

huò

lìng


míng
děng

zhě

huò


zuò
hòu
yǒuhuò

lìng
zuò
hòu
yǒugǎn
guǒ

shú

míng
néng
shēng
zhě

huò

néng

xiàn
shì
yòng


huò

děng

xiàn
shì
yòngshì
yòng
guǒ

míng
děng
shēng
zhě

huò
yóu

jiàn

huò
yóu

jiàn

suí

yán
shuō


shì
huò
yóu

wén
jué
zhī

huò
yóu

wén
jué
zhī

suí

yán
shuō

míng
néng
shuō
zhě

huò


děng
suǒ
yǒu
jiā
zhǔ

suí

suǒ
yīng
shī
shè
jiào
chì
lìng
zhù

chù


shì


míng
néng
shuō
zhě

huò

dāng
lái

guǒ

shēng

míng
néng
shòu
zhě

huò

xiàn

zhū
shì

guǒ

xiàn
děng
shēng

míng
děng
shòu
zhě

huò

guòshēng
zhōng

zào
zuò
zhǒng
zhǒng
shàn

shàn


jīn

xiàn

lǐng
shòu
zhǒng
zhǒng

guǒ

shú

míng
lǐng
shòu
zhě

huò
yǒu
nǎi
zhì
shòu
寿
liàng
jiǎn
jìn
ér
biàn
便
yāo
sàng

néng
shè

yùn

néng


yùn

ruò


zhě


yǒu


yún


chéng

shàng
suǒ
shuō
zhū
suǒ
zuò
shì

shì
míng

liù


zhèng

zuò


weí
suǒ
shè
jiàn
chù


shì
zhū
jiàn

qiě
shuō
jiē


jiā

jiàn

wéi


xìng

néng
shēng
jiā

jiàn

wéi
gēn
běn
suǒ
yǒu
jiànmíng
jiàn
chù

yóu
néng
zhàng
ài
néng

zhēn
shí
wēi
miào
huì


míng
jiàn
chóu
lín

sǔn
shànmíng
jiàn
kuàng


láo
míng
jiàn
yàn
bèi


qiú
yǒu
qiú
suǒ
xíngmíng
jiàn
xíng


jié


lùn
miǎn
tuō

lùn
ér
dòng
yáo


míng
jiàn
dòng
yáo

néng
shàn
jié
gòu
hòu
yǒumíng
wéi
jiàn
jié


xíng

shì
zhū
xié
xíng
zhě


xiàn

zhōng
wèi
xiàn
qián
lòu
lìng

xiàn
qián


xiàn
qián


lìng

xià
pǐn


zhōng
pǐn

lìng

zhōng
pǐn


shàng
pǐn

yóu

wéi
yīn
shēng

dāng
lái
lǎo
bìng

děng

qiē
shì
dāng
zhī
yóu
shí
zhī


zào
zuò

rǎnxiāng
wéi

tīng
wén
zhèngzhèng
shēng
jiě


diān
dǎo
wàng
xiǎngshí
liǎo
zhī
shì
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


