瑜伽师地论注解网

瑜伽师地论第97卷(注音)

编辑:鸿文 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第97卷(注音)shī

lùn


jiǔ
shí

juàn

shè
shì
fēn
zhōng

jīng
shì


fēn


shè


zhī


shì

shuō
yuán

shí

jiè

shèfēn


shè


jīn
dāng
shuō

zǒng

tuō
nán
yuē

niàn
zhù

zhèng
duàn
shén


gēn

jué
dào
zhī

niàn
xué
zhèng
jìng
wéi
hòu

bié

tuō
nán
yuē

shā
mén
shā
mén
qiē

fàn
xíng
shù


chāo
èr
rǎn
wéi
hòuniàn
zhù
xiū

zēng
shàng

yóu

yīn
yuán

yīng
zhī


yǒu
shā
mén
dào


yǒu
jīu
jìng

wài

jué
dìng

shā
mén
dàojīu
jìng

dāng
zhī

lùn
zhū
shā
mén
dào


jīu
jìng


qiē
jiē
kōng

yún

míng
wéi

zhǒng
yīn
yuán


zhě

zhǐ

chù


zhèng
zhì


èr
zhě
jiě
tuō

zhǒng
wài
suí
fán
nǎo


sān
zhě

wài
dàotóng
pǐn
lèizhěshī

wài
dào
shī

tóng
pǐn
lèi


yún

míng
wéi


shā
mén

wèi
zhū
shā
mén
lüè
yǒu

zhǒng


zhě
shēng
dào
shā
mén

èr
zhě
lùn
dào
shā
mén

sān
zhě
mìng
dào
shā
mén


zhě

dào
shā
mén

shì

shā
mén
ruò
lüè
ruò
guǎng
广


shēng
wén


biàn

xiāngdào
zhě

yún

wéi
dào

wèi

zhī
shèng
dào

ruò
chù
shī
shè

zhī
shèng
dào

shì
chù
shī
shè

dào

wéi
hòu

zhǒng
shā
mén

ruò
yǒu

dào

xíng
xié
xíng

fēi
shēng
dào


yóu
shì
yīn
yuán

róng
yǒu

dào

shì

wài

shàng


dào

kuàng

yǒu
jīu
jìng
zhě

yún

jīu
jìng

wèi
duàn
zhū


zhū

duàn


dāng
lái

jìng


xiāng


yún

míng
wéi

zhǐ

chù

yún


míng


zhèng
zhì

wèi

chù
zhě


sān
jié
yǒng
duàn


chù

èr

tuì
退
duò

shì

chù

sān
dìngzhǒng
lèi
chù
fǎn
yǒu
suí
xíng
chù
chù
sēng


jìng
jiè


zhèng
jìng
zhì

yún

míng
wéi
jiě
tuō

zhǒng
wài
suí
fán
nǎo


zhě
jiě
tuō
xiàn

wài
suí
fán
nǎo

èr
zhě
jiě
tuō
hòu

wài
suí
fán
nǎo

sān
zhě
jiě
tuō
zhǎn
zhuǎn

xiāng
wéi

suǒ
zuò
wài
suí
fán
nǎo


zhě
jiě
tuō

zhū
shèng


néng
xuān
shuō


néng
jué


suǒ
zuò
wài
suí
fán
nǎo

dāng
zhī

zhōng
zhū
wài
dào
lèi
què
niàn
zhùniàn
wàng
shī

zhèng
zhī
zhù

lǐng

zhū
shòu
huò

huò

huò
fēi


rǎn
huì


fēi

chī


shì
míng
wéi


xiàn

wài
suí
fán
nǎo


yóu

shì
rǎn
huì
chīshòu
wéi
yuán
shēng
hòu
yǒu
ài


ài
wéi
yuán

shēng
zhū


yǒu
ài
wéi
yuán
chéng
bàn

yǒu

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

chún

zēng
cháng


shì
míng
wéi

èr
hòu

wài
suí
fán
nǎo

yòu
zhū
wài
dào

jiā

jiàn

wéi
gēn
běn
zhǒng
zhǒng
jiànbié
zhǎn
zhuǎn

xiāng
wéi


shì
míng

sān
wài
suí
fán
nǎo

yòu
zhū
wài
dào
biàn


qiē

shèng

zhōng

shàng

yǒu
néng
shī
shè

jiào

kuàng
dāng
jué


shì
shī
zōng
zhì
suī

zēng
shàng

ér
shí

zhī
duò

míng


shì
míng


wài
suí
fán
nǎo

zhù


zhě

shì

qiē
jiē
néng
jiě
tuō

yún


wài
dàotóng
pǐn
lèi

wèi
wài
dào


huò
duò
yǒu
jiàn
cháng
biān

huò
duò

jiàn
duàn
biān

cháng
shēn

cáng


yóu
wén
qīn
jìn

yóu

rǎn
zhuó

yóu
xiū
rǎn
zhuó

xíng
chù
zhōng
xíng
yuǎn

èr
biān

yún
shī

wài
dào
shī

tóng
pǐn
lèi

wèi
wài
dào
shī


qiē


suī
tóng
xuān
shuō
duàn
biàn
zhī
lùn

ér

zhū


néng
shī
shè
zhèng
duàn
biàn
zhī

yóu

běn

chū
jiā
shèduàn
biàn
zhī

fēi


jiàn

jièruò
yǒu


zhū

shā
mén

luó
mén
děng

jiàn

tóng
fēn

jiè
jìn
tóng
fēnjiàn


néng
suí
fēn

duàn
biàn
zhī

fēi

jiè
jìn


èr


ruò
yǒu
jiè
jìn


tóng
fēn


jiè
jìn


néng
suí
fēn

duàn
biàn
zhīqiē
shí


qiē
wài
dào

jiē
gòng
yǒu

shì

wài
dào
zhōng

jiē

shī
shè
duàn
biàn
zhī
lùn

yòu

suī
néng
fēn
shè
zhū


ér

dāng
lái
huán

néng


wèi
yǒng
duànshì
wài
dào

zhū

zhōng
wèi
quán
duàn


wèi
yǒng
duàn
jīu
jìng
shī
dāng
zhī

qiē

shàng
xiāng
wéi


shì
yīng
zhīshī

wài
dào
shī

tóng
pǐn
lèi

niàn
zhù
xiū

zēng
shàng

lüè
yóu
sān
chù
sān

sān
zhǒngluó

dāng
zhī

shè
zhū
shā
mén


yún

sān
chù


jìng

èr
zhì

sān
zhèng

yún

sānzhèng
jiā
xíng
shè

shēng


èr
yǒu
xué


sān

xué


yún

sān
zhǒngluó


zhèng
jiā
xíng

shēngluó

èr
yǒu
xuéluó

sān

xuéluó

yún

míng
jìng

wèi

děng
liù
jiè

liù
chù
chù
wéi
suǒ
liù
chù
chù

shí


xíng
wéi
suǒshí


xíng
néng

rǎn
xīn

yún

míng
zhì

wèi
xīn
qīng
jìng
zēng
shàng
huì

chù

yún

míng
zhèng

wèi

huì

chù
zēng
shàng

ruò


chù

ruò
shè

chù

ruò


chù

yún

huì

chù

wèi
huì
wéi

chù

zhèng
jiā
xíng

shēng

zhōng

zhèng
xiū
shàn

wéi
yīn
yuán


néng

fàng


yǒu
xué


ruò
huì
wéi

chù
zhèng
ā
luó
hàn


xué

zhōng

jìn
zhìshí
liǎo
zhī

shēng
jìn
děng

ruò
xué

xué
chū
shì
zhì
hòu
zhū
shì
jiān
huì

yúnchù

wèi

huò


zhī
shèng
dào

duàn
