瑜伽师地论注解网

瑜伽师地论第96卷(注音)

编辑:鸿文 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第96卷(注音)shī

lùn


jiǔ
shí
liù
juàn

shè
shì
fēn
zhōng

jīng
shì
yuán

shí

jiè

shè

sān
zhīzǒng

tuō
nán
yuē

zǒng

děng
guāng
děng
shòu
děng
zuì
wéi
hòu

bié

tuō
nán
yuē

zǒng


lèi
bié

zhuǎn
hòu
sān
qiú

dāng
zhī
zhū
jiè
lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhù

xìng
jiè

èr

zēng
cháng
jiè

zhù

xìng
jiè
zhě

wèi
shí

jiè
duò

xiāng
jué
dìng
chà
bié
zhǒngzēng
cháng
jiè
zhě

wèi

zhū

huò
shì

shàn
huò
shì

shànshēng
zhōng
xiān

shù

lìng

xiàn
xíngjīn
shí
zhǒng

qiáng
shèng


xiāng


yóu
shì
wéi
yīn

zàn

xiǎo
yuán

biàn
便
néng
xiàn

dìng


zhuǎnyào
yán
zhī

suī
jiè
zhǒng
lèi
shí
rán


jiè


yǒu
qíng
zhǒng
zhǒng
pǐn
lèi
yǒu
chà
bié


dāng
zhī

liàngshì
jiān

è
chā

zhōng
yǒu
duō
pǐn
lèi

zhǒng
lèisuī
shuō
wéi


ér
yǒu

liàng


shì
jiè
zhōng


yǒu

liàng
pǐn
lèi
chà
bié

zhǒng
lèisuī

shuō


ér
shí

liàngshì
zhū
jiè

yóu
shēng
jiě

zhī
suǒ

chéng

xiān
è
shēng
jiě

chéng
è
jiè

xiān
shàn
shēng
jiě

chéng
shàn
jiè

suí
suǒ

chéng

huán


shì
xiāng

yǒu
qíng
tóng

ér
zhuǎn

wèi
xiāng
wǎng
lái

tóng

tóng
zhù

tóng
jiàn
tóng


shēng
jiě
xiāng


yóu
shì

yán
yǒu
qíng
zhū
jiè
gòng
xiāng

rùn

xiāng

ér
zhuǎn


yóu
fàn
xíng
qiú
zēng
shàngxiān
shuō

xìnshī
luó
shòu
xué
ér
zhuǎnxiàn
xíng
suǒ
yǒu
guò
zuì

guān

guān

ér
shēng
xiū
chǐshàn


jiān
xiūqín
jīng
jìn


jiǔ
suǒ
zuò

jiǔ
suǒ
shuō

néng

wàng
shī

shì
èr
wéi

lìng
xīn

dìng

yóu
xīn
dìng
shí
zhì


shì
qiě
shuō
xìn
zēng
shàng


jiàn

xiū

sān
zhǒng
suǒ
xué


zēng
shàng
jiè

èr
zēng
shàng
xīn

sān
zēng
shàng
huì


shì
sān
xué
shēng

liáng
dào

wèi
shì
zhèng
jiàn
hǎo
xíng
huì
shè


yǎng

mǎn

shǎo


shè
shìyǎng
děng


chà
bié


shēng
wén


shuō

xiāng


shì
dāng
zhī

míng
fàn
xíng
qiú


yuán
mǎn

chéng
jiù

shì
fàn
xíng
qiú
zhě

huán


jiè
zhū
yǒu
qíng
lèi
gòng
xiāng

rùn
xiāng

ér
zhuǎnjiè
zhě

huán

yuǎn


jiè
yǒu
qíng
gòng
xiāng

rùn
xiāng

ér
zhuǎn

dāng
zhī

zhōng

guǒ


yīn

fēi
yīn

guǒmíng
jiè
suǒ
suí
liù
chù
zhū
jiè
wéi
yuán
suǒ

bié
míng
chù
zhǒng
zhǒng
pǐn
lèimíng
chù
zhǒng
zhǒng
pǐn
lèi

wéi
yuán
míng
chù
suǒ
shēng
zhū
shòu
zhǒng
zhǒng
pǐn
lèimíng
chù
suǒ
shēng
zhū
shòu
zhǒng
zhǒng
pǐn
lèi