yīng

weí


diān
dǎo


néng
zhèng

weí

yóu

yīn
yuán


sān
shì
xíng
bìng

suǒnéngshí
suí
guānsuǒ

dāng

shèng


xiàn
guān
shí


jiàn
suǒ
duàn
suǒ
yǒu
zhū
lòu

jiē

jiě
tuōshìshàng
xiū
dào
suǒ
duàn
zhū
lòu

wéi
lìng


yǒng
duàn
miè


jīng
qín
xiū


zhǒng
yīn
yuán


děng
wéishàn

shēn


èr
shàn
shǒu
gēn


sān
shàn
zhù
niàn
xiān
suǒ

chū
shì
jiān
dàoshì
jiān
chū
méi
miào
huì
duō
xiūshàn

shēn
zhě

wèi
zhèng
ān
zhù
yuǎn

è
xiàng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


shēng
wén


yóu
yuǎn
jìn
zhū
lòu

yǒu
zhàng
ài

shàn
shǒu
gēn
zhě

wèi
zhèng
ān
zhù

zhū

ài
xiàn
qián
jìng
jiè
fēi

jìng
xiāng

néng
zhèng
yuǎn
weí


jìng
xiāng

shàn
zhù
niàn
zhě

wèi
zhù

chù


zhě
ān
zhù


shòu
yòng


děng
chù

èr
zhě
ān
zhù
néng
zhèng
chú
qiǎn
chù
jìng
xiàn
xíng
è
xún

chù

sān
zhě
ān
zhù
néng
zhèng
rěn
shòu

qín
jīng
jìn
suǒ
shēng

juàn
shū
è

zhèng
lín
lòu
děng
è
yán
suǒ
shēng
zhū


jiè

píng
děng
suǒ
shēng

chù


zhě
ān
zhù

suǒ
xiū
dào


fàngzhù
chù

yóu
zhèng
ān
zhù

shì

chù

míng
shàn
zhù
niàn


yóu

shì
shàn

shēn


shàn
shǒu
gēn


shàn
zhù
niànxiān
suǒ

chū
shì
jiān
dào
shàn
xiū
xiū
suǒ
duàn
suǒ
yǒu
zhū
lòu

jiē
néng
jiě
tuō


suí
zhèng

zuì

jīu
jìngruò
yǒu
shuō
yán


shèng

wéi
shì
jìng
jiè

huò
yǒuhuò
yǒu
yǒu
qíng

yuán

shèng

xiū
zhū
shàn


yīng
gào

yán


zuò
shì
shuō

suǒ

zhě


zhū
yǒu

liàng
shì
chū
shì
jiān
shàn

shēngqiē
jiē
guī

shèng

shè

dāng
zhī
zhū

lüè
yǒu
èr
zhǒng


néng
zhī
zhì

èr
suǒ
zhī
jìng


néng
zhī
zhì

suǒ
zhī
jìng

shì

zhū
zhì

xíng
shàn
shè
zài

shèng

zhōngxiū

xún
shēn
niàn


guān
pǐn
zhǐ
pǐn
suǒ
yǒu
shàn


shǐ
xiū
zuò
bàn


zǒng

shēng


yún

míng
wéi
xiū
xún
shēn
niàn

wèi
ruò
yǒu
zhù
shǐ
xiū

pān
yuán
ruò

ruò
wài
zhū

zhǒng


wéi
jìng
zhèng
niàn

huò

yóu

ài

fēi
ài
zēng

yǒu
duì
chù
xiàn
xíng
shípān
yuán
chù
shòu
xiǎng
xíng


zhū
shí

wéi
jìng
zhèng
niàn

huò
ruò
yǒu
zhù

zuò
bàn
pān
yuán
zhū
suǒ
zào


wéi
jìng
zhèng
niàn

huòpān
yuán
zuòsuǒ
shēng
shòu
xiǎng
xíng
shí

wéi
jìng
zhèng
niàn


shì

qiē
lüè
shè

míng
wéi
xiū
xún
shēn
niàn

dāng
zhī

niàn
huò
yuán

shēn

huò
yuán
míng
shēn

yún

míng
guān

yún

shēng

guān
pǐn
shàn


wèi


wài
zhū

zhǒng


suǒ

yùn

zhèng
jué

huì

shuō
míng
wéi
guān

ruò
yǒu
cóng
chū

dǎo
xiū

fēn


xiǎng


wài

zhǒng
yóu
guān
jié
jìn

xiū

cháng
xiǎng
zhǒng
suǒ

chéng
shēn

yóu
guān
wéi
shí
jiàn
jiàn

jìng

xiū

jìng
xiǎng

yóu
guān
cóng
ài
suǒ
shēng
cháng
xìng


hòu


lǎo


xìng

xiū

cháng
xiǎngxiǎng

ruò


shēn

qiēnéng

shí
liǎo
zhī

shì

chánghuò
zhí
wéi


huò
zhí

suǒ
shēn


duō
wén
zhū
shèng
shí
zhīyǒu
suǒ
zhí

shì

néng
xiūxiǎng
xiǎng
yóu


shēn
wéi
yǒu
jiè
xiǎng

yǒu

xiǎng


ruò

yóu

ài

fēi
ài
zēng

yǒu
duì
zhū
chù
xiàn
xíng

yán
fēi
ài
zhě


shì
shǒu

zhàng
kuài
děng
chùwéi
yuán
suǒ
yǒu
shòu
děng


zhū
xíng

zhèng
guān

cháng

ài

huì

wéi
guān
yǒu
jiè

xīn
yuán

shēn
zhèng
ān
zhùshì

míng
yuǎn


chī


shì
suǒ
yǒu
fēn


xiǎng


wài

zhǒng
xiū

cháng
xiǎng
zhǒng
xiū

jìng
xiǎng

ruò

cháng
xiǎng


cháng

xiǎng
xiǎng


suǒ
shēng

shòu
děng
zhū
zhǒng
shēn
xiū

cháng
xiǎng


tān
tián
chī


shì
guān
pǐn

liàng
shàn


shǐ
xiū


yóu
zhèng
xiū

xún
shēn
niàn


jiē

shēng


yún

míng
zhǐ

yún

shēng

zhǐ
pǐn
shàn


wèi
yóu
xiū

xún
shēn
niànguān