zhū
fán
nǎo

yóu


chù
dāng
lái
zhòng


jìng

shēng

yóu


jìng

wàng
shī


míng


chù

yún

shè

chù

wèi
duàn

shì

yóu


chùduàn
shìrǎn
xíng

xiàn


zhù

yúnchù

wèi
wéi
duàn
miè
suǒ

jié
shì

fāng
biàn
便
qín
xiū
dào

wéi

chù


suǒ

jié

suǒ

shì

néng
shè
shì

qiē


yào
ér
yán

wéi


zhèng


xiū

zhìzhèng

biàn
便
huò
shèng
dào

shèng
dào
guǒ

guǒ
yǒu
èr
zhǒng

wèi
fán
nǎo
duàn


shì
duàn


zhōng

zhǒng
zhèng
suǒ
wèi
zhèng


èr

chù
shè
wèi
láisān

chù
néng
suí

jìn
xiàn


zhù
chù
duàn
wèi
yuán
mǎn
néng
lìng
yuán
mǎn


ěr
suǒ
chù

zhū


shī


suǒ
yīng
zuò
jiē

jīu
jìng

wèi

wèi
zhèng
yóu
chū
néng
zhèng


wèi
lái


èr
néng
shè


xiànsān
néng
zhù


shàng
duàn
miè
suǒ
wèi
yuán
mǎnnéng
mǎn


shì

qiē
yóu


chù
yīng
dāng
liǎo
zhī


zhōng
xiān
suǒ
huò

shèng
dào
míng

jìng
dào

wéi
duàn
shàng
wèi
fán
nǎo
shì


zhèng
xiū

shíshì
duàn
bèi

zēngfán
nǎo
duàn
fáng
wèi

tuì
退


zhōng
yún

yóu
zhì
guān
chá
suǒ
zhī
jìng
jiè

zhèng
suǒ
yīng
zhèng

wèi
zhèng
jiā
xíng

shēng

zhōng

zhèng
xíng

shēngluó

yóu

wài
bié
guān
chá

jiè


suǒ
yǒu
shēn
zhù
xún
shēn
guān

wèi
xīn
jiě
tuō

huì
jiě
tuō
wéi
zēng
shàng

shì


jiā
xíng


zhū
jiè
zhōng
zhù
wéi
jiè
xiǎng
guān

wéi
yǒu
jiè
dōu

yǒu
zhū

jiè

yuǎn

tān

ér

suǒ
yuán
yóu
wèi
néng
duàn


wèi
lái
shì


wàngxiàn
zài
shì

dān
zhuó


míng


tān

wèi
néng
yǒng
hài

suí
mián


míng

suǒ
yuán
yóu
wèi
néng
duàn
tān

yuǎnyóu
xīn
jiě
tuō

wéi
zēng
shàng

yuǎn

tān


xīn

qīng
jìng

ér

suǒ
yuán
wèi
néng
duàn


yǒu

shàng
wèi
yīng
gēng
xiū
zhì

cóng


hòu


liù
chù
chù
suǒ
shè
jìng
jiè


dǎo
guān
chá


zhū
shòu
zhōng
zhù
xún
shòu
guānqián
shuōzhū
shòu
jiè


yuǎn

tān


guān
yuán
shēng

cháng
xìng
qián
shuō

ér

suǒ
yuán
yóu
wèi
néng
duàn
míng

yuǎnyóu
huì
jiě
tuō

wéi
zēng
shàngzhū
míng
chù
suǒ
shēng


zuò

xiāng
yīng
suǒ
yǒu
shàn
shòuqiē
shòu
suǒ
shēng

rǎn
yàn
shè
ér
zhù

yóu


míng
chù
suǒ
shēng
shòu
wéi
yuán

tān

yuǎnmíng

qīng
jìng

ér

suí
mián
wèi
yǒng
duàn


yǒu

shàng
wèi
yīng
gēng
xiū
zhì

cóng


hòu

shí


xíng

dǎo
guān
cháxīn

tóng
shí
ān
zhù
xún
xīn

guān


zuò
shìshí


xíng
zuì


zhě

wèi
zhū
suǒ
yǒu

jìng
jiě
tuō

chāo
guò
zhū

zài

néng
shùn
shè

zhū

xíng


zuò
shì


ruòshēng
miào

xíng


qīng
jìng
shè
ruò
dìng

ruò
shēng
dān
zhuóyīn


xīn
biàn
便
chéng

rǎn


shì
zhī

shè
érshì
míng

xīn
zhù
xún
xīn
guānzhū
chù
guān

cháng
xìng

shì
míng


zhù
xún

guāněr
shí

sān
xiǎng
dìng


fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
suǒ
yǒu
zhū
xíngyǒutān


míng

xiǎng
jiè

xíng
jiè
tānyuǎn
qián
shuō


shì


zhèng
jiā
xíng
shè

shēng

zhōng

jìng
xiū
xīn

wéi

zhèng
huì

xué
xīn
jiě
tuō
qiē
shēn
shòu
xīn


guān
wéi
yǒu

dōu

yǒu
qiē
yǒu
shēn
xīn
yàn
shè


jiā
xíng

wèi

dāng
yǒu

huò

dāngshí
liǎo
zhī

zhōng

yǒu
yǒu
zhě

zhě


yóu

shì

shí
zhī


jiàn

jiàn
xiū
suǒ
duàn
sān
lòu
xīn

jiě
tuō


jìn
zhì


guān
chá

qiē
dāng
lái
zhū
shòu


liú
zhuǎnliú
zhuǎn
yóu
shēn
miè
ěr
shí


zhū
lòu
jìn
suǒ
huò
jìn
zhì
wéi
zuìyǒu
xué

shēng
zhū
huì

chù
yóu
yǒu
gòu


jīn

suǒ

dìng

gòu


yòu


huì

zhū
fán
nǎo
duàn
miè

zhōngjìng
xíng
pān
yuán
ér
zhù

zàn
shí
shī
niàn


néng
dòng


shì
suǒ
yǒu
xīn
huì
jiě
tuō


wéi
wàng
niàn
zhī
suǒ
língqián

shēng

yǒu
xué
wèishàng
yǒu
wàng
shī

yuán
mǎn

zài

xué
wèiqiē
shí

shí
xìng
yuán
mǎn
chù
chéng
jiùyóu
néng

shè

qiē

shì


shè

chù
chéng
jiù
qiē
dào
guǒ
suǒ

chéng


míng
shàn
xiū
dào

fēi


shēng

zhū
yǒu
xué
chù
chéng
jiùwèn

yīn
yuán


wéi
zài

xué

zhǒng

chù
shuō
wéifēi
zài

shēng

yǒu
xué
wèi


zài

wèi
zhōng
wēi

lín
lòuzhī

kuàng
yǒu
zhōng
shàng

zài

shēng

lín
lòu

duō

yǒu
xué
wèi
zhōng
shǎo

zhī
yǒu


zhōng

děng
míng
wéi
lín
lòu

yīng
zhī

qián
zhū
dòng

děng
shuō
míng
lín
lòu
qiē
jiē
yǒng
duànxiàng
yuán
mǎn
móu

xìng


shuō
míng
móu

zuì


jìng

yòu

yǒng
hài
dāng
lái
yīnchū
zhōng
hòu
shēng
lǎoyǒng
zhǐxiàn

xíng
shí

zhū
shì


zhǒng
tān
ài
yǒng

jìngzhǒng
tián
huì
yǒng

jìng


yòu

zhù
shí

yuè
xuān

yǒng

zhǐ
xiū
suǒ
yǒu


fēn

yuán
mǎn
zēng
shàng

yóu

yīn
yuán

dāng
zhī
jiàn


zhǒng
zhèngděng
wéiwén
suǒ
chéng
zuò

suǒ
yuán


èr

suǒ
chéng

xiū
suǒ
chéng
zuò

suǒ
yuán


sān


sān
zhǒng
zuò

jiā
xíng
shí
chà
bié
shòu
yòng
cái
biàn
shòu
yòng
cái