wéi
yuán
míng
chù
suǒ
shēng
zhū
shòu
wéi
yuán
tān
ài

ài
wéi
yuán


ér
yǒuguǎng
广
shuō
nǎi
zhìyùn


dāng
zhī
shì
míng

yǒu
qiú

jiàn

zhū
jiè

yòu

míng
jiè
suǒ
suí
liù
chù
zhū
jiè
wéi
yuánmíng
chùmíng
chù

wéi
yuánzhū
jìng
jiè
zhí

xiāng
hǎo
suǒ
yǒu
zhū
xiǎng


xiǎng
wéi
yuán

zhū
jìng
jièwéi
yuán


suí

duō
suí
xún


yóu

suí

duō
suí
xún


wéi
yuán


chóu
yōu
suǒ
zuò
shēn
xīn

nǎo

shēn
xīn

nǎo

wéi
yuánzhū
jìng
jiè
zhǒng
zhǒng
pǐn
lèi

qiú
chà
bié

jiē

liǎo
zhī


shì
dāng
zhīqiú


ān

zhū
jiètuō
nán
yuē

sān

jiè
xiāng
shè
jiàn
xiǎngchà
bié
xìng
ān


jìng


hòu

jiè
yǒu
sān
zhǒng


zhě

jiè

èr


jiè

sān
zhě
miè
jiè


yǒu

jiè


guāng
míng
jiè

èr
qīng
jìng
jiè

sān
kōng
chù
jiè


shí
chù
jièsuǒ
yǒu
chù
jiè

liù
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
jiè


miè
jiè

dāng
zhī

zhōng

yóu


jiè
shè
guāng
míng
jiè

qīng
jìng
jiè

yóu


jiè
shè
yóu

miè
jiè
huán
shè
miè
jiè
yòu
zhū

tān
yóu
jiàn
yóu
shòu
suǒ
xiǎnbiàn


qiē

jiè

zhōng

ān

guāng
míng

qīng
jìng
jiè

yòu


shì

jiè
biàn
zhī

yīng
dāng
liǎo
zhīfāng
biàn
便

yīng
dāng
liǎo
zhī

yīng
dāng
liǎo
zhīsuǒ
wéi
yīng
dāng
liǎo
zhī


shì
zhū
jiè
suǒ
yǒu
biàn
zhī

yóu

yīn
yuán

yīng
dāng
liǎo
zhī

wèi
yǒu
xiāng
wéi
suǒ
zhì
néng
zhì
ér
xiāng
dài


xiá
xiǎo

liàng
ér
xiāng
dài


yǒu

fēi
yǒu
ér
xiāng
dài


yǒu
shàng

shàng
ér
xiāng
dài


hēi
ān
wéi
yuán
shī
shè
guāng
míng


jìng
wéi
yuán
shī
shè
qīng
jìngwéi
yuán
shī
shè

kōng


shì
míng
wéi
yǒu
xiāng
wéi


dài

suǒ
zhì
shī
shè
néng
zhì

yóu
dàinéng


zhōng
zhèng
jué
huì
zhuǎn

yóu
yuán
yǒu
liàng
xiá
xiǎo
jìng
shí

wéi
yuán


shī
shè
shí

biān
chù

yóu
shǎo
suǒ
yǒu

wéi
yuán


shī
shè

suǒ
yǒu
chù

yóu

qiē
yǒu
zuì
shēng
xiàn
qián

wéi
yuán


shī
shè
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù

wéi
yǒu

shàng

yóu

jiā

suǒ
yǒu
xiāng
yīng
zhū
fán
nǎo
duàn

wéi
yuán


shī
shè
miè
jiè
wéi
miè

shàng

dāng
zhī
yǒu
dǐng
shì
yǒu

shàng

miè

zhū

jiē
shì

shàng

yòu
yǒu
xiǎng
dìng
míng
wéi
yǒu
xíngjiè
zhōngnǎi
zhì

suǒ
yǒu
chù


qiē
jiē
shì
yǒu
xiǎng
dìng


jiē
yóu
xíng
dìng
suí
shùn
huò


wèi

míng
xiāng
guāng
míng
xiǎng


xiū
sān


suí
shùn
huò

guāng
míng
xiǎng
dìng


shì
yóu

qīng
jìng


kōng

shí

biān
xiǎng


suǒ
yǒu
xiǎng

dāng
zhī

ěr

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù

yóu

xiāng
zuò

fāng
biàn
便xiǎng

wéizhū
yǒu

jìng

shēng
jiě
shí

suí
shùn
huòyǒu
dìngqiē
xiāng


weí
xiāng
jiè
zhèng

weíjiā

miè
yóu

xiāng


suí
shùn
huò

miè
dìng
miè
jiè


shì
èr
zhǒng


yóu
xíng
dìng
suí
shùn
huò


yòu
yóu
yǒng
hàijiè
suǒ
yǒu
tānxià
gāojiě
tuō
zhù


zhù
jiě
tuōshì
zhū
dìng


suí
suǒ

yǒu

diào
róu

zài
ér
zhuǎn


shì
míng
wéi
suí

zhū
jiè

yòu

zhū
jiè
néng
suí
huò


jiě
tuō
dìng

dāng
zhī
chū
jiè
néng
suí
huò
èr
èr
jiě
tuō
dìngèr
jiè
néng
suí
huò


sān
jiě
tuō
shēng
jìng

dìng
jiè
néng
suí
huò


jiě
tuō
dìng


zhū
wài
dào
bèi

lìngsān
chù
zhōng

shēng
jìn


lüè
shuō

yào

wèi
yǒu

lèi


liè

jiè
wéi
lìng
huò

rén
zhōng
kuài


nǎi
zhì

huà

zài
tiān
shēng

xuān
shuō
néng
gǎn

guǒ
zhū
xíng


yǒu

lèi


zhōng

jiè
wéi
lìng
huò

fàn
shì
jiān
děng
zhòng
tóng
fēn
shēng

xuān
shuō
néng
gǎn

guǒ
zhū
xíng


yǒu

lèi


miàowéi
lìng
huò

nǎi
zhì
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
zhòng
tóng
fēn
shēng