wéixiū
zhǐ

yòu
yán

zhǐ
zhě

wèizhèng
ān
zhù
xīn

zhǐ
pǐn
shàn

zhě

wèi


shì
zhèngpān
yuánshā
mén
jiào
shòu

yuàn
jiā
suǒ
zhèng
xiū
rěn


yòu

yuán


dǎo
xiūyóu
rěn

suǒ
shè
shòu


jiè

qīng
jìng

guān
jiè
jìng


zuò
shì

weí


jīnshī
shèng
jiào

wēi
yǒu
suǒ
zuò

yóu
shì
yīn
yuán


suǒ
yōu
huǐ


yōu
huǐ


shēn
shēng
huān


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


sān

ěr
shí
yóu
jìng
dìng
xīn

nǎi
zhì
huòjìngsān


xíng

zhí


wèi
néng
shuāng
yùn

gōng
yòng
zhuǎn

wèi
shàn
qīng
jìng

wéi

lìng

shàn
qīng
jìng


xiū

qián
shuō

zhī
suǒ
shè

fàng

xíng


qín
jīng
jìn

yǒu
qiè
ruò

nǎi
zhì
guǎng
广
shuōhòu
shí


jìng

qīng
jìng
xiān
bái

ruò

wéi

jìng
dìng
ài
wèi

piāo
zhuǎn

xīn


néng

dìng
zhèng
shè
ér
zhù


miè
niè
pán

guān

jìng


nǎi


huò

huò
sēng
shēn
shēng
yàn
chǐ

zuò
shì
niàn
yán
lái

shī

bǎonài

shàn
shuō

bǎo


dǎo
xiū

shàn
xíng
sēng
bǎo

wéi

suǒ


fēi
yǒu
suǒ


shì

è

fēi
wéi
shàn
jiā

ài
cáng
ér
zhù


miè
niè
pán

guān

jìng


yóu

xīn
shàn
diào
róu


cái
shēng
yàn
chǐ

biàn
便
néng
ān
zhù
yǐn
shā
mén

píng
děng
miào
shè


miè
niè
pán
néng
guān

jìng

shēng


shì
zhǐ
pǐn
shàn


suǒ
wèi
rěn


shī
luó
qīng
jìng


huǐ

huān


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


sānzhī
suǒ
shè

fàng

xíng

yǐn
shā
mén

píng
děng
shàn
shè

guān
miè
niè
pán

jìng
gōng
ěr
shí

yóu
èr
yīn
yuán

duō
yǒu
suǒ
zuò


yóu

miào
huìshī
jiào
wéi
jìn
zhū
lòu

néng
jìng
xiū
zhì


jìngèr


jiā

xīn
zēng
shàng
shè
míng
wéi
shǐ
xiū


jīu
jìng
chéng
mǎn

cóng
shì

hòu

suǒ
xiū


shēngwéi
zuò
bàn


xiū
xún
shēn
niàn

guān
zào

shēn

cǎo

suǒ
shēng

fēi

shí
huì
tōng

yuán


néng
suíshí


zhì


shàng
xiū
dàolái
jīn
zhū
gēn
jìng
jiè

néng

yàn
huàn

nǎi
zhì
jiě
tuō

néng

shí
zhī


jiě
tuō


shì
míng
wéi

zuò
bàn


xiū
xún
shēn
niàn
suǒ
shēng
shàn


wèi
guān

shēn

cǎoxiǎng

shì
guān
chá


zhū


zhēn
shí
miào
huì
tōng

yuán


néng
suíshèng


zhì

xiū
dào
zhōng

néng

yàn
huàn
jiě
tuō

jiě
tuō
zhì
jiàn


shì
míng
wéi


shī
jiào


miào
huì
suǒ
yīng
zuò
shì
jiē

zuò


suǒ

zhěqiē


jiē

jīu
jìng

cóng


hòu
gēng

suǒ
zuò

fēi

zuòfēn
bié

ruò
yǒu
zuò


shí
tuì
退
shī
dāng
gēng
yǒu
zuò


zuò
suī
zuò
fēi

jìng
zuò


zhū

shēng

shì
jiān
dào
ér

jiě
tuō


zhōng
ruò
xiān
shǐ
xiūyǒu
lòu
shàn


ruò
hòu
suǒ
yǒu

zuò
bànlòu
shànshì

qiē
suí

suǒ
yīng

dāng
zhī

jiē


shèng

shè


yóu

yīn
yuán

yīng
zhèng
liǎo
zhī


suǒ
shè
bǎi

ài
xíng


yóu

wài
chà
bié


èr
yóu
suǒ

chà
bié


sān
yóu

xìng
chà
biéyóu
shí
fēn
chà
bié


yún

míng
wéi

wài
chà
bié

wèi
yóu

wài
liù
chù
wéizhū
ài
xíng

yún

míng
wéi
suǒ

chà
bié

wèi
ài

zhǐ

zhǒng

màn


děng
míng
wéi

zhǒng

màn

wèi


jiàn
wèi
yǒng
duànyǒu

shì

màn
xiàn
xíngliù
chùmàn

nǎi
zhì
wèi
wéi
shuāi
lǎo
suǒ
sǔn

zhū
xíng
xiāng

xiāng

ér
zhuǎn

zuò
shì

weí

shì

ruò

wéi
shuāi
lǎo
suǒ
sǔn

huò


shí
chéng
jiù
hǎo


huò


shí
chéng
jiù
è


huò


shí
chéng
jiù


ān

biàn
cái

huò


shí
nǎi
zhì

biàn


ruò
chéng
jiù
hǎoān

biàn
shí

zuò
shì

weí


jīn
měi
miào

ruò
wéi


zuò
shì

weí


fēi
měi
miào

ruò
wéi
shuāi
lǎo
suǒ
sǔn
bài
shí

zuò
shì

weí


jīn
biàn


yún

míng
wéi

xìng
chà
bié

wèi


zhǒng

màn
wéi
yǒu
ài


yǒu
ài

yòu

yǒu
ài
ruǎn
zhōng
shàng
pǐn
chà
bié
ér
zhuǎn
yǒu

yóu