shàn
tōng
shòu
yòng
cái


shí
shí
jiān
cóng
liù

jīu
jìng
shí


shàng
màn

shī
huài


suǒ

zēng
shàng
màn

shī
huàizhōng

zhū
zhǐ

shè
xiāng
xiū

zhī
shí


shēng
wén


sān


duō


biàn

xiāng

shí
yǐn
děng


shēng
wén

yīng
zhī
chà
bié

yòu


zhōng
shòu
yòng
cái
zhě

wèi

shàluó
mén
cháng
zhě
děng
zhòng

shòu
yòng

zhě
wèi

shā
mén
zhòng


yīng

shì
xíng
zhě

wèi
shàn


shēn

shàn
shǒu
zhū
gēn

shàn
zhù
zhèng
niàn

yīng

shì
zhù
zhě

wèi
zhì
mén
shǒu
ruò

tīngyīng


huòruò

tīng


yīng

zhuān
jiù
zuò
ér
zuò

yīng

shì
zuò
zhě

wèi

yīng
kuān
zòng

qiē
shēn
fēn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yīng

shì

zhě

wèi

zhǒngyīng
shí


èr
yīngsān
yīng
liàng
jìngzhèng
zhí


yīng

shì

zhě

wèi


shí
yīng
dāng
yàn


wèi
huò
fēn
rǎo


huò
xiāng
fěihuò
wéi
zhèng
ér
zhù


huò
yán
qǐng


huò
tán
lùn


wéi
dài
yán
zhōng
suǒ

yàn


yún

yīng
shí


wèi
fēi
fēn
rǎo

huò

xún


huò


wén

huò

ān
zhù
zhèng
wēi

shí

ér
yǒu
suǒ
shuō

yòu
yīng
xiān

chū
shí
suǒ
zuò

rán
hòu
zàn

zhèng

yán
shuō

yòu
yīng
dài


lùn
zhōng

fāng

yán
shuō


shì
děng
lèi

qiē

dāng
zhī
míng
yīng
shí


yún

yīngwèi


dào


néng
yǐn


chèn
shí
ér


míng
yīngyún

yīng
liàng


wèi
wén

zhōu
yuán


ěr
suǒ

jué
yǒu
suǒ


dàn
shuō
ěr
suǒ

zēng

jiǎn

fēi
shuō

luàn


wénshì
děng
lèi
míng
yīng
liàng


yún


jìng


wèi
yán

gāo
shūxuān
dòng

shēn

fèn


kǒu

páo

ér
yǒu
suǒ
shuō

míng

jìng


yún

zhèng
zhí


wèi
yán

guǐ
zhà


yīn

gòu
ér
yǒu
suǒ
shuō


chǎn
yán
chún
zhì


shì
dāng
zhī
míng
zhèng
zhí
suǒ

xìn
děng
shànshàng
màn

wèi
wéi

yǒuxiá
xiǎo


zēng


wéi
guǎng
广


wéi

shí
yǒu
nǎi
zhì
suǒ
yǒu


shí
liǎo
zhī

chèn
yán
yǒu


míng

zhī

yòu
xìn
wéi
xiān
shòu
chí
jìng
jiè

chí
jiè
wéi
xiān
qiú
duō
wén


yóu

wéi
xiān
shè
zhū
guò
shī
qiē

cái
shēn
mìng


suǒ

liàn

yóu

wéi
xiān
xīn

jìng
dìng

zhèng

shí
zhì


shìyóu

yīn
yuán
zhī
suǒ
xiǎnyóu

jiào


èr
jiào
zēng
shàngzhèng


sān

shēng
xún

shēng
biàn
cáiyóu
xiān
chuàn

huò


shēng
gōng

xiāng
yīng

shàn
nánlüè
yǒu
èr
zhǒngluó
zhě

shuāng
biāo
èr
zhǒng


shì
èr
zhǒng
zhě
fēn
bié
èr
zhǒng

èr
wéi
shēng
zhě

dāng
zhī
jiǎn

èr
zhǒng
chà
bié

xiū

shàn


èr
shēng


wèi
xiàn

zhōng

qīng
ān


jué
jìng
shí
xìng


shēng
shēng


yóu
shì
yīn
yuán
duō
zhùān
zhù
shì

néng


zhèng

zhū
lòu
yǒng
jìnxiū


fēn

zēng
shàng


shàn
shuō


nài

zhōng

lüè
yóu
zhū
xué

zhū
xué
guǒ
shè

qiē


yún

zhū
xué

wèi
sān
zhǒng
xué


zēng
shàng
jiè

èr
zēng
shàng
xīn

sān
zēng
shàng
huì

yún

xué
guǒ

wèi
yǒu


èr
niè
pán
guǒ

dāng
zhī

zhōng

qiē

zhě

wèi
shàn


qīng
jìng
chū
jiā
wéi
zhèng
niè
pán
xiān
shòu
chí
jiè

yóu
shì
jiàn

nǎi
zhì
huò

jīu
jìng
niè
pán

shì

xuān
shuō

qiē
zhū


wéi
gēn
běn

yòu

jìng
jiè
yǐn
qiú
zhèng


shè
shòu
duō
wén

yóu
wén
zhèng

zēng
shàngnéng


zhèng
zēng

míng
chù

shì

shuō


wéi
chù


yòu

jiē
wéi
liú

míng
chù
suǒ
shēng
zhū
shòu

nǎi
zhì
yǒu


bān
niè
pán
jiè
wéi

hòu


wéi
qiú
ān

érxiàng

zuì
xìng


shì

shuō

xué
suǒ
shè


wéi
shòu
liú


yòu

wéi
qiú
suǒ
yǒu
míng
chù


míng
chù

suǒ
shēng
zhū
shòu


wén

xiū
suǒ
chéng
zuò


shì

shuō

wéi
zuò

shēng

yòu

ěr
shíniàn
zhù
yóu
guān
pǐn
niàn


guān
wéi
xīn
zhǐ
wéi

zēng
shàng

shì

shuō

niàn
wéi
zēng
shàng

yòu
niàn
zēng
shàng

shē
hòu
shèng

xiàn
guān
miào
zhì
wéi
shàng
shǒu
zhuǎn

shì

shuō

dìng
wéi
shàng
shǒu

yòu

shèng

zhū
xiàn
guān
zhōng
huì
wéi
zuì
shēng

wèi
néng


yǒng
jìn
zhū
lòu

shì

shuō

huì
wéi
zuì
shēng

yòu
yóu

qiē
lòu
yǒng
jìn


huò

jīu
jìng
míng
chù
shēng
shòu

xíng
jiě
tuōjiě
tuō
fēi
yóu

qiē
xué
suǒ
shè

shù
shù
suí


wéi
yóu
dùn


yóu

jiě
tuō

qiē

zhōng
wéi
zuì
zuì
xìng


shì

shuō


yòng
jiě
tuō

wéi
jiān


yòu


shì
shàn
jiě
tuō
xīn

ruò
zhū
míng
chù
suǒ
shēng
shòu
děng

ruò
xué
suǒ
shè
suǒ
yǒu
zhū

bìng
suǒ

shēn

bān
niè
pán
jiè

rén
yùn

rán
jīu
jìng

miè

shì

shuō

jiē

niè
pán
wéi

hòu


yīng
zhī

zhōng

wéi
zēng
shàng
shòu
chí
jìng
jiè

míng
zēng
shàng
jiè
xué


zhǐ
chù
shòu
zēng
shàng
xīn
huì

rén
chí
fāng
biàn
便
suǒ
yǒu
zuò

ruò
niàn
ruò
dìng
bìng

jiā
xíng

míng
zēng
shàng
xīn
xué

huì
wéi
zuì
shēng
míng
zēng
shàng
huì
xué


shì
yīng
zhī
míng
wéi
sān
xué
chí
jiě
tuō
jiān


shì
yǒu


bān
niè
pán
jiè


xué
guǒ