xuān
shuō
néng
gǎn

guǒ
zhū
xíng


shì

shuō
liè
jiè
wéi
yuán

míng
wéi
liè


zhōng
jiè
wéi
yuán

míng
wéi
zhōng


miào
jiè
wéi
yuán

míng
wéi
miàozhū


wén
shìhuán


shì
chà
bié
xiǎng
jiě


shì
xiǎng
jiě


míng
liè
xiǎng
zhōng
xiǎng
miào
xiǎng
xiǎng

shì

shì


shēng
rěnshì
rěn


shēng
liè
jiàn
zhōng
jiàn
miào
jiàn


yóu

shì
zhū
rěn

jiàn

biàn
便chà
bié
shēng
chù

xìn
jiě
rěn


zhí
wéi
zuì
shēng

zào
zuò
zēng
cháng

xiāng
yīngshì
xìn
jiě

míng
wéi
liè
yuàn

zhōng
yuàn

miào
yuàn

dāng
zhī

èr
shuō
zhě
xíng
zhě


shuō
míng
wéi
liè
zhōng
miào
pǐnluó

yòu

shuō
zhě


xíng
zhě


chuán
wéi

xuān
shuō

shì
liè
zhōng
miào
huò


shì
lèi
shēng

yòu


shēng
qián
hòu
xiāng
dài
yǒu
chà
bié


ān

zhū
jiè
liè
zhōng
miào
bié


shì
sān
zhǒng

ruò
dài
niè
pán

qiē
jiē
shì
liè
jiè
suǒ
shè

ruò
zhū

lái

yóu
shēngmiào
jiè
wéi
yuán

dàn
shuō
miào
chà
bié

yīng
dāng
zhī

ruò
zhū
shèng
zhě
suǒ
yǒu
xíng


yīng
zhī
jiē
wéi
xiàn

niè
pán

xiān
yǒu
wài
dào


mìng
zhōng

lái
shēng

jiān

yīn
zēng
cháng


zhòng
yuán
shàn
shuō


nài

zhōng

zàn

chū
jiā


yóu
xiān
shì
wài
dào
wàng
jiàn
suǒ

luànchéng
jīn
shí


míng
jiè

yóu

wéi
yīnniè
pán


shī
suǒ

shēng


huò

tuì
退
shī
zhèngnài


huán
guī
wài
dào
zhū
è
shuōyóu
xiān
shì
shù

yīn


huán

xuān
shuō

shì
liè


nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


qián
suǒ
shuō


qiē
yīng
zhīwài
dào
chù
wài
dàobié
jiàn

guǎng
广
shī
shè
zhōng

lüè
yǒu
sān
zhǒng
yóu
rěn
jiàn

chà
bié

zhèng

néng
lìng
yǒng
shè
chán

suí
mián

yóu
chán
shè
suí
shè
zhí

liǎo
zhī
yóu


xiàn

zhōng


wéi
zhèng
fèn
忿
jìng
ér
zhù

néng
yǐnqiē
zhī
shì


shè

suí
mián

yóu
shèsuǒ

suí
miányīn

suǒ
yǒu
zhū
chán


jìng

zhí


wài
dào
chù

bié
jiàn

guǎng
广
shī
shè
zhě

wèi
zhí
shì
jiān
ruò
cháng

cháng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


lái
miè
hòu
fēi
yǒu
fēi


zhōng


lèi
wài
dàowéi
xìng
chí
dùn
shī

huò

jiào
dǎo


shì

shì


shěn

liàng


zhí
jiān
zhuó
wéi


shí

jiē

wàng
qiē

bié
jiànjiē
rěn
shòu

shì
míng


yóu
rěn
jiànyǒu

lèi
wài
dàoxìng
shì
zhōng
gēn
ér
fēi
chí
dùn


néng

rán


měng

tuī
xún
guān
chásuí
yán
biàn
便
shēng
xìn
jiě

ér

zhǎn
zhuǎn
xiāng
wéi
jiàn


suílèi
jiàn

rěn
shòu
lèi
ér

rěn
shòu

shì
míng

èr
yóu
rěn
jiànyǒu

lèi
wài
dàoxìng
shì

gēn


néng

rán


měng

tuī
xún
guān
chá

yóu
zhū
jiàn

è
shī
shèjiàn

qiē
jiē

yīng


jiàn


qiē
dōu
yóu
shì
yīn
yuán


zhū
jiàn

jiē

rěn
shòuyǒu
èrluó


xié
jiàn
xíng

xìng

kān
néng

qiú
jiě


èr
zhèng
jiàn
xíng

xìng
yǒu
kān
néng
yǒu
qiú
jiězhōngqiē

rěnluó


yóu

shì
fēi


liàng


shàn
shuō


nài

zhōng


shěn

liàng

zhí
wéi
fēi


fěi
bàng
xián
shèngyǒu
jiàn

yòu


qiē

bié
jiàn


jiē

rěn
shòu

fāng
biàn
便
lìng


suǒ

zhàng


lìng
miè
huài

suǒ
zōng
chéng

ér
wàng
fēn
biéxiǎn
shì

suǒ

zhàng
suǒ
yǐn
jiàn


cháng


qiē

bié
jiàn
zhě

gòng
xīng
wéi
zhèng


xiāng
nǎo
hài

shì
míng

sān
yóu
rěn
jiànzhōng

èr

qiē

rěnluó


qián

qiē

rěn
zhě

jiàn

zhù
qiú
jiě
xīn

wǎng


suǒ
wèi
shàn
shuō


nài

zhōngshí
xiǎn

yánqiē
jiē

rěn
shòu


liǎo
zhī

rén
yǒu
qiú
jiě


jué
huì
měng


kān
rén
xìng
xīn
niàn

xīn


suì


qiánluó
ér
fǎn
jié
yuē

dōu

rěn
jiàn


rěnbiàn
便

shí
wéi
rán
érlái
suì


zhèng

zhōng
zhū


zhòng

zàngào
yánduō
rén
xiāngděng

qiē

zhū
jiàn


bìng

rěn
jiàn
jiē

rěn
shòu


ruò
ěr
zhě


rén

zhòng
chán

suí
mián

qiē
jiàn


jiē
yǒng
duàndāng
lái
shì
zhū
jiàn

rǎn

suǒ
kān
néng


jīn


jìng

chà
bié


shì
bèi
liú

wéi
xiān
shǎo
shǎo

zhuǎn
gēng
wéi
shǎo

ruò


qiē
chán

suí
mián

dōu

rěn
jiàn
néng
yǒng
duàn
zhě
qiē

jìng

zhí


shì

lái


láifāng
biàn
便
lìng

wài
dàozhèng
zhì
jiàn

shēngqiè
zuò
shì
niàn


jìng

zhī

lái


néng
duàn

shì
chán

suí
mián


lái
zhī


zhèng
zhì
jiàn
shēng
gēng


xīn


suì
chéng
shòu


lái
wéi

lìng


zhǐ


xiū

èr
duì
zhì


yǒng
duàn

qiē
chán

suí
mián

xuān
shuō

yào

lìng

huò


dǎo
zhì
jiànān
zhù

zhèng

zhě

néng
shè

qiē
chán

suí
mián

suǒ
wèizhū
jiàn


néng
lìng
zhǎn
zhuǎn

xiāng
guāi
bèi

yóu
shì
yīn
yuán

wéi
zhèng
nǎo
hài

néng
yǐnqiēzhū
shèng

qiē

jiē

zhí


shè
yǒu
lái
wèn
bié

guān
chá

shì
zhū
guò
huàn


shè

zhū
chán

yóu

yīn
yuánjiàn

néng
yǒng
juān
jiàn

yóu
zhèng
jiànlìng

yǒu


shì
wéi

yǒng
duàn
zhū
chán

suí
mián


xiū
xún
shēn
niàn


yǒu

shēn
guān

cháng
xìng


shēn
rǎn
zhuó
jìng
xiū

xīn


suí

shēn
zhū
shòu
fēn
wèi

yóu

cháng
mén
guān

cháng
xìng


shí
liǎo
zhī
zhū
míngbiàn
便

zhū
lòu
xīn

jiě
tuō

guān
shēn
huài

dāng