shěn


fāng
néng

ài

fēi
yóu


rén
yùn
ér
zhù

shì


zhōng

yǒu
sān
pǐn
chà
bié
jiàn


dāng
zhī

zhōng
ruǎn
yǒu
ài
zhě

wèi

dāng
lái
yuàn

dāng
yǒuliù
chù
yuàn

dāng
yǒushì
lèi
yuàn

dāng
yǒu


tóng
lèi
shēng
yǒu

qiú
shì
lèi
yuàn

dāng
yǒulèi
shēng
yǒu

qiú


ruò
xiān


shì

ài
zhě

yuàn

xiāng
yīng


zào
shàn


zuò
shì

weí

yuàn

dāng
yǒu

shì
zhǒng
lèi

jīn
suǒ
yǒu

ruò
xiān
ài
zhě

yuàn

zào
shàn


zuò
shì

weí

yuàn

dāng
yǒu

shì
zhǒng
lèi

jīn
suǒ
yǒu

zhōng
yǒu
ài
zhě

wèi


yǒu

shēngwéi
zhìyuàn


yǒuliù
chù
yuàn


yǒu


qián
suǒ
shuōshì
lèi
yuàn


yǒushì
lèi
yuàn


yǒu


shì

qiē
yīng
zhī

jiē
míng
zhōng
pǐn
yǒu
ài

shàng
yǒu
ài
zhě

wèi


shì
xíng
xiāng
chà
bié

zuò
shì
niàn
yán

yuàn

dìng
yǒu

měng


qiú

zhǒng
xiāng
ài

yīng
zhī
shuō
míng
shàng
pǐn
yǒu
àizhǒng
ài

xìng
chà
bié

yóu
yǒu
suǒ


chù
bié


shuō
shí

zhǒng
ài
xíng
chà
biéwài
chù

dāng
zhī

ěr


chà
bié
zhě

wèi
liù
chù
zhōng
màn

shì
wéi

suǒ
ér


màn

wèi

zài
zhuǎn


shì
nǎi
zhì


zhū

zhōng

wéi

suǒ
ér


màn

wèi

zài
zhuǎn


suí
suǒ
yīng


qián
yīng
zhī


shì
shí

bìng
qián
ài
xíng


shuō
zǒng
yǒu
sān
shí
liù
zhǒng
ài
xíng
chà
bié

yún

míng
wéi
shí
fēn
chà
bié

wèi


shì
sān
shí
liù
xíng

yǒu
guò

wèi
lái
xiàn
zài
sān
shì
chà
bié


shì
míng
wéi
yóu

yīn
yuán
yǒu
chà
bié


ài
xíng

yǒu

bǎi

zhǒng

yòu


zhōng

chà
bié
xiāng

fán
zhū
suǒ
yǒu
rǎn


qiú

jiē
míng
wéi
ài

yòu


ài


shè


shuō
míng
wéi
yīn

jīn
rùn
xìng


shùn
shēng

liú
ér
piāo
zhuǎn


míng
wéi
liú
rùn


zhū
jìng
jiè
zhí
zhuó
xìng


míng
wéi
zhuó
jìng

néng

shēng
yùn

yōng
bìng
děng
suǒ
yǒu
zhòng

wéi
yīn
yuán


shuō
míng
yōng
gēn

nán
zhìshuō
míng
liú


wēi

xiàn
xíng

suǒshuō
míng
xiān
jiǎo

shàng
zhì
yǒu
dǐng
gāo
biāo
chū


shuō
míng
tiáo
gān

lìng

bǎo


shuō
míng

jié

yòu


shì
suǒ
shuō
xiāng
ài
chán
zhòng
shēng


shuō
míng
wéi
ài

yóu
suí
mián


shuō
míng
wéiyóu

shì
chán

suí
mián
chéng
shàng
pǐn


shuō
míng
shàng
sǒng

chéng

zhōng
pǐn

ruǎn
pǐn


shuō
míngruò

jiè
ài

suǒ
zhī
jìng
lìng

huò


shuō
wéi
míng
ān

ruò

jiè
ài

suǒ
zhī
jìng
lìng

huò


shuō
wéi
hūn
mèi

ruò


ài

suǒ
zhī
jìng
lìng

huò


shuō
wéi
yǒu
sān
rénmángèr
sān


wēi


yǎn


zhōng


quán

suǒ
jiàn


èr
shǎo
fēn

yǒu
suǒ
jiàn


sān
suī
jiàn
yǎn

jìng
zhēnshì
sān
ài
suí
míng
ān

hūn
mèi


dāng
zhī

ěr


yóu

zhǒng
xiāng

zhuǎn

lún
zhě
dāng
zhī

míng
wéi
shàn
zhuǎn

lún


zhě
shì
zūn
wéi


shí
wéi

suǒ

suǒ
yuán
jìng
jiè

èr
zhě
wéi

suǒ

fāng
biàn
便

sān
zhě
zhèng


suǒ
yīngzhě


shù

xiāng


lìng


zhèng
shēn
shēng
xìn
jiě


zhě
lìngsuǒ
zhèng
shēn
shēng
xìn
jiě

dāng
zhī

zhōng

suǒ
yuán
jìng
zhě

wèi

shèng
shèng

ān


xiāng


qián
yīng
zhī

ruò
lüè
ruò
guǎng
广

shēng
wénfāng
biàn
便
zhě

wèi
shèng

zhōng

sān
zhōu
zhèng
zhuǎn
shí
èr
xiāng
zhì

zuì
chū
zhuǎn
zhě

wèi
xiàn
guān
shí


shí
liǎo
zhī
shì

shèng


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

shì
dào
shèngzhōng
suǒ
yǒu
xiàn
liàng
shèng
zhì

néng
duàn
jiàn
dào
suǒ
duàn
fán
nǎo

ěr
shí
shuō
míng
shēng
shèng
huì
yǎnyóu


lái
jīn
shì
yǒu
chà
biémíng
zhì
míng
jué


èr
zhuǎn
zhě

wèi
shì
yǒu
xué


miào
huì


shí
tōng


dāng

hòu
yóu
yǒu
suǒ
zuò

yīng
dāng
biàn
zhī
wèi
zhīyīng
dāng
yǒng
duàn
wèi
duànyīng
dāng
zuò
zhèng
wèi
zhèng
miè