niè
pán
hòu

shìbān
niè
pán
jiè

èr
xué
guǒ


shì
lüè
shuō
xué

xué
guǒ
shè

qiē


yòu

zhū
xué

zhū
xué
guǒ
néng
zhèng

liáng

dāng
zhī
duì
zhì

zhǒng
guò
huàn

xiū

jiǔ
xiǎng

yún

míng
wéi

zhǒng
guò
huàn

suǒ
wèi
dān
zhuó

yǎng
gōng
jìng

ài
cáng

qiē
hòu
yǒu
zhū
xíng

xiè
dài
lǎn
duò


jiā

jiàn

tān
zhuó
měi
wèi


zhū
shì
jiān
zhǒng
zhǒng
miào
shì
xīn

tān
ài


zhǐ
fàng

è
xíng
fāng
biàn
便


zhǐ
xié
yuàn
xiū

fàn
xíng

yún

míng
wéi
xiū

jiǔ
xiǎng


zhě
xiū

chū
jiā
xiǎng

èr
zhě
xiū


cháng
xiǎng

sān
zhě
xiū


cháng

xiǎng


zhě
xiū
xiǎng


zhě
xiū

yàn

shí
xiǎng

liù
zhě
xiū


qiē
shì
jiānxiǎng


zhě
xiū


xiǎng


zhě
xiū

shì
jiān
píng
děng

píng
děng
xiǎng

jiǔ
zhě
xiū

yǒu

chū
méi
guò
huàn
chū

xiǎng

yīng
zhī

zhōng
suǒ
yǒu


píng
děng
xíng

shè
néng
wǎng
shàn

shàn
shēn
shuō
míng
píng
děng

suǒ
yǒu
fēi


píng
děng
xíng

shè
néng
wǎng
è


shàn
shēn
míng

píng
děng

yòu
zhù


ruò
shēng
ruò
cháng
néng
shēng
hòu

suǒ
yǒu
zhòng


shuō
míng
wéi
yǒu

cóng

qián


xiàn

zhōng
yǒu

miè


shuō
míng
wéichū
méi
děng

yīng
zhī

qián

guǎng
广
fēn
bié


zhū
wài
dào
bèi

wén

zhèng

zēng
shàng
suǒ
shēngxiǎng
wéi

zhǐ

míng
suǒ
shēng
zhū
shòu

yóu

wéi


shēng
zhū
lòu

ér
zhū
wài
dào

shì
zhū
lòu


shí
zhī
míng
chù
suǒ
shēng
shòu


shí
zhītīng
wén
zhū

zhèng

zēng
shàng
suǒ
shēng
suǒ
yǒu
xié
xiǎng


shí
zhī


shì
sān
chù

shí
zhī

qiú


yǒu
qiú

xié
fàn
xíng
qiú


yǒu
qiúzhūshí
zhī


hòu
yǒushí
zhīzhòngshí
zhī


zhōng
qián

shì


chù

zuì
hòu

zhǒng
shì


chù


shì
wài
dào


shí
zhī

yòu
lüè
yóu
èr
xiāng


shí
zhīrǎn


èr
qīng
jìngzhōng

rǎn

yǒu

xiāngxìng


èr
yīn


sān
guǒyīn
guǒ
chà
biézhōng
qīng
jìng

yǒu
èr
zhǒng
miè

èr

miè
xíng
shì

shèng

zhōng

què

zhèng
zhì

néng
xiūfēn


yóu
shì
yīn
yuán


suǒ
xiū
xíng
suǒ
yǒu
fàn
xíngmíng
wéi
zuì

jīu
jìng


yóu

yuán

míng
jīujìn
lòu


zhù


zhěxiāng
wéi

suǒ
xiū
fàn
xíng
zuì

jīu
jìng

míng
wéi
jīu


jìn
zhū
lòu

liù
zhǒngluó


rǎn
jìnglái
suǒ
yǒu

shì
gēn
zhì

dāng
lái

shēng

zhì
zhuǎn

yún

míng
liùluó
wèi
yǒu

lèiluó

xiān

shēng
zhōngshàn
shuō


nài

huò

jìng
xìn

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


zhèng
zhí
jiànjīn
shēng

è
shuō


nài

zhōng

jìn

shàn
shì
wén

zhèng


fēi

zuòxiàn

zhōng
zuì
chū
shēng

zhū
xié
jiàn

ài
zhū


rǎněr
shí

chéng
jiù
qián
shēng
suǒ
yǒu
shàn


xiàn

zhōng
zhū

shàn
hòu
shí


shàn
shuō


nài

zhōng

qīn
jìn
shàn
shì
tīng
wén
zhèng
zuòyóu
xiān
yīn

shè
è
shuō


nàiè
shuō
xiǎng
zhū

shànshēng
rǎn
zhuó


néng
qiǎn
mièdāng
lái
chéng
qīng
jìng


shì
míng

luó


yǒu

lèiluó

xiān

shēng
zhōng


xíng
èr


nài

xíng

yóu

wéi
yīn


xiàn

zhōng

chéng
jiù
shànshàn
jīn
shēng
zuì
chū

qián

shàn
shuō


nǎi
zhì
huòzuòxiàn

zhōng
zhū

shàn


lìng
jiù
miè
méi
xīn


shēng

zhū
yǒu
shàn

lìng
jiù
zēng
cháng
xīn

gēng
shēng

zhū
xiān
suǒ
yǒu

shàn
wèi
duàn

suí
mián
suí
zhú

jīn


qiē
jiē
néng
duàn
chú


fàng

zhùdāng
lái
chéng
qīng
jìngyǒu

lèiluó

xiān

shēng
zhōng
wéi
xíng
wài
xíngjīn
shēng
yóu
shì
wéi
yīn

chuàn

chū
jiā


chuàn

xié
jiànshàn
shuō


nài

zhōng


yuán


ér

chū
jiā


chū
jiā


shēng
xié
jiàn

zhù

jiàn

zào

jiānduàn
shàn
gēn


xiàng
chéng
jiù
zhū

shàn


è

jué
dìng

shì
míng

sānluó


shì
sān
zhǒngluó

dāng
zhī


xiānchún

yīn
xíng


xiàn

zhōng
xiān
xíng
fàng


hòu

fàngèrluó

xiān


wài


yīn
xíng


xiàn

zhōng
dāng
zhī

xiàng
xíng

fàngsānluó

xiān

wài

chún

yīn
xíng


xiàn

zhōng
dāng
zhī

xiàng
duō
xíng
fàngshì
sān
zhǒngluó


yǒu

sānluó


shàng
xiāng
wéi

yīng
zhī

xiāng


zhōng

luó

xiān

wài

chún

yīn
xíng


xiàn

zhōng
xiān

fàng


hòu
xíng
fàng


èrluó

xiān


wài


yīn
xíng


xiàn

zhōng
zhuān
xíng
fàngsānluó

xiānchún

yīn
xíng


xiàn

zhōng
dāng
zhī

xiàng
xiū

fàng


yòu


zhōng
xiān
shì
suǒ

shàn

shàn
yīn

yóu

zhǒng


jīn
shì
shàn
shuō


nài
xiān
shì
zhū
shàn
zhǒng


yóu

liáng
tiánxiān
shì

shàn
zhǒng


yóu


tián


shì
xiāng
wéi

jīn
shì
è
shuō


nài
xiān
shì

shàn
zhǒng


yóu

liáng
tiánxiān
shì
zhū
shàn
zhǒng


yóu


tián

yòu

xiān
shì
yīn
zēng
shàng


jīn
shànyóu

guāng
míng
qiē


míng
ān
zhū

shàn

wéi
néng
duì
zhìshàn
qiē
yóu

guāng
míng
suǒ
yǒu
shàn

wéi
suǒ
duì
zhì


shì
xiān
shì
zhū

shànyǒu