lái
zhū
shòu
jiē

duàn
miè

yòu


shēn
zhù
dāng
huài
xiǎng

nǎi
zhì
mìng
zài
cháng
néng
lǐng
shòu


zhū
shòu


shì
míng
wéi

xiū


shè

suí
mián

dāng
zhī

zhōng

tān
huì
chī
děng

lìng
dāng
lái
shì
shēng
děng
zhūlìng
xiàn
rǎn


lìng
xīn
qiú
wèi
lái
rǎn
shì

zhí

guò


suǒ
shè
shì

dān
zhuó
xiàn
zài
zhèng
xiàn
qián
shì


hěn
míng
wéi

yán
hěn
míng
zhèng

yóu
sān
sǔn
nǎo

shuō
míng
wéi
hài

guān

cháng
děng


shēng
wén


shuō

xiāngjìng

bēi
xiū
suǒ
duì
zhì

tān
huì
hài
wèi
yǒng
duàn


zhū

zhǐ
zhōng

pǐn

zhòng

yóu

zhǒng

néng
shēng

suǒ
yīng
shuō
míng

tān

huì
hài
jiè

yóu
yǒushùn

huì
hài
jìng
xiàn
qián
shí

zuò


weí


sān
zhǒng
jìng

néng

fēi

xiāng
hǎo
xiǎng
shēng


xiǎng
shēng

yóu
jiān
zhí


dāng
zhī


èr
zhǒng
guò
huàn


zhě
xiàn


èr
zhě
hòuzhōng
yún

míng
wéi
jiān
zhí

yún

míng
wéi
xiàn

guò
huàn

yún

míng
wéi
hòu

guò
huàn

ruò
yóu

shēng
xiǎng
zēng
shàngqián
xiāng

xīn

fēn
bié

suǒ
yǒu

nǎo
xún
qiú
shēng


yóu
shì
yīn
yuán

míng
jiān
zhí
xiǎng

yòu
xún
qiú
shísān
chù


zhū
yǒu
qíngxié
xíng

yóu

wéi
yīn

huò
yǒu
kān
néng

néng
shēng
xiàn

suǒ
yǒu
yōu


yóu

yīn
yuán

shuō
míng
yǒu


huò

kān
néng

rán

yóu

xiàn
zài
qián


míng
yǒu
kuì


yòu

yǒu


yǒu
kuì


yòng
èr
wéi
yuán


zhě
yòng

shǒu
kuài
dāo
zhàng


yán
děng
wéi
zēng
shàng
yuán

yóu
shì
yuán


míng
yǒu
zāi
hài

èr
zhě
yòng


rǎn
ér
zhù
wéi
zēng
shàng
yuán

yóu
shì
yuán


míng
yǒu
shāo
nǎo


shì
míng
wéi
xiàn

guò
huàn


yóu

yīn

dāng
lái
shì
shēng
zhū
èshì
míng
wéi
hòu

guò
huàn

yòu
ruò


suǒ
shòu
xué
chù

yǒu
jiān

zhí
dāng
zhīgān
wěi
shè

suǒ

zhǐ
zhōng
suǒ
yǒu
néng


chóng

shàn

yóu
xié
xiǎng
huǒ
zhì
zhì

zhōng

néng
fén
miè


dāng
zhī

luó
suǒ
yǒu

chóng


qiē
shàn


jiē
bèi
shāo
hàixiāng
wéi


jiān
zhí


dāng
zhī
tuì
退
shī
gōng

shàn
xiāng
wéisuǒ
yīng

dāng
zhī
chū


huì

hài
xiǎng
děng
chà
bié

yòu

shì
zhōng
wén

xiū
huì

néng
lìng
hēi
pǐn

jiān

zhí

néng
lìng
bái
pǐn
yǒu
jiān

zhí

ruò

sān
zhǒng
miào
huì
yǒu
què

néng
lìng
hēi
pǐn
yǒu
jiān

zhí

néng
lìng
bái
pǐn

jiān

zhílái
yǒu
èr
shèn

zhě
xiǎn
shì

qiē
zhū

jiē

yǒu


èr
zhě
xiǎn
shì

qiē
yǒu
qíng

zuò

zuò
jiē

shī
huài


zhōng
lüè
yǒu
èr
zhǒng
yǒu
qíng


zài
jiā
pǐn

èr
chū
jiā
pǐn

zài
jiā
yǒu
qíng

wéi
qiú
cái
bǎo
chū
xīng
jiā
xíng

míng


jiè
zhōng
ruò
wèi
huò

yóu
shùn
jīng
jìn

zhàng
ài
yīn
yuán
zhū
xīn
yǒng
hàn

wàngmíng
shì

jiè

ruò

huò

yóu
wén
méng
děng
suǒ
yǒu
zāi
hài
shùn
jīng
jìn

zhàng

néng
lìng
zhuǎn

míng
rén
chí
jièzhū
jiè
cóng

fāng
suǒ
zhì

fāng
suǒ

cóng
wèi
bìn
shè
zhì

bìn
shè

míng
chū

jièyǒu
qíng
wéi
cái
bǎo
èr
chù

yóu


jiān
yīn
zhòng
jiā
xíng

huǎn
jiā
xíng

míng
yǒng
měng
jiè

chū
jiā
yǒu
qíng
xiān

chū
jiā

qiú
chū
jiā


shēng
jué
dìng


míng


jiè


chū
jiā
pǐn


suǒ
yīng

guǎng
广

shànyǒu
qiè
liè

míng
shì

jiè

zhǒng
zhǒng
lín
lòu
suǒ
shēng
zhòngqín
jīng
jìn
suǒ
shēng
zhòng


jiè
xiāng
wéi
děng
suǒ
shēng
zhòngnéng
bài
huài

míng
rén
chí
jiè

ruò

xià
liè

shēngmíng
chū

jiè

nǎi
zhì
mìng
zài
cháng
xiū

jiān
yīn
zhòng
jiā
xíng

míng
yǒng
měng
jiè


shì

qiē
yīng
dāng
liǎo
zhī

wèi

zhū
jiè

jìn
suǒ
yǒu
zhū
pǐn
lèi
jiè
zhū
jiè
zhōng

lüè
yǒu
èr
zhǒng
jiè
chà
bié
xìng

yún

wéi
èr


zhě

lèi
chà
bié
xìng

èr
zhě

lèi
chà
bié
xìng


lèi
chà
bié
xìng
zhě

wèi
yǎn
jièjiè


yǎn
shí
jièshì
nǎi
zhì


shí
jièlèi
chà
bié
xìng
zhě

wèi


jiè
huò
shùn

shòu

huò
shùn

shòu

huò
shùn
shòu

yóu
shì
wéi
yuán

néng
shēng
sān
shòu


yóu

yīn
yuán

dāng
zhī
jiàn

sān
zhǒng
sān
jiè
èr
chū

jiè

yún

wéizhě
wài

chū

ér
chūèr
zhě


chū

ér
chūsān
zhě
fēi

jìng
chū

ér
chū
zhě

zēng
shàng
màn


dāng
zhī

zhōng

yòng
wài

miào

tān
wéi
yuán
jiàn


jiè


yóu

jiè
chū
jiàn


jiè
zuì
chū
jìng


yóu
xún


chū
jiàn


shàng
sān
zhǒng
jìng


yóu

yǒu
duì
zhǒng
zhǒng
xìng
xiǎng
chū
jiàn

kōng

biān
chù
suǒ
shè


jiè

yóu
kōng
shí

suǒ
yǒu
xiǎng
chū
jiàn


shàng
suǒ
shè


jiè


shì
wài
chù

chū

chū
dāng
zhī
jiàn

sān
jiè
chà
bié

yòu

jiè
zhōng


liù
chù


chù
yuán
mǎnjiè
zhōng

yǒu

chù
jiē

chāo
yuè

wéi


chù


miè
jiè
zhōng

qiē
liù
chù
jiē

chāo
yuè


shì

chù

chū

chū
dāng
zhī
jiàn


sān
zhǒng
jiè

yòu

jiè
zhōng
fēi
shì

jìng
chūjiè


jiè
zhōng
wàng


jiè

dāng
zhī

ěr

ruò
zhū
yǒu
wéi
jiē


miè

dāng
zhī
shì
míng

jìng
chūshì
fēi

jìng
chū

chū
dāng
zhī
jiàn

sān
jiè
chà
bié


zēng
shàng
màn
zhě

wèi
yóu
biàn
zhī
dāng
zhī
jiàn


zhǒng
liù
zhǒng
zhū
chū

jiè


sān


duō


bàn

xiāng


ruò
zhū

chú