yīng
dāng
xiū

wèi
xiū
dàoshì

yǒu

zhǒng
xíng
xiāng


qián
yīng
zhī


sān
zhuǎn
zhě

wèi
shì

xué


jìn
zhì

shēng
zhì


yán
suǒ
yīng
zuò

jiē

zuò


shì

yǒu

zhǒng
xíng
xiāng


qián
yīng
zhī


chà
bié
zhě

wèi
qián
èr
zhuǎn

zhǒng
xíng
xiāng

shì

yǒu
xué
zhēn
shèng
huì
yǎn

zuì
hòu

zhuǎn

shì


xué
zhēn
shèng
huì
yǎn


suǒ

zhě

wèi


shàng
zhèng
děngshù

xiāng

lìng


zhèng
shēng
xìn
jiě
zhě

wèi

cháng
lǎo
ā
ruò
jiāo
chén

cóng
shì
zūn
suǒ
wén
zhèngzuì
chū

jiě

shèngyòu

wèn
yánjiě


cóng


hòu

qián
suǒ
shuō

jīu
jìng
xíng
xiāng


jiē
zhèng

ā
luó
hàn
guǒ

shēng
jiě
tuō
chù

zuì
hòu
lìngsuǒ
zhèng
shēng
xìn
jiě
zhě

wèi

cháng
lǎo
ā
ruò
jiāo
chén

shì
jiān
xīnjiělái
zhī


shì
jiān
xīn

ā
ruò
jiāo
chén

jiě
shén
zhī


shēng
chuán
gào

jīng

shà

shùn

shēng
zhǎn
zhuǎn
nǎi
zhì
fàn
shì

dāng
zhī
shì
zūn
zhuǎn
suǒ
jiě


zhì

ā
ruò
jiāo
chén
shēn
zhōngsuí
zhuǎn
zhì

shēn
zhōngsuí
zhuǎn
zhì

shēn
zhōng


shì
zhǎn
zhuǎn
suí
zhuǎnshuō
míng
wéi
lún

zhèng
jiàn
děng

suǒ
chéng
xìng


shuō
míng

lún


lái
yīng
gōng
shì
fàn
zēng


suǒ
zhuǎnmíng
fàn
lún
shèng

wèi

xiàn
guān
néng

xiàn
guān

dāng
zhī
lüè
yǒu

zhǒngwèi
wéi
zhèng

suǒ
wèijìng
xìn
zēng
shàng


shēng
hòu


hòu

zēng
shàng

jīng
jìn
chì
rán

chì
rán
jīng
jìn
yǒu
shàn
fāng
biàn
便

yán
jìng
xìn
zhě

wèi
zhèng
xìn
jiě

suǒ
yán

zhě

wèi

suǒ


jīng
jìn

qián
lüè
yǒu

zhǒng

yǒu
shì

yǒu
qín

yǒu
yǒng

jiān
měng

shè

è

shàn
fāng
biàn
便
zhě

wèi
wéi
xiū


fàng
wàng
shī
xiāng

shuō
míng
wéi
niàn


zhū
fàng

suǒ
yǒu
guò
huàn
liǎo
bié
zhì
xiāng

shuō
míng
zhèng
zhī


èr
suǒ
shè

míng

fàngzhū
rǎn

fáng
shǒu
xīn


cháng
néng
xiū

zhū
shànzhū

bìng

bìng
yīn

miè


bìng
shēng

ér

chú


dào


bìng
chú

lìng
hòu

shēng

zhū
yǒu
bìng
zhě

liáng

suǒ

dàn
yīng
xún
qiú
ěr
suǒ
zhèng


zhū
yǒu
liáng


dàn
yīng
shòu
ěr
suǒ
zhèng


shì

gēngshèng


zhū


lái


ài
jiàn

shàng
liángdàn
xuān
shuō
ěr
suǒ
zhèngbèi
shèng

zhì

chéng
xiàn
guān
zhū
yǒu
shā
mén
ruò

luó
mén

dāng
zhī
lüè
yǒu
shí
xiāng
guò
huàn

wèi
yǒu
shēng

zhū
shā
mén
děng

wéi
shā
mén
děng

yán


shù
wéi
shā
mén
děng


zhū
hòu
yǒu
shēng
děng
zhòng


jiē
wèi
jiě
tuō


zhū
è


wèi
jiě
tuō

kān
néng

shè
zhèng
suǒ
xué
chù


kān
néng
zhèng
zhū
chū
shì
jiān
guò
rén
shēng


suǒ
wèi
shèng
dào
dào
guǒ
niè
pán

xiàng
shànkān
néng
xún
fǎng
访
chú
xué

xué

wài

tián


chāo


gēng

huán
guǒ


suǒ
kān
néng


xiàn

zhōng
jīu
jìng

jiě

jiě
tuō

qiē
yǒu

suǒ
kān
néngxiāng
wéi

dāng
zhī

shì

bèi

zhì

chéng
jiù
xiàn
guān

suǒ
yǒu
shā
mén
ruò

luó
mén
shí
xiāng
gōng
xiàng

zhì


zhèng
jué
zhě

yīng
dāng
liǎo
zhīshèng

zēng
shàng
yuánsuǒ

chùfāng
biàn
便

yīng
zhī
shì
chù


shàn
shuō


nài

zhōng

jìng
xìn
chū
jiā
míng


chù

ruò

shā
mén
guǒ
suǒ
shè
shòu
shēng
wénruò
zhū

jué
suǒ
yǒuruò
zhū

lái

shàng
shì
sān
zhǒng

dāng
zhī
míng


qián
suǒ
shuō
sān
zhōu
zhèng
zhuǎn

suízhì
jiàn
xiàn
guān

míng

fāng
biàn
便

yīng
zhīxiàn
guān
shí


shí
liǎo
zhī
shì

shèng


nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

shì
dào
shèng

shuō

míng
zhì
wèi

cóng


hòu

zhū

zhōng

yǒu
suǒ
zuò

yīng
dāng
biàn
zhī

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

yīng
dāng
xiū


yóu

guān


shuō
míng
jiàn
wèixué


shí
jiě
liǎo


biàn
zhīyǒng
duànzuò
zhèngxiū


míng
xiàn
guān
wèi


yǒu
chà
bié

wèi
zhū

xué
jìn

shēng
zhì
suǒ
shè

qiē

jiě
tuō
zhì

shuō
míng
zhì
wèi
xué

jiě
tuō
zhì
suǒ
yǐn
zhèng
jiàn

shuō
míng
jiàn
wèi

cóng

liú
guǒ
nǎi
zhì
jīu
jìng

dāng
zhī
suǒ
yǒu

qiē
xué
huì

míng
xiàn
guān
wèiyīng
zhī

zhì
lüè
yǒu
liù
zhǒng
zuò


xiāng

wèi


zhì
shì
néng
yǒng
miè
zhòng

qián
xíngjiāng
chū
xiān
xiàn
míng
xiāng

zhèng
jìn

zhě

wèi
chū
jiàn

suǒ
duàn
zhòng

zuò

biān
zhě

wèi
ā
luó
hàn
suǒ
duàn
zhòng


yòu


zhì
shì
néng
duì
zhì


míng
ānguāng
míng
néng

shì
jiān
suǒ
yǒu

ān

yòu

yǒuzhèng

zhì
yǒng