tàn

yóu
yǒu
néng
shāo
shēn
xīnjīn
shì
è
shuō


nàigān
zhú
èr
wéi
shè

yòu

xiān
shì
suǒ
yǒu
shànyǒu

tàn

yóu
yǒu
néng
shāo
fán
nǎojīn
shì
shàn
shuō


nàigān
zhú
èr
wéi
shè

yòu

xiān
shì
suǒ
yǒu
shàn


chù
jīn
è
shuō


nài


tián
sǔn
jiǎn


yóu

zhì
zài
lěng

shí
tàn

yòu

xiān
shì
zhū

shàn


chù
jīn
shàn
shuō


nài


yóu
duàn
miè


yóu

zhì
zài
lěng

shí
tàn


zhōng
zhū

lái

yóu

shì

shàng
gēn
shēng
liè
zhì
xiān
shì
shàn

shàn
yīn
suǒ

chéng
gēn

suí

suǒ
yīng

shí
liǎo
zhī

yòu

xiàn

rǎn
jìng
mén
zhuǎn

shēng

dāng
lái
rǎn
jìng
zhūsuí
suǒ
yīng

shí
liǎo
zhī


yán
chéng
jiù
shèn


yǒu


wǎng
è

xíng

wǎng
shàn

xíng
chāo

chà
bié

dāng
zhī
lüè
yǒu

mén

tóng

yóu


ménchāo


shí
liǎo
zhīchāo


zhèng
biàn
zhī

suǒ
wèi
zhū


yún

míng
wéi
wǎng
è

xíng

wèi
zhū
wài
dào
suǒ
yǒu

qiē

jiā

jiàn

wéi
gēn
běn

zhū
è
jiàn

bìng

suǒ
yuán
bìng

suǒ


wéi

zhǐ


shēng
zhǒng
zhǒng
èhài

ruò
shā
shēng
děng
suǒ
yǒu

liàng
è

shànjīng
guǎng
广
shuō

nǎi
zhì
suǒ
yǒu
zhū
fēi

xíng

píng
děng
xíng

wéi
zuì
hòu

néng
wǎng
xiǎn
è
chù

néng
wǎng

luò
jiā

néng
wǎng
zhū
è

chà
bié
shēng


ruò
wǎng


míng
shēng
è


lǐng
shòu

yīn
suǒ
gǎn
fēi
ài
zhū
guǒ

shú


shì
míng
wéi
wǎng
è

xíngduō
wén
zhū
shèngruò

suǒ
yuán
shēng
zhū
jiàn


ruò

suǒ

lìng

zhí
zhuó

ruò
zhū
suǒ
yǒu
néng
wǎng

qiē
xiǎn
è

děng
zhū
è

děng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

zhū
fēi

xíng

píng
děng
xíng

wéi
zuì
hòu

ruò
zhùlǐng
shòu
fēi
ài
xiǎn
è
děng
guǒ


shì

qiē


shí
suí
guān
fēi


suǒ

wèi

shì
zhōng

jué
dìng


suǒ


shì
guān


dāng

shèng


xiàn
guān
shí


zhū
jiàn

suí
mián
gēn
běn
jiē
yǒngshuō
míng
wéi
duàn
qiē

jìng
shèng
jiàn


wéi
gēn
běn
suǒ
yǒu
néng
wǎng
xiǎn
è
chù
děng

dìng

néng
zuò

dìng

néng
wǎng
xiǎn
è
chù
děng

shì
míng


wǎng
è

xíng
yǒng
sǔn
hài
mén

yóu
shì
yīn
yuán

néng
shí
liǎo
zhī


děng
shèng

suǒ


shēng
suī

yǒu
néng

shì
jiān
dào
chāo

néng
wǎng
è


shàn

è

děng
huò


zhǒng
xiàn


zhù

huò

chāo
guò
zhū
jìng
jiě
tuō

rán


néng
jīu
jìng
sǔn
hài
zhū
è

děng
hòu

xiāng
yīng

shì


liú
suī

néngjiè
ài
zàn
shí
huò

shēng
shàng

zhù

ér

dāng
lái
gēng
huán
zào
zuò
shā
shēng
děng
shì

wǎng
zhū
èděng
dìng
dāng

néng
zào
zuò
shā
shēng
děng
shì

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

zhū
fēi

xíng

píng
děng
xíng


děng
dìng
dāng
néng

zào
zuò

shì
míng
shèng


nài

zhōng
yǒng
sǔn
hài
mén

wèi
néng
sǔn
hài
wǎng
è

xíng


shì
zhū


néng
shí
biàn
zhī
yǒng
sǔn
hài
mén
suǒ
yǒu
chà
bié

yòu


shì
zhū
shèngwéi

chāo

suǒ

wèi
duàn
wǎng
shàn

xíng


shèng
xiān
suǒ
zuò

shēng
shàng
lòu
jìn

xīn
zhèng
yuàn
xīnsuǒ

zhū
shì

dào

shěn
guān
guò
huàn

wèi


néng
jīu
jìngshì
míng


wéi

chāo

wǎng
shàn

xíng

xīn
yuàn
mén


xīn
yuàn

qiē
shàn

hòu
yǒu
suǒ
shēng
ài
wèi

shēn
guān
guò
huàn

xiǎn
è
dào
xīn
shēng
yàn


xīn


jìng
xiàn

niè
pán

zhèng
xiū
fāng
biàn
便

yóu
shì
jìn


xiān
suǒ


niè
pán
xíng


shì
míng
wéi
néng
jìn

mén


yóu
xiū
dào
jiàn
nǎi
zhì
néngyǒu
dìng

ruò

shàng
shè
duō
shēng
ài
wèi
fàng

yīn
yuán


xiàn

zhōng

bān
niè
pán

dàn
míng
shàng
xíng

huán
guǒ
zhě


shì
míng
wéi
hòu
shàng
xíng
mén

ruòshēn
guān
guò
huàn


shàng
shè
zhōng

shēng
ài
wèixiàn

néng
zhèng
niè
pán


yǒu


bān
niè
pán

shuō

shì
míng
wéi
bān
niè
pán
mén

yóu
shì
ménshí
liǎo
zhī

bān
niè
pán
chāo


qiē
wǎng
shàn

xíngchāozhèng
biàn
zhī

suǒ
wèi
zhūzhōng
chū

yǒng
sǔn
hài
mén

dāng
zhī
chāo

wǎng
è

xíng

hòu

xīn
yuàn
jìn

shàng
xíng
niè
pán

mén

dāng
zhī
chāo

wǎng
shàn

xíng


zhū
shèngjiàn


wèi


zhě

yīng
zhī
lüè
yǒu
èr
zhǒng

rǎn

wèi


rǎn
hòu
yǒu

rǎnèr
zhǒng

zhū
shèngyīng
qín
jiā
xíng
jìng
xiū

xīn

zhū
shèng


wéi

duàn
chú


rǎn


qín
fāng
biàn
便
shí
jiàn

sān
xíng

wèi


dòng
xíngsuǒ
yǒu
chù
xíng

zhèng


dòng

suǒ
yǒu
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
dìng


yóu
duàn
duì
zhìyuǎn
fēn
duì
zhì


chāorǎn

huò
wéi
duàn
chú
hòu
yǒu

rǎn

qín
fāng
biàn
便
shí
jiè
ài

wèi


jiè
ài

wèi

suǒ

dāng

yǒudāng

yǒu


dāng

yǒu


suǒ
dāng

yǒu

ruò
jīn
suǒ
yǒu

ruò

suǒ
yǒu


shì

qiē


jiē

shè


zhèng
xiū

néng
duàn
hòu
yǒu
suǒ
yǒu
chà
bié
duì
zhì
dàojiè
ài

nǎi
zhì
néng

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