zhuān


jìng
qín
xiū
zhǐ
guān

lüè
yóu

xiāng

dāng
zhī

xīn
míng

jiě
tuō


zhě
shē


xūn
xiū

xīn
shè

jiě
tuō
shē


pǐn
zhū
suí
fán
nǎo

èr
zhě


shè

xūn
xiū

xīn


shē


jiě
tuō


shè

pǐn
zhū
suí
fán
nǎo

sān
zhě
èr
zhǒng
děng
yùn

xīn
suí
huò

jiě
tuō

qiē
jiàn
dào
suǒ
duàn
suǒ
yǒu
zhū
xíng


zhě

yóu


jiě
tuō

qiē
xiū
dào
suǒ
duàn
suǒ
yǒu
zhū
xíng

zhù
yǒu


bān
niè
pán
jiè


zhě
jiě
tuō

qiē


zhū
xíng

zhùbān
niè
pán
jiè


shàn
shuō


nài

zhōng

lüè
yǒu
èr
zhǒng
shīshèn

píng
děng
jiàn
suí

yán
shuō

èr
zuì
shēng
jiàn
suí

yán
shuō


shì
èr
zhǒng

wài
dào

zhōng
dōu
suǒ
zuò
chà
bié


yuǎn

niè
pánshì
jiān


lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhī
xiāngxíng
néng
yǐn

xíng

èr


chù


shàn
qiǎo

dāng
zhī
néng
yǐnxíng
yǒu

zhǒng
xiāng

yún

wéi


wèi
néng
shēng


zhǒng

chà
bié


èr

chà
bié


sān
shí
chà
biéshēn
chà
biéchà
bié

zhě

huò
yǒu


wèi
fēi
rén
zuò

huò
yǒu
zāi
hài

wèi
rén
suǒ
zuò

huò
yǒu

zāo

huò
kǒng
dāng
zāo

suǒ
wèi
zāo
ér
shēng

wèi


shì
míng
wéi
yóu

zēng
shàng
suǒ
shēng
zhòngchà
bié

zhě

wèi
jiè
xiāng
wéi

bìng
yīn
yuán

míng
wéi
zāi
huàn

suǒ
ài
biàn
huài
suǒ

kuì

shēng
rǎn
nǎo
xīn

míng
wéi
rǎo
nǎo


shì
míng
wéi
yóu

zēng
shàng
suǒ
shēng
zhòng

qián
yīng
zhī

huò
yǒu

suǒ
zāo


huò
kǒng
dāng
zāo
shēng

wèi


shí
chà
bié

zhě

wèi


shì
zhū
pǐn
lèi

guò


yǒu

wèi
lái
dāng
yǒu

xiàn
zài
jīn
yǒu


shì
zǒng
míng
shí
chà
bié


shēn
chà
bié

zhě

wèi


xíng
xié
xíng
wéi
yīn

néng
lìngyóu
shì
yīn
yuán


suī
zhèng
xíng

néng
lìngshì
míng
wéi
shēn
chà
bié


dāng
zhī

zhōng
qián
sān
míng

wéi
wéi
néng
yǐn
xíng

cóng

míng
wéi

néng
yǐn
xíng

yún


chù


shàn
qiǎo

wèi

zhū
jiè
zhū
chù
yuán

chù
fēi
chù
zhōng

jiē

liǎoshàng
xiāng
wéi

dāng
zhī

shì
cōng
huì
èr
xiāng

yòu
yóuchù
suǒ

suǒ
yuán

lèi
liú
zhuǎn
chà
bié

dāng
zhī
jiàn

yǒu
shí

jiè

yóu


chù

ān

yùn
zhuǎn


suǒ


xìng
chà
bié

dāng
zhī
jiàn

yǒu

liù
jiè

ān

suǒ


xìng
chà
bié

wèi

děng


yùn
zhuǎn
suǒ


xìng
chà
bié


shì
kōng
jièsuǒ


xìng
chà
bié


shì
shí
jiè

yóu
rǎn
jìng
pǐn
xiǎng

xún

suǒ
dāng
zhī
jiàn

yǒu

liù
jiè

wèi

huì
hài
bìng

duì
zhì

tān
tián
chī

suǒ
dāng
zhī
jiàn

yǒu

liù
jiè
wèi


yōu

shè

míng

ruò
yǒu
fēi

zuò


weí


biàn
便
shēng

xié
xiǎng
xún


ruò
yǒu


zuò


weí


biàn
便
shēng

zhèng
xiǎng
xún


yòu
yóu
sān
jiè
rǎn
jìng
èr
pǐn
biàn
xíngdāng
zhī
jiàn

yǒu


jiè

wèi
míng
suǒ
shè
shòu
děng

yùn

yòu
yóu
suǒ
rǎn
suǒ
jìng
qīng
jìngjìng

qīng
jìng
zēng
shàng

qián
suǒ
shuō

wài

chū


chū
dāng
zhī
jiàn

yǒu

sān
jiè

wèi

jiè

jiè


jiè


qián
suǒ
shuōchū


chū
dāng
zhī
jiàn

yǒu

sān
jiè

wèi

jiè


jiè
miè
jiè

yòu

yóu


wài
èr
shì
chū

zēng
shàng

tīng
wén
zhèng

huò

zhèng

weí

huò
weí


chù
sān
zhǒng
yán
shì
chà
biédāng
zhī
jiàn

yǒu

sān
jiè

wèi
guò

jiè
wèi
lái
jiè
xiàn
zài
jiè

yòu
yóu
suǒ
zhī
zhū

fán
nǎo
duō
zhōng
shǎo


dāng
zhī
jiàn

yǒu

sān
jiè

wèi
liè
jiè
zhōng
jiè
miào
jiè

ruò
yǒu
shàng


shàng
fán
nǎo

shì
míng
liè
jiè

ruò
yǒu
zhōng


zhōng
fán
nǎo

shì
míng
zhōng
jiè

ruò
yǒu
shǎo


shǎo
fán
nǎo

shì
míng
miào
jiè


shì
biàn
zhī
liè
zhōng
miào
jiè

yòu
yóu
yuǎn


yīn
yuányóu
xiū


duì
zhì


dāng
zhī
jiàn

yǒu

sān
jiè

wèi
shàn
jiè

shàn
jiè


jiè

yòu
yóu
xiū
shàn
qīng
jìng
chà
bié
quē


dāng
zhī
jiàn

yǒu

sān
jiè

wèi
xué
jiè

xué
jiè
fēi
xué
fēi

xué
jiè

yòu

yóu

yǒu
xué

xué

zhūruò
gòng

gòng
shì
chū
shì

chéng
jiùdāng
zhī
jiàn

yǒu

èr
jiè

wèi
yǒu
lòu
jiè

lòu
jiè

yòu

yóu

shì
chū
shì
jiān
ruò
cháng

cháng
yǒu
shàng

shàng
chà
biédāng
zhī
jiàn

yǒu

èr
jiè

wèi
yǒu
wéi
jiè

wéi
jiè


qiē
jiē
wéi

xiàng
niè
pánniè
pán
wéi

hòu


shú
xiū
fàn
xíng

shì

guò
jiè

zhū
chù
yuán


chù
fēi
chù
suǒ
yǒu
shàn
qiǎo


shēng
wén


biàn

xiāng

yòu
ruò
lüè
shuō
chù

fēi
chù
shàn
qiǎo
xiāng
zhě

wèi
huò

zhǐxíng

huò


zhǐ

niè
pán
xíngqiē
xíng
lüè
yǒu
sān
zhǒng

wèi
liè
zhōng
shēng


è

xíng
shuō
míng
wéi
liè


shàn

xíng
shuō
míng
wéi
zhōng


niè
pán
xíng
shuō
míng
wéi
shēng

suǒ

zhěshàn

xíng

zuì
wéi


gēng


xíng

wéi

néng
gǎn
suǒ
yǒu
shì
jiān
zuì

yuán
mǎn

wèi
néng
gǎn

zhuǎn
lún
wáng
shēn

huò

shì
shēn

huò

luó
shēn

huò

fàn
shēn
èr

gēng

yǒu
luó
huò
nán
huòděng
zhě


niè
pán
xíng
dāng
zhī
néng
zhèng

qiē
yǒu
qíng
zuì
shēng

xìng

wèi
shēng
wén
jué
shàngzhū


láiqiē
zuì
wéi
shū
shēng


qiē
sān
qiān

qiān
shì
jièluó


děng
zhě

yòu

suǒ
yǒu
ān
zhù


liè
gōng

zhě


zhū
shì
jiān

zēng
shàng
wèi
shàng