duàn
sān
jié

cóng


jiān
yóu
shī
niàn


zàn
wéi

tān
tián
huì
suǒ
rǎněr
shífàng


chū
jìng


yóu
chù

zhìhuán
guǒ


shì
jiàn

suī

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
dìng

ér

wài
fán
yǒu

chà
bié

yóu

zhèng


tuì
退
shì

zhì
yǒu
guǎng
广

yòng

yǒu
guǎng
广

guǒ


zhōng
suǒ
yǒu
guò

zhū
xíng

shuō
míng

shēng

xiàn
zài
zhū
xíng

shuō
míng
zhèng
shēng

wèi
lái
zhū
xíng

shuō
míng
dāng
shēng


shì

qiē
zǒng
míng


qiē
yóu

cháng
miè

huò
yǒu

miè

huò
yǒu
xiàng
miè

huò
yǒu
dāng
miè

zǒng
míng
miè


yòu


zhì

zhèng

zhěshí
lóu

shàn
diāo
shì


fāng
měng
fēng

néng
qīng
dòng


qiē

lùn

néng

zhuǎn

suǒ
yǒu

jiě

jiǎ

yuán


shì

miàn


jiāng

shuō


dāng
tīng
shòu


guān

kǒu

shì
chūxún

tīng
wén

weí
chóu
liàng

shěn

guān
chá

zhū

shā
mén

luó
mén
zhě

dāng
zhī

shì
zhū
wài
dào
bèi

yòu


qiē

shèng

zhì
jiàn


chéng

míng

xiàn
guān

fēi
suí
què
xiàn
guān
yóu

yáo
shàn

zhū
shèngshàng
huì
mìng

jiē


huó


shòu

zhě
shí
yòng
yáo
shàn


děng

zhì
què

sān
zhì


shǎndāng
zhī


suō
luó
zhīshèng

zhì
jiàn


chéng

qiē
yuán
mǎn

yòu
zhū

zhì
jué
zhēnnéng
lìng
shēn
xīn

qīng
ān


míng

xiàn
guān

shēng

luò
jiā
zhōng

lüè
yǒu
èrshāo
rán


èr
zhìyóu
què

zhì

huò

èr
liàng
shēng
měng
xiàng
shèng

zhì

jiē
néng
chāo
yuè


shì

zhì

jiǎ
shǐ
使
yīn

shāo
rán
zhì

měng

xiàn

zhōng


shēn
miè
huài
ér


zhě

yīng
shēng
yǒng
yuè
huān

rěn
shòu

zòng
huǐ
bǎi
shēn
shàng
yīng
huān


kuàng
nǎi
wéiruò
yǒu
wéi
xiū
shèng

xiàn
guān

dāng
zhī
lüè
yǒu

zhǒng
zhàng
ài


děng
wéizhě

xìn

èr
zhě
shàng
màn

sān
zhě
dài
shí


zhě
fàng

yán


xìn
zhě


yǒu
sān
zhǒng
xiàn
guān

shēng
xìn
jiě

èr

sēng
shàn
xíng

shēng
xìn
jiě

sān

shēng
xìn
jiě

wéi

duàn
chú
chū

xìn


shì
zūn

yǐn
xiàn
liàng
suǒ
zhèng
shèng

xiàn
guān

gào
zhū


yán

shèng
xiàn
guān


zhèng
jué

shàng
zhèng
děngwéi

duàn
chú

èr

xìnshuō
yán

bèi
cháng
shì
jiǔ
liú
zhuǎn

yóu
wèi
zhèng

weí
jué


zhēnjīn


děng
yóu
zhèng
jiàn
tōngtōng

wéi
yīn

jìn
shēng

liú
zhuǎn


yīn
yuán
jìnjīn

hòu
yǒu

wéi

zuì
hòu
shēn

rén
chí
lìng

miè


sān

xìn


shì
xiāng
zhuǎn

wèi
ruò
shā
mén
qiáo


zhǒng
shì

qiē
zhìyǒu
wèn

lèi
nénglèiwéi

duàn
chú

shì

xìnshuō
yán


suǒ
jué


liàng

biān

zhū
cǎowéi

shuō
zhě

shǎo


yánshǒu
zhōng
shēng
shèduō
fēn
néng
yǐn

shǎo
fēn
néng
yǐn
yǒu
dāng
zhī

zhōng

fēi

zhī

ér


bié

dàn
yóu
néng
yǐn

ér


bié

yán
shàng
màn
zhě

wèi
xiàn
guān
zhōng


zēng
shàng
màn

wéi

duàn
chú

shì
shàng
mànshuō
yán


rén
zài
yuǎn

jiàn
shè
jiàn

kuò
kuò


shèn
wéi

yǒu

huò


máo

wéi
bǎi
fēn


máo
máo

yuē
bèi
máo
duān
duān

luò


shì
shì

nán

tōng

shèng

zhuǎn
nánsuǒ

zhě


yóunéng

zuò


huán

tōng

néng

zuòshì
fāng
yǒu
néng
yuán
suǒ
yuán
píng
děng
píng
děng

lòu
zhì
shēng

tōng
shì


shì
zuì

zuì
nán

jiàn
shè
jiàn
kuò

máo
máo

yuē
bèi
máo
duān
shì

yán
dài
shí
zhě

wèi

suǒ
zuò
tuī
dài
hòu
shí

wéi

duàn
miè

shì
dài
shí


shì
zūn
shuō

zhuì
rén
shēn
shèn
wéi
nányǐn
máng
guī

kuàng

shì

yún

fàng


wèi
lüè
ér
yán

ruò
xié

weí

ruò
xié
xún


ruò
xié

lùn

shì
míng
fàng


dāng
zhī
ruò


yīng

chù

ér
qiáng

weí

míng
xié

weí

wèi
huò

weí


guò

shì
wéi
zēng
yǒu
xié

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


wèi
lái
shì


yóu


wéi
shì
shuí

shuí
dāng
shì


jīn

yǒu
qíng
cóng

ér
lái


shì
méi

dāng
wǎng

suǒ

huò

shì
jiān

wèi
shì
jiān
cháng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


shì
huò
wèi
shì
jiān
yǒu
biān

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

huò

yǒu
qíng

wèi
mìng

shēn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

huò

yǒu
qíng

guǒ

shú

wèi
wàng

weí

zuò

shòu

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

huò


weí
zhū
jìng

zhě
jìng

jìng
jiè

huò

zhū

zhū

jìng
jiè


lái
miè
hòu
ruò
yǒu
ruò


nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