dìng

ruò
xiàn

zhōngshàng
shè
duō
shēng
ài
wèi

bān
niè
pánxiàn


quán
jiě
tuō

qiē
suǒ
yǒu
hòu
yǒu

rǎn

ruò

shàng
shè

shēng
ài
wèi


xiàn

zhōng
néng
bān
niè
pán

néng
quán
jiě
tuō
suǒ
yǒu

qiē
hòu
yǒu

rǎn

dāng
zhī

zhōng
ruò
wéi
duì
zhì


rǎn


xiū
duì
zhì
dào

jiàn

nǎi
zhì
néngyǒu
dìng

ruò
wéi
duì
zhì
hòu
yǒu

rǎn

xiū
duì
zhì
dào

jiàn

nǎi
zhì
néngyǒu
dìng


shì
èr
zhǒng
míng
gòng
jiě
tuō

yóu
zhū
shèng
zhě
fēi
shèng

shēng
jiē

róng
yǒu

shì


jiě
tuō

míng
shèng
jiě
tuō

ruò


qiē
nǎi
zhì
yǒu
dǐng

jiā
shí
zhī

chāo

yǒu
dǐng


xiàn

zhōng
yǒng
duàn

qiē
suǒ
yǒu

rǎn


shì
jiě
tuō
wéi
zhū
shèng
zhě
fāng
néng
huò
jiě
tuō
míng
shèng
jiě
tuō


shì

qiē
zǒng
yǒu

chù
dòng
xíng

èr


suǒ
yǒu
chù
xíng

sān

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
xíng


xiàn

niè
pán


shèng
jiě
tuō


yǒu
sān
zhǒng
zhū

guò
huàn


zhě
zhū

néng
wéi
shùn

shòu
jìng
jiè
suǒ
shēng
tān

yīn
yuán

èr
zhě
zhū

néng
wéi
shùn

shòu
jìng
jiè
suǒ
shēng
tián
huì
yīn
yuán

sān
zhě
zhū

néng
wéi
shùn
shòu
jìng
jiè
suǒ
shēng

míng
fèn

yīn
yuán

yòu

zhū

dāng

sān
chù
yīng
guān
guò
huànxìng


èr
suǒ
yuán


sān
zhù
bànxìng

zhě

wèi

wàng
fēn
bié
suǒ
shēng
tān
ài

suǒ
yuán

zhě

wèi
ruò

ruò
wài

zhǒng

jìng

zhù
bàn

zhě

wèi
fēi

zuò

xiāng
yīng
dǎo
xiǎng

yòu

shàng

shēng
fāng
biàn
便
xīn

shuō
míng
guǎng
广


yóu

shàng

zhuǎn
shàng
zhuǎn
shēng


xiū

xīn
shuō
míng
guǎng
广


ruò
néng
yàn

xià

shì
jiān

dāng
zhī
dìng


cháng
děng
xíng
yàn
huài
zhì
shàng

suǒ
yīng

chù

dāng
zhī


zàn
shí
fāng
biàn
便jìng
xiǎng

zhù
chí

xīn

yòu
shì
chù
suǒ


ān
zhù

shēng
xìn
jiě
zhě
dāng
zhī


jiā
xíng
dào
zhōng
xiū

jìng
xìn


shì
chù
suǒ
shēng
jìng
xìn
xīn

yóu

jìng
xìn
zēng
shàngxiū

jīng
jìn
niàn
dìng
huì
děng

cóng
chū
jìng

jiàn

nǎi
zhì
shí

biān
chù
zhū

dòng
dìng

jiē
néng
zhèng


yòu
yóu

huì

shì
shēng
jiě

wèi


néng


shì
dìngnéng
gǎn
shí

dòng
chù
suǒ
yǒu
shēng
guǒ

ruò
xiàn

zhōng

bān
niè
pán

huò

jìn
qiú
wǎng

shàng
dāng
lái
jué
dìng
yīng
wǎng


dòng
chù

yòu
yóu
sān
yuán


shì
zhū


dāng
zhī
jiàn

wéi

dòng
chù

wèi
wài

děng
sǎn
dòng
duànchū
jìng

wéi

dòng
chù

xún
jiè

zhōng
zhū
dòng
duàn

jìng

wéi

dòng
chù

yǒu

yǒu
duì
zhǒng
zhǒng
bié

xiǎng
dòng
duànkōng

biān
chù
shí

biān
chù

wéi

dòng
chù


èr

sān
jìng

zhōng
hòu
hòu
suǒ
yǒu
zhū
dòng
duàn


dāng
zhī


míng

dòng
chù

shí

biān
chù
yóu
kōng

biān
chù
wài
mén
yuán
dòng

yuǎndāng
zhī
jiàn

wéi

dòng
chù


yào
yán
zhī

yuán
suǒ
yǒu
dìng

dòng
yáo


jiē
míng

dòng


dìng
biān


zhì
shí

biān
chù

shì

dāng
zhī

nǎi
zhì

chù
jiàn


dòng
qiē
yuán
suǒ
yǒu
dìng

jiē
míng
yǒu
shàng
xiǎng
dìng

cóng


shàng
yuán

suǒ
yǒu
dìng

dāng
zhī
míng
wéi

shàng
xiǎng
dìng

cóngshàng

míng
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
dìng


yóu
sān
fēn
xuān
shuō
sān
xíng

yóu
sān
zhǒng
mén

zhū
shèngyàn
huài

děng


yàn
huài


jiàn

néng

nǎi
zhì
shí

biān
chù
dìng

shì

jiàn

néng

sān
zhǒng

dòng
chù
xíng

yòu
ruò

xiǎng
ruò

dòng
xiǎng


zhū
xià


shēn
yàn
huài


néng


suǒ
yǒu
chù
dìng

shì
míng


néng


suǒ
yǒu
chù
xíng

yòu


chù
shì

lòu
dào
xiū

biān
lòu
dào

yǒu
èr
zhǒng


zhě
yǒu
shàng

èr
zhě

shàng


yǒu
xiǎng
dìng

yǒu
shàng
zhě


cháng
xíng
shàng
zhěxíng


yóu
yǒu
shàng
xíngxià


shēn
yàn
huài
chù
dìng

yóu

shàng
xíng


xià

shàng


qiē

zhōng

weínéng


lòu

suǒ
yǒu
chù
dìngshàng
xíng
dāng
zhī
míng
wéi

èr

xíngèr

xíng


yóu
èr
xíng
yǒu
chà
bié


jiàn

èr
zhǒng

yún

èr
xíng

wèi
néng

suǒ

zhì
chà
biézhōng
néngzhì
zhě

wèi
zhū
suǒ
yǒu
ruò
yǒu
qíng
jiè
ruò


shēn


zhōng
dōu


suǒ
zhǔ
chù

wèi

fāngsuǒ
zhǔ
zhě

wèi
zhū
yǒu
qíng


suǒ
zhǔ
shì
wèi
huò

huò

huò
bàn
huò
zhǔ

shì
děng
lèi

fēi
suǒ
zhǔ
chù

fēi
suǒ
zhǔ
zhě

fēi
suǒ
zhǔ
shì


shì

fēi
suǒ
zhǔ
chù

fēi
suǒ
zhǔ
zhě

fēi
suǒ
zhǔ
shì


zhōng
suǒzhì
zhě

wèi
zhū
shì
jiān
kōng

yǒu
chángsuǒ


zhōng
dōu

cháng


suǒ
zhēn
shíwéi
yǒu
zhūshì
shì
jiān


shì
kōng

dāng

yǒu
shuí
yǒu
suǒ
zhǔ
chù

yǒu
suǒ
zhǔ
zhě

yǒu
suǒ
zhǔ
shì

shì

dāng
zhī
qián


zhì
shì

néng


hòu


zhì
shì

suǒ


fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chùlòu
dào

wéi
yóu
yàn
huài

suǒ
yǒu
chù
xiǎng


néng


chù
dìng


zhōng
wéi