wéi
shū
shēng


kuàng

láiyún


wèi

shì
chù
zhèng
jiàn

luó


néng
xiàn
xíng

zhū

shēng
lèi
kān
rén
xiàn
xíng

dāng
zhī

qiē

jīng
guǎng
广
shuō
tuō
nán
yuē


xìng

yīn
yuán
jiàn
rǎn
shù

yuè

zhuǎn
chà
bié
dào


jìng
hòu
guān
chá

zhū
shòu

xìng
yīng
dāng
liǎo
zhī

zhū
shòu
yīn
yuán
yīng
dāng
liǎo
zhī


shòu
zhèng
jiàn
yīng
dāng
liǎo
zhī


shòu

rǎn
yīng
dāng
liǎo
zhī


néng
shòu
shòuluó

èr

chà
bié

yīng
dāng
liǎo
zhī


shì

shòu
jiě
tuō


jiě
tuō
liú
zhuǎn
pǐn
bié

yīng
dāng
liǎo
zhī

zhū
yǒu
suǒ
shòu
jiē

dào


yīng
dāng
liǎo
zhī

zhū
shòu

jìng
zhǐ

chà
bié

yīng
dāng
liǎo
zhī


shòu
guān
chá

qiē
shòu
xiāng

yīng
dāng
liǎo
zhī

lüè
shuō
sān
shòu

shì
shòu

xìng

sān
pǐn
lèi
chù
shì
shòu
yīn
yuán

yòu
zhū

shòu
biàn
huàitān

chù


tān
shì
dāng
lái
zhòng

yīn


yóu

yīng
guān

shòu
wéi


ruò
zhū

shòu
xiàn
zài
qián
shí

nǎo
hài
xìngzhōng

jiàn
ér
wèiyóu

yīng
guān

shòu

jiàn

fēi


shòu

miè
huài
zhě

shì

cháng


zhèng
xiàn
qián
zhě

shì
miè
èr
gēng

néng
suí
shùn


yóu

yīng
guān

fēi


shòu
xìng
shì

cháng
xìng
shì
mièshì

shòu
suǒ
shēng
zhèng
jiàn

néng
suí


zhū
yǒu
suǒ
shòu
jiē

shì
shòu
zhōng
yǒu
tān
suí
miánshòu
zhōng
yǒu
tián
suí
mián


fēimíng
suí
mián

shì
míng

shòu
suǒ


rǎn

nán


děng
suǒ
yǒu
zhū
shòu
xiàn
qián
fēn
wèi


qiē
wèi
duàn
fán
nǎo
suí
mián
zhī
suǒ
suí
mián

rán
yóu
yuán


bié
suǒ
xíng
zhū
chán

shēng


hòu
shuì
mián
fán
nǎo
suímíng


xiāng

suí
mián

wéi

yǒng
hài
zhū
suí
mián


shú
xiū
fàn
xíng

fēi
wéi
wéi
qiǎn
zhū
chán
yīn
yuán
luó

shòu

shòu
shí
xīn

yōu
cuì
shòu
ruò
shēn
ruò
xīn
xiàn
qián
lǐng


suǒ


shòu
fēi


shòu

yóu
wèi
duàn


ér
shuō
xiāng
yīng

shì

míng
wéi
xiàn
jiàn
yuán
mǎn
míng
ān
shòu
kēng
nán
yǒu


luó

yīng
zhī

qiē

shàng
xiāng
wéi

yòu

zhū
shòu
xīn
wèi
jiě
tuōluó

dàn


shòu
yuán
mǎn
lǐng


yóu


rén
zhōng
èr

jiàn

èr

jiàn
zhě


sān
shòu

huò
rǎn
xīn
lǐng


wèi
yóu
tān
tián
chī

huò
xiāng
yīng
lǐng


wèi
yóu
shēng
děngshì

yóu
xiàn

suǒ
yǒu
shàng
pǐn
yóu
xiàn

zhū

rǎnyóu
hòu

suǒ
yǒuyóu
shì
zhū
chù
shòu

rǎn
nǎo

xīn
jiě
tuō
zhě

yīng
zhī

qiē

shàng
xiāng
wéi


chà
bié
zhě


lǐng
sān
shòu

yòu
ruò
yǒu
shòu


zhǐ
zhōng
shēng


huài
xiāo
sǎn

zhù


guī
qiān
xiè

jīng
duō
shí

xiāng

xiāng

ér
liú
zhuǎn
zhě

yīng
guān

shòu
yóu
ruò
xuán
fēng

ruò
yǒu
zhū
shòu
shǎo
shí
jīng
tíng
xiāng

xiāngbiàn
huài
ér
liú
zhuǎn
zhě

yīng
guān

shòu


shè
zhōnglèi

yòu

zhū
shòu

xìng
suǒ

rǎn
jìng
pǐn
bié

dāng
zhī
míng
shòu
pǐn
lèi
chà
bié

yǒu
wèi
shòu
zhě
zhū
shì
jiān
shòu


wèi
shòu
zhě
zhū
chū
shì
shòu


dān
shì
shòu
zhě

miào


zhū
rǎn

shòu


chū

shòu
zhě


shì

qiē
chū

yuǎn

suǒ
shēng
zhū
shàn
dìng

dìng


xíng
zhū
shòu

yòu
zhū

shòu

qiē
zhòng
shēng
xiàn
zhī
shìjiǎ
chéng


suǒ

èr
shòu

yóu
èr
yīn
yuán

yīng
zhī
shì


fēi


shòu


néng
suí
shùn

shòu
zhū
xíng

yóu

cháng


yīng
zhī
shì


suǒ
yǒu

shòu


néng
suí
shùn

shòu
zhū
xíng

biàn
huàiyīng
zhī
shì


yóu

dào


dāng
zhī
zhū
shòu
jiē

shì


yòu

zhū
shòu
yīng
zhī
lüè
yǒu
sān
zhǒng

jìng


yóu

zhǐ
shàng
dìngxià

zhū
shòu
jiē


jìng

èr
yóu
zàn
shí

xiàn
xíng


ér


jìng

sān
yóu
dāng
lái
jīu
jìng

zhuǎn

ér


jìng

dāng
zhī

zhōng
zàn
shí

xíng

míng
wéi

jìng

lìng

jīu
jìng
chéng

xíng


míng
wéi
zhǐyán
lùn
zhě

guǎng
广
shēng
yán
lùn

rǎnzhǎn
zhuǎn


zhǒng
zhǒng
lùn

shuō
míng
wéi

yán
yán
ruò
zhèng
zhèng

chū
jìng

dìng


biàn
便

jìng

yòu

xún

néng


yán

zhū
wèi

dìng

huò
yǒu


huán
cóng
dìng

néng


yán

fēi
zhèng
zài
dìng

zhèng
zài
dìng
zhě

suī
yǒu
wēi

xún

suí
zhuǎn

ér

néng

suǒ
yǒu

yán

shì


wèi
shuō
míng

qiē

yán

jìng

shì
míng

èr

mén
chà
bié

yòu


shī


tān
tián
chī
shēn
jiàn
guò
huàn

ān
zhù
lǐng

tān
tián
chī
děng


zhū
shòu

shù
shù
biàn
zhī
shù
shù
duàn
miè
tān
tián
chī
děng


shuō

xīn

tān
tián
chī

rǎn
jiě
tuō

yòu
yóu

xíng


zhū
shòu
zhōng
guān
shòu

xiāng

wèi
guān
zhū
shòu

xìng


xiàn
zài
liú
zhuǎn
huán
miè
yīn
yuán


dāng
lái
liú
zhuǎn
yīn
yuán


dāng
lái
huán
miè
yīn
yuánrǎn
yīn
yuán


qīng
jìng
yīn
yuánqīng
jìng
tuō
nán
yuē
shòu
shēng

liè
děng
zhū
shòu
xiāng
chà
bié

jiàn
děng
wéi
zuì
shēng
zhī
chà
bié
wèn


qiē
yǒu
qíng
yīng
duàn
zhū
shòu

lüè
yóu
sān
yuán
ér

shēngzhě

yuán

wèi

wèi
lái
shì

èr
zhě
xún
yuán

wèi

guò

shì

sān
zhě
chù
yuán

wèi

xiàn
zài
shì
xiàn
qián
jìng
jiè

yún

míng
wéi

qiē
yǒu
qíng

wèi
yǒu
qíng
zhòng
lüè
yǒu

zhǒng


zài
jiā
zhòng

èr
chū
jiā
zhòng

sān

zhū

wèi

tān
zhòngzhūtān