yóu
shì

shēng

shàn
qiǎo


shì

qiē
èr
yīn
yuányīng

weí


fēi

weí
suǒ
yuán
jìng


èr
yóu

shì

suǒ
yǒu


ruò
yǒu

qiú
fēi

jìng
shì

huò
yǒu

qiú

suǒ
yǒu
shì


shì

qiē
jiē

suǒ


wéi
yǒu
lìng
xīn
zhuǎn
zēng

luàn

ruò


zhōngzhèng


qiáng

weí
zhě

suī
yǒu

lèi
yóu

宿
yīn


huò

yàn


huò

yàn

xiāng
yīng
zuò


yuán
shí
jìng
jièzhōng
jiān
zàn
ěr
xiàn
xíng

érjiàn
wéi
guò
huàn

shēng

shí
xiǎng


shì

weí
shì
jiān
děng


néng
yǐnxié
xún

zhě

dāng
zhī

shì

děng
xún


xié

lùn
zhě


yǒu
liù
zhǒng

wèi
diān
dǎo

lùn

táng
juān

lùn

zhèng
jìng

lùnfēn
bié
shēng
liè

lùn

fēn
bié
gōng
qiǎo
yǎng
mìng

lùn

dān
rǎn
shì
jiān
cái
shí

lùn


shì

qiē
zǒng
míng
fàng


wéi

duàn
chú

fàng
lái
qīn

wéi
jiào
huì
zhě

wéi
kān
shòu
huàluó
wénnéng
duàn
zhū
fàng


shì
zūnwéi
duàn

shì
shèng

xiàn
guān

zhǒng
zhàng
ài

yóu
sān
xíng
xiāng

rén
chí
shèngděng
wéi
sān


yóu
wén
huì
rén
chí

wén

èr
yóu

huì
rén
chísān
yóu
xiū
huì
rén
chí

zhèng


zhōng
wén
huì


suǒ
wén
néng
zhèng
rén
chí
shì

shèng


nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yòu
yóu

huì
rén
chíwèi
zhū
shèng
zhě

zhī

shìmíng
shèng


dāng
zhī

zhōng
yóu
èr
yuánmíng
wéi
xìng


yóu
zhēn
shí


shuō
míng
wéi


èr
shēng
jiě


yóuzhēn
shí

zhōng


shēng
jiě

shuō
míng
wéiqiēdàn
yóu

xìng

míng
wéi


fēi
shēng
jiě


ruò
zhū
shèng
zhě


yóu
èr
zhǒng

míng
wéipiān
shuō

míng
wéi
shèng


yòu
yóu
xiū
huì

zhū

zhōng
huò


zhèng
xiàn
liàng

zhìzhèng
jìng

yóu
shì
yīn
yuán


zhū

shí
yuǎn


huò


zhì
zhèng
jìng
gēng

xiāng


ruò
chù
yǒu


yǒu

èr


ruò
yǒu
shā
mén
huò

luó
mén


shèng

zhì
ér
wèi
xiāng
yīng


zhū
shèng

wèi
chéng
xiàn
guān

dāng
zhī
lüè
yǒu

zhǒng
guò
huàn


děng
wéi


wèi

néng
wǎng
xià
fēn
è

shēng
běn
xíng
zhōng

shēn

ài


zào
zuò
zēng
cháng

xiāng
yīng


yóu

diān
zhuì
shēng
è

kēng

yòu


chán
rén
tiān
liǎng

zhòng
duō
fán
nǎo
cháng
suǒ
shāo
zhǔ
shēng
běn
xíng
zhōng

shēn

ài


zào
zuò
zēng
cháng

xiāng
yīng


yóu

yīn
yuán


shēngshēng

nǎo

cháng
suǒ
shāo
rán

yòu


shàngchán
suǒ
yǒu
xiāng
yīng


qián
suǒ
shuō

míng
hūn
ān


zhū


shēng
běn
xíng
zhōng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

duò

shēng
ān

yòu
yóu
tuì
退
shī
shòu
yòng
jìng
jiè
niè
pán
dào
zhōng
jiān

shēng
sān
zhǒng
shì
jiè

zhōng
jiān
duò
zài
sān
zhǒng
wàng
jiàn
hēi
ān


zhě
cháng
jiàn

èr
zhě
duàn
jiàn

sān
zhě
xiàn

niè
pán
jiàn

yóu
shì
yīn
yuán

zhuì
duò
sān
jiè

shēng
hēi
ān
chù

shè
shòu

shì

wàng
jiàn


xié

míng
ān
suǒ

zhàng
shí
guān

qián

zhī
suǒ
shè
shòu
duàn

yóu
shì
yīn
yuán

yīng
zhī

shí
xiǎn
shì
zhū
huò
yǒu

lèi


zhū
shèngshàn
qiǎo

zào
zuò
zēng
cháng
hēi
hēi

shúnéng
gǎn

luò
jiā
bàng
shēng
guǐ


yóu


zhì
zhàng
gēn

duò

luò
jiā
zhōng

duò
bàng
shēng

duān

duò
è
饿
guǐ
jiè


shì

lèi

zào
zuò
zēng
cháng
hēi
bái
hēi
bái

shúyóu


zhì
zhàng

huò
duò
è


qīng
jìng
chù

huò
duò
shàn

shǎo
qīng
jìng
chù


shì

lèi

zào
zuò
zēng
cháng
bái
bái

shúyóu
shēng
zài


shēng

zhū

suǒ
suí
zhú
chù

shòu
寿
jìn

jìn


huán
cóng
jiè
méi


tuì
退
duò


shēng

lún
xuán
zhuǎn

zhù

ruò
yǒu
wéi

shuō
shì
jiān
dào

nǎi
zhì
suī
néng
shàng
shēng
yǒu
dǐng

dāng
zhī

shuō
fēilìng
shàng
shēng
jiào


shì
shàng
shēng
fēi

jìng


ruò
zhū

lái
suǒ
shuō
shèng

xiāng
yīng
yán
jiào

dāng
zhī

jiào
shìlìng
shàng
shēng
jiào


shì
shàng
shēng
shì

jìng


yòu
ruò
yóu

zhū
shì

zhì

nǎi
zhì
yǒu
dǐng

míng
cōng
huì
zhě

fēishuō
míng
cōng
huì


qián
shuō


ruò
yóu

zhì
míng
cōng
huì
zhě

shìmíng
wéi
cōng
huì


qián
shuō


zhǒng
shèng

zhì
zhōng

chū
shèng

zhì
néng

shèng


jiàn

xiàn
guānběnèr

zhìqiángsān

zhì


xià
céng

zhì


shàng
bǎo
tái

yòu


shì

shèng

zhìjiē
dēng

néng
lìng
shàng
shēng

zhì
huì
diàn
殿

yòu


shì

shèng

zhìguāug


néng
lìng
dēng
shàng
jiě
tuō

miè

dāng
zhī

zhōng
yǒu
sān
zhǒng
àisān
qiāng

zhū
è

luó
zhí