yǒuxíng

yòu


zhōng

suǒ

dāng

yǒu
zhě

wèi
yóu
shēng
děngshuō

yǒu
dāng

yǒu
zhě

wèi


shēng
děng

wéishēng

shì


xīn


zhèng
qín
jiā
xíng

zhèng
jiā
xíng


huò

qián
hòu
suǒ
yǒu
chà
bié

yóu
shì
yīn
yuánjué
dìng

wèi

dāng

yǒu


suǒ
dāng

yǒu

ruò
jīn
suǒ
yǒu
zhě

wèi
jīn
xiàn

zào
zuò
zēng
cháng
suǒ
yǒu
xīn


ruò

suǒ
yǒu
zhě

wèi
zhūqiē
suǒ
yǒu

shú
guǒ
jiē

yuàn
qiú


qiē

shè


liàn
tuō
nán
yuē
ān

biān

chúnyuán

xiū
shí
zhàng

xìng
shuō
duàn

xiū
hòu


zhōng
ān


niàn
zhù
wéi
chū

dào
zhī
wéi
zuì
hòu
sān
shí

zhǒng


fēn


ruò
lüè
ruò
guǎng
广


shēng
wén

yīng
zhī

xiāng

yòu
yóu

niàn
zhù

yīng
zhī

qiē
suǒ
zhī
shì
biān


yóu
suǒ
zhī
shì
biān
yīng
liǎo
zhī
zhì
shì
biān


yòu

niàn
zhù
yóu

jīng
jìn
děng

xiū

jiā
xíng
fāng

yuán
mǎn

yīng
zhī
chú


zhǒng
niàn
zhù

gēng

yǒu


tóng
fēn
dào
huò
suǒ
yuán
jìng

yóu

dào

jìng

néng
jìn
zhū
lòu

huò

niè
pán

yóu


èr
qīng
jìng
dào


shuō
chún
yǒu

néng

zhèng
dào

yòu

chún

néng

zhèng
dào

yóu
èr
yīn
yuán

néng
lìng
yǒu
qíng
jīu
jìng
qīng
jìng


yóu

èr
yóu
xiū

zhōng
chóu
zhě

wèi
rǎn

yōu

suǒ
yán

zhě

wèi
diào

xíng

jiè
rǎn


chóu


zhǒng
shì

wéi
suǒ

chù

shì

wéi
suǒ

chùniàn
zhù
qín
xiū
jiā
xíng

chāo

chóu


yóu

shì
jiān
xiūài

shè
yōuchū
shì
jiān
xiū
chāo


qiē

jiā
néng
zhèng


zhī
shèng
dào

shèng
dào
guǒ
zhēn
shí
miàoqiē
yǒu
qíng
dāng
zhī
jiē
yóu


xiū

èr
zhǒng

qiē
zhǒng
jīu
jìng
qīng
jìngruò

shēn
děng

zhǒng
suǒ
yuánzhǒng
zhǒng
fēi

zuòbiàn
便
wéi
bèi

zhǒng
niàn
zhù

wéi
bèi
biàn
便
wéi
bèi


zuò


wèi
shèngjiān
néng
shēng
zhèng
jiàn
zhī
děng
suǒ
yǒu
shèng
dào

wéi
bèi
biàn
便
wéi
bèi

qiē
shèng
dào

wéi
bèi
dào


biàn
便
wéi
wéi
bèi
dào
guǒ
gān

jīu
jìng
niè
pán

yòu


shī
liǎo
zhī
shēn
děng
yīn
yuán
shēng
sān
shì
shēn
děng
zhū


zhù

cháng
guān

yóu
zhù

shì

cháng
guānzhū
hòu
yǒu

zhōng


zhǐ
hòu
yǒu
ài
zhù

yòu
xiàn

zhōngqiē
xíng
ruò

ruò
wài

dōu

zhí
suǒ

yòu

wèi
lái
dāng
zhī
ān
zhù


suí
guān


guò

shì
dāng
zhī
ān
zhù
miè

suí
guān


xiàn
zài
shì
shēng


jiān
jìn
mièdāng
zhī
ān
zhù

miè

suí
guān

yóu

zuì
chū

shēn
děng

guān
yuán
shēng
xìng
cháng
shì

cháng
xìngzhū
ài
jiàn

rǎn
děng
chù

duō
xiū

zhù

jìng
zhì

xīn


shì
zuò

fāng

yuán
mǎn

yóu

wéi


néng
suí
huò

jīu
jìng
lòu
jìn

yòu

qiēyào
yán
zhī

wèi
shàn

shàn

ruò

rǎn
pǐn

ruò
qīng
jìng
pǐn

dāng
zhī

zhōng
zhū

rǎn
pǐn

jiē
yòng
fēi

zuò

wéi


zhū
qīng
jìng
pǐn

jiē
yòng


zuò

wéishì

qiē

zǒng
lüè
shuō
míng
zuò

wéixiū
zhū
niàn
zhù

ruò
lüè
ruò
guǎng
广


shēng
wén

yīng
zhī

xiāng

yòu

niàn
zhù
xiū

dào


fēi
jīn
shì
zūn
chū
xiàn

shì

fāng
shǐ
xuān
shuō
jīn
shèng


shì
chū
xiū


rán

guò


shǐ
shí
lái


zhū
niàn
zhù

xiū

liú
zhuǎn


wèi
lái
shì
dāng
zhī
xiūqióng
jìn

yòu
shì
guò

wèi
lái
xiàn
zài
shì
chū
shì
jiān

liàng
shàn

shēng


chù


shuō

shì

zhǒng
niàn
zhù

míng
wéi
shàn


yòu
néng
zhàng
ài

shì
shànshuō

gài
míng

shàn


yòu
yóu
shēn
děng

suǒ
zhī


biān
biélái
zhì
huìàiyǒu
biān

zhì

biānlái
suǒ
shuō

shàng

jiàoyǒu
biān


shì

jiào
èr
yuán
suǒ
xiǎn


yóu
wén


èr
yóu
chà
bié
mén

yǒu
shù
liàng


jiào
wén

kāi
xiǎn

ménshù
liàngwén


zhòng
xuān
shuō


biān
zhǎn
zhuǎn
biàn
cái

jìn

shì


lái
chéng
jiù


wèi
zēng
yǒu


shàn
néng
xuān
shuō
suǒ
yǒu

jiào
zhōng
néng


liàng
qiǎo
miào
wén


fāng
biàn
便
kāi
shì
ér

zhòng
shuō

yòu

shèng
jiào
zōng


zhì
shàn
chéng
jiù


míng
wéi
yǒushēng
wén

suǒ
chéng
miào
huì
shàn
chéng
jiù


míng
wéi
yǒu


chéng
jiù
dìng


míng
wéi
yǒu
niàn

tōng
míng
wéi
yǒu
huì

dāng
zhī

zhōng
chū

zǒng
biāo

hòu
sān
bié
shì


yǒu
zhū

chú


shēn
děng

xiān
yóu
wénzuò


ān
zhù
wéi
yǒu
shēn
děng

guān

zhī

qiēxìngwéi


wén

zuò

ér
shēngwéi
shàng

qiú
dìng
xīn
jiě
tuō

wéi
qiú
dìng


zhù
yuǎn

chù

wéi
yuán
shēn
děng


jiǔ
xíng
xiāng

ān
zhù

xīn

lìng
xīnyóu
èr
yīn
yuánniàn
zhù

míng
shàn
yóu


zuò


shí
zhì


èr
yóu
sānshí
zhìhuì

jiān
yóu

shí
zhì
dāng

jīu
jìng


yǒu
zhū

chú


sān
duì
zhì

suí
suǒ
jiān
nán
ài

wèi

cháng
xiǎng

ruò
rén

guān

ruò

xiāng
dìng


yóu

shì
sān
zhǒng
duì
zhì

suí

suǒ
yīng


qián
suǒ
shuō
děng
shēn
děng
jìng
jiè

zhù
yàn

xiǎng

yàn

xiǎngèr
zhǒng
shè
niàn
zhèng
zhī

yóu

yīn
yuán

dāng
zhī
míng
wéi
shàn
xiū
niàn