zhòngchū
jìng

wèi

tān
zhòng

liù

chū
jìngtān
zhòng


cóng


shàng
nǎi
zhì
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
wèi


tān
zhū
wài
dào
zhòng
néng

shì
jiān
dìng
xié
jiàn
nǎi
zhì
xié
jiě
tuō
zhì
zhě


zhù


zhòng
néng

shì
jiān
dìng
zhèng
jiàn
nǎi
zhì
zhèng
jiě
tuō
zhì
zhě


zhù


zhòng
néng

chū
shì
dìng
zhě

yóu


zhòng

néng
lǐng

zhū
shòu
biàn
zhī

yīng
zhī

shè
zhū
yǒu
qíng
zhòng

yòu
zài
jiā
zhòng
huò
chū
jiā
zhòng

zhū

zhōng
wèi

tān
zhě

yóu
sān
yīn
yuán

zhū
rǎn

shòu
ér

shēngyóu
rǎn
zhuó


èr
yóu
zuòsān
yóu
jìng
jiè


dāng
zhī

zhōng
zhū
zài
jiā
zhě

zhuī
qiú
zhū


wéi
shòu
yòngshēngyóu
rǎn
zhuó
fēi


weí
xiān
shí
zēng
suǒ
lǐng
shòu

yóu
zuò
xiàn
qián
jìng
xiàn
zài
shòu
yòng

yóu
jìng
jiè


yīng
zhī

shìluó

xún
chù
yuán

yóu
xiàn
xíng


jiē


jìngwéi
yuán

shēng
sān
shòu

yòu
yóu
zuì
chū
rǎn


xún
chù
xiàn
xíng


lǐng


yuán
suǒ
shēng
zhū
shòu

ruò

shēng

rǎn
zhuó

shèchú
qiǎn


shì

shòu
cháng
shí
xiāng

suí
zhuǎn

juéjìngjìng
yuán
cháng
shí
xiāng

lǐng

zhū
shòu

yòu


děng
yóu

zuì
chū
cháng
shí
xiāng

héng
xiàn
xíngyuán

pǐn
suǒ
yǒu
fán
nǎo
duò
zài
xiāng

wèi
yǒng
duànshuō
míng
wéi


jìng
yuán

shì
míng

èr

mén
chà
bié

ruò
zhū
chū
jiā
wèi

tān
zhě

yóu

zhū

néng

shèrǎn
zhuó

suǒ
shè
shòu


suī


jìng

zuò

jìng
jiè

suǒ
shè
shòu
ruò
xún
ruò
chù
ér
wèi

jìng

yóu
shì
yīn
yuán
chù

xún
duì
zhì

wèi
shàn
xiūqiē


jiē
wèi
zuòzēng
shòu
jìng

fēi

zuò


xún

xiàn
xíng


zhū
shēng
miào
xiàn
qián
jìng
jiè

yǒu
chù
xiàn
xíng

ruò

xún

shēn
jiàn
guò
shīduì
zhì

shàn
xiūqiē


wèi
jìn
zuò
qián
shuō
jìng

yóu
shì
yīn
yuán

xún


jìng

wéi
chù


wèi


jìng

ruò
shēng
miào
jìng
xiàn
zài
qián
shí

zhū
rǎn

chù
biàn
便

shēng


ruò

zhūtān
zhě

dāng
zhī

qiē
jiē


jìng

shì
míng

zhǒng

mén
chà
bié


yǒu

lèi


zhū

zhōng
wèi

tān
zhě

yóu

zhū

suǒ
yǒu
tān

wèi
yǒng
duàn


zhū
xún
rǎn
chù
wèi
yǒng
duàn


yóu
shì

qiē
jiē
wèi

jìng

ruò

zhū

tānduàn
zhèng
chū
jìng

jìng

xún
wèi

jìng


chū
jìngtān
zhě

nǎi
zhì
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
wèi

tān
zhě

èr


jìng
chù
wèi

jìng

chāo
guò
yǒu
dǐng

qiē

jìng

shì
míng

èr

mén
chà
bié

ruò
zhū
wài
dào
néng

shì
jiān
dìng
xié
jiàn
nǎi
zhì
xié
jiě
tuō
zhì
zhě

yóu

wéi
yuán
shēng

zhū
shòurǎn
zhuó

yòu
yóu

pǐn
fán
nǎo
suíyóu

shì


jìng
yuán

zhū
shòu
shēng


ruò
zhù


néng

shì
jiān
dìng
zhèng
jiàn
nǎi
zhì
zhèng
jiě
tuō
zhì
zhě

yóu

wéi
yuán

shēng

zhū
shòurǎn
zhuó

yòu
yóu

pǐn
fán
nǎo
suíyóu

shì


jìng
yuán

zhū
shòu
shēng


yòu
zhùnéng

chū
shì
dìng
zhě

ruò

xiàng
dào
zhuǎn


shì
wèi
jīu
jìng

suǒ
yǒu
zhū

wèi

wéi


wèi
zhèng
wéi
zhèng

wèi
chù
wéi
chù

zuò
shì

wàngshì
chù

shí
dāng


guǎng
广
shuō

qián


wèi

jìng

yóu
shì
wéi
yuáněr
shí
zhū
shòu
shēng


ruò


shì


jīu
jìngjìng

yóu

jìng
yuán

biàn
便
yǒujìng

shàng
zhū
shòu
shēng

qiē
suǒ
yǒu
zhū
shòu
chū

fāng
biàn
便


shí
liǎo
zhī

shì


qián
zhū
shā
mén
zhōng


wéi
shā
mén

zhū
fàn
zhì
zhōng

wéi
fàn
zhì

ruò

liǎo
zhī
qiē
jiē

rěn


dāng
zhī

zhōng

qiē
zhū
shòu

yǒu
chà
bié

jiē
chù
wéi
yuán

yòu


yuánwéi
yuán
xún


wéi
yuán
jìng
jiè


chī
suǒ
shè

míng

wéi

yuán


shì

qiē

zhèng

weí


duò
xiāng


pǐn
fán
nǎo

wéiyóu

miè
suí
miè

zhèng
jiàn
děng
dào
dāng
zhī
shuō
míng
néng

miè
xíngyuǎn


shēn
zuò
zhèng
zhù
zhū
shèngnéng
duànnéng
xiūlìng

yuán
mǎn

yīng
zhī

qián
sān


duō

guǎng
广
bàn

xiāng

yòu


shè
liè
zhōng
shēng
pǐn

wèi
zài

jiè


jìng
suǒ
yīng

dāng
zhī

xiāng

yòu
zài


jìngshè

qiē
guò
huàn

jiē
yuǎnmíng
shàn
qīng
jìng

ruò

shàng
shèwéi
shēng

ài
wèi


yóu
shí
zhǒng
xiāng

dāng
zhī
zhū
shòu
suǒ
yǒu
chà
bié


shēng

chà
bié

èr
liú
zhuǎn
suǒ

chà
bié

sān

xiāng
chà
bié


jìn
suǒ
yǒu
xìng
chà
biéxiāng
pǐn
lèi
chà
bié

liù
liú
zhuǎn
mén
chà
biérǎn
mén
chà
bié


suǒ
zhì
néng
zhì
chà
bié

jiǔ
shí
chà
bié

shí
shà

zhǎn
zhuǎn
shēng

chà
bié


zhōng
huò
yǒu

kāi
jué
zhě

zuò

shì
yán

shòu
wéi
yǒu
èr
èr


suī

shuō
yǒu

rán
wéi
xìng
suǒ
xiǎn

shì

shì
zūn
shìjìng

jiǎ
shè
wéi
yǒu

shì
zūn
wéi

kāi
xiǎoshuō

shì
yán


yǒu
èr
zhǒng

suǒ
wèiyuǎn
yuǎnyǒu
sān
zhǒng


zhě
liè


èr
zhě
zhōng


sān
zhě
shēng


liè

zhě

wèi

suǒ
yǒu
chù

xià

zhōng

zhě

wèi


yǒu

shēng

zhě

wèi
xiǎng
shòu
miè


yǒu
shìshòu


shuō
wéi

jìng

wèi
zài
chū
èr
sān
jìng

zhōng

fēi


shòu

míng

jìng

wèi
zài


jìng


shàng
nǎi
zhì
yǒu
dǐng


qiē
shòu


míng

jìng

wèi
zài
miè
dìng

rán

shì
zūn

yuēshuō
yǒu
sān
zhǒng