chí
náo
jiǎo
shēng


hǎi

lìng

shòu
shēng
zhū
yǒu
qíng
lèi
suí
ér
huí
zhuǎn


shì
sān
zhǒng

luó
ài
qiāng


néng
lìng

sān
zhǒng
yǒu
qíng
suí
ér
huí
zhuǎn


zhě
jìn
ruì


shì

liú

èr
zhě
chù
zhōngyǒu
xué

sān
zhě

liú

dào
xíng
yuán
mǎn

suí

suǒ


jiē
néng
zào
zuò


jiàn
shèng
luó

yǒng
duàn
suǒ
yǒu
màn
suǒ
zuò


màn
suǒ
chéng


yóu
shì
yīn
yuán

zhū

shǎo
zài
duō
fēn

duàn

wèi
zhū
yǒu
xué

ā
luó
hàn


màn
suǒ
zuò
suǒ
chéng
zhòng


shì

zhū
ài
shēntān
tián
chī
děng
suǒ
shēng
zhòng


dāng
zhī

qiē
jiē
shǎo
fēn
zài
duō
fēn

duàn
shí


xuě
shān


shì
zhū
màn
suǒ
zuò
suǒ
chéng
suǒ
yǒu
zhòng


ruò

ruò
duàn

dāng
zhī

ěrchí
zhǎo

shuǐ
yíng
mǎn

zhōng
zhān
yǐn
èr

sān
chí
zhǎo
shuǐ
shàng
shèn
duō


shì


ài
suǒ
shēng

ruò

ruò
duàn

dāng
zhī

ěrbēi
qián
shuō


shì

jiè
ài
suǒ
shēng

ruò

ruò
duàn

dāng
zhī

ěr

yòu


hǎi


qián
shuō


shì

jiè
ài
suǒ
shēng

ruò

ruò
duàn

dāng
zhī

ěr

yòu

xuě
shān

ruò
zhū
jīn
shān

ruò

yòu
yǒu
liù
zhǒng

shí
zhī


yòu

tuán
qián
shuō


shì
shēn

tān
tián
chī
děng
suǒ
shēng
zhòng


ruò

ruò
duàn

dāng
zhī

ěr


shì
duō


yuǎnshǎo

zài


dāng
zhī
shèng


shí
xiàn
guān
yǒu
wèi
zhū
yǒu
xué
zuì


shēng
rén
tiān


zài
zhū
èjiē

yuè


ruò
zhū

xué
wéi
yǒu
xiàn

suǒ


zàiqiē

jiē

yuè
ruò
zhù
shì
shēnxiàn
guān

dāng
zhī

shēn
zuì
wéi
nán


yòu
shèng
míng
yǎn
jiàn


yǒu
xué
zhuǎn
shèn
nán


yòu
wén

xiū
suǒ
chéng
miào
huì

wéi
nán


yóu

huìshàn
shuō


nài

zhōng


jiě
liǎo
shēng
liǎojué
liǎo


jiě
liǎo
shí

néng
shěn
fēn
bié


shēng
liǎo
shí

néng
shēng
shēng
jiě


jué
liǎo
shí
zhèng

yòu

xiàn
guān
suǒ
yǒu

liáng
shàn
yǒu
lòuwéi
nán


wèishí
ēn
yǎng
děng
zhū
shàn

dào
yǒu
xiá
yuán
mǎn


wéi
nán


yòu
yǒu
shì
jiān
chū
zhèng
jiàn
děng

nǎi
zhì
jiě
tuō
zhì
wéi
hòu
biān
shí
zhǒng
zhèngwéi
nánshì
zhūshì
yǒu
xué


shì

xué

dāng
zhī

zhōng

shàn
zhī
ēn
yǎng
suǒ
yǒu
shì
luó


shí
liǎo
zhī

qiē


jiē
yīng
xiào
yǎng


shì
zhī


qín
xiū
xiào
yǎng

shì
míng
shàn
shí


ēn
yǎng

yòusuǒ
yǒu
shì
luóyǒu


qiē
shā
mén


luó
mén


shí
liǎo
zhī
shì

tián
suǒ
yīng

qín
xiū
gōng
yǎng

shì
míng
shàn
zhī
suǒ
yǒu
shā
mén
ruò

luó
mén

yòu

tān
duò
suǒ
yǒu
shì
luó


zhū

děng

qiē
qīn
zhǔ


shí
liǎo
zhī
wéi
shì
wéi
guī


ruò
yǒusuíruò
yǒusuíshì
zhīshí
shí
jiān

zhèng

yǐn
shí


gěi
bìng
yuán

yào
shè
shòu


rán
yǒng

ér
wéi
shī
zào

fēi


qiē
qiú


niàn

bǐng
xìng
zhōng
píng
hǎo
děng
fēn
yín

sǔn
fèi
cái
bǎofēi
chù
shēng

nài
fēi
chù
ér
xīng
fènzhū

cháng

zūn
zhòng
chù

zhèng
shàn
suí
zhuǎn


shì
míng
wéi
shàn

jiā
cháng
shàn
néng
zào
zuò

zhū
suǒ
shī
wéi
jiē

zhèng
fēixiàn

zhōng

zuò
è
xíng

shēn
jiàn
guò
shī

wèi
huò
shā
huò


huò

huò
tuì
退

huò
bèi

huǐ
zhèng
zhōng

xiàn
xíng


shì
míng
wéi


shì
zuì
shēn
jiàn

wèi

yòu
zhèng
guān
jiàn
zào
è
xíng
hòu
shì
gǎn
è
gǎn
suǒ

kuì

děng


zhèng
zhōng

xiàn
xíng


shì
míng
wéi


shì
zuì
shēn
jiàn

wèi

yòu
shí
shí
jiān
néng
zhèng
shòu
xué

shī


shì

zào
zuò
zhǒng
zhǒng
chà
bié

xíng

suǒ
wèi
kàn
bìng

shì


sēng
gōng
wéi
zhí
dāng


shì
děng
lèi
míng
zuò

xíng

nǎi
zhì
jìn
shòu
寿

suǒ
yǒu
shī
luó
néng
zhèng
shòu
xué


shì
zǒng
míng
huì
shī
zuò

shòu
zhāi
xué
jiè

shí

dào
zhě

wèi
èr
sān
děng
chà
bié

xuān
shuō
nǎi
zhì

wéi
lìng
yóu
wén

huì


xiāng
yīng
suǒ
yǒu
zuò

zhèng
duō
xiū


yòu
zhū
yǒu
qíng
shēng
ènán

jiě
tuō

shēng
shàn

guāi


dāng
zhī
shì
míng
yǒu
xiá
yuán
mǎn
shèn
wéi
nán


yòu
jiànyǒu
chà
bié
zhèng
jiàn
shēngguò

shì
míng

shēngxiàn
zài
shì
míng
jīn
shēngwèi
lái
shì
míng
dāng
shēngqián
suǒ
shuō

ruò

ruò
xiū
ruò
duō
xiū
yīng
zhī

ruò
shì
jiān
zhèng
jiàn
yīng
suí
fáng


ruò
yǒu
xué
zhèng
jiàn
bìng

duàn
guǒ
yīng
suí
chù
zhèng

ruò

xué
zhèng
jiàn

bìngguǒ

yīng
suí
zuò
zhèng


shuō
zhèng
jiàn

shì

nǎi
zhì
jiě
tuō
zhì

yīng
zhī

ěr


瑜伽师地论注解网:http://www.yujiashidljg.com

文章推荐:

佛咒修持感应大全

佛咒中最超强感应

佛号的感应

佛号感应

佛号念多久自身有感应