zhùtuō
nán
yuē

xiān
zhū
gēn
ài
wèi
qián
hòu
yǒu
chà
bié


xiāng

zhū
chán

guǒ

wéi
hòu

yǒu
sān
zhǒng
gēn


zhū
niàn
zhù

qiē
shàn

wéi
zhàng
ài


dāng
zhī
shuō
míng

shàn
děng
wéi
sān


è
xíng
gēn

néng
lìng
dāng
lái
zhù
èèr
xún

gēn

néng
lìng
xiàn

zhù

ān


sān
zhě
gēn
gēn


è
xíng
gēn

xún

gēn
wéi
gēn
běn


shuō
míng
gēn
gēn

yīng
zhī

zhōng

zhū
tān
tián
chī
sān

shàn
gēn

néng

shēn
děng
è
xíng
wéi
gēn


děng
sān
xiǎng

néng


děng
xún

wéi
gēn


děng
sān
jiè

dāng
zhī
néng

tān
děng
sān
gēn


xiǎng
děng
sān
gēn
wéi
gēn


yǒu
zhū

chúniàn
zhù
qín
xiū
jiā
xíng


shì
jiān
dào


jiè
ài

guǎng
广
shuō
nǎi
zhìyǒu
dìng


ān
zhù
dìng
duō
shēng
ài
wèi
dìng
shēng


xiǎng


shàng
qín
qiú

suǒ
wèi
shèng


nài

zhōng


míng

shì


xīn
wèi

shàn
jiě
tuō
xiāng
wéi


míng

shì


yǒu
zhū

chú


shēn
děng
jìng
jīng
qín
ān
zhù
xún
shēn
děng
guān


jiǔ
xíng
xiāng
ān
zhù

xīn

lìng
xīndāng
zhī

xīn

shē


suǒ
zhì
shēn
xīn
hūn
chén
xià
lièjiě
tuō


jiě
tuō

xīn

shēng

shēn
zhōng
zhū
hūn
shěn
xìng

shēng

xīn
zhōng
zhū
xià
liè
xìng

ruò

niàn
zhù
shàn
ān
zhù
xīn


shí
liǎo
zhī

suǒ
shēng

suí
fán
nǎo


biàn
便
cóng


huán
shōu

xīn
ān
zhì
zài
wài
jìng
miào
jìng
xiāng

wèi


děng
gōng

xíng
yuán

chí
xīn
lìng
zhù

yóu
yuánshēng
huān


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

yóu
miào

mén

suǒ
yuán
jìng
lìng
xīn

dìng

cóng
shē


zhī
suǒ
duì
zhì
zhū
suí
fán
nǎo
ér

jiě
tuō

cóng


hòu

shí
liǎo
zhī


suí
fán
nǎo
xīn

jiě
tuō

wéi
yuàn


wài
huán


qián
shè
xīnér

wéi

zhū
suí
fán
nǎo
zhī
suǒ
nǎo
luàn

xīn
yóu

yuàn


rán

shí
liǎo
zhī


wài
xīn

jiě
tuōwài
yuán
xíng
xiāng
xún


yǒu
suǒ
zhì


yǒu

jiā
xíng
nán

yùn
zhuǎn

jiē


zài
jiě
tuō


shè
ān

ér
zhùchéng
bàn
shēng
shē
shìzhǒng
niàn
zhù
shàn
ān
zhù
xīn

néng
zhèng
liǎo
zhī
qián
hòu
chà
bié

yòu
yīng
zhī
luó

xiān

xiū
xíng


shè
shè


wéi

zhǐ


shē


xiū


xíng


yǒu
zhū

chú


zhū
niàn
zhù
qín
xiū
jiā
xíngshè


wéi

zhǐ


shēxiū
guān
xíngyīng


shē


suǒ
shè

xīn


shì
xiāng

wèi

jīn
zhě

suǒ

weí

yún


weí

lìng
shē


suǒ
shè
shòu
xīn
wéi
shē


suǒ
zhì
shēn
xīn
hūn
chén
xià
liè
zhī
suǒ
nǎo
luànjīn
zhě

suǒ

weí

yún


weí

lìng
shē


suǒ
shè
shòu
xīn

wéi


zhī
suǒ
nǎo
luàn

ruò


chúshì

xīn
xiāng
mào

dàn

liǎo
zhī

suí
fán
nǎo
rǎn

xīn


biàn
便

wài
yuán

jìng
miào
xiāng

yóu
shì
wéi
yīn

suī
néng
zàn
shí
chú
qiǎn
xiàn
zài
xiàn
qián
suí
huò

rán

hòu
shí
ruò


qián
shè
xīnhuán
wéi

shì
suí
huò
suǒ
nǎo


jìng
dìng


xiānxīn
xiāng


yóu
shì
yīn
yuán

wéi
suí
fán
nǎo
shù
shù
rǎo
luàn

yòu

néng

suǒ
xīn
qiúwéi
yōu
chóu
zhī
suǒ
sǔn
nǎo

yòu
jīng
cháng
shí

néng
huò


xīn

zhǐ


néng
huò


shē
shè

wéi
xiān

qīng
jìng
zēng
shàng


zhèng
niàn
zhèng
zhī

yóu

huò


xīn

zhǐnéng


zēng
shàng
xīn
xiàn


zhù

yóu

huò

zēng
shàng


zhèng
niàn
zhèng
zhìnéng

xiān
suǒ
wèi


shàng
ān
yǐn
jīu
jìng
niè
pán


shàng
xiāng
wéi

yīng
zhī

shì

qiē
bái
pǐn

nǎi
zhì
huò

xiān
suǒ
wèi


shàng
ān
yǐn
jīu
jìng
niè
pán


zhōng
diǎn
chú
shī
zhǔ
shē


suǒ
shè
shòu
xīn


yáo
shàn
wèi

zhí

xiāng

shàng
miào

shíxīn
shē


děng

dāng
zhī
hēi
pǐn

zhū


suǒ
yǒu

bái
pǐn

zhū
zhì
zhě


yǒu
zhū

chú


zhū
niàn
zhù
zhèng
qín
xiū


ér
shì

shēng
huò
yǒu
shēng
miào

ài
jìng
jiè
zhèng
xiàn
zài
qián

huò


chù

zhū
xiāng
zhuàng

yóu
shī
niàn

xiǎng

wéi

zhǐ


ěr


měng

tān
chán
chán
shēn
xīn
yàn
chǐ

wèi


shēn
duò

è
nán


huì
chùměng


yuǎn

xīn

yóu

shì
xíng

biàn
便


chán
xīn

jiě
tuō


jiě
tuō

xīn
shēng
huān


cóng


hòu

měng

yàn

měng

yàn
hòu


cháng
xiǎng


jiànzhū
xíng
kuài

biàn
便

shèng


shí
xiàn
guān
zhǐ


niè
pán

yòu

yǒu
xué
guān
chá
zuòshēng
miào
jìng

weí
jìng
xiāng

yóu
wèi
yǒng
duàn
tān
suí
mián


tān
chán

ěr
shēng

xiàn
qián

xúnshēn
jiàn
guò
huàn

wéi

duàn

chán

suí
mián


xiāng
dìng


shì
néng
duàn

wèi
duàn


cóng
dìngshí
liǎo
zhī

qiē

duàn

lǐng
shòu
wēi
miào
jiě
tuō
shí
guān
jiànchéng
jiù

zhìmíng
wéi
qiáng
shèng

zhū

luó
pǐn


léi
liè


xiū

niàn
zhù
suǒ
yǐn
gōng


dāng
zhī
néng
gǎn
zuì
shēng
zēng
shàng
jīu
jìng
guǒ


míng
yǒu

guǒ

dāng
zhī
néng
gǎn
zuì
shēng
zēng
shàng

shēngmíng
yǒu瑜伽师地论注解网:http://www.yujiashidljg.com

文章推荐:

佛咒修持感应大全

佛咒中最超强感应

佛号的感应

佛号感应

佛号念多久自身有感应