zuì

jìng


wèi
zhū

chú
xīn


tān

rǎn
jiě
tuō
tān

tián

chī

dāng
zhī

ěr


shì

qiē
zǒng
wéi
sānzhě
yīng
yuǎnèr
zhě
yīng
xiū

yǒu
shàng
zhù


sān
zhě
zuì

jīu
jìng
jiě
tuō

shàng
zhù


yīng
yuǎn


zhě

wèi
zhūyīng
xiū


zhě

wèi
chū
jìng

nǎi
zhì
yǒu
dǐng
zhū
suǒ
yǒu


yǒu
shàng
zhù

zhě

wèi
miè
jìn
dìngmíng
wéi
yīng
xiūzuì

jīu
jìng
jiě
tuō

shàng
zhù

zhě

wèi

qián
shuō
sān
zuì
shēng


fēi

shòu

shuō

miè
jìn
dìng

wéi
yǒu


rán
duàn
shòu

shuō
míng
wéi


yòu
shēng
zhùxiāng


yòuyǒushuō
míng
wéi


wèi

yǒu


cóng

dìng

yǒu
suǒ
lǐng
shòu

zuò

shì
yánduō
zhù

shì

shì

lèi
zuì
shēng

jìng

zhù

yóu
shuō
míng
yǒuruò
yǒu

chú


zhǐ

shì

lèi
jiàn
wén


xiǎng
yǒu


jiān
suí

zhū
lòu
yǒng
jìn

dāng
zhī

jiàn
míng
zuì
shēng
jiàn

nǎi
zhì

yǒu
míng
zuì
shēng
yǒu

cóng


jiàn


gēng
xún
qiú


shēng
jiàn

wèi

cháng
jiàn
jiān
suí

lòu
jìn

shì


jiàn
míng
zuì
shēng
jiàn


zhǐ

jiàn


yóu

mén

fāng
néng
suí

zhū
lòu
yǒng
jìn


huò
cóng

tīng
wén
zhèng


èr
huò


xiàn


zhù

sān
huò

zhǐ
sān
zhǒng
xiǎng
dìng

wèi
cóng
kōng

biān
chù
nǎi
zhì

suǒ
yǒu
chù


huò
tiān
yǒu
huò
zài
rén
yǒu

shì


wénwén

xiǎngxiǎng


yǒuyǒu

shuō
wéi
zuì
shēng


yóu
biàn
liǎo
zhī
yīng
biàn
zhī
shì


biàn
jiě
tuō


shēng
jiě
tuōmiè

néng
zhèng
zuò
zhèngdào

néng
zhèng
xiū


zhèng


biān
néng
suí

zhě

wèi
biàn
jiě
tuō


zhū
lòu
jìn
néng
suí

zhě

wèi
shēng
jiě
tuō

yīng
yàn
yīng

yīng
jiě
tuō
zhě

wèi

miè

néng
zhèng
zuò
zhèngcháng
děng
suí
guān
zhù
zhě

wèi

dào

néng
zhèng
xiū


yòu
yóu
shí
xiāng
yīng
dāng
liǎo
zhī
jìng
shì
chà
bié


zhě

shēng
zhū
xíng

zhǔ
mìng
gēn
zhù
yīn
chà
bié

èr
zhě
yǒuzhū
xíng
zhǎn
zhuǎn
xiāng

zhù

liú
zhuǎn
chà
bié

sān
zhě


zhū
xíng

cháng

xìng

mén
chà
bié


zhě
xīn
zhū

rǎn

chù
chà
bié


zhě

qiē
zhū
xíng

qiē
pǐn
lèi
zǒng
jiē
shì

chà
bié

liù
zhě
jìng

jìng

guǒ
shòu
yòng
mén
chà
bié


zhě
yǒu


shí
suǒ
xíng
biān

chà
bié


zhě
ài
huì

chù
chà
bié

jiǔ
zhě


zhí
cáng
yǒu
qíng
shēng
chù
ān
zhù
biān

chà
bié

shí
zhě
duò
wǎng
è


chù
biān

chà
bié

yòu
qīng
jìng
pǐn
yīng

yīng
xiū
shì
zēng
shàng


dāng
zhī
yǒu

shí
zhǒng
chà
bié


zhě
shàn


jiān
xiū

zēng
shàng


chà
bié

èr
zhě
xīn
huì
jiě
tuō

zhǐ
chà
bié

sān
zhě
shēng
sān


biān

chà
bié


zhě


qiē
jìngxīn
biān

chà
bié


zhě
jiě
tuō
fāng
biàn
便
chà
bié

liù
zhě
jiě
tuō
chà
bié


zhě
děng
jué
zhēn

chà
bié


zhě
xiàn
děng
jué
hòu

sān
xué
zhōng
shòu
xué
chà
bié

jiǔ
zhě
zhèng
xué

xué
xiàn


zhù
chà
bié

shí
zhě
zhèng
shèng
shén
tōng
guǎng
广
xíng
chà
bié

shàng
suǒ
shuō
chà
bié

yīng
shēng
wèn
lùn

biāo

zhě

wèi
yóu
wèi
liǎo
bié
zhě

wèi
yóu

liǎodāng
zhī

zhōng
yóu

yīn
yuán

néng
qǐng
wèn
zhě

yīng

yán

yóu

yīn
yuán

néng

bié
zhě

yīng

yán

qián

zhǒng
zhěxiàn
liàng

èr

yīng


sān


yīnfēi
yīn

wèi
děng
shì
xiàn
shí
ér

lǐng
jiěfēn
bié
zhèng
shī
shè
shí

ér

lǐng
jiěxiū
xíng

rán
dāng
liǎo

ér

lǐng
jiě

zhèng
zhì
lùn
zhě

qīn

yǎn
shuō
yóu

zhì
jiàolǐng
jiě

shìnéng
qǐng
wèn
zhě


yīng

yán

hòu

zhǒng
zhě

wèi

qiē
xíng
jiē
shì

cháng


qiē
zhū

jiē

yǒuqiē
shēng
chù
jiē
jìng

jìng

zhōng

shī
huài

shì

xiàng
zào

dāng
shòu
fēi

xiàng

huò


shè


xiàn

zhōng
dìng
bān
niè
pán


fēi

xiàng

ruò
yǒu
wèn
yán
zào
zuò


wǎng
shànyīng
fǎn
jié
yún

wènruò
yǒu
wèn
yán
xiū

dào


niè
pán


yīng
fǎn
jié
yún

wèn

dào

wéi
shì
shì
jiān

wéi
chū
shì
jiān

zhì

lùn
zhě

wèi


qiē
suǒ
yǒu
jiànshì

zhǒng
zhèng

wèn
zhě

míng
shàn
néng


yīng


yánxiāng
wéi


yīng

yán


zhū


lái
yǒu
èr

bié


gòng
wài
dào

èr
zhě

gòng

gòng
wài
dào
zhě


zhū


dāng
shēng
chù
děng

yán

gòng
zhě

zhōng


bié

yǒu
shēng
zhě

děng
yǒu
èr
shí
huǒ
chì
rán
suǒwēi

ài

èr

míng
èr
jiè
ài
suǒ
shēng
shí
míng

wéi


ài
ruò
zhǐ

nǎi
zhì
shòu
寿
liàng

shí
xiāng

suí
zhuǎn
ér
zhù

ruò


jiè
ài
suǒ
shēng
shí

dàn
yuán

míng
ér

zhù


ài
ruò
duàn
miè
nǎi
zhì
shòu
寿
liàng

shí
xiāng

suí
zhuǎn
ér
zhù

yòu


jiè

ài
wéi

shēng
zhōng
yǒu
shí


ài
wéi

lìng

zhōng
yǒu
bān
niè
pán
zhě
zàn
ěr
ān
zhù


ài
ruò
duàn


ěr
shí

shí
xiè
miè


yǒu
èr
zhǒng

suǒ
shēng
shēn


zhě

jiè

suǒ
shēng
shēn

èr


jiè

suǒ
shēng
shēn

wèi
yóu
dìng


mén
fāng
biàn
便

ér
néng

chéng

èr
shēng
shēn


yòu
zhū

lái
lüè
yǒu
èr
zhǒng
shàn


lùn


zhě
néng

dìng

yīng

zuò

dìng
lùn

èr
zhě
néng

jué
dìng
yīng

zuò

dìng
lùn


shuōděng

bié

shì
děng

bié
yīng
zhī

ěr


瑜伽师地论注解网:http://www.yujiashidljg.com

文章推荐:

佛咒修持感应大全

佛咒中最超强感应

佛号的感应

佛号感应

佛号念多久自身有感应